OFF2000: Gi?i đáp th?c m?c văn ph?ng Kernel32.dll l?i dư?i Windows 98

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 218853 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Đ?i v?i m?t phiên b?n Microsoft Office XP c?a bài vi?t này, xem 290361.
Cho m?t Microsoft văn ph?ng 97 Phiên b?n c?a bài vi?t này, xem 245050.
Đ?i v?i m?t Microsoft Office 95 Phiên b?n c?a bài vi?t này, xem 190517.
C?NH BÁO: Thông tin này là sơ b? và không đư?c xác nh?n ho?c th? nghi?m c?a Microsoft. S? d?ng ch? v?i tùy ?.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này ch?a thông tin v? x? l? s? c? và lo?i b? không h?p l? trang l?i x?y ra trong mô-đun Kernel32.dll khi b?n làm vi?c v?i chương tr?nh Microsoft Office theo Microsoft Windows 98. M?t Kernel32.dll tin nh?n là tương t? như sau
Chương tr?nh Tên gây ra m?t l?i trang không h?p l? trong mô-đun Kernel32.dll
nơi Tên chương trình là tên c?a các Văn ph?ng chương tr?nh b?n đang s? d?ng.

Đ? có thêm thông tin v? g? r?i các v?n đ? văn ph?ng Kernel32.dll theo Microsoft Windows 95, xin vui l?ng Xem bài vi?t sau trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
218873 Gi?i đáp th?c m?c Office 2000 Kernel32.dll l?i dư?i Windows 95
Thông tin b? sung v? kh?c ph?c s? c? văn ph?ng Kernel32.dll các v?n đ? trong phiên b?n trư?c c?a văn ph?ng, xin vui l?ng xem dư?i đây bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
190517 RA: Gi?i đáp th?c m?c văn ph?ng Kernel32.dll l?i dư?i Windows 98

THÔNG TIN THÊM

Khi m?t trang không h?p l? do l?i x?y ra, m?t s? ki?n b?t ng? x?y ra trong Windows. M?t l?i trang không h?p l? ch? ra r?ng m?t chương tr?nh không đúng cách đ? c? g?ng s? d?ng b? nh? truy c?p ng?u nhiên, ví d?, khi m?t chương tr?nh ho?c m?t Windows thành ph?n l?n đ?c ho?c vi?t đ? m?t b? nh? v? trí mà không đư?c c?p phát cho nó. Khi đi?u này x?y ra, chương tr?nh có kh? năng có th? ghi đè lên và tham nh?ng khác M? chương tr?nh trong khu v?c đó c?a b? nh?.

M?t l?i trang không h?p l? có th? x?y ra khi các thông s? đư?c thông qua gi?a các chương tr?nh và c?a s?. M?t tham s? không h?p l? có th? gây ra m?t chương tr?nh đ? ch?y hư?ng d?n không h?p l?, mà k?t qu? trong m?t không h?p l? Trang l?i. Hành vi này thư?ng x?y ra b?i v? m?t chương tr?nh không chính xác vư?t qua d? li?u đó Windows ho?c m?t Windows d?a trên chương tr?nh không th? gi?i thích.

LƯU ?: Th?c hi?n theo các bư?c trong t?ng ph?n trong bài vi?t này trong các Th? t? mà trong đó h? đư?c tr?nh bày. B?i v? nh?ng l?i trang không h?p l? thư?ng gây ra khi hai hay nhi?u chương tr?nh tương tác, b? qua bư?c có th? tăng th?i gian nó c?n đ? xác đ?nh các v?n đ?.

Xác đ?nh n?u v?n đ? là tài li?u

Nhi?u Kernel32.dll l?i đ? đư?c tài li?u trong Microsoft Kho tàng ki?n th?c và có gi?i pháp. Cho bi?t thêm thông tin, truy v?n trên sau đây t? trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:

"không h?p l? trang l?i" kernel32.dll
LƯU ?: Nó có th? h?u ích đ? thêm tên chương tr?nh trong đó v?n đ? x?y ra ? ph?n cu?i c?a các truy v?n đ? thu h?p t?m ki?m c?a b?n.

