Mô t? FRS m?c trong registry

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 221111 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

D?ch v? sao nhân b?n t?p (FRS) là m?t đa lu?ng, công c? sao chép Multi-Master thay th? LMREPL (nhân r?ng LanMan) d?ch v? trong các phiên b?n 3.x/4.0 c?a Microsoft Windows NT. Windows 2000 tên mi?n b? đi?u khi?n và các máy ch? s? d?ng FRS đ? nhân r?ng các k?ch b?n chính sách và đăng nh?p h? th?ng cho Windows 2000 và khách hàng xu?ng c?p.

FRS c?ng có th? sao chép n?i dung gi?a các máy ch? Windows 2000 lưu tr? cùng m?t l?i khoan dung Phân ph?i các t?p tin h? th?ng (DFS) g?c ho?c b?n sao nút con.

Đi?u này bài vi?t mô t? các m?c đăng k? cho FRS.

Chú ý B?n không c?n ph?i kh?i đ?ng l?i FRS cho các thi?t l?p đ? tr? thành hi?u qu?.

THÔNG TIN THÊM

Quan tr?ng Ph?n này, phương pháp, ho?c công vi?c có bư?c mà cho b?n bi?t làm th? nào đ? ch?nh s?a registry. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau m?t cách c?n th?n. Đ? b?o v? đư?c thêm vào, sao lưu s? đăng k? trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? đăng k? n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi ph?c s? đăng k?, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Cách sao lưu và lưu tr? s? đăng kư trong Windows
Chú ý Theo m?c đ?nh, m?t s? m?c đăng k? không t?n t?i. N?u m?t cơ quan đăng k? m?c nh?p không t?n t?i và b?n mu?n ch? đ?nh m?t giá tr? khác nhau, b?n có th? thêm các l?i vào n?u b?n s? d?ng ki?u d? li?u đư?c ch? đ?nh.

Các m?c sau đây n?m ? khóa registry sau đây:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NtFrs\Parameters
 • G? l?i đăng nh?p nghiêm tr?ng (REG_DWORD): 0 t?i thi?u, t?i đa 5, 4 m?c đ?nh (n?u SP2 ho?c sau này cài đ?t, giá tr? m?c đ?nh là 2).
 • G? l?i đăng nh?p t?p tin (REG_DWORD): 0 t?i thi?u, không t?i đa, 5 m?c đ?nh.
 • G? l?i đăng nh?p t?i đa thông đi?p (REG_DWORD): không có không có t?i thi?u, t?i đa, m?c đ?nh 10000
 • DS phi?u ng?n kho?ng năm phút (REG_DWORD): 1 phút t?i thi?u, không t?i đa, 5 phút cho b? đi?u khi?n vùng, 5 phút cho thành viên máy ch? m?c đ?nh
 • DS phi?u dài kho?ng năm phút (REG_DWORD): 1 phút t?i thi?u, không t?i đa, 5 phút cho b? đi?u khi?n vùng, 60 phút cho thành viên máy ch? m?c đ?nh
 • Dàn không gian gi?i h?n trong KB (REG_DWORD): không có t?i thi?u, không có m?c đ?nh t?i đa, a5000h ho?c 660 MB
 • Thư m?c làm vi?c (REG_DWORD): n/a t?i thi?u, t?i đa, n/a %SystemRoot%\Ntfrs m?c đ?nh
 • NTFS Journal kích thư?c trong MB (REG_DWORD):
  SP2 và trư?c đó: phút 10 MB, Max 2 Terabytes, m?c đ?nh, 32 MB

  SP3 và sau này: phút 10 MB, Max 2 Terabytes (TB), m?c đ?nh, 512 MB
 • Outlog l?ch s? thay đ?i trong phút (REG_DWORD): SP2 và sau này: m?c đ?nh 7 ngày (10,080 phút)
 • Nén t?p tin dàn giá tr? (REG_DWORD):
  00000000 <hex> 0: Không nén dàn t?p 1: Compress dàn tranh (DEFAULT)<b00></b00></hex>
  288160 Thông báo l?i: l?i nén d? li?u
Chú ý Thi?t đ?t này đư?c th?c hi?n trong NTFS và b?n ph?i kh?i đ?ng l?i c?a b?n máy tính cho các thi?t l?p đ? tr? thành có hi?u qu?.

