Automatizácia programu Microsoft Word hromadnej korešpondencie pomocou Visual C++ a MFC

Preklady článku Preklady článku
ID článku: 220911 - Zobraziť produkty, ktorých sa tento článok týka.
Rozbaliť všetko | Zbaliť všetko

Na tejto stránke

SUHRN

Tento článok ukazuje ako vytvoriť a manipulovať s Dokument programu Microsoft Word použitím automatizácie z Microsoft Visual C++ a Microsoft nadácie tried (MFC).

DALSIE INFORMACIE

Paralely tohto článku z databázy Microsoft Knowledge Base článok, ktorý Popisuje toho istého procesu, programu Microsoft Visual Basic. Ďalšie informácie o automatizácie slovo od jazyka Visual Basic nájdete po kliknutí na nasledovné číslo článku databázy Microsoft Knowledge Base:
220607Automatizácia Microsoft Word bude vykonávať hromadnej korešpondencie z programu Visual Basic

Budova automatizácia vzorky

 1. Postupujte podľa krokov 1 až 12 v nasledujúcich Microsoft Článok databázy Knowledge Base:
  178749 Ako vytvoriť projektu automatizácia pomocou MFC a type library
  Poznámka: V kroku 9 zvoľte správny typ knižnice pre verziu Slovo, ktoré chcete. Pozri odkazy nižšie v časti informácie o nájsť správne type library.
 2. Pridať zahŕňajú vyhlásenie hlavička súboru, ktorý bol vytvorený vyššie (buď msword8.h, msword9.h alebo msword.h) v AutoProjectDlg.cpp po zahrnúť výkaz pre stdafx.h. Príklad pre program Word 97 by:
    #include "stdafx.h"
    #include "msword8.h"
  					
 3. Pridať automatizácie kód CAutoProjectDlg::OnRun metóda tak, aby Zdá sa, ako je uvedené nižšie:
  void CAutoProjectDlg::OnRun()
  {
  	_Application oWord;
  	Documents oDocs;
  	_Document oDoc;
  	Selection oSelection;
  	Paragraphs oParagraphs;
  	Tables oTables;
  	Table oTable;
  	Range oRange;
  	Columns oColumns;
  	Column oColumn;
  	Rows oRows;
  	Row oRow;
  
  	Cells oCells;
  	Cell oCell; 
  	Shading oShading;
  	Hyperlinks oHyperlinks;
  	MailMerge oMailMerge;
  	MailMergeFields oMailMergeFields;
  	COleVariant vtOptional((long)DISP_E_PARAMNOTFOUND,VT_ERROR),
  		    vtTrue((short)TRUE),
  				vtFalse((short)FALSE);
  	CString StrToAdd;
  
  	// Create an instance of Word
  	if (!oWord.CreateDispatch("Word.Application")) {
  		AfxMessageBox("Word failed to start!");
  	} else {
  	// Set the visible property
  	oWord.SetVisible(TRUE);
  	// Add a new document
  	oDocs = oWord.GetDocuments();
  	oDoc = oDocs.Add(vtOptional,vtOptional);
  
  	CreateMailMergeDataFile(&oWord,&oDoc);
  	// Add the address header
  
  	StrToAdd = "State University\r\nElectrical Engineering " \ 
  		    "Department";
  	oSelection = oWord.GetSelection();
  
  	oParagraphs = oSelection.GetParagraphs();
  	oParagraphs.SetAlignment(1); // 1 = wdAlignParagraphCenter 
  	oSelection.TypeText(StrToAdd);
  
  	InsertLines(&oSelection,4);
  
  	oParagraphs.SetAlignment(0); // 0 = wdAlignParagraphLeft
  	oMailMerge = oDoc.GetMailMerge();
  	oMailMergeFields = oMailMerge.GetFields();
  	oMailMergeFields.Add(oSelection.GetRange(),"FirstName");
  	oSelection.TypeText(" ");
  	oMailMergeFields.Add(oSelection.GetRange(),"LastName");
  	oSelection.TypeParagraph();
  	oMailMergeFields.Add(oSelection.GetRange(),"Address");
  	oSelection.TypeParagraph();
  	oMailMergeFields.Add(oSelection.GetRange(),"CityStateZip");
  
