Làm th? nào đ? s? d?ng Office 2000 Clipboard

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 221190 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Office 2000 bao g?m m?t b?ng t?m m?i g?i là văn ph?ng B?ng t?m. B?n có th? s? d?ng này b?ng t?m đ? thu th?p và dán nhi?u m?c. Cho Ví d?, b?n có th? sao chép m?t đ?i tư?ng v? trong Microsoft Excel, chuy?n sang Microsoft PowerPoint và sao chép danh sách d?u đ?u d?ng, chuy?n sang Microsoft Internet Explorer và sao chép m?t trang c?a các văn b?n, và sau đó chuy?n sang Microsoft Word và dán b? sưu t?p m?t hàng sao chép.

LƯU ?: B?n có th? sao kho?n m?c trong khi s? d?ng b?t k? chương tr?nh cung c?p b?n sao và ch?c năng c?t, nhưng b?n có th? ch? dán kho?n m?c vào Word, Excel, PowerPoint, Microsoft Access ho?c Microsoft Outlook.

THÔNG TIN THÊM

Nh?ng g? đư?c sao chép vào Clipboard văn ph?ng

B?ng t?m văn ph?ng t? đ?ng sao chép nhi?u m?c khi b?n làm b?t k? sau đây:
 • Sao chép ho?c c?t hai m?c khác nhau liên ti?p trong cùng m?t chương tr?nh.
 • Sao kho?n m?c, dán m?c và sau đó sao chép m?t khác trong chương tr?nh tương t?.
Trong các phiên b?n c?a Excel s?m hơn Excel 2000, b?n có th? sao chép và dán kho?n m?c b?t c? nơi nào trong m?t b?ng tính cho đ?n khi b?n th?c hi?n m?t hành đ?ng mà xóa b?ng t?m. B?ng t?m văn ph?ng v?n c?n gi? l?i thông tin v? dán b?n ghi do đó b?n có th? th?c hi?n các nhi?m v? khác mà không xóa b?ng t?m và sau đó dán m?c như b?n c?n h?. B?ng t?m văn ph?ng không thay th? các C?a s? b?ng t?m, mà ch? có th? lưu tr? m?t m?c duy nh?t.

Nh?ng gi?i h?n c?a b?ng t?m văn ph?ng

B?ng t?m văn ph?ng có nh?ng h?n ch? sau đây:
 • B?ng t?m văn ph?ng có th? ch?a 4 megabyte (MB) d? li?u ho?c 12 bài, cho dù x?y ra l?n đ?u tiên. N?u b?n c? g?ng đ? sao chép m?t l?a ch?n là l?n hơn 4 MB, b?n có th? nh?n đư?c m?t thông báo l?i và b?n s? đư?c nh?c nh? đ? r? ràng Clipboard ho?c đóng nó.
 • B?n không th? tu? ch?nh ho?c thay đ?i kích c? b?ng t?m văn ph?ng Thanh công c?.
 • B?n không th? dán m?t công th?c cho văn ph?ng B?ng t?m.
 • N?u b?ng t?m văn ph?ng không ph?i là có th? nh?n th?y ho?c b? t?t, l?a ch?n mà b?n sao chép b?ng cách s? d?ng CTRL + C ghi đè lên b?t k? m?c trư?c sao chép vào các B?ng t?m. Nói cách khác, b?ng t?m văn ph?ng ho?t đ?ng như các c?a s? B?ng t?m. Đ? sao chép nhi?u kho?n m?c vào b?ng t?m văn ph?ng b?ng cách nh?n CTRL + C, r? vào b?ng t?m văn ph?ng. Đ? th?c hi?n vi?c này, đi?m đ?n Thanh công c? trên các Xem tr?nh đơn, và sau đó nh?p vào B?ng t?m.

