ID на статията: 218617 - Преглед на продукти, за които се отнася тази статия.
Разгъване на всички | Сгъване на всички

На тази страница

КРАТКО ИЗЛОЖЕНИЕ

В тази статия се описват методи за отстраняване на проблеми с четенето на оптични дискове от тип CD-ROM и DVD-ROM. Описаните в тази статия стъпки в общия случай важат за дискови устройства за работа с записваеми компактдискове (CD-R) и презаписваеми компактдискове (CD-RW). Често се случва дисково устройство да може да чете повечето, но не и всички дискове. Този факт сам по себе си не означава, че въпросният диск е повреден. Възможно е наличието на незначителен проблем с устройството.

Грешки при четене от различен характер могат да възникнат при опит за инсталиране или стартиране на програма, смяна на дискове по време на използване на програми, които изискват работа с няколко дискове, или при опит на програма да прочете данни от друга област на диска. Възможно е появяването на съобщения, подобни на следните:
<program> is not a valid win32 application. ("<програма> не е валиднo win32 приложение.")
-или-
A device attached to the system is not functioning. ("Не функционира устройство, свързано към системата.")
-или-
A required file kernl32.dll was not found. ("Задължителният файл kernl32.dll не е бил открит".)
-или-
Not enough memory to run this application. ("Липсва достатъчно памет за работата на това приложение.")
-или-
Cannot find the file(s) needed to start this application. ("Невъзможно е намирането на файла или файловете, необходим(и) за стартиране на това приложение".)
-или-
Error Reading From File [Installer Error 1305] ("Грешка при четене от файла [Грешка на инсталационната програма #1305]")
-или-
Unable to find Setup.exe ("Неуспешен опит за намиране на Setup.exe")
-или-
CDR-101
-или-
Unable to read drive D: ("Неуспешен опит за четене на устройство D:")
-или-
Insufficient Memory ("Недостатъчна памет")
Проблем с четенето на диск може да предизвика и появяването на съобщения за недопустими операции, включително за общи грешки на защитата, грешки при обръщения към страници от паметта или грешки от тип "възникнал е проблем с" (грешки на Dr. Watson). Възможно е появяването на съобщения, подобни на следните:
 • Disc label does not appear in My Computer or the contents of the disc will not display. ("Буквата на диска не се появява в Моят компютър или не се показва съдържанието на диска".)
 • Inserting or reading a disc causes the computer to stop responding. ("Поставянето на диск или четенето на неговото съдържание предизвиква блокиране на компютъра.")
 • The disc will not eject. ("Дискът не се изважда")
 • Takes an exceptionally long time to install or initialize the disc. ("Инсталирането или инициализирането на диска отнема прекалено много време".)

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

За да разрешите проблеми с четенето на дискове, използвайте описаните по-долу методи в последователността, в която са описани.

Проверете диска

Проверете дали дискът съдържа видими деформации или дълбоки драскотини. Ако дискът е повреден, вижте раздела "Замяна на диска" по-долу.

При възникване на проблеми с DVD диск се уверете, че сте поставили DVD диска в DVD устройство, а не в CD-ROM устройство.

В случай, че проблемът продължава да възниква, продължете към следващия метод.

Почистете диска

Почистете CD-ROM или DVD-ROM диска. За тази цел използвайте комплект за почистване на дискове или внимателно почистете сребърната страна на диска с мека памучна кърпа без влакна. Не използвайте хартиени кърпи, които могат да оставят драскотини и ивици върху пластмасата. Почиствайте диска с движения, насочени от центъра на диска към външната му част. Не правете кръгови движения.

Ако проблемът продължава да се появява, почистете диска с навлажнена кърпа или почистващ разтвор за CD или DVD дискове от търговската мрежа. Изсушете изцяло повърхността на диска, преди да го поставите в устройството. В случай, че проблемът продължава да възниква, продължете към следващия метод.

Проверете диска в друго устройство

Поставете CD-ROM или DVD диска в друго устройство. За DVD дискове е необходимо да проверите дали на лицевата страна на устройството присъства логото DVD. Ако при тази проверка се окаже, че дискът работи, значи проблемът може да се дължи на неправилно четене на диска от първоначално използваното устройство. Потърсете съдействие от страна на производителя на вашия компютър или на дисковото устройство. Ако компютърът ви е снабден с няколко CD-ROM, CD-R, CD/RW или DVD устройства, проверете диска в другото устройство.

