Poruka o gre?ci koja se prikazuje kada kliknete na hipervezu u sistemu Office: ?Nije mogu?e prona?i Internet server ili proxy server?

Prevodi ?lanaka Prevodi ?lanaka
Identifikator ?lanka: 218153 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

SIMPTOMI

Kada kreirate hipervezu u Office dokumentu, a zatim kliknete na tu vezu, mo?ete dobiti slede?u poruku o gre?ci
Nije mogu?e otvoriti <URL> adresu. Nije mogu?e prona?i Internet server ili proxy server
gde <URL> adresa predstavlja hipervezu koju ste dodali.

NAPOMENA: Hiperveza ne radi ako je otkucate direktno u pregleda?u ili u dijalogu Pokretanje, u polju Otvori (kliknite na dugme Start, a zatim izaberite stavku Pokreni).

UZROK

Do ovog problema dolazi u slede?im uslovima:

 • Korisite Microsoft Internet Explorer:

  • Proxy server -ili-

  • za?titni zid koji ne dozvoljava zadavanje HTTP zahteva u lokalnoj mre?i
  -i-

 • Internet Explorer nije podrazumevani pregleda?.

  -i-

 • Slede?i klju? registratora nije prisutan ili nije pode?en na 1:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\9.0\Common\Internet

  *Za 32-bitno izdanje sistema Office i 64-bitno izdanje operativnog sistema Windows:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Office\9.0\Common\Internet

ZAOBILA?ENJE

Va?no Ovaj odeljak, metod ili zadatak sadr?i korake koji obja?njavaju kako se menja registrator. Me?utim, mo?e do?i do ozbiljnih problema ako neispravno izmenite registrator. Zbog toga obavezno pa?ljivo sledite ove korake. Radi dodatne za?tite, napravite rezervnu kopiju registratora pre nego ?to ga izmenite. Zatim mo?ete da vratite registrator u prethodno stanje ako do?e do problema. Da biste dobili vi?e informacija o pravljenju rezervne kopije i vra?anju registratora u prethodno stanje, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste ga prikazali u Microsoft bazi znanja:
322756 Pravljenje rezervne kopije i vra?anje registratora u prethodno stanje u operativnom sistemu Windows

Da bismo re?ili ovaj problem umesto vas, pre?ite na odeljak ?Popravi umesto mene?. Ako ?elite sami da re?ite ovaj problem, pre?ite na odeljak ?Popravi?u sâm?.

Popravi umesto meneDa biste automatski re?ili ovaj problem, kliknite na dugme ili vezu Popravi. U dijalogu Preuzimanje datoteke kliknite na dugme Pokreni i sledite korake u ?arobnjaku za popravku.


Re?i ovaj problem
Microsoft Fix it 50655


Napomene
 • Ovaj ?arobnjak je mo?da dostupan samo na engleskom. Me?utim, automatska popravka funkcioni?e i za verzije operativnog sistema Windows na drugim jezicima.
 • Ako ne radite za ra?unarom na kojem je do?lo do problema, sa?uvajte re?enje za popravku na fle? disku ili CD-u, a zatim ga pokrenite na ra?unaru na kojem postoji problem.

Zatim pre?ite na odeljak ?Da li je ovo re?ilo problem??.Popravi?u sâm

Da biste re?ili ovaj problem, dodajte potklju? Internet ako nije prisutan i zadajte vrednost u polju Podaci o vrednosti, a ako je vrednost zadata, unesite vrednost u polje Podaci o vrednosti za potklju? Internet.

