Lm th? no ? kch ho?t ho?c v hi?u ha bn phm Windows key

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 216893 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TM T?T

B?n c th? kch ho?t hay v hi?u ha phm Windows l by gi? c s?n trn nhi?u cc bn phm my tnh m?i. Phm ny th?ng cung c?p cc phm t?t truy c?p vo ccB?t ?unt ho?c ch?c nng Windows khc.

THNG TIN THM

? c chng ti v hi?u ha ho?c kch ho?t cc c?a s? chnh cho b?n, h?y vo cc "Khc phuc s c cho ti"ph?n. N?u b?n thch ? kh?c ph?c v?n ? ny chnh m?nh, i ?n nh?ng " ti t khc phuc s c"ph?n.

Khc phuc s c cho ti? kh?c ph?c v?n ? ny t? ?ng, b?m vo cc Khc phuc s cnt ho?c ?ng d?n. Nh?p vo Ch?ytrong cc Tai xung Tp h?p tho?i h?p, v lm theo cc b?c trong vi?c s?a ch?a n wizard.

V hi?u ha Windows key
Microsoft Fix it 50465

Kch ho?t tnh nng phm Windows
Microsoft Fix it 50464


Chu y
 • Thut sy nay co th chi co bng ting Anh. Tuy nhin, vi?c s?a ch?a t? ?ng c?ng lm vi?c cho cc phin b?n ngn ng? khc c?a Windows.
 • N?u b?n khng ph?i trn my tnh c v?n ?, ti?t ki?m cc s?a ch?a n l gi?i php cho m?t ? ?a flash ho?c ?a CD v sau ch?y n trn my tnh c v?n ?.

Ti?p theo, h?y vo cc "Phng phap nay co khc phuc c s c khng?"ph?n.ti t khc phuc s c

Quan tr?ng Ph?n ny, phng php, ho?c cng vi?c c b?c m cho b?n bi?t lm th? no ? ch?nh s?a registry. Tuy nhin, v?n ? nghim tr?ng c th? x?y ra n?u b?n s?a ?i registry khng chnh xc. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n lm theo cc b?c sau m?t cch c?n th?n. ? b?o v? ?c thm vo, sao lu s? ng k? tr?c khi b?n s?a ?i n. Sau , b?n c th? khi ph?c s? ng k? n?u m?t v?n ? x?y ra. ? bi?t thm chi ti?t v? lm th? no ? sao lu v khi ph?c s? ng k?, h?y nh?p vo s? bi vi?t sau ? xem bi vi?t trong c s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Cch sao lu v lu tr? s? ng k trong Windows

? v hi?u ha phm Windows, h?y lm theo cc b?c sau:
 1. Nh?p vo B?t ?u, b?m Ch?y, lo?i Regedt32, v sau nh?p vo Ok.
 2. Trn cc Windows tr?nh n, nh?p vo HKEY_LOCAL_ my trn my ?a phng.
 3. B?m p vo ccSystem\CurrentControlSet\Controlth m?c, v sau b?m ccB? tr bn phm th m?c.
 4. Trn cc Ch?nh s?a tr?nh n, nh?p vo Thm gi tr?, g? B?n ? Scancode, b?m REG_BINARY nh cc Ki?u d? li?u, v sau nh?p vo Ok.
 5. Lo?i 00000000000000000300000000005BE000005CE000000000 trong cc D? li?u l?nh v?c, v sau b?m Ok.
 6. ng Registry Editor v kh?i ?ng l?i my tnh.
? kch ho?t tnh nng phm Windows, h?y lm theo cc b?c sau:
 1. Nh?p vo B?t ?u, b?m Ch?y, lo?i Regedt32, v sau nh?p vo Ok.
 2. Trn cc Windows tr?nh n, nh?p vo HKEY_LOCAL_ my trn my ?a phng.
 3. B?m p vo ccSystem\CurrentControlSet\Controlth m?c, v sau b?m ccB? tr bn phm th m?c.
 4. Nh?p chu?t ph?i vo cc B?n ? Scancode m?c nh?p Registry, v sau b?m Xa. Nh?p vo Co.
 5. ng Registry Editor v kh?i ?ng l?i my tnh.

Phng phap nay co khc phuc c s c khng?

 • Ki?m tra xem li?u v?n ? c? ?nh. N?u v?n ? c? ?nh, b?n ? k?t thc v?i ph?n ny. N?u s? c? cha ?c kh?c ph?c, b?n c th? lin h h tr.
 • Chng ti s? nh gi cao thng tin ph?n h?i c?a b?n. cung cp phan hi hoc bao cao bt ky s c nao vi giai phap nay, vui long lai nhn xet trn "Khc phuc s c cho ti"blog ho?c g?i cho chng ti m?t e-mail.

Thu?c tnh

ID c?a bi: 216893 - L?n xem xt sau cng: 21 Thang Tam 2011 - Xem xt l?i: 2.0
p d?ng
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
T? kha:
kbenv kbinfo kbfixme kbmsifixme kbmt KB216893 KbMtvi
My d?ch
QUAN TRONG: Bi vi?t ny ?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch my c?a Microsoft ch? khng ph?i do con ng?i d?ch. Microsoft cung c?p cc bi vi?t do con ng?i d?ch v c? cc bi vi?t do my d?ch ? b?n c th? truy c?p vo t?t c? cc bi vi?t trong C s? Ki?n th?c c?a chng ti b?ng ngn ng? c?a b?n. Tuy nhin, bi vi?t do my d?ch khng ph?i lc no c?ng hon h?o. Lo?i bi vi?t ny c th? ch?a cc sai st v? t? v?ng, c php ho?c ng? php, gi?ng nh m?t ng?i n?c ngoi c th? m?c sai st khi ni ngn ng? c?a b?n. Microsoft khng ch?u trch nhi?m v? b?t k? s? thi?u chnh xc, sai st ho?c thi?t h?i no do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t ?ng s? d?ng c?a khch hng gy ra. Microsoft c?ng th?ng xuyn c?p nh?t ph?n m?m d?ch my ny.
Nh?p chu?t vo y ? xem b?n ti?ng Anh c?a bi vi?t ny:216893

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com