Ki?m tra cho m?t thư m?c t?m th?i h?p l? và xóa t?p t?m th?i

Nên có ít nh?t 20 megabyte (MB) không gian tr?ng trên các đ?a c?ng có ch?a thư m?c t?m th?i. Đ? ki?m tra xem cho m?t thư m?c t?m th?i và xóa t?p tin dư th?a t? thư m?c đó, làm theo các bư?c sau:
 1. Kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n. B?m và gi? phím CTRL cho đ?n khi "Windows 98 Startup Menu" s? xu?t hi?n.
 2. Trên Windows Startup menu, ch?n "D?u nh?c l?nh ch?" và nh?n ENTER.
 3. Lo?i thi?t l?p và nh?n ENTER. Lưu ? các v? trí c?a bi?n TEMP.
 4. Thay đ?i thư m?c b?n đ? lưu ? ? bư?c 3. Ví d?, n?u TEMP đư?c thi?t l?p đ? C:\Windows\Temp, g? d?ng sau đây và sau đó nh?n ENTER:
  cd\windows\temp
  N?u thư m?c b?n đ? lưu ? ? bư?c 2 không t?n t?i, t?o c?p. Đ? t?o c?p, h?y g? l?nh và sau đó nh?n ENTER:
  md c:\windows\temp
 5. Xóa b? b?t k? t?p t?m th?i trong c?p này. T?p t?m th?i có m?t .tmp ph?n m? r?ng tên t?p. Đ? xoá các t?p này, g? như sau d?ng, và sau đó nh?n ENTER:
  del *.tmp
LƯU ?: Không xóa các t?p khi b?n đang ch?y Windows v? Windows, ho?c m?t Windows d?a trên chương tr?nh có th? s? d?ng m?t trong nh?ng t?p tin này.

B?t đ?u Windows trong ch? đ? an toàn

Windows có m?t kh?c ph?c s? c? đư?c xây d?ng trong ch? đ? g?i là ch? đ? an toàn. Nó đi qua các t?p tin kh?i đ?ng và s? d?ng ch? cơ b?n h? th?ng đi?u khi?n, bao g?m c? cơ b?n m?ng. Khi b?n kh?i đ?ng Windows trong ch? đ? an toàn, Windows s? d?ng ch? con chu?t, bàn phím, và đi?u khi?n thi?t b? tiêu chu?n video graphics adapter (VGA). Đi?u này làm cho Ch? đ? an toàn h?u ích đ? cô l?p và gi?i quy?t l?i đi?u ki?n x?y ra b?i tr?nh đi?u khi?n ch? đ? th?c và d?a trên Windows. Windows c?ng có gi?i đáp th?c m?c các tính năng có th? giúp b?n xác đ?nh các v?n đ?. Đ? kh?i đ?ng Windows trong ch? đ? an toàn và làm cho các tính năng x? l? s? c? thêm có s?n, th?c hi?n theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào D?ng l?i trên các B?t đ?u tr?nh đơn. Nh?p vào Kh?i đ?ng l?i và sau đó nh?p vào Ok.
 2. B?m và gi? phím CTRL cho đ?n "Windows 98 Startup Menu"s? xu?t hi?n.
 3. Trên Windows Startup menu, ch?n ch? đ? an toàn, và sau đó b?m phím ENTER. Windows s? b?t đ?u trong ch? đ? an toàn.
 4. Th?c hi?n ho?t đ?ng tương t? gây ra các l?i.
Khi b?n s? d?ng ch? đ? an toàn ho?c khi b?n vô hi?u hóa 32-bit tr?nh đi?u khi?n ch? đ? b?o v?, Windows không x? l? đi?u khi?n ch? đ? b?o v? (các Config.sys và AUTOEXEC.bat file). Do đó, không ph?i là ? đ?a CD-ROM có s?n. S? d?ng ch? đ? an toàn v?i s? h? tr? ? đ?a CD-ROM, xác đ?nh n?u Windows s? d?ng tr?nh đi?u khi?n ch? đ? b?o v? ? đ?a CD-ROM. N?u Windows b?ng cách s? d?ng ch? đ? b?o v? tr?nh đi?u khi?n, cài đ?t các tr?nh đi?u khi?n ch? đ? th?c (MS-DOS) cho đ?a CD-ROM ? đ?a. Các tr?nh đi?u khi?n ch? đ? b?t thư?ng n?m trên m?t đ?a là shipped v?i ? CD-ROM ho?c v?i máy tính. Các tr?nh đi?u khi?n đư?c cài đ?t trong các T?p tin AUTOEXEC.bat và Config.sys.

