[SDP 3][eb8c2d7b-f32c-441c-a631-43e67f71f653] Microsoft Dynamics AX Troubleshooter cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2181934 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Tr?nh g? r?i Microsoft Dynamics AX cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2 thu th?p các thông tin đư?c s? d?ng đ? g? r?i các v?n đ? chung c?a Microsoft Dynamics AX.

THÔNG TIN THÊM

Bài vi?t này mô t? các thông tin đư?c thu th?p t? m?t máy tính khi tr?nh g? r?i Microsoft Dynamics AX cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2 ch?y.

Thông tin đư?c thu th?p


B?n ghi s? ki?n cho máy khách và máy ch? đ?i tư?ng ?ng d?ng máy tính

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Mô t?
Tên t?p
S? ki?n đăng nh?p-?ng d?ng - t?t c? Microsoft Dynamics liên quan đ?n các s? ki?n
ComputerName_evt_Dynamics_application.txt
S? ki?n đăng nh?p-?ng d?ng-chia r? b?i s? ki?n ID
ComputerName_evt_ID_*_application.txt
S? ki?n đăng nh?p-?ng d?ng-t?t c? các s? ki?n cho ba ngày qua
ComputerName_evt_application.CSV
S? ki?n đăng nh?p-h? th?ng-t?t c? các s? ki?n cho 3 ngày qua
ComputerName_evt_system.CSV

T?p tin c?u h?nh AOS

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Mô t?
Tên t?p
Thông tin c?u h?nh đ?i tư?ng máy ch? ?ng d?ng
ComputerName_AX32SERV.EXE_CONFIG.txt

T?p tin c?u h?nh máy khách

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Mô t?
Tên t?p
Thông tin c?u h?nh máy khách
ComputerName_AX32.EXE_CONFIG.txt

Thông tin hotfix

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Mô t?
Tên t?p
Áp d?ng hotfix đư?c cài đ?t trên h? th?ng
ComputerName_SysHotfixManifestVersionInfo.xml

Thông tin h? đi?u hành (OS) AOS
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Mô t?
Tên t?p
H? đi?u hành thông tin cho AOS t? phương ti?n qu?n l? Windows (WMI)
ComputerName_OSINFO.txt

L?ch s? ch?n SQL

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Mô t?
Tên t?p
SQL ch?n l?ch s? t? Microsoft SQL Server
ComputerName_SqlBlocking.txt

Các b?n ghi l?i SQL

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Mô t?
Tên t?p
Cu?i cùng sáu b?n ghi l?i t? máy ch? SQL
ComputerName_ERRORLOG*.txt
ComputerName_ERRORLOG*.html
ComputerName_ERRORLOG*.CSV
ComputerName_ERRORLOG*.SQL

L?ch s? tiêu th? ch? s? SQL

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Mô t?
Tên t?p
Cách s? d?ng ch? m?c trên máy ch? SQL
ComputerName_SqlIndexUsage.txt

Truy v?n SQL BATCHSERVERCONFIG

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Mô t?
Tên t?p
B?ng-BATCHSERVERCONFIG

Lưu ? Ph?n này s? ch? đư?c thu th?p trên Microsoft Dynamics AX 2009.
ComputerName_BATCHSERVERCONFIG.txt
ComputerName_BATCHSERVERCONFIG.html
ComputerName_BATCHSERVERCONFIG.CSV

Truy v?n SQL SYSCLUSTERCONFIG

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Mô t?
Tên t?p
B?ng-SYSCLUSTERCONFIG
Lưu ? Ph?n này s? ch? đư?c thu th?p trên Microsoft Dynamics AX 2009.
ComputerName_ SYSCLUSTERCONFIG.txt
ComputerName_ SYSCLUSTERCONFIG.html
ComputerName_ SYSCLUSTERCONFIG.csv

Truy v?n SQL SYSSERVERSESSIONS

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Mô t?
Tên t?p
B?ng-SYSSERVERSESSIONS
Lưu ? Ph?n này s? ch? đư?c thu th?p trên Microsoft Dynamics AX 2009.
ComputerName_ SYSSERVERSESSIONS.txt
ComputerName_ SYSSERVERSESSIONS.html
ComputerName_ SYSSERVERSESSIONS.csv

Truy v?n SQL - Top 25 truy v?n đư?c th?c hi?n

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Mô t?
Tên t?p
Top 25 truy v?n SQL đư?c th?c hi?n trên máy ch? SQL
ComputerName_TOP25Queries.txt
ComputerName_TOP25Queries.html
ComputerName_TOP25Queries.CSV
ComputerName_TOP25Queries.SQL

K? ho?ch truy v?n SQL - Top 25 truy v?n

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Mô t?
Tên t?p
T?p h?p các truy v?n có k? ho?ch cho các truy v?n top 25
ComputerName_QueryPlan_*.sqlplan

Phiên b?n máy ch? SQL

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Mô t?
Tên t?p
Thông tin Phiên b?n SQL Server
ComputerName_@@Version.txt

Thông tin Phiên b?n nh? phân

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Mô t?
Tên t?p
Phiên b?n c?a t?p tin EXE và DLL và các thông tin Phiên b?n t?p tin khác. Thông tin đư?c thu th?p t? khách hàng và AOS máy ch? máy vi tính. Các đư?ng d?n c?t trong t?p tin s? ch? ra t? máy tính nào đư?c thu th?p thông tin Phiên b?n.
ComputerName_VersionInfo.txt

Thông tin b? sung

Thêm vào các t?p tin đư?c thu th?p và đư?c li?t kê trong "Thông tin đư?c thu th?p" ph?n, tr?nh g? r?i này có th? phát hi?n m?t ho?c nhi?u nh?ng trư?ng h?p sau:
  • Khách hàng (AX32.exe) và máy ch? (AX32Serv.exe) t?p tin Phiên b?n mismatches.
  • Microsoft Dynamics AX hotfixes đư?c áp d?ng n?u Microsoft Dynamics AX 2009 đang ch?y, và l?p SysHotfixManifest là h? th?ng.
  • Microsoft Dynamics AX l?p và phiên b?n thông tin n?u Microsoft Dynamics AX 2009 đang ch?y, và l?p SysHotfixManifest là h? th?ng.
  • Chúng tôi đ? ngh? b?n ch?y ch?n đoán t? m?t máy tính có Microsoft.Dynamics.BusinessConnectorNet.dll đư?c cài đ?t.
  • Hi?n nay, tr?nh g? r?i l?n đ?c giá tr? c?u h?nh t? c?u h?nh hi?n t?i trong c?u h?nh Microsoft Dynamics AX h?u ích và các Microsoft Dynamics AX Server Configuration Utility đ? xác đ?nh chính xác AOS th?m và trư?ng h?p máy ch? SQL. Tuy nhiên, tr?nh g? r?i không làm vi?c v?i.AXC t?p (năng đ?ng c?u h?nh).

THAM KH?O

973559 Câu h?i thư?ng g?p v? nh?ng Microsoft h? tr? Diagnostic Tool (MSDT) cho Windows 7 và Windows Server R2 (SDP 3.0)

Thu?c tính

ID c?a bài: 2181934 - L?n xem xét sau cùng: 13 Tháng Mười Hai 2011 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
  • Microsoft Dynamics AX 2012
  • Microsoft Dynamics AX 2009
  • Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1
T? khóa: 
kbmbsmigrate kbsurveynew kbmt KB2181934 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2181934

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com