K??das zi?ojums, noklik??inot uz hipersaites Office programm?: ?Nevar atrast interneta serveri vai starpniekserveri?

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 218153 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

SIMPTOMI

Izveidojot hipersaiti Office dokument? un p?c tam noklik??inot uz t?s, var tikt par?d?ts ??ds k??das zi?ojums:
Nevar atv?rt <URL>. Nevar atrast interneta serveri vai starpniekserveri,
kur <URL> ir ievietot? hipersaite.

PIEZ?ME. Hipersaite darbojas, ja to ievad?t tie?i p?rl?kprogramm? vai dialoglodzi?a Palaist lodzi?? Atv?rt (dialoglodzi?u var atv?rt, noklik??inot uz S?kt un p?c tam noklik??inot uz Palaist).

IEMESLS

?? probl?ma rodas, ja ir sp?k? t?l?k nor?d?tie nosac?jumi.

 • J?s lietojat programmu Microsoft Internet Explorer:

  • Starpniekserveris vai

  • Ugunsm?ris, kas ne?auj HTTP piepras?jumus, j?novieto lok?laj? t?kl?
  un

 • Internet Explorer nav noklus?juma p?rl?kprogramma.

  un

 • Nav nor?d?t?s re?istra atsl?gas, vai t? nav iestat?ta 1:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\9.0\Common\Internet

  *Office 32 bitu izdevumam un Windows 64 bitu izdevumam:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Office\9.0\Common\Internet

PROFILAKSE

Svar?gi! ?aj? sada??, metode vai uzdevum? ir ietverti nor?d?jumi par to, k? modific?t re?istru. Ta?u, ja re?istru modific?sit nepareizi, var rasties nopietnas probl?mas, t?p?c uzman?gi izpildiet nor?d?t?s darb?bas. Papildu dro??bai pirms re?istra modific??anas izveidojiet t? dubl?jumu. T?d? gad?jum? re?istru var atjaunot, ja rodas probl?ma. Lai ieg?tu papildinform?ciju, k? dubl?t un atjaunot re?istru, noklik??iniet uz t?l?k nor?d?t? raksta numura un skatiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
322756 K? atjaunot un dubl?t re?istru oper?t?jsist?m? Windows

Ja v?laties, lai m?s nov?rstu ?o probl?mu, p?rejiet uz sada?u Labot autom?tiski. Ja v?laties nov?rst ?o probl?mu pats, p?rejiet uz sada?u ?Labot patst?v?gi?.

Labot autom?tiskiLai autom?tiski labotu ?o probl?mu, noklik??iniet uz pogas vai saites Labot. Dialoglodzi?? Failu lejupiel?de noklik??iniet uz Palaist un p?c tam izpildiet labo?anas vedn? nor?d?t?s darb?bas.


Nov?rst probl?mu
Microsoft probl?mu nov?r?ana 50655


Piez?mes
 • ?is vednis, iesp?jams, ir tikai ang?u valod?. Ta?u autom?tisk? labo?ana darbojas ar? cit?s Windows valodas versij?s.
 • Ja ?obr?d neizmantojat datoru, kur? radusies ?? probl?ma, saglab?jiet labo?anas risin?jumu zibatmi?as disk? vai kompaktdisk? un p?c tam darbiniet to dator?, kur? rad?s ?? probl?ma.

P?c tam p?rejiet uz sada?u Vai probl?ma ir nov?rsta?Labot patst?v?gi

Lai nov?rstu ?o probl?mu, pievienojiet apak?atsl?gu Internets, ja t? nav pievienota, un iestatiet V?rt?bu datus. Ja apak?atsl?ga Internets ir pievienota, iestatiet V?rt?bu datus.

