DNS chuy?n đ?i máy ch? tên đ? ch? thư?ng

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 217136 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bài vi?t này đ? đư?c lưu tr?. Bài vi?t đư?c cung c?p "nguyên tr?ng" và s? không c?n đư?c c?p nh?t n?a.

QUAN TR?NG: Bài vi?t này ch?a thông tin v? cách s?a đ?i s? ki?m nh?p. Trư?c khi b?n s?a đ?i s? ki?m nh?p, h?y ch?c ch?n đ? tr? l?i nó lên và đ?m b?o r?ng b?n hi?u làm th? nào đ? khôi ph?c s? ki?m nh?p n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thông tin v? làm th? nào đ? sao lưu, khôi ph?c và ch?nh s?a registry, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
256986 Mô t? v? Microsoft Windows Registry
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Tri?u ch?ng

Sau khi b?n áp d?ng gói b?n ghi d?ch v? Windows NT 4 đ?n máy ch? Windows NT DNS, khách hàng c? g?ng truy c?p vào máy UNIX nh?n đư?c thông báo l?i sau:
Truy c?p b? t? ch?i

Gi?i pháp

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, có đư?c gói b?n ghi d?ch v? m?i nh?t cho Windows NT 4.0 ho?c c?p nh?t ph?n m?m cá nhân. Cho thông tin v? cách l?y gói b?n ghi d?ch v? m?i nh?t, xin vui l?ng đi đ?n:
  • 152734 làm th? nào đ? có đư?c gói b?n ghi d?ch v? m?i nh?t c?a windows nt 4.0
Thông tin v? nh?n đư?c c?p nh?t ph?n m?m cá nhân, liên h? v?i b?n ghi d?ch v? H? tr? S?n ph?m c?a Microsoft. Cho m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft b?n ghi d?ch v? s?n ph?m h? tr? s? đi?n tho?i và thông tin v? chi phí h? tr?, xin vui l?ng đi đ?n đ?a ch? sau đây trên World Wide Web:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support

T?nh tr?ng

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong Windows NT 4.0. V?n đ? này l?n đ?u tiên đư?c s?a ch?a trong Windows NT Phiên b?n 4.0 Service Pack 5.

Thông tin thêm

Máy UNIX có th? s? d?ng đ?o ngư?c tra c?u ch?ng l?i các máy ch? Windows NT DNS đ? xác đ?nh và xác nh?n c?a khách hàng. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? tra c?u đ?o ngư?c, vui l?ng xem bài sau trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
164213 Mô t? v? tra c?u DNS đ?o ngư?c

Windows NT SP3 Dns.exe duy tr? h?n h?p máy ch? lưu tr? trư?ng h?p tên. Danh sách các tên trên máy UNIX đư?c s? d?ng đ? xác nh?n các khách hàng ch?ng l?i đư?c t? ch?c b?ng cách s? d?ng h?n h?p trư?ng h?p tên c?ng. Làm m?t tra c?u đ?o ngư?c, tên tr? l?i t? DNS server k?t h?p các tên bên UNIX và các khách hàng đ? đư?c c?p quy?n truy c?p.

Windows NT SP4 Dns.exe, Tuy nhiên, chuy?n đ?i t?t c? các tên đ? ch? thư?ng. Như tên ch? thư?ng đư?c tr? v? theo yêu c?u tra c?u đ?o ngư?c, tên tr? l?i không kh?p v?i tên bên UNIX, và do đó, "truy c?p b? t? ch?i" đư?c tr? l?i.

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, m?t Dns.exe m?i bây gi? có m?t m?c nh?p registry mà làm cho ch? hoa và ch? thư?ng x? l? c?u h?nh.

C?NH BÁO: N?u b?n s? d?ng Registry Editor không chính xác, b?n có th? gây ra v?n đ? nghiêm tr?ng mà có th? yêu c?u b?n ph?i cài đ?t chuyên bi?t l?i hệ điều hành. Microsoft không th? đ?m b?o r?ng b?n có th? gi?i quy?t v?n đ? mà k?t qu? t? vi?c s? d?ng Registry Editor không chính xác. S? d?ng tr?nh so?n th?o Registry nguy cơ c?a riêng b?n.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\DNS\ParametersCasePreservation (REG_DWORD)

Thi?t l?p này đ? 1 s? b?t trư?ng h?p b?o qu?n.

Đi?u này đ? đư?c gi?i quy?t b?i v? l? do tương h?p v? sau. Xin lưu ?, Tuy nhiên, mô r?ng RFC 952 t? mà có nên là không có m? và các ch?c năng tùy thu?c vào ch? hoa ho?c ch? thư?ng c?a m?t ph?n ?ng DNS. V? v?y, vi?c duy tr? m?t danh sách máy ch? lưu tr? trư?ng h?p h?n h?p là không theo RFC.

Thu?c tính

ID c?a bài: 217136 - L?n xem xét sau cùng: 03 Tháng Mười Một 2013 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
  • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
  • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
  • Microsoft Windows NT Server 4.0 Enterprise Edition
T? khóa: 
kbnosurvey kbarchive kbhotfixserver kbqfe kbbug kbfix kbmt KB217136 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 217136

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com