INF: การกำหนดค่าแหล่งข้อมูลสำหรับผู้ให้บริการ Microsoft OLE DB สำหรับ DB2

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 218590
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

ข้อมูลเพิ่มเติม

ภาพรวมของผู้ให้บริการ Microsoft OLE DB สำหรับ DB2

เมื่อต้องการใช้ผู้ที่ Microsoft OLE DB ให้สำหรับ DB2 กับโปรแกรมประยุกต์ OLE DB สำหรับผู้บริโภค คุณต้องอย่างใดอย่างหนึ่ง
 • สร้างแฟ้มการเชื่อมโยงข้อมูลการ Microsoft (UDL), และเรียกนี้ได้จากโปรแกรมประยุกต์ของคุณ

  หรือ
 • ติดต่อผู้ให้บริการโดยใช้สายอักขระการเชื่อมต่อที่มีชื่อของผู้ให้บริการ
Microsoft Data Access คอมโพเนนต์ (MDAC) 2.0 และรุ่นที่ใหม่กว่ามีการเชื่อมโยงข้อมูล วิธีการทั่วไปสำหรับการจัดการ และกำลังโหลดการเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูล OLE DB การเชื่อมโยงข้อมูลยังสนับสนุนการค้นหา และการเก็บถาวรการเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูล OLE DB สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ UDLs เช่นเดียวกับรายชื่อของคุณสมบัติการเตรียมใช้งาน OLE DB ที่ได้รับการสนับสนุนและอาร์กิวเมนต์ของสายอักขระการเชื่อมต่อ ADO ดู "การใช้ใน OLE DB ผู้ให้บริการสำหรับ DB2" ในคู่มือ SNA Server SDK แบบออนไลน์

การเชื่อมโยง ole DB ข้อมูล

คุณต้องกำหนดรายละเอียดแหล่งข้อมูลสำหรับวัตถุแหล่งข้อมูลแต่ละโฮสต์ที่จะสามารถเข้าถึงการใช้ผู้ OLE DB ให้สำหรับ DB2 ใช้พารามิเตอร์เริ่มต้นสำหรับผู้ OLE DB ให้สำหรับ DB2 สำหรับแหล่งข้อมูลเท่านั้น และพารามิเตอร์เหล่านี้ต้องมีการกำหนดค่าสำหรับแต่ละแหล่งข้อมูลแยกต่างหาก การเชื่อมโยงข้อมูลแสดงวิธีการเดียวสำหรับการสร้างแหล่งข้อมูล OLE DB ถาวรแฟ้มข้อกำหนดของวัตถุในรูปแบบของแฟ้ม UDL โปรแกรมประยุกต์ เช่นตัวอย่าง RowsetViewer ที่มาพร้อมกับ SNA Server SDK สามารถเปิดสร้างแฟ้ม UDL และผ่านสตริงการเตรียมใช้งานที่เก็บไว้กับผู้ OLE DB ให้สำหรับ DB2 ณเวลาที่ใช้

เพิ่มหรือการกำหนดค่าการเชื่อมโยงข้อมูล

คุณต้องสร้างการเชื่อมโยงข้อมูลการตั้งค่าพารามิเตอร์สำหรับแหล่งข้อมูลของคุณ OLE DB คุณสามารถสร้างการเชื่อมโยงข้อมูลใหม่ โดยการคลิกที่ทางลัดในโฟลเดอร์ที่โปรแกรมการเข้าถึง Server\Data SNA คุณสมบัติของแฟ้มการเชื่อมโยงข้อมูลสามารถแก้ไขได้ โดยการเปิดแฟ้มจาก Windows Explorer เมื่อต้องการแก้ไขแฟ้มการเชื่อมโยงข้อมูล:

สำหรับ Windows NT

 1. จากเมนู'เริ่ม' เลือกกลุ่มโปรแกรม Microsoft SNA Server
 2. เลือกกลุ่มโปรแกรมการเข้าถึงข้อมูล
 3. เลือกแหล่งข้อมูลของฐานข้อมูล OLE ใหม่ กระบวนการคุณสมบัติของลิงค์ข้อมูลหน้าปรากฏขึ้น
 4. การตั้งค่าคอนฟิกข้อมูลแหล่งข้อมูลสำหรับตัวให้บริการที่เลือก คลิกวิธีใช้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
 5. คลิกตกลงเมื่อต้องการบันทึกข้อมูลการเชื่อมโยง

สำหรับ Windows 95/98

 1. จากเมนู'เริ่ม' เลือกกลุ่มโปรแกรม Microsoft SNA Server
 2. เลือกกลุ่มโปรแกรมการเข้าถึงข้อมูล
 3. เลือกแหล่งข้อมูลของฐานข้อมูล OLE ใหม่ กระบวนการคุณสมบัติของลิงค์ข้อมูลหน้าปรากฏขึ้น
 4. การตั้งค่าคอนฟิกข้อมูลแหล่งข้อมูลสำหรับตัวให้บริการที่เลือก คลิกวิธีใช้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
 5. คลิกตกลงเมื่อต้องการบันทึกข้อมูลการเชื่อมโยง
โดยค่าเริ่มต้น ข้อมูลการเชื่อมโยงถูกสร้างในโฟลเดอร์การเชื่อมโยง DB\Data Files\System\OLE Files\Common โปรแกรม อย่างไรก็ตาม คุณสามารถสร้างการเชื่อมโยงข้อมูลในตำแหน่งที่ตั้ง โดยการเปิดโฟลเดอร์ปลายทาง การเลือกการเชื่อมโยง Microsoft ข้อมูลใหม่จากนั้นแฟ้ม:เมนู และตั้งค่าคอนฟิกคุณสมบัติของลิงค์ข้อมูลหน้า

การเรียกดูแหล่งข้อมูลของฐานข้อมูล OLE

โดยค่าเริ่มต้น ข้อมูลการเชื่อมโยงถูกสร้างในโฟลเดอร์การเชื่อมโยง DB\Data Files\System\OLE Files\Common โปรแกรม ทางลัดนี้ให้ไว้ในกลุ่มโปรแกรมของ Microsoft SNA Server เมื่อต้องการเรียกดูแหล่งข้อมูล:
 1. จากเมนู'เริ่ม' เลือกกลุ่มโปรแกรม Microsoft SNA Server
 2. เลือกกลุ่มโปรแกรมการเข้าถึงข้อมูล
 3. เลือกการเรียกดูแหล่งข้อมูลของฐานข้อมูล OLE แสดงรายการของลิงค์ข้อมูลที่บันทึกไว้ในตำแหน่งที่ตั้งเริ่มต้น

การตั้งค่าคอนฟิก OLE DB แหล่งข้อมูลสำหรับ DB2 โดยใช้การเชื่อมโยงข้อมูล

กระบวนการผู้ให้บริการแท็บอนุญาตให้ผู้ใช้สามารถเลือกผู้ให้บริการ OLE DB (ผู้ให้บริการชื่อสตริง) ที่จะใช้ในแฟ้มนี้ UDL จากรายชื่อของผู้ให้บริการ OLE DB ที่เป็นไปได้ เลือกผู้ให้บริการฐานข้อมูล Microsoft OLE สำหรับ DB2.

กระบวนการเชื่อมต่อแท็บอนุญาตให้ผู้ใช้ในการกำหนดค่าคุณสมบัติพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูล สำหรับผู้ OLE DB ให้สำหรับ DB2 คุณสมบัติการเชื่อมต่อรวมค่าต่อไปนี้:

แหล่งข้อมูล: แหล่งข้อมูลมีพารามิเตอร์เพิ่มเติมที่สามารถใช้เพื่ออธิบายแหล่งข้อมูล เมื่อโปรแกรมการกำหนดค่าการเชื่อมโยงข้อมูลถูกโหลดจากโฟลเดอร์โปรแกรมเซิร์ฟเวอร์ SNA,แหล่งข้อมูลฟิลด์ถูกต้อง ฟิลด์นี้จะใช้การตั้งชื่อแฟ้ม UDL ซึ่งเก็บอยู่ในไดเรกทอรี DB\Data Files\System\OLE Files\Common โปรแกรม