Đ? thêm thông tin v? Determining n?u Windows s? d?ng ch? đ? b?o v? tr?nh đi?u khi?n, xin vui l?ng xem các bài vi?t sau trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
151634 Ch? đ? b?o v? ? đ?a CD-ROM h? tr? trong Windows
Đ? thêm thông tin v? cài đ?t ch? đ? th?c tr?nh đi?u khi?n cho đ?a CD-ROM, h?y xem bài vi?t sau trong Microsoft Ki?n th?c cơ b?n:
167069 Cài đ?t th?c ch? đ? đ?a CD-ROM tr?nh đi?u khi?n đ? cài đ?t văn ph?ng

Ki?m tra đ?a c?ng cho l?i đ?a và phân m?nh

S? d?ng chương tr?nh quét đ?a đ? ki?m tra xem đ?a c?ng cho các c?m b? m?t và phân b? các t?p tin khác b?ng (FAT) l?i và ki?m tra tính toàn v?n c?a đ?a c?ng. B?n c?ng có th? s? d?ng chương tr?nh quét đ?a đ? s?a ch?a b?t c? nh?ng v?n đ? này. Đ? ch?y Quét đ?a, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Trên các B?t đ?u tr?nh đơn, đi?m đ?n Chương tr?nh.
 2. Đi?m đ?n Ph? ki?n, đi?m đ?n Công c? h? th?ng, và sau đó nh?p vào Quét đ?a.
 3. Nh?p vào ? đ?a b?n mu?n ki?m tra l?i, và sau đó Nh?p vào B?t đ?u.
Đ?a c?ng đư?c r?t phân m?nh có th? ?nh hư?ng đ?n hi?u su?t và đ? tin c?y c?a các chương tr?nh Office và các nhi?m v? trong Windows. Đ? gi?i quy?t này v?n đ?, ch?y chương tr?nh D?n li?n đ?a đ? ch?ng phân m?nh ? đ?a c?ng. Đ? ch?y đ?a Chương tr?nh D?n li?n, làm theo các bư?c sau:
 1. Trên các B?t đ?u tr?nh đơn, đi?m đ?n Chương tr?nh.
 2. Đi?m đ?n Ph? ki?n, đi?m đ?n Công c? h? th?ng, và sau đó nh?p vào Chương tr?nh D?n li?n đ?a.
 3. Nh?p vào ? đ?a b?n mu?n ch?ng phân m?nh trong các "B?n mu?n ch?ng phân m?nh ? đ?a mà"danh sách và b?m Ok.