Mô t? chi ti?t c?a FRS Registry Entries

 • G? l?i đăng nh?p m?c đ? nghiêm tr?ng: Đi?u khi?n m?c verbosity c?a các Ntfrs_000x.log t?p tin trong thư m?c %SystemRoot%\Debug. M?c đ? nghiêm tr?ng c?p đang đư?c ch? đ?nh đ? g? l?i khác nhau in báo cáo trong các m?. Khi đ?t thành 0, đăng nh?p t?i thi?u x?y ra. C?p đ? 5 là các thi?t l?p nh?t ti?t. Thi?t đ?t cao hơn đư?c bao g?m.

  S? d?ng các con s? th?p hơn cho hi?u su?t t?t nh?t ho?c cao hơn các con s? đ? có đư?c các chi ti?t c?n thi?t đ? kh?c ph?c s? sao chép v?n đ?.
 • G? l?i đăng nh?p t?p tin: s? lư?ng các ho?t đ?ng đăng nh?p t?p tin đó ghi FRS d?ch v? giao d?ch và các s? ki?n. Nh?t k? đư?c vi?t trên m?t đ?u tiên-trong-l?n đ?u tiên-out Cơ s? (FIFO) v?i s? lư?ng cao nh?t có ch?a các s? ki?n g?n đây nh?t. Các b?n ghi m?t thông qua "G? l?i t?p tin đăng nh?p" đư?c t?o ra theo th? t? tu?n t?. Sau khi g? l?i T?i đa các thông đi?p ghi lưu đư?c vi?t cu?i đăng nh?p (Nftrs_0005.log), đi?m th?p nh?t đăng nh?p Ntfrs_0001 s? b? xóa và s? phiên b?n c?a các b?n ghi c?n l?i có đư?c sai.

  S? d?ng các con s? cao hơn đ? gi? cho chi ti?t đăng nh?p trên tay cho th?i gian dài hơn th?i gian. S? d?ng các con s? th?p hơn đ? gi?m thi?u lư?ng đ?a yêu c?u.
 • G? l?i đăng nh?p t?i đa thông đi?p: S? lư?ng các d?ng lưu tr? trong m?t đơn Ntfrs_000x.log g? l?i t?p s? ghi. 10.000 m?c s? d?ng gi?a 1-2 MB không gian trên đ?a.
 • DS phi?u ng?n kho?ng trong phút: kho?ng th?i gian v?i FRS mà cu?c thăm d? Active Directory d?ch v? khi kh?i đ?ng ho?c sau khi c?u h?nh thay đ?i. FRS th?c hi?n tám các kho?ng b? phi?u ng?n và sau đó chuy?n sang dài phi?u kho?ng n?u không b? gián đo?n b?i nh?ng thay đ?i c?u h?nh mà gây ra các ng?n b? phi?u th? t? đ? b?t đ?u hơn.
 • DS phi?u dài kho?ng trong phút: kho?ng th?i gian mà FRS cu?c thăm d? Active Directory cho thay đ?i c?u h?nh sau khi tám ng?n kho?ng th?i gian b? phi?u đ? hoàn thành mà không có s? gián đo?n. FRS th?c hi?n tám ng?n kho?ng th?i gian b? phi?u và sau đó chuy?n t?i các lâu b? phi?u kho?ng n?u không b? gián đo?n b?i nh?ng thay đ?i c?u h?nh. Thay đ?i c?u h?nh gây ra ng?n b? phi?u th? t? đ? thi?t l?p l?i.
 • Dàn không gian gi?i h?n theo KB: s? ti?n t?i đa không gian đ?a phân b? cho các t?p tin đư?c t? ch?c trên đ?a cho đ?n khi l?y b?i t?t c? các h? ngu?n sao nhân b?n các đ?i tác. Đi?u này nên là ít hơn s? lư?ng đ?a tr?ng. N?u thi?t l?p đ? m?t s? lư?ng l?n, dàn v? tr? có th? tiêu th? t?t c? không gian ? đ?a có s?n n?u đ?i tác h? ngu?n nhân r?ng không nh?n ra nh?ng thay đ?i v? c?a th?t b?i liên k?t ho?c các v?n đ? h? đi?u hành.
 • Thư m?c làm vi?c: V? trí c?a các t?p tin Ntfrs.jdb và k?t h?p các t?p tin log. Máy bay ph?n l?c cơ s? d? li?u nên n?m trên m?t phân vùng có s? d?ng Phiên b?n h? th?ng t?p NTFS đi kèm v?i Windows 2000. S?a đ?i này giá tr? s? d?ng m?t ? đ?a chuyên d?ng ho?c phân vùng n?u hi?u su?t ho?c đ?a tr?ng tr? thành m?t v?n đ?.Đ? bi?t thêm v? cơ s? d? li?u máy bay ph?n l?c và các liên k?t đăng nh?p t?p tin và c?a h? v? trí, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  221093Làm th? nào đ? di chuy?n cơ s? d? li?u máy bay ph?n l?c NTFRS và đăng nh?p t?p tin
 • Đi?u khi?n NTFS Journal kích thư?c trong MB Kích thư?c c?a H?i quân M? t?p chí t?p, t?p nh?t k? ghi thay đ?i t?p tin và thư m?c trên NTFS đ?nh d?ng phân vùng. NTFRS ki?m soát t?p tin t?p chí NTFS USN cho đóng c?a tác ph?m trong FRS nhân r?ng thư m?c mi?n là các d?ch v? FRS ch?y. T?p chí b?c l?i x?y ra n?u đ? s? lư?ng thay đ?i x?y ra trong khi FRS t?t sao cho H?i quân M? cu?i cùng thay đ?i FRS thu âm t?i t?t máy không c?n t?n t?i trong t?p chí USN khi FRS ti?p theo b?t đ?u. Tăng H?i quân M? t?p chí kích thư?c, và do đó s? lư?ng thay đ?i nó có th? gi? trư?c khi t?p chí "k?t thúc t?t đ?p", gi?m kh? năng r?ng các t?p chí USN s? qu?n s? x?y ra.

