[SDP 3][eb8c2d7b-f32c-441c-a631-43e67f71f653] ตัวแก้ไขปัญหา Microsoft Dynamics AX สำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2181934 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

Microsoft Dynamics AX ตัวแก้ไขปัญหาสำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2 เก็บรวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการแก้ไขปัญหาทั่วไปของ Microsoft Dynamics AX

ข้อมูลเพิ่มเติม

บทความนี้อธิบายข้อมูลที่รวบรวมจากคอมพิวเตอร์เมื่อเรียกใช้ใน Microsoft Dynamics AX ตัวแก้ไขปัญหาสำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2

ข้อมูลที่มีการรวบรวม


บันทึกเหตุการณ์สำหรับคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์และแอพลิเคชันออบเจ็กต์เซิร์ฟเวอร์คอมพิวเตอร์

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
คำอธิบาย
ชื่อแฟ้ม
เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดของ Microsoft Dynamics บันทึกเหตุการณ์ –แอพลิเคชัน-
ชื่อคอมพิวเตอร์_evt_Dynamics_application.txt
แฟ้มบันทึกเหตุการณ์ –แอพลิเคชัน – แยกตามรหัสเหตุการณ์
ชื่อคอมพิวเตอร์_evt_ID_*_application.txt
เหตุการณ์ล็อก –แอพลิเคชัน – เหตุการณ์ทั้งหมดสำหรับสองสามวัน
ชื่อคอมพิวเตอร์_evt_application.csv
แฟ้มบันทึกเหตุการณ์ – ระบบ – เหตุการณ์ทั้งหมดสำหรับ 3 วันสุดท้าย
ชื่อคอมพิวเตอร์_evt_system.csv

แฟ้มการกำหนดค่าของ AOS

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
คำอธิบาย
ชื่อแฟ้ม
ข้อมูลการกำหนดค่าของแอพลิเคชันออบเจ็กต์เซิร์ฟเวอร์
ชื่อคอมพิวเตอร์_AX32SERVEXE_CONFIG.txt

แฟ้มการกำหนดค่าไคลเอ็นต์

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
คำอธิบาย
ชื่อแฟ้ม
ข้อมูลการตั้งค่าคอนฟิกไคลเอนต์
ชื่อคอมพิวเตอร์_AX32EXE_CONFIG.txt

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
คำอธิบาย
ชื่อแฟ้ม
โปรแกรมแก้ไขด่วนของแอพลิเคชันที่ติดตั้งไว้บนระบบ
ชื่อคอมพิวเตอร์_SysHotfixManifestVersionInfo.xml

ข้อมูลของระบบปฏิบัติการ (OS) AOS
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
คำอธิบาย
ชื่อแฟ้ม
ข้อมูลของระบบปฏิบัติการสำหรับ AOS จาก Windows Management Instrumentation (WMI)
ชื่อคอมพิวเตอร์_OSINFO.txt

ประวัติการบล็อคของ SQL

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
คำอธิบาย
ชื่อแฟ้ม
SQL บล็อกประวัติจาก Microsoft SQL Server
ชื่อคอมพิวเตอร์_SqlBlocking.txt

ล็อกข้อผิดพลาด SQL

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
คำอธิบาย
ชื่อแฟ้ม
สุดท้ายแฟ้มบันทึกข้อผิดพลาดที่หกจาก SQL Server
ชื่อคอมพิวเตอร์_ERRORLOG*.txt
ชื่อคอมพิวเตอร์_ERRORLOG*.html
ชื่อคอมพิวเตอร์_ERRORLOG*.csv
ชื่อคอมพิวเตอร์_ERRORLOG*.sql

ประวัติการใช้ดัชนี SQL

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
คำอธิบาย
ชื่อแฟ้ม
การใช้ดัชนีบน SQL Server
ชื่อคอมพิวเตอร์_SqlIndexUsage.txt

แบบสอบถาม SQL BATCHSERVERCONFIG

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
คำอธิบาย
ชื่อแฟ้ม
ตาราง-BATCHSERVERCONFIG

หมายเหตุ ส่วนนี้จะรวบรวมบน Microsoft Dynamics AX 2009 เท่านั้น
ชื่อคอมพิวเตอร์_BATCHSERVERCONFIG.txt
ชื่อคอมพิวเตอร์_BATCHSERVERCONFIG.html
ชื่อคอมพิวเตอร์_BATCHSERVERCONFIG.csv

แบบสอบถาม SQL SYSCLUSTERCONFIG

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
คำอธิบาย
ชื่อแฟ้ม
ตาราง-SYSCLUSTERCONFIG
หมายเหตุ ส่วนนี้จะรวบรวมบน Microsoft Dynamics AX 2009 เท่านั้น
ชื่อคอมพิวเตอร์_ SYSCLUSTERCONFIG.txt
ชื่อคอมพิวเตอร์_ SYSCLUSTERCONFIG.html
ชื่อคอมพิวเตอร์_ SYSCLUSTERCONFIG.csv