T?t b? nh? Cache ? đ?a CD-ROM

N?u các thông báo l?i xu?t hi?n trong khi b?n đang đ?c t? đ?a CD-ROM ? đ?a, h?y th? t?t cache ? đ?a CD-ROM. Đi?u này có th? làm cho các ? đ?a thêm đáng tin c?y nhưng gi?m hi?u su?t. Đ? t?t b? nh? cache ? đ?a CD-ROM, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Thiết đặt và nh?p vào B?ng đi?u khi?n.
 2. Trong B?ng đi?u khi?n, b?m đúp vào Các vấn đề.
 3. B?m vào các Hiệu suất tab và Click vào H? th?ng t?p tin.
 4. B?m vào các Đ?A CD-ROM tab. Trong các "T?i ưu hóa truy c?p m?u cho"danh sách, nh?n vào đây đ? ch?n Không đ?c-trư?c
 5. Kéo các B? sung kích thư?c b? nh? Cache thanh trư?t đ? v? trí bên trái (các Nh? cài đ?t), sau đó b?m Ok.
N?u b?n đang s? d?ng ch? đ? th?c đ?a CD-ROM tr?nh đi?u khi?n, các ? đ?a có th? đư?c lưu tr? b?i chương tr?nh Smartdrv.exe. N?u đây là trư?ng h?p, Smartdrv.exe chương tr?nh ph?i đư?c th?c hi?n không có s?n trong các t?p tin Autoexec.bat. Đ? th?c hi?n vi?c này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Chương tr?nh, đi?m đ?n Ph? ki?n, đi?m đ?n Công c? h? th?ng, và sau đó nh?p vào H? th?ng thông tin.
 2. Trên các Công cụ tr?nh đơn, nh?p vào Ti?n ích c?u h?nh h? th?ng.
 3. B?m vào các AUTOEXEC.bat tab.
 4. Nh?n vào đây đ? xóa các Smartdrv ki?m tra h?p, và nh?p vào Ok.
 5. Kh?i đ?ng l?i máy tính đ? thay đ?i có hi?u l?c, Nh?p vào Có.

Ki?m ch?ng r?ng đ?a nh? g?n là s?ch và Unscratched

N?u các thông báo l?i xu?t hi?n trong khi b?n đang cài đ?t t? m?t đ?a nh? g?n, ki?m ch?ng r?ng đ?a b?n đang s? d?ng s?ch s?. B?n có th? quét s?ch đ?a g?n v?i m?t mi?ng v?i m?m, lint-mi?n phí. C?ng đ?m b?o r?ng có không có l?n v?t tr?y xư?c trên đ?a compact. N?u đ?a compact b? h?ng và không đ?c đư?c, thông báo l?i có th? xu?t hi?n trong khi cài đ?t.

Cho thông tin b? sung, xin vui l?ng xem các bài vi?t sau đây trong Microsoft Ki?n th?c cơ b?n:

174713 X? l? s? c? cài đ?t t? đ?a Media

Ki?m tra m?t vùng trao đ?i t?p h?ng

Kernel32.dll l?i c?ng có th? xu?t hi?n n?u Windows c?a b?n trao đ?i t?p b? h?ng. Đ? t?o m?t t?p tin trao đ?i m?i, kh?i đ?ng l?i máy tính trong ch? đ? MS-DOS, xóa các t?p tin Win386.swp trong thư m?c Windows, và sau đó kh?i đ?ng l?i các máy tính. Đ? t?o m?t t?p tin trao đ?i m?i, h?y làm theo các bư?c sau:

 1. Trên các B?t đ?u tr?nh đơn, nh?p vào D?ng l?i.
 2. Trong các T?t Windows h?p tho?i h?p, b?m vào Kh?i đ?ng l?i trong ch? đ? MS-DOS, và sau đó b?m Ok.
 3. T?i d?u nh?c MS-DOS, thay đ?i thư m?c Windows b?i cách g? l?nh sau đây
  cd <drive>:\Windows
  nơi ? đ?a là k? t? ? đ?a có ch?a các c?a s? thư m?c. Thông thư?ng, đây là ? C.

  LƯU ?: Trao đ?i t?p này không trong thư m?c Windows n?u Windows qu?n l? thi?t đ?t b? nh? ?o trên máy tính c?a b?n. N?u b?n đ? ch?n đ? qu?n l? b? nh? ?o thi?t đ?t trên máy tính, t?p tin trao đ?i t?n t?i ? c?p đ? g?c c?a các khó khăn đ?a. Đ? xác đ?nh li?u Windows qu?n l? các thi?t đ?t b? nh? ?o, nh?p chu?t ph?iMáy tính của tôi, b?m Thu?c tính, b?m Hiệu suất, và sau đó nh?p vào B? nh? ?o.
 4. Đ? xóa các t?p tin trao đ?i, g? như sau:
  del Win386.swp
 5. Sau khi b?n xóa các t?p tin trao đ?i, kh?i đ?ng l?i các máy tính.