ชื่อผู้ใช้:: โดยปกติจำเป็นในการเข้าถึงข้อมูลใน DB2 ผู้ใช้ที่ถูกต้องชื่อได้ อีกวิธีหนึ่งคือ คุณสามารถยืนยันชื่อผู้ใช้ในการเชื่อมโยงข้อมูล ผู้ให้บริการ OLE DB จะแสดงกล่องโต้ตอบผู้ใช้ที่รันไทม์ป้อนรหัสผ่านที่ถูกต้อง นอกจากนี้ กล่องโต้ตอบพร้อมต์จะช่วยให้ผู้ใช้สามารถแทนที่ชื่อผู้ใช้ที่เก็บไว้ในการเชื่อมโยงข้อมูล

การ AS / 400 คอมพิวเตอร์คือ case-sensitive ที่เกี่ยวข้องกับรหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน การ AS / ยอม 400 เฉพาะรับ DB2/400 ID ของผู้ใช้และรหัสผ่านในตัวพิมพ์ใหญ่ (If DB2/400 connection fails because of incorrect authentication, the OLE DB provider will re-send the authentication, forcing the user ID and password into UPPER CASE.)

The mainframe is case-insensitive. This means that on mainframe computers, you can enter the DB2 user ID and password in any case. The OLE DB provider will send the these values in UPPER CASE.

DB2 UDB for Windows NT is case-sensitive. The user ID is stored in UPPER CASE. The password is stored in mixed case. The user must enter the password in the correct case. The OLE DB provider sends exactly the password in the case entered by the user. The user does not have to qualify the the Windows NT user name with the Windows NT domain name.

รหัสผ่าน:: A valid password is normally required to access data on DB2. Optionally, you can choose to save the password in the UDL file by selecting theAllow saving passwordกล่องกาเครื่องหมาย

คำเตือน: This option persists the authentication information in plain text within the UDL file.

Initial Catalog: This OLE DB property is used as the first part of a three-part fully qualified table name.

In DB2 (MVS, OS/390), this property is referred to as LOCATION. The SYSIBM.LOCATIONS table lists all the accessible locations. To find the location of the DB2 to which you need to connect, ask your administrator to look in the TSO Clist DSNTINST under the DDF definitions. These definitions are provided in the DSNTIPR panel in the DB2 installation manual.

In DB2/400, this property is referred to as RDBNAM. The RDBNAM value can be determined by invoking the WRKRDBDIRE command from the console to the OS/400 system. If there is no RDBNAM value, then one can be created using theaddตัวเลือก

In DB2 Universal Database, this property is referred to as DATABASE.
กระบวนการเชื่อมต่อtab also includes aTest Connectionbutton that can be used to test the connection parameters. The connection can only be tested after all of the required parameters are entered. When you click this button, a session is established to the remote DB2 system using OLE DB Provider for DB2.

กระบวนการทั้งหมดtab allows the user to configure additional properties used to connect to a data source. Some of the properties in theทั้งหมดtab are required. These properties may be edited by selecting a property from the displayed list and selectingEdit Value. For Microsoft OLE DB Provider for DB2, these properties include the following values:
Alternate TP Name: This property is only required when connecting to SQL/DS (DB2/VM or DB2/VSE), and is referred to as the remote transaction program.

APPC Local LU Alias: The name of the local LU alias configured in SNA Server.

APPC Mode Name: The APPC mode that matches the host configuration and SNA Server configuration. Legal values for the APPC mode include QPCSUPP (common system default), #INTER (interactive), #INTERSC (interactive with minimal routing security), #BATCH (batch), #BATCHSC (batch with minimal routing security), and #IBMRDB (DB2 remote database access).