Ако след почистването на диска се окаже, че той не работи на друг компютър, това означава, че най-вероятно дискът е повреден и е необходимо да бъде заменен. Вижте раздела "Замяна на диска" по-долу. Преминете към следващия метод в случай, че с заместващия диск възникнат същите проблеми, като с оригиналния.

В случай, че проблемът продължава да възниква, продължете към следващия метод.

Почистете устройството

Ако почистването на CD-ROM или DVD диска не е разрешило проблема, почистете CD-ROM или DVD устройството с почистващ диск, ако разполагате с такъв. Ако нямате такъв диск и всички други описани в тази статия стъпки не помогнат за елиминирането на проблема, сдобийте се с почистващ диск. Дискове за почистване на CD-ROM и DVD-ROM устройства се продават в повечето магазини за компютърни устройства и потребителска електроника.

В случай, че проблемът продължава да възниква, продължете към следващия метод.

Затворете програмите, които не са ви нужни

Други приложения могат да пречат на четенето на диска, например антивирусни програми, защитни стени и програми, предотвратяващи "замръзването" на операционната система.
 1. Излезте от всички видими програми.
 2. Щракнете с десния бутон на мишката върху всяка от иконите в лентата на задачите (до часовника на Windows) и изберете Exit ("Изход"), Quit ("Изход"), Close ("Затвори") или Disable ("Забрани"), ако някоя от тези опции е налична.
 3. Натиснете CTRL+ALT+DEL, за да предизвикате появяването на прозореца, озаглавен Close Program ("Затвори програмата"). Ако в списъка с програми присъстват приложения, различни от Explorer, щракнете върху всяко от тях, след което изберете Remove ("Премахни"). Повторете тази стъпка, докато премахнете всички програми, с изключение на Explorer. Explorer е потребителският интерфейс на Windows.
В случай, че проблемът продължава да възниква, продължете към следващия метод.

Потърсете информация за известни проблеми с работата на устройството или софтуера за запис

Потърсете в базата знания на Microsoft информация, свързана с марката и модела на CD-ROM или DVD устройството. В нея можете да намерите описание на познатите проблеми с конкретни устройства.

Ако компютърът съдържа софтуер за запис на CD-R или CD/RW дискове или софтуер за пакетен запис, потърсете в базата знания на Microsoft описание на познати проблеми със софтуера. Понякога се случват конфликти в зависимост от версията на софтуера или конкретните устройства. Базата знания на Microsoft се намира на следния уебсайт:
http://support.microsoft.com/?ln=bg

Проверете наличието на актуализации на фърмуера на устройството

Проверете при производителя на компютъра или дисковото устройство дали са налични софтуерни актуализации за устройството. Те често се наричат актуализации на "фърмуера". Понякога се публикуват актуализации, които могат да елиминират проблеми, при които устройството може да чете повечето, но не всички дискове.

Уверете се, че използвате драйвери за работа в защитен режим

Ако работите под Windows 95 или Windows 98, проверете дали използвате драйвери за защитен режим (32-битови) за вашето CD-ROM или DVD устройство. За целта изпълнете следните стъпки:
 1. Щракнете върху Start ("Старт"), посочете Settings ("Настройки") и щракнете върху Control Panel ("Контролен панел").
 2. Щракнете двукратно върху System ("Система").
 3. В раздела Performance ("Производителност") проверете дали записът за файлова система е 32-bit ("32-битова"). Ако този запис е Some drives are using MS-DOS compatibility ("Някои устройства използват съвместимост с MS-DOS"), значи компютърът използва MS-DOS драйвери (драйвери в реален режим или 16-битови драйвери). В този случай е възможно да не се четат определени файлове на CD-ROM диска, защото някои програми работят по правилен начин само с драйвери за защитен режим. За информация относно получаването на драйвери за CD или DVD устройства, предназначени за работа в защитен режим, вижте следната статия в базата знания на Microsoft:
  151634 Поддръжка на CD-ROM устройства в защитен режим в Windows (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
 4. Натиснете ОК, после щракнете върху Control Panel ("Контролен панел").
В случай, че проблемът продължава да възниква, продължете към следващия метод.