H?ng Custom Profile

H?ng các c?u h?nh tùy ch?nh c?ng đ? đư?c bi?t đ?n gây ra Kernel32.dll l?i. Xoá và tái t?o l?i h? sơ có th? có th? gi?i quy?t v?n đ? này.

N?u b?n đang s? d?ng h? th?ng văn ph?ng chính sách m?u đó bao g?m trong các Microsoft Office 2000 Resource Kit, b?n ph?i s? d?ng phiên b?n c?a các h? th?ng Policy Editor đó là bao g?m trong các Microsoft Office 2000 Resource Kit.

LƯU ?: Các tr?nh so?n th?o chính sách h? th?ng mà đi kèm v?i Windows 98 không làm vi?c v?i Office 2000. H?y ch?c ch?n đ? cài đ?t phiên b?n m?i nh?t c?a h? th?ng Chính sách biên so?n t? các Microsoft Office 2000 Resource Kit ho?c t? Windows NT Server 4.0 v?i Service Pack 4. B?n có th? t?i v? Policy.exe, m?t t?p tin self-extracting có ch?a Poledit.exe, t? tr?c tuy?n d?ch v?. T?i t?p tin này t? các trang Web sau đây:
http://www.Microsoft.com/Office/Ork/

G? b? và cài đ?t l?i chương tr?nh

N?u v?n đ? x?y ra sau khi b?n ch?y chương tr?nh cài đ?t, m?t s? năng đ?ng liên k?t thư vi?n (.dll) t?p có th? b? hư h?i ho?c b? h?ng. Đ? g? r?i các v?n đ? này, l?n đ?u tiên hoàn toàn lo?i b? chương tr?nh. Sau khi b?n hoàn toàn lo?i b? chương tr?nh, cài đ?t l?i chương tr?nh.

Ki?m tra b?n c?p nh?t ph?n m?m

L?i th?i và không tương thích ph?n m?m c?ng có th? gây ra các thông báo l?i xu?t hi?n. Ki?m tra v?i nhà s?n xu?t máy tính cho các ph?n m?m C?p Nh?t, ch?ng h?n như BIOS C?p Nh?t, b?n C?p Nh?t OEM Windows, và C?p Nh?t tr?nh đi?u khi?n ph?n c?ng ch?ng h?n như đ?a CD-ROM tr?nh đi?u khi?n. N?u b?n đang s? d?ng ph?n m?m phân vùng bên th? ba, cho Ví d?, EZDrive ho?c Ontrack Disk Manager, ki?m ch?ng r?ng b?n có g?n đây nh?t các phiên b?n c?a các s?n ph?m này.

Quét máy tính cho virus

N?u m?t vi rút đư?c tr?nh bày trên máy tính c?a b?n và đ? hư h?ng m?t s? tác ph?m, Kernel32.dll thông báo l?i có th? xu?t hi?n khi b?n s? d?ng m?t chương tr?nh. Quét các đ?a c?ng và đ?a m?m v?i m?t phát hi?n vi rút. N?u phát hi?n virus th?y m?t vi-rút trên máy tính c?a b?n, lo?i b? các vi-rút trư?c khi b?n ch?y chương tr?nh văn ph?ng m?t l?n n?a.

LƯU ?: Không ch?y m?t virus máy d? ch?m d?t-và-lưu trú-resident (TSR) chương tr?nh trong khi b?n ch?y b?t k? chương tr?nh văn ph?ng, bao g?m c? chương tr?nh cài đ?t. Ch?y m?t phát hi?n vi rút trư?c khi b?n ch?y chương tr?nh cài đ?t, và sau đó vô hi?u hóa nó.