Dodavanje potklju?a Internet u registrator i pode?avanje podataka o vrednosti

 1. Zatvorite sve pokrenute programe.
 2. Kliknite na dugme Start i izaberite stavku Pokreni. U polju Otvori otkucajte regedit, a zatim kliknite na dugme U redu.
 3. U ure?iva?u registratora prona?ite slede?i potklju?:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\9.0\Common
  Napomena Ovaj klju? registratora je isti za sve verzije navedene u odeljku ?Odnosi se na?. Ovaj klju? registratora se ne razlikuje za razli?ite verzije. Ako koristite 32-bitno izdanje sistema Office u 64-bitnom izdanju operativnog sistema Windows, potreban vam je klju? Wow6432Node HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Office\9.0\Common\Internet.
 4. U meniju Ure?ivanje postavite pokaziva? na stavku Novo, a zatim izaberite stavku Klju?.
 5. Novom potklju?u dodelite naziv Internet.
 6. Proverite da li je potklju? Internet izabran. U meniju Ure?ivanje postavite pokaziva? na stavku Novo, a zatim izaberite stavku DWORD vrednost. Dodajte slede?u vrednost registratora:
  Ime vrednosti: ForceShellExecute
 7. Kliknite dvaput na stavku ForceShellExecute, a zatim u polju Podaci o vrednosti otkucajte 1 . Kliknite na dugme U redu.
 8. U meniju Registrator kliknite na dugme Iza?i.

Pode?avanje podataka o vrednosti

 1. Zatvorite sve pokrenute programe.
 2. Kliknite na dugme Start i izaberite stavku Pokreni. U polju Otvori otkucajte regedit, a zatim kliknite na dugme U redu.
 3. U ure?iva?u registratora prona?ite slede?i potklju?:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\9.0\Common\Internet

  Napomena Ovaj klju? registratora je isti za sve verzije navedene u odeljku ?Odnosi se na?. Ovaj klju? registratora se ne razlikuje za razli?ite verzije. Ako koristite 32-bitno izdanje sistema Office u 64-bitnom izdanju operativnog sistema Windows, potreban vam je klju? Wow6432Node HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Office\9.0\Common\Internet
 4. Proverite da li je potklju? Internet izabran. U meniju Ure?ivanje postavite pokaziva? na stavku Novo, a zatim izaberite stavku DWORD vrednost. Dodajte slede?u vrednost registratora:
  Ime vrednosti: ForceShellExecute
 5. Kliknite dvaput na stavku ForceShellExecute, a zatim u polju Podaci o vrednosti otkucajte 1 . Kliknite na dugme U redu.
 6. U meniju Registrator kliknite na dugme Iza?i.

Da li je ovo re?ilo problem?

 • Proverite da li je problem re?en. Ako je problem re?en, zavr?ili ste sa ovim odeljkom. Ako problem nije re?en, mo?ete se obratiti podr?ci.
 • Bi?emo vam zahvalni na povratnim informacijama. Da biste obezbedili povratne informacije ili da biste prijavili probleme sa ovim re?enjem, ostavite komentar na blogu ?Popravi umesto mene? ili nam po?aljite e-poruku.

DODATNE INFORMACIJE

Ako koristite operativni sistem Microsoft Windows 2000, potrebno je da nadogradite datoteku Hlink.dll. Ova ispravka je uklju?ena u Windows 2000 servisni paket 1.

Nakon ?to primenite ovo re?enje, hiperveza mo?da ne?e mo?i da vodi do Microsoft Word dokumenta ili Microsoft Excel radnog lista. Da biste dobili vi?e informacija, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste ga prikazali u Microsoft bazi znanja:
280680 Nije mogu?e pratiti hipervezu do Office dokumenta
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 218153 - Poslednji pregled: 21. oktobar 2011. - Revizija: 1.0
ODNOSI SE NA:
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Office PowerPoint 2003
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 2002 Standard Edition
 • Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition
 • Microsoft Word 2002
 • Microsoft Excel 2000 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 2000 Standard Edition
 • Microsoft PowerPoint 2000 Standard Edition
 • Microsoft Word 2000
 • Microsoft Office Excel 2007
 • Microsoft Office Outlook 2007
 • Microsoft Office PowerPoint 2007
 • Microsoft Office Word 2007
 • Microsoft Word 2010
 • Microsoft Excel 2010
 • Microsoft PowerPoint 2010
 • Microsoft Outlook 2010
Klju?ne re?i: 
kberrmsg kbprb kbfixme kbmsifixme KB218153

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com