Активиране и деактивиране на поддръжката на UDF

Ако използвате Windows 98 или Windows Me, променете настройката на UDF. За целта изпълнете следните стъпки:
 1. Щракнете върху Start ("Старт"), изберете Run ("Изпълни"), въведете msconfig в полето Open ("Отвори") и след това щракнете върху OK.
 2. Щракнете върху Advanced ("Разширени").
 3. Щракнете върху опцията Disable UDF File System ("Деактивиране на файловата система UDF") и натиснете OK.
 4. При появяване на подкана да рестартирате компютъра натиснете OK, след което натиснете Yes ('Да").
При рестартиране на компютъра поддръжката на UDF се променя. Ако нищо не се е променило, върнете предишното значение на настройката.

ЗАБЕЛЕЖКА: В общия случай UDF трябва да бъде активирана. Обаче някои устройства на поддържат UDF. За тези устройства UDF трябва да остане деактивирана. Тези устройства няма да могат да четат дискове, които използват само файловата система UDF.

ЗАБЕЛЕЖКА: DVD-ROM дисковете, с изключение на дисковете от тип UDF Bridge (поддържащи ISO 9660 и UDF), изискват поддръжка на файловата система UDF.

Деактивирайте DMA за устройството

За деактивирайте на DMA за CD-ROM или DVD устройство изпълнете следните стъпки:
 1. Щракнете върху Start ("Старт"), посочете Settings ("Настройки") и щракнете върху Control Panel ("Контролен панел").
 2. Щракнете двукратно върху System ("Система").
 3. В раздела Device Manager ("Диспечер на устройства") натиснете View Devices By Type ("Преглед на устройствата по тип").
 4. Щракнете върху знака плюс (+) до CDROM, за да разгънете клона.
 5. Щракнете върху CD-ROM или DVD устройството, чиято настройка искате да промените, и изберете Properties ("Свойства").
 6. Щракнете върху раздела Settings ("Настройки").
 7. Отстранете отметката в квадратчето до DMA и натиснете Close ("Затвори").
 8. Затворете Control Panel ("Контролен панел") и рестартирайте компютъра.
В случай, че проблемът продължава да възниква, продължете към следващия метод.

Намалете кеш-паметта за устройството

Изпълнете следните стъпки, за да намалите кеш-паметта за CD-ROM или DVD устройство:
 1. Щракнете върху Start ("Старт"), посочете Settings ("Настройки") и щракнете върху Control Panel ("Контролен панел").
 2. Щракнете двукратно върху System ("Система").
 3. В раздела Performance ("Производителност") щракнете върху File System ("Файлова система").
 4. В раздела CD-ROM или DVD преместете плъзгача Supplemental Cache Size ("Размер на допълнителната кеш-памет") в позиция Small ("Малък").
 5. В полето Optimize Access Pattern For ("Оптимизиране на начина на достъп") щракнете върху NoRead-Ahead ("Без предварително четене").
 6. Щракнете върху OK, а след това върху Close ("Затвори").
 7. Когато се появи подкана да рестартирате компютъра, натиснете Yes ("Да").
В случай, че проблемът продължава да възниква, продължете към следващия метод.

Деактивирайте автоматичното разпознаване на диска

БЕЛЕЖКА: Ако деактивирате автоматичното разпознаване на диска при поставянето му, вашите програми вече няма да могат да се стартират автоматично.

За деактивиране на автоматичното разпознаване на диска:
 1. Щракнете върху Start ("Старт"), посочете Settings ("Настройки") и щракнете върху Control Panel ("Контролен панел").
 2. В контролния панел щракнете двукратно върху System ("Система").
 3. В раздела Device Manager ("Диспечер на устройства") щракнете върху ЗНАКА ПЛЮС (+) до CDROM устройството, за да разгънете клона.
 4. Щракнете CD-ROM или DVD устройството и в контекстното меню изберете опцията Properties ("Свойства").
 5. В раздела Settings ("Настройки") щракнете върху квадратчето Auto Insert Notification ("Автоматично уведомление при поставяне на диск"), за да премахнете отметката в него.
 6. Натиснете OK и после отново OK.
 7. Затворете контролния панел и рестартирайте компютъра.