Ki?m tra các cơ quan đăng k? tham nh?ng

Khi b?n kh?i đ?ng Windows trong ch? đ? an toàn, Windows không đ?c các toàn b? s? đăng k?. V? v?y, thi?t h?i cho cơ quan đăng k? có th? không đư?c hi?n nhiên khi b?n ch?y Windows trong ch? đ? này. Có c?n thi?t đ? thay th? hi?n có đăng k? (System.dat) v?i m?t sao lưu đ? xác đ?nh li?u v?n đ? do m?t s? đăng k? b? hư h?i. S? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đây đ? g? r?i m?t hư h?ng đăng k?:

Phương pháp 1: S? d?ng Registry Checker

Windows bao g?m m?t công c? đư?c g?i là Registry ki?m tra mà có th? quét đăng k? c?a b?n cho tham nh?ng, và n?u c?n thi?t, khôi ph?c b?n sao lưu c?a các s? đăng k?. Làm theo các bư?c sau đ? s? d?ng Registry Checker đ? quét đăng k? c?a b?n:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Chương tr?nh, đi?m đ?n Ph? ki?n, đi?m đ?n Công c? h? th?ng, và sau đó nh?p vào H? th?ng thông tin.
 2. Trên các Công cụ tr?nh đơn, nh?p vào Cơ quan đăng k? Checker. Bạn có thể nhận được thông báo lỗi sau đây:
  Windows b?t g?p l?i khi truy c?p vào h? th?ng s? đăng k?. Windows s? kh?i đ?ng l?i máy tính và s?a ch?a h? th?ng cho registry b?n.
  N?u b?n nh?n đư?c thông báo l?i này, ti?n hành bư?c 3. N?u b?n làm không nh?n đư?c thông báo l?i, sau đó đăng k? c?a b?n là OK.
 3. Đ? kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n, b?m Ok.
 4. Nh?n ENTER khi "Windows 98 Startup Menu" xu?t hi?n.
 5. T?i d?u nh?c l?nh, g? Scanregvà sau đó nh?n ENTER.
 6. Trong các Ki?m tra đăng k? c?a b?n h?p tho?i h?p, b?m phím ENTER. B?n s? nh?n đư?c d?u nh?c sau đây:
  Windows t?m th?y l?i trong t?p tin h? th?ng c?a b?n và khôi ph?c b?n sao lưu g?n đây c?a các t?p tin đ? kh?c ph?c v?n đ?.
 7. H?y b?m ENTER đ? kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
C?a s? c?a hàng năm sao lưu registry c?a b?n. N?u cơ quan đăng k? đ? b? hư h?ng cho m?t th?i gian dài, sau đó b?n có th? c?n ph?i s? d?ng "phương pháp 2: Khôi ph?c l?i các t?p tin System.1st"đ? xác đ?nh có hay không có đăng k? c?a b?n là b? hư h?i.

Đ? bi?t thêm thông tin v? đăng k? Checker, xin vui l?ng xem các bài vi?t sau trong cơ s? ki?n th?c Microsoft: 183887 Mô t? c?a Windows Registry Checker Công c? (Scanreg.exe)