แบบสอบถาม SQL SYSSERVERSESSIONS

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
คำอธิบาย
ชื่อแฟ้ม
ตาราง-SYSSERVERSESSIONS
หมายเหตุ ส่วนนี้จะรวบรวมบน Microsoft Dynamics AX 2009 เท่านั้น
ชื่อคอมพิวเตอร์_ SYSSERVERSESSIONS.txt
ชื่อคอมพิวเตอร์_ SYSSERVERSESSIONS.html
ชื่อคอมพิวเตอร์_ SYSSERVERSESSIONS.csv

แบบสอบถาม SQL - 25 ด้านบนแบบสอบถามที่มีดำเนินการ

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
คำอธิบาย
ชื่อแฟ้ม
แบบสอบถาม SQL บนสุด 25 ที่ดำเนินการบน SQL Server
ชื่อคอมพิวเตอร์_TOP25Queries.txt
ชื่อคอมพิวเตอร์_TOP25Queries.html
ชื่อคอมพิวเตอร์_TOP25Queries.csv
ชื่อคอมพิวเตอร์_TOP25Queries.sql

แผนแบบสอบถาม SQL - แบบสอบถามที่ด้านบนสุด 25

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
คำอธิบาย
ชื่อแฟ้ม
คอลเลกชันของการวางแผนแบบสอบถามสำหรับแบบสอบถามด้านบนสุด 25
ชื่อคอมพิวเตอร์_QueryPlan_*.sqlplan

รุ่นของเซิร์ฟเวอร์ SQL

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
คำอธิบาย
ชื่อแฟ้ม
ข้อมูลเกี่ยวกับรุ่นของ SQL Server
ชื่อคอมพิวเตอร์_@@version.txt

ข้อมูลเกี่ยวกับรุ่นไบนารี

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
คำอธิบาย
ชื่อแฟ้ม
รุ่นของแฟ้ม EXE และ DLL และข้อมูลอื่น ๆ รุ่นของแฟ้ม มีการรวบรวมข้อมูลจากทั้งไคลเอนต์และคอมพิวเตอร์ที่เป็นเซิร์ฟเวอร์ AOS คอลัมน์เส้นทางในแฟ้มจะบ่งชี้จากคอมพิวเตอร์เครื่องใดข้อมูลรุ่นที่ถูกเก็บรวบรวม
ชื่อคอมพิวเตอร์_VersionInfo.txt

ข้อมูลเพิ่มเติม

นอกจากการแฟ้มที่มีการเก็บรวบรวม และแสดงรายการอยู่ใน "ข้อมูลที่มีการรวบรวม" ส่วน การแก้ไขปัญหานี้สามารถตรวจพบอย่างน้อยหนึ่งอย่างในสถานการณ์ต่อไปนี้:
  • ไคลเอ็นต์ (AX32.exe) และเพื่อรุ่นของแฟ้มเซิร์ฟเวอร์ (AX32Serv.exe)
  • โปรแกรมแก้ไขด่วนของ Microsoft Dynamics AX ที่นำมาใช้ถ้ามีการเรียกใช้ Microsoft Dynamics AX 2009 และคลา SysHotfixManifest จะมีอยู่ในระบบ
  • Microsoft Dynamics AX ชั้นและเวอร์ชันข้อมูลถ้ามีการเรียกใช้ Microsoft Dynamics AX 2009 และคลา SysHotfixManifest จะมีอยู่ในระบบ
  • เราขอแนะนำให้ คุณเรียกใช้การวิเคราะห์การเชื่อมต่อจากคอมพิวเตอร์ที่มี Microsoft.Dynamics.BusinessConnectorNet.dll ที่ติดตั้ง
  • ในปัจจุบัน แก้ปัญหาที่อ่านค่าการกำหนดค่าจากการกำหนดค่าภายในใน Microsoft Dynamics AX ตั้งค่าคอนฟิก Utility ปัจจุบันและใน Microsoft Dynamics AX Server ตั้งค่าคอนฟิก Utility เพื่อกำหนดว่าอินสแตนซ์ AOS และอินสแตนซ์ของเซิร์ฟเวอร์ SQL ถูกต้อง อย่างไรก็ตาม แก้ปัญหาที่ไม่ทำงานด้วยแฟ้ม AXC (แฟ้มการตั้งค่าคอนฟิก Dynamics)

ข้อมูลอ้างอิง

973559 ถามที่ถามบ่อยเกี่ยวกับการ Microsoft สนับสนุนการวินิจฉัยเครื่องมือ (MSDT) สำหรับ Windows 7 และ Windows Server R2 (SDP 3.0)

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2181934 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 13 ธันวาคม 2554 - Revision: 1.0
ใช้กับ
  • Microsoft Dynamics AX 2012
  • Microsoft Dynamics AX 2009
  • Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1
Keywords: 
kbmbsmigrate kbsurveynew kbmt KB2181934 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2181934

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com