Премахнете дублиращите се устройства

Отстранете всички дублиращи се CD-ROM или DVD устройства, зареждани от Windows. За да направите това:
 1. Щракнете върху Start ("Старт"), посочете Settings ("Настройки") и щракнете върху Control Panel ("Контролен панел").
 2. Щракнете двукратно върху System ("Система").
 3. В раздела Device Manager ("Диспечер на устройства") натиснете View Devices By Type ("Преглед на устройствата по тип").
 4. Щракнете двукратно върху CDROM или DVD клона, за да го разгънете.
 5. Запишете си свойствата на всяко устройство в клона. За да направите това:
  1. Щракнете върху устройство, след което щракнете Properties ("Свойства").
  2. Щракнете върху всеки раздел в диалоговия прозорец на свойствата на устройството и запишете информацията за устройството и неговите настройки.
  3. Натиснете OK.
 6. Щракнете върху OK, след което натиснете Control Panel ("Контролен панел").
 7. Рестартирайте Windows в безопасен режим. За тази цел използвайте подходящия за вашата версия на Microsoft Windows метод.

  Windows 95

  Рестартирайте компютъра. Когато видите съобщението "Starting Windows 95" ("Стартиране на Windows 95"), натиснете клавиша F8, след което изберете Safe Mode ("Безопасен режим") в менюто за начално стартиране.

  Windows 98 и Windows Millennium Edition

  Рестартирайте компютъра, натиснете и задръжте клавиша CTRL, когато вашият компютър завърши самодиагностиката при стартиране (POST), след което изберете Safe Mode ("Безопасен режим") в менюто за начално стартиране.
 8. Рестартирайте Windows в безопасен режим и натиснете OK.
 9. Щракнете върху Start ("Старт"), посочете Settings ("Настройки") и щракнете върху Control Panel ("Контролен панел").
 10. Щракнете двукратно върху System ("Система").
 11. В раздела Device Manager ("Диспечер на устройства") натиснете View Devices By Type ("Преглед на устройствата по тип").
 12. Щракнете двукратно върху CDROM, за да го разгънете.
 13. Уверете се, че няма промени в списъка с устройства в клона. Ако виждате устройство, което не е било в списъка с устройства, които сте записали при стъпка 5, щракнете върху новото устройство и изберете Remove ("Премахни"). Повторете тази стъпка за всяко устройство в клона, което не е в списъка на устройства, които сте отбелязали по време на стъпка 5.

  ЗАБЕЛЕЖКА: Ако в списъка се съдържат нови копия на устройство, което е присъствало в списъка, направен при стъпка 5, проверете свойствата на всяко копие на устройството. Ако свойствата на устройството съвпадат с записаните от вас свойства, оставете го. Ако свойствата на устройството се различават с записаните от вас свойства, отстранете го.
 14. Натиснете OK.
 15. Когато се появи подкана да рестартирате компютъра, натиснете ОК.

Получаване на нов диск в замяна на наличния

Ако сте купили програмата преди не повече от 30 дни, можете да върнете диска в магазина, от който сте го купили, за да получите в замяна друг диск в съответствие с условията на 30-дневната гаранция на Microsoft за връщане на платената сума. Проверете дали на опаковката има информация за 30-дневната гаранция за платената сума.

Другият вариант за получаване на друг диск в замяна на вашия е да се обадите в отдела за поръчки на Microsoft на телефон (800) 360-7561 и да поискате нов диск в замяна на повредения. Ако живеете извън САЩ, свържете се с филиала на Microsoft, отговарящ за вашия регион. За да намерите съответната дъщерна компания, посетете уеб страницата с офисите на Microsoft по света:
http://www.microsoft.com/worldwide/

БИБЛИОГРАФИЯ

За допълнителна информация относно разрешаването на проблеми с компактдискове в Windows 2000 щракнете върху номера на следната статия от базата знания на Microsoft:
126380 Разрешаване на проблеми с компактдискове в Windows NT (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
За допълнителна информация относно разрешаването на проблеми с компактдискове в Windows XP щракнете върху номера на следната статия от базата знания на Microsoft:
314096 Разрешаване на проблеми с компактдискове в Windows XP (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)

Свойства

ID на статията: 218617 - Последна рецензия: 18 октомври 2007 г. - Редакция: 3.3
ВАЖИ ЗА:
 • Microsoft Windows 95
 • Microsoft Windows 98 Standard Edition
 • Microsoft Windows Millennium Edition
Ключови думи: 
kbresolve kbenv kbhardware kbhowto KB218617
Декларация за отказ от отговорност за съдържание от базата знания (KB), което повече няма да се актуализира
Тази статия е посветена на продукти, за които Microsoft вече не предлага поддръжка. Затова тя се предлата във вида, в който е в момента, и повече няма да бъде актуализирана.

Изпратете обратна информация

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com