183603 Làm th? nào đ? tùy ch?nh Thi?t đ?t đăng k? Checker Tool

184075 Mô t? v? h? th?ng Microsoft thông tin Công c? (Msinfo32.exe)

Cách 2: Khôi ph?c l?i các t?p tin System.1st

Đ? khôi ph?c t?p tin System.1st c?a b?n, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n. B?m và gi? phím CTRL cho đ?n khi "Windows 98 Startup Menu" s? xu?t hi?n.
 2. Trên Windows Startup menu, ch?n "D?u nh?c l?nh ch?" và sau đó nh?n ENTER.
 3. Đ? lo?i b? các thu?c tính t?p t? b?n sao lưu c?a các cơ quan đăng k?, g? l?nh sau, và sau đó nh?n ENTER:
  c:\windows\command\attrib -h -s -r c:\system.1st
 4. Đ? lo?i b? các thu?c tính t?p t? đăng k? hi?n t?i, g? l?nh sau, và sau đó nh?n ENTER:
  c:\windows\command\attrib -h -s -r c:\windows\system.dat
 5. Đ? đ?i tên registry, g? l?nh sau, và sau đó nh?n ENTER:
  ren c:\windows\system.dat *.dax
 6. Đ? sao chép các t?p tin sao lưu vào s? đăng k? hi?n t?i, g? các l?nh sau, và sau đó nh?n ENTER:
  copy c:\system.1st c:\windows\system.dat
Khởi động lại máy tính. N?u "Windows 98 Startup Menu" hi?n th?, ch?n ch? đ? an toàn, ho?c "Safe Mode v?i m?ng Support" N?u b?n c?n k?t n?i m?ng.

LƯU ?: T?p System.1st là m?t b?n sao lưu c?a cơ quan đăng k? đư?c t?o ra trong giai đo?n cu?i cùng c?a m?t cài đ?t Windows. Khi b?n kh?i đ?ng l?i c?a b?n máy tính, thi?t l?p Windows kh?i đ?ng t?i "thi?t l?p ph?n c?ng và hoàn thi?n thi?t đ?t"giai đo?n c?a thi?t l?p.

N?u thay th? t?p System.dat v?i các System.1st t?p tin gi?i quy?t v?n đ?, v?n đ? có th? liên quan đ?n đăng k? thi?t h?i. Lưu ? r?ng b?n có th? ph?i cài đ?t l?i tr?nh đi?u khi?n thi?t b? và các chương tr?nh mà b?n đ? cài đ?t sau khi b?n cài đ?t Windows đ? c?p nh?t s? đăng k? m?i.

N?u v?n đ? không đư?c gi?i quy?t, khôi ph?c s? đăng k? ban đ?u. Đ? làm Đi?u này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n. B?m và gi? phím CTRL cho đ?n khi "Windows 98 Startup Menu" s? xu?t hi?n.
 2. Trên Windows Startup menu, ch?n d?u nh?c l?nh ch?, và sau đó nh?n ENTER.
 3. Lo?i các l?nh sau:
  c:\windows\command\attrib -s -h -r c:\windows\system.dat
  copy c:\windows\system.dax c:\windows\system.dat
  Báo chí Y và sau đó nh?n ENTER khi b?n đư?c h?i đ? ghi đè lên hi?n t?i System.dat t?p tin.
 4. Khởi động lại máy tính.

Cài đ?t l?i Windows trong m?t thư m?c m?i

S? d?ng phương pháp này ch? sau khi b?n th? t?t c? các x? l? s? c? các bư?c trong bài vi?t này. N?u b?n cài đ?t l?i Windows trong m?t thư m?c m?i, b?n ph?i cài đ?t l?i t?t c? các Windows d?a trên chương tr?nh dư?i cài đ?t c?a s? m?i.

Đ? bi?t thêm chi ti?t, xin vui l?ng xem các bài vi?t sau đây trong các Cơ s? ki?n th?c Microsoft:
200378 OFF2000: Làm th? nào đ? cài đ?t Windows 98 vào m?t thư m?c m?i đ? kh?c ph?c s? c? trong Office 2000