  LƯU ?: Nh?n CTRL + V luôn dán ch? m?c cu?i cùng sao chép vào các B?ng t?m.
 • B?ng cách s? d?ng các Dán t?t c? l?nh dán t?t c? các m?c trong m?t c?t.
 • D? li?u đư?c lưu tr? trong b?ng t?m văn ph?ng đư?c lưu tr? trong HTML đ?nh d?ng.
 • N?i dung c?a b?ng t?m văn ph?ng s? b? xóa khi các k?t thúc phiên làm vi?c hi?n t?i. N?u b?n có m?t văn ph?ng chương ch?y, n?i dung c?a B?ng t?m văn ph?ng s? b? xóa khi b?n đóng chương tr?nh đó. N?u b?n có nhi?u chương tr?nh văn ph?ng ch?y, n?i dung c?a b?ng t?m văn ph?ng là xóa b? sau khi b?n đóng chương tr?nh văn ph?ng trư?c.
 • Có là không có Visual Basic cho mô h?nh đ?i tư?ng các ?ng d?ng cho thao tác b?ng t?m văn ph?ng, do đó, có không có cách nào đ? l?p tr?nh nó.
 • N?u m?t cùng sao chép hai l?n trong k? v?, văn ph?ng B?ng t?m không lưu tr? hàng hai l?n. N?u b?n sao chép các m?c cùng m?t hai l?n, nhưng không có trong k? v?, hai b?n sao c?a m?t hàng đó đư?c lưu tr? trên b?ng t?m văn ph?ng. B?ng t?m văn ph?ng không lưu tr? hai m?c khác nhau s? đư?c sao chép trong k? v? n?u tính toán giá tr? c?a c? hai bài là các gi?ng h?t nhau. Ví d?, N?u b?n nh?p giá tr? 1 trong cell A1 và công th?c = A1 trong t? bào A2, hi?n th? các Văn ph?ng Clipboard, b?n sao cell A1 và sau đó sao chép di đ?ng A2, ch? có m?t b?n sao c?a các kho?n m?c đư?c đ?t trên b?ng t?m.

Vi?c ki?m soát b?ng t?m văn ph?ng

Khi b?n sao kho?n m?c, b?ng t?m văn ph?ng t? đ?ng xu?t hi?n trên máy tính c?a b?n. B?n có th? đóng nó n?u b?n không mu?n nó xu?t hi?n t? đ?ng. Sau khi đóng thanh công c? ba l?n, b?n đư?c nh?c đ? v?nh vi?n đóng nó. N?u b?n v?nh vi?n đóng b?ng t?m, đ? redisplay nó, trên các Xem tr?nh đơn, nh?p vào Thanh công c? và sau đó nh?p vào B?ng t?m. N?u b?n mu?n đ?t l?i các ch?c năng t? đ?ng xu?t hi?n, Nh?p chu?t ph?i vào các tr? l?, h?y nh?p vào Tùy ch?n và trên các Tùy ch?n tab, b?m vào Đ?t l?i l?i khuyên c?a tôi.

Xóa b?ng t?m văn ph?ng

B?n có th? d? dàng xoá t?t c? các m?c đư?c ch?a trong các Văn ph?ng b?ng t?m. Đ? xóa b?ng t?m văn ph?ng, nh?p vào Xóa t?t c? trên các B?ng t?m thanh công c?.

THAM KH?O

B?ng cách s?a đ?i Windows registry, b?n có th? t?t các B?ng t?m văn ph?ng v? v?y mà nó không c?n t? đ?ng xu?t hi?n trong b?t k? văn ph?ng chương tr?nh. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? làm đi?u này, h?y b?m vào các bài vi?t s? dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
207438OFF2000: Khi?n thanh công c? văn ph?ng Clipboard xu?t hi?n

Thu?c tính

ID c?a bài: 221190 - L?n xem xét sau cùng: 17 Tháng Hai 2012 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Excel 2000 Standard Edition
 • Microsoft Access 2000 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 2000 Standard Edition
 • Microsoft PowerPoint 2000 Standard Edition
 • Microsoft Word 2000 Standard Edition
T? khóa: 
kbclipboard kbhowto kbmt KB221190 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:221190

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com