  Trong Windows 2000 Service Pack 2, thi?t đ?t h?p l? n?m trong kho?ng t? 10 đ?n 128 MB v?i m?t m?c đ?nh c?a 32 MB. Trong Windows 2000 Service Pack 3, h?p l? thi?t đ?t kho?ng t? 4 đ?n 10.000 MB v?i m?t m?c đ?nh c?a 512 MB. Các thi?t đ?t này áp d?ng cho t?t c? các kh?i lư?ng lưu tr? m?t FRS b?n sao cây.

  Như m?t quy lu?t c?a ngón tay cái, đó là đ? ngh? đ? c?u h?nh 128 MB c?a t?p chí cho m?i 100.000 t?p tin qu?n l? b?i nhân r?ng trên kh?i lư?ng đó.

  Tăng kích thư?c t?p chí USN nh?n ra sau khi d?ng và kh?i đ?ng l?i d?ch v? NTFRS. Gi?m đ?n H?i quân M? t?p chí kích thư?c ch? có th? đư?c th?c hi?n b?i Format t?t c? các t?p có ch?a FRS nhân r?ng n?i dung.Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
  292438Gi?i đáp th?c m?c journal_wrap l?i trên Sysvol và DFS b? b?n sao
 • Outlog thay đ?i l?ch s? trong phút đi?u khi?n outlog thay đ?i th? t? duy tr?. Ch? bi?n nư?c ngoài đăng nh?p FRS thay đ?i trong các c?a s? 2000 bài-SP2 hotfix đ? gi? l?i thay đ?i đơn đ?t hàng ngay c? sau khi b?n g?i chúng cho t?t c? hi?n t?i đ?i tác h? ngu?n. S? thay đ?i này cho phép FRS đ? đ?ng b? hóa v?i m?t m?i đ?i tác h? ngu?n t? outlog và đ? tránh m?t IDTable đ?y đ? quét. Đi?u này thay đ?i là h?u ích trong môi trư?ng nơi topo thay đ?i thư?ng xuyên. Các thay đ?i là c?ng h?u ích trong bu?i gi?i thi?u trư?c khi các thành viên m?i đ?n tr?c tuy?n trong m?t đo?n ng?n th?i gian. Do c?a s? thay đ?i này, b?n không th? d?a vào bán phá giá outlog (b?ng cách s? d?ng các ntfrsutl outlog b? tư l?nh) đ? bi?t cho dù outlog là s?n ph?m nào. Đ? xác đ?nh các nhà nư?c c?a outlog cho m?i đ?i tác ra bên ngoài, b?n ph?i s? d?ng Connstat Ti?n ích. M?t l?i ích b? sung c?a s? thay đ?i này là khi b?n đ? outlog, b?n có th? t?m th?y nh?ng t?p tin mà các thành viên đ? nhân r?ng g?n đây. S? d?ng các Iologsum ti?n ích đ? t?o ra m?t báo cáo đư?c s?p x?p đ? phân tích

Thu?c tính

ID c?a bài: 221111 - L?n xem xét sau cùng: 01 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Server
T? khóa: 
kbproductlink kbenv kbinfo kbmt KB221111 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:221111

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com