T?t tính năng nâng cao BIOS

H?u h?t các máy tính có nhi?u thi?t đ?t nâng cao cho phép các máy tính đ?y đ? s? d?ng ph?n c?ng máy tính. Các thi?t đ?t t?c đ? cao có th? gây ra h? th?ng tr? nên không ?n đ?nh; t?t các tính năng này có th? làm cho các máy tính ?n đ?nh hơn. Liên h? v?i h?ng ch? t?o máy tính cho thông tin v? bư?c vào h? th?ng đ?u vào/đ?u ra cơ b?n (BIOS) và thay đ?i các thi?t l?p BIOS. B?n có th? nh?p vào BIOS trên ph?n l?n h? th?ng ngay l?p t?c sau khi b?t s?c m?nh. Thư?ng m?t phím t?t, ch?ng h?n như DEL, yêu c?u đ? vào BIOS. Dư?i đây là các ph? bi?n các tính năng mà có th? ?nh hư?ng t?i các chương tr?nh Office:
 • B? nh? RAM bóng
 • Video Shadow RAM
 • N?i b? nh? Cache
 • Ngoài b? nh? Cache
 • Built-in vi rút b?o v?
Chipset m?i hơn có th? có hơn có nâng cao tính năng như b? nh? ch? đ?i k?, mà có th? gây ra l?i. H?u h?t các chương tr?nh cài đ?t BIOS có m?t tùy ch?n đ? t?i thi?t l?p m?c đ?nh BIOS. Tùy ch?n này thư?ng vô hi?u hoá t?t c? tính năng nâng cao.

C?NH BÁO: Không chính xác thay đ?i thi?t l?p BIOS c?a ph?n c?ng có th? gây ra nghiêm tr?ng các v?n đ? mà có th? làm cho máy tính c?a b?n không b?t đ?u ho?c ho?t đ?ng đúng. Microsoft không th? đ?m b?o r?ng v?n đ? mà k?t qu? t? các thi?t l?p không chính xác ph?n c?ng BIOS tùy ch?n có th? đư?c gi?i quy?t. Thay đ?i thi?t l?p BIOS c?a ph?n c?ng t?i r?i ro c?a riêng b?n.

Ki?m tra ph?n c?ng

N?u b?n thoát khí g? r?i khác t?t c? các bư?c và b?n v?n c?n nh?n đư?c thông báo l?i, có th? là m?t ho?c nhi?u m?nh c?a b?n ph?n c?ng không tương thích v?i Windows ho?c b? hư h?ng. Đ? xác đ?nh m?t v?n đ? v?i ph?n c?ng máy tính c?a b?n, liên h? v?i nhà cung c?p máy tính c?a b?n.

N?ng b? nh? ng?i ho?c t?nh tr?ng b? nh? đ? đư?c báo cáo đ? gây ra Kernel32.dll l?i tin nh?n. Chuy?n đ?i b? nh? xung quanh trong ngân hàng b? nh? c?a bo m?ch ch? đư?c bi?t đ?n đ? s?a ch?a m?t s? trong nh?ng v?n đ? này.

Nó c?ng đ? đư?c báo cáo ch?y Atron 380 xe bu?t Mastering Ethernet th? có th? gây ra Kernel32.dll l?i. Lo?i b? th? này kh?i máy tính có th? gi?i quy?t l?i tin nh?n.

Các s?n ph?m c?a bên th? ba s? đư?c th?o lu?n trong bài vi?t này đư?c s?n xu?t b?i các công ty đ?c l?p c?a Microsoft. Microsoft đưa ra không có b?o hành, ng? ? ho?c b?ng cách khác, liên quan đ?n hi?u su?t ho?c đ? tin c?y c?a các s?n ph?m.

Microsoft cung c?p bên th? ba thông tin liên l?c đ? giúp b?n t?m th?y h? tr? k? thu?t. Thông tin liên hệ này có thể thay đổi mà không thông báo. Microsoft không đ?m b?o tính chính xác c?a bên th? ba liên h? này thông tin.

Thông tin v? cách liên l?c v?i các công ty đư?c đ? c?p trong bài vi?t này, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.microsoft.com/gp/vendors

Thu?c tính

ID c?a bài: 218853 - L?n xem xét sau cùng: 17 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Excel 2000 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 2000 Standard Edition
 • Microsoft PowerPoint 2000 Standard Edition
 • Microsoft Word 2000 Standard Edition
 • Microsoft Windows 98 Standard Edition
T? khóa: 
kbinfo kbtshoot kbmt KB218853 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:218853

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com