การแก้ไข: เอกสารที่มี HIPAA 837 คืองานโดยไม่คาดคิด ใน BizTalk Server 2006 R2 หรือ ใน 2009 ในเซิร์ฟเวอร์ BizTalk ถ้า " REF * G1 " องค์ประกอบของข้อมูลและ " REF * ถึง 9F " องค์ประกอบของข้อมูลไม่อยู่ติดกัน

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2191569 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
 • คุณใช้ Microsoft BizTalk Server 2006 R2 หรือ 2009 เซิร์ฟเวอร์ของ Microsoft BizTalk เพื่อที่ได้รับข้อความ และการประมวลผลข้อความที่ประกันความสมบูรณ์ของ Portability และ Accountability ข้อมูล Act (HIPAA)
 • คุณได้รับเอกสาร 837 ที่ถูกต้องในเซิร์ฟเวอร์ BizTalk
 • ในเอกสารนี้ 837 " REF * G1 " องค์ประกอบของข้อมูล และ " REF * ถึง 9F " องค์ประกอบที่อยู่ไม่ติดกัน มีตัวอย่างเช่น องค์ประกอบของข้อมูลในเอกสารลักษณะต่อไปนี้:
  การอ้างอิง * G1 * 6666666 ~
  การอ้างอิง * EA * 777-7777 ~
  การอ้างอิง * ถึง 9F * 888888888 ~
ในสถานการณ์สมมตินี้ เอกสารที่ 837 ล้มเหลวในการตรวจสอบ และถูกหยุดชั่วคราวโดยไม่คาดคิด นอกจากนี้ คุณได้รับข้อผิดพลาดที่คล้ายกับข้อมูลต่อไปนี้ในแฟ้มบันทึกของโปรแกรมประยุกต์:

ชนิดเหตุการณ์: ข้อผิดพลาด
แหล่งที่มาของเหตุการณ์: EDI 2006 ในเซิร์ฟเวอร์ BizTalk
ประเภทเหตุการณ์: ไม่มี
รหัสเหตุการณ์: 8114
คำอธิบาย:
ข้อผิดพลาดที่พบระหว่างการแยกวิเคราะห์ ตั้งค่าของธุรกรรมที่ 12 X มี id '<transaction set="" id="">'ที่มีอยู่ในกลุ่มมี id การใช้งาน'<functional group="" id="">', ในการแลกเปลี่ยนที่มี id '<interchange id="">', มี id ผู้ส่ง '<sender id="">', id ตัวรับสัญญาณ '<receive id="">' จะถูกหยุดชั่วคราว มีข้อผิดพลาดต่อไปนี้:</receive></sender></interchange></functional></transaction>

ข้อผิดพลาด: 1 (เซ็กเมนต์ผิดพลาดระดับ)
SegmentID: การอ้างอิง
ตำแหน่งใน TS: 26
7: เซกเมนต์ที่ไม่ได้อยู่ในลำดับที่ถูกต้อง

ข้อผิดพลาด: 2 (เซ็กเมนต์ผิดพลาดระดับ)
SegmentID: การอ้างอิง
ตำแหน่งใน TS: 26
2: เซ็กเมนต์ที่ไม่คาดคิด

ข้อผิดพลาด: 3 (เขตข้อมูลผิดพลาดระดับ)
SegmentID: การอ้างอิง
ตำแหน่งใน TS: 26
ID ขององค์ประกอบข้อมูล: REF01__ReferenceIdentificationQualifier
ตำแหน่งในเซ็กเมนต์: 1
ค่าข้อมูล: ถึง 9F
7: ค่ารหัสที่ไม่ถูกต้อง
...

หมายเหตุ ปัญหานี้เกิดขึ้นหากการ " REF * G1 " องค์ประกอบของข้อมูล และ " REF * ถึง 9F " องค์ประกอบที่ไม่อยู่ติดกันในข้อความที่ 837 ขาเข้า ตัวอย่างเช่น ปัญหานี้ไม่เกิดขึ้นถ้าองค์ประกอบของข้อมูลมีลักษณะต่อไปนี้:
การอ้างอิง * G1 * 6666666 ~
การอ้างอิง * ถึง 9F * 888888888 ~
การอ้างอิง * EA * 777-7777 ~

หมายเหตุ: ถ้าคุณใช้ 2009 ในเซิร์ฟเวอร์ BizTalk แหล่งของเหตุการณ์และประเภทเหตุการณ์ในเหตุการณ์ข้อมูลข้างบนได้ "BizTalk Server 2009"

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นได้เนื่องจากโปรแกรมข้อความของ EDI การประมวลผลชนิด xs:all ของ subloops ของ HIPAA เอกสารตามมาตรฐานของ HIPAA ที่มีการเผยแพร่ wpc โดยวอชิงตันประกาศบริษัท (ของ)