APPC Remote LU Alias: The name of the remote LU alias configured in SNA Server.

Auto Commit Mode: This property allows for implicit COMMIT on all SQL statements. In Auto Commit Mode, every database operation is a transaction that is committed when performed. This mode is suitable for common transactions that consist of a single SQL statement. It is unnecessary to delimit or specify completion of these transactions. No ROLLBACK is allowed when using Auto Commit Mode. The default is True.

Cache Authentication: The provider's data source object or enumerator is allowed to cache sensitive authentication information such as a password in an internal cache. The default is False.

Default Isolation Level: This determines the level of isolation used in cases of simultaneous access to DB2 objects by multiple applications. The default is NC. The following levels are supported:
CS  Cursor Stability. 
   In DB2/400, this corresponds to COMMIT(*CS). 
   In ANSI, this corresponds to Read Committed (RC).

NC  No Commit. 
   In DB2/400, this corresponds to COMMIT(*NONE). 
   In ANSI, this corresponds to No Commit (NC).

UR  Uncommitted Read. 
   In DB2/400, this corresponds to COMMIT(*CHG). 
   In ANSI, this corresponds to Read Uncommitted. 

RS  Read Stability. 
   In DB2/400, this corresponds to COMMIT(*ALL). 
   In ANSI, this corresponds to Repeatable Read.

RR  Repeatable Read. 
   In DB2/400, this corresponds to COMMIT(*RR). 
   In ANSI, this corresponds to Serializable (Isolated).
					
Default Schema: ชื่อของคอลเลกชันซึ่งตัวให้บริการที่ค้นหาแค็ตตาล็อกข้อมูล ผู้ให้บริการ OLE DB ใช้แบบแผนเริ่มต้นเพื่อจำกัดชุดผลลัพธ์สำหรับการดำเนินการได้รับความนิยม เช่น enumerating รายชื่อของตารางในคอลเลกชันเป้าหมาย (ตัวอย่างเช่น OLE DB IDBSchemaRowset DBSCHEMA_TABLES) นอกจากนี้ ผู้ให้บริการ OLE DB ใช้แบบแผนเริ่มต้นการสร้างงบ SQL SELECT สำหรับการร้องขอ IOpenRowset::OpenRowset สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเริ่มต้นแบบแผน กรุณาอ่านบทความในฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
217757INF: แบบแผนเริ่มต้นใช้กับโปรแกรมควบคุม ODBC สำหรับ DB2 และผู้ OLE DB ให้สำหรับ DB2
คุณสมบัติเพิ่มเติม: วิธีการการระบุคุณสมบัติเฉพาะของผู้ให้บริการเพิ่มเติม คุณสมบัติที่ส่งผ่านผ่านพารามิเตอร์นี้ควรจะกำหนดเขต ด้วยเครื่องหมายอัฒภาค และจะถูกตีความ โดยไคลเอ็นต์ของของผู้ให้บริการอยู่ภายใต้เครือข่าย

โฮสต์ CCSID: โค้ดอักขระการตั้งค่ารหัส (CCSID) ข้อมูล DB2 ที่ตรงกันตามที่แสดงบนคอมพิวเตอร์ระยะไกล พารามิเตอร์นี้ที่เริ่มต้นที่ U.S./Canada (37) คุณสมบัติ CCSID ถูกต้องเมื่อมีการประมวลผลข้อมูลไบนารีที่เป็นข้อมูลอักขระ นอกจากนี้ไบนารีดำเนินตามอักขระตั้งค่า อักขระที่มีแปลงข้อมูลขึ้นอยู่กับ DB2 คอลัมน์ CCSID และค่าเริ่มต้น ANSI โค้ดเพจ

ที่อยู่เครือข่าย: คุณสมบัตินี้ถูกใช้เพื่อค้นหาตำแหน่งเป้าหมาย DB2 คอมพิวเตอร์ เฉพาะที่อยู่ TCP/IP หรือชื่อ TCP/IP โฮสต์ชื่อ/อื่นเกี่ยวข้องกับพอร์ต DRDA อยู่เครือข่ายถูกต้องเมื่อเชื่อมต่อโดยใช้ความของ TCP/IP