  	InsertLines(&oSelection,4);
  	// Set the paragraph alignment to Right justified
  	oParagraphs = oSelection.GetParagraphs();
  
  	oParagraphs.SetAlignment(2); // 2 = wdAlignParagraphRight
  	// Insert the current date
  	oSelection.InsertDateTime(COleVariant("dddd, MMMM dd, yyyy"),\ 
  		 vtFalse,vtOptional);
  
  	InsertLines(&oSelection,2);
  
  	// Reset the justification to Justify
  
  	oParagraphs = oSelection.GetParagraphs();
  	oParagraphs.SetAlignment(3); // 3 = wdAlignParagraphJustify
  
  	oSelection.TypeText("Dear ");
  	oMailMergeFields.Add(oSelection.GetRange(),"FirstName");
  	oSelection.TypeText(",");
  
  	InsertLines(&oSelection,2);
  
  	// Add the body of the message
  	StrToAdd = "Thank you for your recent request for next " \ 
  	    "semester's class schedule for the Electrical " \ 
  	    "Engineering Department. Enclosed with this letter " \ 
  	    "is a booklet containing all the classes offered " \ 
  	    "next semester at State University. Several new " \ 
  	    "classes will be offered in the Electrical " \ 
    	    "Engineering Department next semester. These " \ 
  	    "classes are listed below.";
  	oSelection.TypeText(StrToAdd);
  
  	InsertLines(&oSelection,2);
  	
  	// Add a new table with 9 rows and 4 columns
  	oRange = oSelection.GetRange();
  	oTables = oDoc.GetTables();
  	oTable = oTables.Add(oRange,9,4);
  
  	// Set the width of each column
  	oColumns = oTable.GetColumns();
  	oColumn = oColumns.Item(1);
  	oColumn.SetWidth(51.0,0); // 0 = wdAdjustNone
  	oColumn = oColumns.Item(2);
  	oColumn.SetWidth(198.0,0); // 0 = wdAdjustNone
  	oColumn = oColumns.Item(3);
  	oColumn.SetWidth(100.0,0); // 0 = wdAdjustNone
  	oColumn = oColumns.Item(4);
  	oColumn.SetWidth(111.0,0); // 0 = wdAdjustNone
  
  	// Set the shading for row 1 to wdGray25
  	oRows = oTable.GetRows();
  	oRow = oRows.Item(1);
  	oCells = oRow.GetCells();
  	oShading = oCells.GetShading();
  	oShading.SetBackgroundPatternColorIndex(16); // 16 = wdGray25
  
  	// Turn on BOLD for the first row
  	oRange = oRow.GetRange();
  	oRange.SetBold(TRUE);
  
  	// Set the alignment for cell (1,1) to center
  	oCell = oTable.Cell(1,1);
  	oRange = oCell.GetRange();
  	oParagraphs = oRange.GetParagraphs();
  	oParagraphs.SetAlignment(1); // 1 = wdAlignParagraphCenter
  
  	// Fill in the class schedule data
  	FillRow(&oTable,1,"Class Number","Class Name",\ 
  		"Class Time","Instructor");	
  	FillRow(&oTable,2, "EE220", "Introduction to Electronics II", \ 
  		"1:00-2:00 M,W,F", "Dr. Jensen");
  	FillRow(&oTable,3, "EE230", "Electromagnetic Field Theory I", \ 
  		"10:00-11:30 T,T", "Dr. Crump");
  	FillRow(&oTable,4, "EE300", "Feedback Control Systems", \ 
  		"9:00-10:00 M,W,F", "Dr. Murdy");
  	FillRow(&oTable,5, "EE325", "Advanced Digital Design", \ 
  		"9:00-10:30 T,T", "Dr. Alley");
  	FillRow(&oTable,6, "EE350", "Advanced Communication Systems", \ 
  		"9:00-10:30 T,T", "Dr. Taylor");
  	FillRow(&oTable,7, "EE400", "Advanced Microwave Theory", \ 
  		"1:00-2:30 T,T", "Dr. Lee");
  	FillRow(&oTable,8, "EE450", "Plasma Theory", \ 
  		"1:00-2:00 M,W,F", "Dr. Davis");
  	FillRow(&oTable,9, "EE500", "Principles of VLSI Design", \ 
  		"3:00-4:00 M,W,F", "Dr. Ellison");
  