การแก้ไข

ปรับปรุงข้อมูล

2009 ในเซิร์ฟเวอร์ BizTalk

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่แก้ไขปัญหานี้จะรวมอยู่ในแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 2 สำหรับ 2009 ในเซิร์ฟเวอร์ BizTalk
สำหรับโปรดเพิ่มเติมวิธีการขอรับแพคเกจการปรับปรุง ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
2497794 แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 2 สำหรับ 2009 ในเซิร์ฟเวอร์ BizTalk
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ เรียกใช้แฟ้ม MicrosoftEdiXSDTemplatesKb2191569.exe แบบขยายตัวเองที่รวมอยู่ในแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 2 สำหรับ 2009 ของเซิร์ฟเวอร์ BizTalk เพื่อขอรับแบบแผนการปรับปรุง แล้ว จัดวางใหม่แบบแผน ถ้าคุณมี schema ที่กำหนดเองใด ๆ ใช้การเปลี่ยนแปลงแบบกำหนดเองกับแบบแผนใหม่

หมายเหตุ แบบแผนการปรับปรุงแก้ปัญหาอื่นที่เกิดขึ้นเมื่อที่ BizTalk Server ใช้ประมวลผลข้อความ HIPAA สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูส่วน "ข้อมูลเพิ่มเติม" ของบทความนี้

R2 2006 ของเซิร์ฟเวอร์ BizTalk

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่สามารถแก้ไขปัญหานี้จะรวมอยู่ในแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 2 สำหรับ BizTalk Server 2006 R2 Service Pack 1

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับแพคเกจการปรับปรุง ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:

2211420 แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 2 สำหรับ BizTalk Server 2006 R2 Service Pack 1

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน"ใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

นอกจากนี้ แบบแผนการปรับปรุงที่รวมอยู่ในแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 2 2009 ในเซิร์ฟเวอร์ BizTalk สำหรับแก้ไขปัญหาที่มีข้อผิดพลาดต่อไปนี้ถูกบันทึกไว้ในบันทึกของโปรแกรมประยุกต์ยัง ปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อเซิร์ฟเวอร์ BizTalk ที่ได้รับข้อความ HIPAA


รหัสเหตุการณ์: 4097
คำอธิบาย:
ร้ายแรงพบข้อผิดพลาดใน EDI Disassembler ข้อมูลข้อผิดพลาดไม่มีไม่มีแท็กเริ่มต้นของ XML ที่เปิด

ชนิดเหตุการณ์: ข้อผิดพลาด
แหล่งที่มาของเหตุการณ์: 2009 การเซิร์ฟเวอร์ BizTalk
ประเภทเหตุการณ์: (1)
รหัสเหตุการณ์: 5719
คำอธิบาย:
เกิดความล้มเหลวในการดำเนินการขั้นตอนการรับ: "รุ่น Microsoft.BizTalk.Edi.DefaultPipelines.EdiReceive, Microsoft.BizTalk.Edi.EdiPipelines, 3.0.1.0 วัฒนธรรม = =เป็นกลาง PublicKeyToken = 31bf3856ad364e35 " แหล่งที่มา: "EDI disassembler" พอร์ตได้รับ: "<receive port=""></receive>" URI: "URI> "เหตุผล: มีไม่มีแท็กเริ่มต้นของ XML ที่เปิด


สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำอธิบายของงานของตัวแทนของเซิร์ฟเวอร์ SQL ในเซิร์ฟเวอร์ BizTalk คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
919776 คำอธิบายของงานตัวแทนของเซิร์ฟเวอร์ SQL ในเซิร์ฟเวอร์ BizTalk
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
824684 คำอธิบายเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะทางมาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ BizTalk Server คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
2003907 ข้อมูลเกี่ยวกับโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ BizTalk Server


สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการการแก้ไขด่วน Microsoft BizTalk Server ที่จะรวมอยู่ใน BizTalk Server 2006 R2 Service Pack 1 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
974563 รายการการแก้ไขด่วน Microsoft BizTalk Server ที่มีอยู่ใน BizTalk Server 2006 R2 Service Pack 1

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2191569 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 26 กรกฎาคม 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft BizTalk Server 2006 R2 Branch
 • Microsoft BizTalk Server 2006 R2 Developer Edition
 • Microsoft BizTalk Server 2006 R2 Enterprise Edition
 • Microsoft BizTalk Server 2006 R2 Standard Edition
 • Microsoft BizTalk Server 2009 Branch
 • Microsoft BizTalk Server 2009 Developer
 • Microsoft BizTalk Server 2009 Enterprise
 • Microsoft BizTalk Server 2009 Standard
Keywords: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbbiztalk2009presp1fix kbmt KB2191569 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2191569

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com