Apak?atsl?gas Internets pievieno?ana re?istram un v?rt?bas datu iestat??ana

 1. Aizveriet visas programmas, kuras darbojas.
 2. Noklik??iniet uz S?kt un p?c tam noklik??iniet uz Palaist. Lodzi?? Atv?rt ierakstiet regedit un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
 3. Re?istra redaktor? atrodiet ??du apak?atsl?gu:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\9.0\Common
  Piez?me. Vis?m sada?? ?Attiecas uz? nor?d?taj?m versij?m ir ?? pati re?istra atsl?ga. ?? re?istra atsl?ga da??d?m versij?m neat??irsies. Ja Office 32 bitu versija tiek darbin?ta Windows 64 bitu versij?, j?lieto Wow6432Node HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Office\9.0\Common\Internet.
 4. Izv?ln? Redi??t nor?diet uz Jauna un p?c tam noklik??iniet uz Atsl?ga.
 5. Jaunajai apak?atsl?gai pie??iriet nosaukumu Internets.
 6. P?rliecinieties, vai ir atz?m?ta apak?atsl?ga Internets. Izv?ln? Redi??t nor?diet uz Jauna un p?c tam noklik??iniet uz DWORD v?rt?ba. Pievienot ??du re?istra v?rt?bu:
  Value Name: ForceShellExecute
 7. Veiciet dubultklik??i uz ForceShellExecute un p?c tam V?rt?bas datus iestatiet uz 1. Noklik??iniet uz Labi.
 8. Izv?ln? Re?istrs noklik??iniet uz Iziet.

V?rt?bas datu iestat??ana

 1. Aizveriet visas programmas, kuras darbojas.
 2. Noklik??iniet uz S?kt un p?c tam noklik??iniet uz Palaist. Lodzi?? Atv?rt ierakstiet regedit un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
 3. Re?istra redaktor? atrodiet ??du apak?atsl?gu:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\9.0\Common\Internet

  Piez?me. Vis?m sada?? ?Attiecas uz? nor?d?taj?m versij?m ir ?? pati re?istra atsl?ga. ?? re?istra atsl?ga da??d?m versij?m neat??irsies. Ja Office 32 bitu versija tiek darbin?ta Windows 64 bitu versij?, j?lieto Wow6432Node HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Office\9.0\Common\Internet
 4. P?rliecinieties, vai ir atz?m?ta apak?atsl?ga Internets. Izv?ln? Redi??t nor?diet uz Jauna un p?c tam noklik??iniet uz DWORD v?rt?ba. Pievienojiet ??du re?istra v?rt?bu:
  V?rt?bas nosaukums: ForceShellExecute
 5. Veiciet dubultklik??i uz ForceShellExecute un p?c tam V?rt?bas datus iestatiet uz 1. Noklik??iniet uz Labi.
 6. Izv?ln? Re?istrs noklik??iniet uz Iziet.

Vai probl?ma ir nov?rsta?

 • P?rbaudiet, vai probl?ma ir nov?rsta. Ja probl?ma ir nov?rsta, ?aj? sada?? vair?k darb?bu nav j?veic. Ja probl?ma nav nov?rsta, varat sazin?ties ar atbalsta dienestu.
 • B?sim pateic?gi sa?emt j?su atsauksmes. Lai sniegtu atsauksmes vai zi?otu par probl?m?m saist?b? ar ?o risin?jumu, l?dzu, ierakstiet koment?ru emu?r? Labot autom?tiski vai nos?tiet mums e-pasta zi?ojumu.

PAPILDINDORM?CIJA

Ja lietojat oper?t?jsist?mu Microsoft Windows 2000, j?veic Hlink.dll failu atjaunin??ana. ?is atjaunin?jums ir iek?auts Windows 2000 1. servisa pakotn?.

P?c ?? risin?juma izmanto?anas, noklik??inot uz hipersaites, Microsoft Word dokuments vai Microsoft Excel darblapa var netikt atv?rta. Lai ieg?tu papildinform?ciju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
280680 Nevar atv?rt hipersaiti uz Office dokumentu
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

Rekviz?ti

Raksta ID: 218153 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: piektdiena, 2011. gada 21. oktobris - P?rskat??ana: 1.0
ATTIECAS UZ:
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Office PowerPoint 2003
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 2002 Standard Edition
 • Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition
 • Microsoft Word 2002 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2000 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 2000 Standard Edition
 • Microsoft PowerPoint 2000 Standard Edition
 • Microsoft Word 2000 Standard Edition
 • Microsoft Office Excel 2007
 • Microsoft Office Outlook 2007
 • Microsoft Office PowerPoint 2007
 • Microsoft Office Word 2007
 • Microsoft Word 2010
 • Microsoft Excel 2010
 • Microsoft PowerPoint 2010
 • Microsoft Outlook 2010
Atsl?gv?rdi: 
kberrmsg kbprb kbfixme kbmsifixme KB218153

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com