  	// Go to the end of the document
  	oSelection.GoTo(COleVariant((short)3), // 3 = wdGoToLine
  	COleVariant((short)-1),vtOptional,vtOptional); // -1 = wdGoToLast
  
  	InsertLines(&oSelection,2);
  
  	// Add closing text
  	StrToAdd = "For additional information regarding the " \ 
         "Department of Electrical Engineering, " \ 
         "you can visit our website at ";
  	oSelection.TypeText(StrToAdd);
  
  	// Add a hyperlink to the homepage
  	oHyperlinks = oSelection.GetHyperlinks();
  	oHyperlinks.Add(oSelection.GetRange(),\ 
  		COleVariant("http://www.ee.stateu.tld"),vtOptional);
  
  	// Finish adding closing text
  	StrToAdd = ". Thank you for your interest in the classes " \ 
         "offered in the Department of Electrical " \ 
         "Engineering. If you have any other questions, " \ 
         "please feel free to give us a call at (999) " \ 
         "555-1212.\r\n\r\n" \ 
         "Sincerely,\r\n\r\n" \ 
         "Kathryn M. Hinsch\r\n" \ 
         "Department of Electrical Engineering\r\n";
  	oSelection.TypeText(StrToAdd);
  
  	// Perform mail merge
  	oMailMerge.SetDestination(0); // 0 = wdSendToNewDocument
  	oMailMerge.Execute(vtFalse);
  
  	// Close the original form document
  	oDoc.SetSaved(TRUE);
  	oDoc.Close(vtFalse,vtOptional,vtOptional);
   
  	}
  }
  					
 4. Vložte nasledujúci kód vyššie v kóde, ktorý je uvedený v kroku 3:
  void InsertLines(Selection *pSelection, int NumLines)
  {
  	int iCount;
  
  	// Insert NumLines blank lines
  	for (iCount = 1; iCount <= NumLines; iCount++)
  		pSelection->TypeParagraph();
  }
  
  void FillRow(Table *pTable,int Row, CString Text1, 
  			 CString Text2, CString Text3, CString Text4)
  {
  	Cell oCell;
  	Range oRange;
  
  	// Insert data into the specific cell
  	oCell = pTable->Cell(Row,1);
  	oRange = oCell.GetRange();
  	oRange.InsertAfter(Text1);
  	oCell = pTable->Cell(Row,2);
  	oRange = oCell.GetRange();
  	oRange.InsertAfter(Text2);
  	oCell = pTable->Cell(Row,3);
  	oRange = oCell.GetRange();
  	oRange.InsertAfter(Text3);
  	oCell = pTable->Cell(Row,4);
  	oRange = oCell.GetRange();
  	oRange.InsertAfter(Text4);
  
  }
  
  void CreateMailMergeDataFile(_Application *pApp,_Document *pDoc)
  {
   _Document oDataDoc;
   MailMerge oMailMerge;
   Documents oDocs;
   Tables oTables;
   Table oTable;
   Rows oRows;
   int iCount;
   COleVariant vtOptional((long)DISP_E_PARAMNOTFOUND,VT_ERROR),
  				vtFalse((short)FALSE);
   
