Thng bo l?i khi b?m vo siu lin k?t trong Office: "Khng th? ?nh v? may chu Internet ho?c my ch? proxy"

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 218153 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

Khi tao mt siu lin kt trong tai liu Office ri bm vao lin kt, ban co th nhn c thng bao li sau
Khng th? m? <URL>. Khng th? ?nh v? may chu Internet ho?c my ch? proxy
trong o <URL > l siu lin k?t b?n a chn.

CHU Y: Siu lin kt se hoat ng nu ban go ung siu lin kt vao trinh duyt hoc vao hp M cua hp thoai Chay (bm Bt uri bm Chay).

NGUYN NHN

S c nay xay ra khi cac iu kin di y la ung:

 • B?n ang s? d?ng Microsoft Internet Explorer:

  • M?t my ch? proxy - hay -

  • Tng la khng cho phep t cac yu cu HTTP trong mang cuc b cua ban
  -va-

 • Internet Explorer khng phai la trinh duyt mc inh cua ban.

  -va-

 • Khoa ng ky sau khng co hoc khng c t thanh 1:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\9.0\Common\Internet

  *i vi Office 32 bit trn Windows 64 bit:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Office\9.0\Common\Internet

CCH GI?I QUY?T KHC

Quan trong Phn, phng phap hoc tac vu nay cha cac bc chi dn ban cach s?a i s ng ky. Tuy nhin, c th? x?y ra s? c? nghim tr?ng n?u b?n s?a ?i s? ng k? khng ng cch. Do , h?y ch?c ch?n r?ng b?n th?c hi?n cc b?c sau c?n th?n. ? b?o v? t?t hn, h?y sao lu s? ng k? tr?c khi b?n s?a ?i. Sau , b?n c th? khi ph?c s? ng k? n?u x?y ra s? c?. ? bi?t thm thng tin v? cch sao lu v khi ph?c s? ng k?, h?y b?m s? bi vi?t sau ? xem bi vi?t trong C s? Ki?n th?c Microsoft:
322756 Cch sao lu v khi ph?c s? ng k? trong Windows

c chung ti khc phuc s c nay giup ban, hay chuyn n phn "Khc phuc s c cho ti". Nu ban mun t minh khc phuc s c nay, hay i ti phn " ti t khc phuc s c".

Kh?c ph?c s? c? cho ti? kh?c ph?c s? c? ny t? ?ng, hay b?m vo nt ho?c lin k?t Kh?c ph?c s? c?. Trong hp thoai File Download (Tai Tp xung), bm Run (Chay) ri lam theo cac bc trong Thut sy Khc phuc s c.


Khc phuc s c nay
Microsoft Fix it 50655


Chu y
 • Thut sy nay co th chi co bng ting Anh. Tuy nhin, ban va t? ?ng c?ng s? ho?t ?ng ?i v?i cc phin b?n ngn ng? khc c?a Windows.
 • Nu ban hin khng lam vic trn may tinh xay ra s c, hay lu giai phap Khc phuc s c vao ia flash hoc CD ri chay trn may tinh co s c.

Sau o, i ti phn "Phng phap nay co khc phuc c s c khng?".? ti t? kh?c ph?c s? c?

khc phuc s c nay, hay thm khoa con Internet nu khng co khoa con va t D liu gia tri, hoc nu a co khoa con, t D liu gia tri cua khoa con Internet.

Thm Khoa con Internet vao S ng ky va t D liu Gia tri

 1. Thoat khoi moi chng trinh ang chay.
 2. B?m B?t ?u, r?i b?m Chay. Go regedit vao hp M ri bm OK.
 3. Trong Registry Editor, duyt n khoa con sau:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\9.0\Common
  Chu y Khoa ng ky nay la ging nhau cho tt ca cac phin ban c lit k trong phn "Ap dung cho". Khoa ng ky nay se khng khac nhau i vi cac phin ban khac nhau. Nu ban ang chay Office 32 bit trn Windows 64 bit, ban cn s dung Wow6432Node HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Office\9.0\Common\Internet.
 4. Trong menu Chinh sa, tro chut vao Mi, sau o bm Khoa.
 5. t tn khoa con mi Internet.
 6. Hay ch?c ch?n chon khoa con Internet. Trong menu Chinh sa, tro chut vao Mi, sau o bm Gia tri DWORD. Thm gi tr? ng ky sau:
  Tn Gia tri: ForceShellExecute
 7. Bm up vao ForceShellExecute ri t D liu gia tri thanh 1. Bm OK.
 8. Trn menu S ng ky, bm Chinh sa.

Thi?t l?p D? li?u Gi tr?

 1. Thoat khoi moi chng trinh ang chay.
 2. B?m B?t ?u, r?i b?m Chay. Go regedit vao hp M ri bm OK.
 3. Trong Registry Editor, duy?t ?n khoa con sau:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\9.0\Common\Internet

  Chu y Khoa ng ky nay la ging nhau cho tt ca cac phin ban c lit k trong phn "Ap dung cho". Khoa ng ky nay se khng khac nhau i vi cac phin ban khac nhau. Nu ban ang chay Office 32 bit trn Windows 64 bit, ban cn s dung Wow6432Node HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Office\9.0\Common\Internet
 4. Hay ch?c ch?n chon khoa con Internet. Trong menu Chinh sa, tro chut vao Mi, sau o bm Gia tri DWORD. Thm gi tr? ng ky sau:
  Tn Gia tri: ForceShellExecute
 5. Bm up vao ForceShellExecute ri t D liu gia tri thanh 1. Bm OK.
 6. Trn menu S ng ky, bm Chinh sa.

Phng php ny c kh?c ph?c ?c s? c? khng?

 • Ki?m tra xem s? c? ? ?c kh?c ph?c hay cha. N?u s? c? a ?c kh?c ph?c, b?n a hon thnh phn ny. N?u s? c? v?n cha ?c kh?c ph?c, b?n c th? lin h? v?i b? ph?n h? tr?.
 • Chng ti nh gi cao ph?n h?i c?a b?n. cung cp phan hi hoc bao cao bt ky s c nao v giai phap nay, vui long lai nhn xet trn blog "Khc phuc s c giup ti" hoc gi th email cho chung ti.

THNG TIN THM

Nu h iu hanh cua ban la Microsoft Windows 2000, ban phai nng cp tp Hlink.dll. B?n c?p nh?t ny i kem vi Windows 2000 Goi Dich vu 1.

Siu lin kt co th khng i kem vi tai liu Microsoft Word hoc trang tinh Microsoft Excel sau khi ban s dung giai phap nay. ? bi?t thm thng tin, h?y b?m s? bi vi?t sau ? xem bi vi?t trong C s? Ki?n th?c Microsoft:
280680 Khng th? theo lin k?t t?i ti li?u Office

Thu?c tnh

ID c?a bi: 218153 - L?n xem xt sau cng: 21 Thang Mi 2011 - Xem xt l?i: 3.0
p d?ng
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Office PowerPoint 2003
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 2002 Standard Edition
 • Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition
 • Microsoft Word 2002 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2000 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 2000 Standard Edition
 • Microsoft PowerPoint 2000 Standard Edition
 • Microsoft Word 2000 Standard Edition
 • Microsoft Office Excel 2007
 • Microsoft Office Outlook 2007
 • Microsoft Office PowerPoint 2007
 • Microsoft Office Word 2007
 • Microsoft Word 2010
 • Microsoft Excel 2010
 • Microsoft PowerPoint 2010
 • Microsoft Outlook 2010
T? kha:
kberrmsg kbprb kbfixme kbmsifixme KB218153

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com