M?t tn mi?n con khng k? th?a nh?ng thay ?i tn mi?n ph? huynh trong m?t ti kho?n t? ch?c Office 365, Windows Azure, ho?c Windows dnh

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 2174324 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

V?N ?

Khi b?n th?c hi?n m?t s? thay ?i cho m?t tn mi?n ph? huynh (qu?c gia) ?c xc minh trong ti kho?n t? ch?c c?a b?n, ch?ng h?n nh Office 365, Windows Azure, ho?c Windows dnh, m?t tn mi?n con c?ng ?c xc minh trong ti kho?n t? ch?c khng k? th?a cc thay ?i. V?n ? ny c th? x?y ra khi b?n th?c hi?n m?t trong nh?ng i?u sau y:
  • Thay ?i tn mi?n t? cc tiu chu?n ? lin k?t
  • Thay ?i tn mi?n t? lin k?t tiu chu?n
  • Thi?t l?p tn mi?n c?u h?nh xc th?c ho?c lin bang
  • C?p Nh?t d?ch cc mi?n v? Th muc Hoat ng lin bang (AD FS) d?a bn tin t?ng
  • Xc minh quy?n s? h?u mi?n

GI?I PHP

? gi?i quy?t v?n ? ny, xa tn mi?n con, thm v xc minh tn mi?n ph? huynh, v sau thm l?i cc tn mi?n con.

Lu ?Sau khi cha m? tn mi?n ?c xc minh v tr? em mi?n ?c thm vo, b?n khng c?n ph?i xc minh tn mi?n con b?i v? n th?a h?ng cc ci ?t chuyn bi?t (xc minh, xc th?c v lin on) t? cha m? c?a n.

BI?T THM THNG TIN

V?n ? ny c th? x?y ra n?u tr? em mi?n ?c xc minh trong ti kho?n t? ch?c c?a b?n tr?c khi tn mi?n ph? huynh ?c xc minh. Khi tr? em mi?n ?c xc minh ?u tin, xc minh v cc ci ?t chuyn bi?t ?c qu?n l? ?c l?p v?i tn mi?n ph? huynh.

V d?, b?n xc minh cc Corp.constoso.com tn mi?n. Sau , b?n xc minh cc contoso.com tn mi?n. Khi b?n xc minh Corp.contoso.com, v quy?n s? h?u ?c ch?ng minh, khng gian tn ?c t?o ra trong Office 365 nh m?t tn mi?n l hon ton ?c l?p contoso.com. V? v?y, khi b?n ki?m sau ch?ng contoso.com, b?t k? thay ?i no ?c th?c hi?n cho tn mi?n m?i ny khng ?nh h?ng ?n Corp.contoso.com.

Trong m?t s? tr?ng h?p, b?n c th? qu?n l? cc thu?c tnh tn mi?n con ?c l?p c?a tn mi?n ph? huynh.

TI LI?U THAM KH?O

V?n c?n tr? gip? Chuy?n ?n cc Vn ph?ng 365 c?ng ?ng Trang web ho?c cc Windows Azure Active Directory di?n n Trang web.

Thu?c tnh

ID c?a bi: 2174324 - L?n xem xt sau cng: 31 Thang Mi 2013 - Xem xt l?i: 12.0
p d?ng
  • Microsoft Office 365
  • Microsoft Office 365 for enterprises (pre-upgrade)
  • Microsoft Office 365 for education (pre-upgrade)
  • CRM Online via Office 365 E Plans
  • Windows Azure Recovery Services
T? kha:
o365 o365e o365m o365a o365062011 pre-upgrade o365022013 after upgrade kbmt KB2174324 KbMtvi
My d?ch
QUAN TRONG: Bai vit nay c d?ch b?ng phn mm dich thu?t cua Microsoft va co th c Cng ng Microsoft chinh sa l?i thng qua cng ngh CTF thay vi mt bin dich vin chuyn nghip. Microsoft cung c?p cc bi vi?t ?c c? bin d?ch vin v ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n v c?ng ?ng ch?nh s?a l?i ? b?n c th? truy c?p vo t?t c? cc bi vi?t trong C s? Ki?n th?c c?a chng ti b?ng nhi?u ngn ng? Tuy nhin, bi vi?t do my d?ch hoc thm chi cng ng chinh sa sau khng ph?i lc no c?ng hon h?o. Cc bi vi?t ny c th? ch?a cc sai st v? t? v?ng, c php ho?c ng? php, Microsoft khng ch?u trch nhi?m v? b?t k? s? thi?u chnh xc, sai st ho?c thi?t h?i no do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t ?ng s? d?ng c?a khch hng gy ra.
Nh?p chu?t vo y ? xem b?n ti?ng Anh c?a bi vi?t ny: 2174324

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com