พอร์ตเครือข่าย: คุณสมบัตินี้ถูกใช้เพื่อค้นหาตำแหน่งเป้าหมายพอร์ตการเข้าถึงบริการ DRDA DB2 เมื่อเชื่อมต่อโดยใช้ความของ TCP/IP ค่าเริ่มต้นเป็นรู้จักกันดี DRDA พอร์ตที่อยู่ 446

ไลบรารีในการส่งผ่านเครือข่าย: คุณสมบัติไลบรารีการเชื่อมโยงแบบไดนามิกส่งผ่านเครือข่ายการ designates ว่าตัวให้บริการเชื่อมต่อโดยใช้ความของ LU6.2 SNA หรือ TCP/IP ค่าเริ่มต้นคือ SNA ถ้ามีเลือก TCP/IP จากนั้นค่าสำหรับที่อยู่เครือข่ายและพอร์ตเครือข่ายจำเป็นต้องใช้ ถ้ามีเลือกค่าเริ่มต้น SNA จากนั้นค่าสำหรับนามแฝงของ APPC ท้องถิ่น LU,ชื่อของโหมด APPCและนามแฝงของ APPC ระยะไกล LUจำเป็นต้องใช้

คอลเลกชันของแพคเกจ: ชื่อการ DRDA คอลเลกชันที่คุณต้องการให้โปรแกรมควบคุมที่จะจัดเก็บ และผูกแพคเกจ DB2 ซึ่งอาจเป็นเหมือนกับแบบแผนเริ่มต้น พารามิเตอร์ที่จำเป็นต้องใช้อยู่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านบทความในฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
216810การสร้างแพคเกจสำหรับใช้กับโปรแกรมควบคุม ODBC สำหรับ DB2 และผู้ให้บริการฐานข้อมูล OLE สำหรับ DB2
พีซีโค้ดเพจ: คุณสมบัตินี้ไม่จำเป็นต้องใช้เมื่อทำการประมวลผลข้อมูลไบนารีที่เป็นข้อมูลอักขระ นอกจากนี้ไบนารีดำเนินตามอักขระตั้งค่า อักขระที่มีแปลงข้อมูลขึ้นอยู่กับหน้ารหัส ANSI เริ่มต้นกำหนดค่าใน Windows ค่าเริ่มต้นสำหรับคุณสมบัตินี้คือ 1 ละติน (1252)

ยืนยันข้อมูลความปลอดภัย: เลือก คุณสามารถเลือกที่จะบันทึกรหัสผ่านในแฟ้ม UDL โดยการเลือกนั้นอนุญาตให้บันทึกรหัสผ่านกล่องกาเครื่องหมาย

คำเตือน: อ็อพชันนี้ยังคงอยู่ข้อมูลการรับรองความถูกต้องในข้อความธรรมดาภายในแฟ้ม UDL

ไบนารีดำเนินตามอักขระ: ข้อมูลไบนารี (CCSID 65535) treats นี้ตัวเลือกพิมพ์ฟิลด์เป็นฟิลด์ชนิดข้อมูลอักขระบนพื้นฐานของแหล่งที่มาสำหรับแต่ละข้อมูล กระบวนการโฮสต์ CCSIDและรหัสของพีซี Pagอีค่าจะต้องการป้อนข้อมูล และพารามิเตอร์การแสดงผล

อ่านอย่างเดียว: สร้างแหล่งข้อมูลแบบอ่านอย่างเดียว ผู้ใช้ที่มีการเข้าถึงแบบอ่านอย่างเดียวกับวัตถุ เช่นตาราง และไม่สามารถดำเนินการ เช่น INSERT, UPDATE การปรับปรุง หรือลบ

ข้อมูลอ้างอิง

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 218590 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 8 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
Keywords: 
kbinfo kbmt KB218590 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:218590

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com