   // Create a data source at C:\DataDoc.doc containing the field data
   oMailMerge = pDoc->GetMailMerge();
   oMailMerge.CreateDataSource(COleVariant("C:\\DataDoc.doc"), \ 
      vtOptional,vtOptional, \ 
      COleVariant("FirstName, LastName, Address,CityStateZip"),\ 
      vtOptional, vtOptional,vtOptional,vtOptional,vtOptional);
   // Open the file to insert data
   oDocs = pApp->GetDocuments();
   oDataDoc = oDocs.Open(COleVariant("C:\\DataDoc.doc"), \ 
      vtOptional,vtOptional,vtOptional,vtOptional,\ 
      vtOptional,vtOptional,vtOptional,vtOptional,\ 
      vtOptional);
   oTables = oDataDoc.GetTables();
   oTable = oTables.Item(1);
   oRows = oTable.GetRows();
   for (iCount=1; iCount<=2; iCount++) 
    oRows.Add(vtOptional);
  
   // Fill in the data
   FillRow(&oTable, 2, "Steve", "DeBroux", \ 
      "4567 Main Street", "Buffalo, NY 98052");
   FillRow(&oTable, 3, "Jan", "Miksovsky", \ 
      "1234 5th Street", "Charlotte, NC 98765");
   FillRow(&oTable, 4, "Brian", "Valentine", \ 
      "12348 78th Street Apt. 214", "Lubbock, TX 25874");
   // Save and close the file
   oDataDoc.Save();
   oDataDoc.Close(vtFalse,vtOptional,vtOptional);
  }
  					
 5. Zostavovať a spustiť program. Kliknite na Spustiť tlačidlo, a Program Microsoft Word by mala začať a zobraziť ukážku list. Všimnite si, že niektoré metódy zmenili s Word 2000 a Word 2002. Ďalšie informácie o týchto zmenách nájdete v časti „odkazy".

ODKAZY

Poznámky pre automatizáciu program Microsoft Word 2000 a Microsoft Word 2002

Niektoré metódy a vlastnosti zmenili programu Microsoft Word 2000 a Microsoft Word 2002. Ďalšie informácie o používaní vzorového kódu v tomto článku spolu s knižnica typu Word po kliknutí na nasledovné číslo článku databázy Microsoft Knowledge Base:
224925Typ knižnice pre Office môže zmeniť s novou verziou
Ďalšie informácie o automatizácia kancelárskych, navštívte Microsoft Office Development podporu lokalite:
http://support.Microsoft.com/ofd

Vlastnosti

ID článku: 220911 - Posledná kontrola: 21. októbra 2011 - Revízia: 2.0
Informácie v tomto článku sa týkajú nasledujúcich produktov:
 • Microsoft Visual C++ 5.0 Enterprise Edition
 • Microsoft Visual C++ 5.0 Professional Edition
 • Microsoft Office Word 2007
 • Microsoft Word 2002 Standard Edition
 • Microsoft Word 2000 Standard Edition
 • Microsoft Word 97 Standard Edition
Kľúčové slová: 
kbautomation kbhowto kbmt KB220911 KbMtsk
Strojovo preložené
DÔLEŽITÉ: Tento článok bol preložený pomocou softvéru na strojový preklad od spoločnosti Microsoft, nie prekladateľom. Spoločnosť Microsoft ponúka články preložené prekladateľmi aj strojovo preložené články, vďaka čomu máte možnosť prístupu ku všetkým článkom databázy Knowledge Base vo svojom jazyku. Strojovo preložený článok však nie je vždy perfektný. Môže obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky, podobne ako cudzinec môže robiť chyby, keď rozpráva vašim jazykom. Spoločnosť Microsoft nenesie zodpovednosť za akékoľvek nepresnosti, chyby alebo škody spôsobené akýmkoľvek nepresným prekladom obsahu alebo jeho použitím zo strany zákazníkov. Spoločnosť Microsoft softvér na strojový preklad pravidelne aktualizuje.
Pokiaľ chcete vidieť anglickú verziu článku, kliknite sem:220911

Odošlite odozvu

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com