Mô t? gói b?n vá nóng Outlook 2003 (Outlook.msp): Tháng b?y 1, 2010

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2212002 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

Bài vi?t này mô t? Microsoft Office Outlook 2003 các v?n đ? đư?c c? đ?nh trong gói hotfix là ngày 1 tháng 7 năm 2010.

GI?I THI?U

V?n đ? gói hotfix này s?a ch?a


Khi b?n s? d?ng Microsoft Office Outlook 2003 ho?c Microsoft Office Outlook 2007 trong m?t môi trư?ng Microsoft Exchange Server 2010, cơ th? c?a yêu c?u g?p m?t có th? đư?c thay đ?i đ? văn b?n sau đây:

M?t ho?c nhi?u v?n đ? v?i cu?c h?p c?a b?n đ? đư?c phát hi?n và c? đ?nh.


Thông tin thêm

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này nh?m kh?c ph?c ch? là nh?ng v?n đ? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p nh?t ph?n m?m ti?p theo có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, có là m?t ph?n "Hotfix download available" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? c?n ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Cho m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" s? hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? cài đ?t hotfix này, b?n ph?i có Office 2003 Service Pack 3 cài đ?t. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:

870924 Làm th? nào đ? có đư?c gói d?ch v? m?i nh?t cho Office 2003

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n không c?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? m?t hotfix phát hành trư?c đó.

Đăng k? thông tin

Đ? s? d?ng m?t trong các hotfix trong gói này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i vào s? đăng k?.

Chi tieát taäp tin

Hotfix này có th? ch?a t?t c? các t?p tin mà b?n ph?i có đ? hoàn toàn C?p Nh?t m?t s?n ph?m đ? xây d?ng m?i nh?t. Hotfix này ch?a ch? các t?p tin mà b?n ph?i có đ? s?a ch?a các v?n đ? đư?c li?t kê trong bài vi?t này.

Phiên b?n toàn c?u c?a gói hotfix này s? d?ng m?t gói ph?n m?m Microsoft Windows Installer đ? cài đ?t gói b?n vá nóng. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC) trong b?ng sau. Khi b?n xem chi tieát taäp tin, ngày b? chuy?n thành gi? c?c b?. Đ? t?m s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng th?i gian khu v?c th? tab trong ngaøy giôø m?c trong b?ng đi?u khi?n.

T?i thông tin

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?p tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Office2003-kb2212002-glb.exe11.0.8326.05,081,99225 Tháng sáu, 20101:53x 86


Thông tin t?p tin .msp Microsoft Windows Installer

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?p tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Outlook.MSPKhông áp d?ng8,447,48825 Tháng sáu, 20101:51Không áp d?ng


Chi tieát taäp tin
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?p tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Dlgsetp.dll11.0.8232.080,39211 Tháng tám, 20084:52x 86
Envelope.dll11.0.8205.0137,73614 Tháng 1 năm 200813:51x 86
Exsec32.dll11.0.8311.0350,02415 Tháng sáu, 20098:43Không áp d?ng
Impmail.dll11.0.8207.0127,4966 Tháng hai, 200813:33x 86
Mimedir.dll11.0.8204.0182,79214 Tháng mư?i hai năm 200711:46x 86
Oladd.FAE11.0.8164.0162,64819 Tháng tư năm 20076:03Không áp d?ng
Olappt.FAE11.0.8164.0156,51219 Tháng tư năm 20076:03Không áp d?ng
Oljrnl.FAE11.0.8164.0121,18419 Tháng tư năm 20076:03Không áp d?ng
Olmail.FAE11.0.8164.0116,57619 Tháng tư năm 20076:03Không áp d?ng
Olnote.FAE11.0.8164.0108,38419 Tháng tư năm 20076:03Không áp d?ng
Oltask.FAE11.0.8164.0150,88019 Tháng tư năm 20076:03Không áp d?ng
Outlctl.dll11.0.8313.0106,31205 Tháng tám, 20092:45x 86
Outlmime.dll11.0.8306.0102,74410 Tháng tư năm 20098:47x 86
Outlook.exe11.0.8326.0196,44023 Tháng sáu năm 20109:17x 86
Outlph.dll11.0.8202.0150,01619 Tháng mư?i m?t năm 200712:38x 86
Outlrpc.dll11.0.8249.066,90409 Tháng hai năm 200913:28x 86
Outlvbs.dll11.0.8164.050,01619 Tháng tư năm 20075:52Không áp d?ng
Recall.dll11.0.8161.041,82422 Tháng 3 năm 200711:07x 86
RM.dll11.0.8161.078,16822 Tháng 3 năm 200711:07x 86
Transmgr.dll11.0.8161.0103,26422 Tháng 3 năm 200711:22x 86

Tham kh?o

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thu?c tính

ID c?a bài: 2212002 - L?n xem xét sau cùng: 03 Tháng Chín 2013 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
  • Microsoft Office Outlook 2003
T? khóa: 
kbsurveynew kbexpertiseinter kbqfe kbhotfixrollup kbhotfixserver kbautohotfix kbmt KB2212002 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2212002

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com