Danh sách các mi?n đ?a phương đư?c h? tr? đ?nh d?ng trong Word

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 221435 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TÓM T?T

Bài vi?t này ch?a danh sách hi?n t?i c?a mi?n đ?a phương có s?n ID (LCID) ngôn ng? m?.
Mi?n đ?a phương ID (LCID): 32-Bit m?t giá tr? đư?c xác đ?nh b?i Microsoft Windows bao g?m m?t ngôn ng? ID, lo?i ID và d? tr? bit xác đ?nh m?t ngôn ng? c? th?. Ví d?, LCID cho ti?ng Anh là 1033, và LCID cho Nh?t b?n là 1041.

THÔNG TIN THÊM

LCID ngôn ng? m? đư?c s? d?ng trong Visual Basic cho Các ?ng d?ng, m?t s? m? s? l?nh v?c, và các t?p tin có liên quan đ?n m?t c? th? ngôn ng?, ch?ng h?n như t?p tin tr? giúp, hi?u đinh công c?, và các thành ph?n văn ph?ng mà thư?ng đư?c lưu l?i v?i nhau trong m?t thư m?c s? trong chương tr?nh" Files\Microsoft Office\Office"thư m?c.

LƯU ?: Microsoft không cung c?p hi?u đinh công c? cho t?t c? ngôn ng?. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
212747Ngôn ng? bao g?m trong các gói MultiLanguage
212400 Mô t? các tính năng qu?c t? và các tính năng đa ngôn ng? trong Word 2000
B?ng sau đây li?t kê các ngôn ng? đư?c Microsoft Office và h? tr? c?a h? LCIDs tương ?ng.
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Ngôn ng?LCID
Afrikaans1078 (& H436)
Albania1052 (& H41C)
Ti?ng ? R?p1025 (& H401)
Ti?ng ? R?p Algérie5121 (& H1401)
Ti?ng ? R?p Bahrain15361 (& H3C01)
Ti?ng ? R?p Ai C?p3073 (& HC01)
Ti?ng ? R?p Iraq2049 (& H801)
Ti?ng ? R?p Jordan11265 (& H2C01)
Ti?ng ? R?p Kuwait13313 (& H3401)
Ti?ng ? R?p Li-băng12289 (& H3001)
Ti?ng ? R?p Libya4097 (& H1001)
Ti?ng ? R?p Maroc6145 (& H1801)
Ti?ng ? R?p Oman8193 (& H2001)
Ti?ng ? R?p Qatar16385 (& H4001)
? R?p Saudi Arabia1025 (& H401)
Ti?ng ? R?p Syria10241 (& H2801)
Ti?ng ? R?p Tunisia7169 (& H1C01)
Ti?ng ? R?p U.A.E14337 (& H3801
Ti?ng ? R?p Yemen9217 (& H2401)
Ti?ng Armenia1067 (& H42B)
Nhà1101 (& H44D)
Bàn Cyrillic2092 (& H82C)
Bàn Latin1068 (& H42C)
Ti?ng Basque1069 (& H42D)
B? Hà Lan2067 (& H813)
Ti?ng Pháp B?2060 (& H80C)
Ti?ng Bengali1093 (& H445)
Ti?ng B? Đào Nha (Brazil)1046 (& H416)
Ti?ng Bulgaria1026 (& H402)
Mi?n Đi?n1109 (& H455)
Belorussia (Belarus)1059 (& H423)
Catalan1027 (& H403)
Trung Hoa H?ng Kông SAR3076 (& HC04)
Trung Qu?c Macau SAR5124 (& H1404)
Ti?ng Trung gi?n th?2052 (& H804)
Trung Qu?c Singapore4100 (& H1004)
Ti?ng Trung Qu?c truy?n th?ng1028 (& H404)
Croatia1050 (& H41A)
Séc1029 (& H405)
Đan M?ch1030 (& H406)
Ti?ng Hà Lan1043 (& H413)
Anh Úc3081 (& HC09)
Anh Belize10249 (& H2809)
Ti?ng Anh Canada4105 (& H1009)
Anh Caribê9225 NGƯ?I (& H2409)
Anh Ireland6163 (& H1809)
Anh Jamaica8201 (& H2009)
Anh New Zealand5129 (& H1409)
Anh Philippines13321 (& H3409)
Anh Nam Phi7177 (& H1C09)
Anh Trinidad11273 (& H2C09)
Ti?ng Anh Vương qu?c Anh2057 (& H809)
Ti?ng Anh M?1033 (& H409)
Anh Zimbabwe12297 (& H3009)
Estonia1061 (& H425)
Faeroese1080 (& H438)
Ti?ng Farsi1065 (& H429)
Ph?n Lan1035 (& H40B)
Ti?ng Pháp1036 (& H40C)
Pháp Cameroon11276 (& H2C0C)
Ti?ng Pháp Canada3084 (& HC0C)
Ti?ng Pháp Cote d'Ivoire12300 (& H300C)
Pháp Luxembourg5132 (& H140C)
Pháp Mali13324 (& H340C)
Pháp Monaco6156 (& H180C)
Pháp Reunion8204 (& H200C)
Pháp Senegal10252 (& H280C)
Ti?ng Pháp Tây ?n7180 (& H1C0C)
Ti?ng Pháp Congo (DRC)9228 (& H240C)
Hà Lan Frysk1122 (& H462)
Ti?ng Gaelic Ireland2108 (& H83C)
Ti?ng Gaelic Scotland1084 (& H43C)
Galician1110 (& H456)
Gruzia1079 (& H437)
Ti?ng Đ?c1031 (& H407)
Đ?c áo3079 (& HC07)
Đ?c Liechtenstein5127 (& H1407)
Đ?c Luxembourg4103 (& H1007)
Hy L?p1032 (& H408)
Ti?ng Gujarati1095 (& H447)
Ti?ng Do Thái1037 (& H40D)
Ti?ng Hin-ddi1081 (& H439)
Hungary1038 (& H40E)
Ti?ng băng đ?o1039 (& H40F)
Indonesia1057 (& H421)
?1040 (& H410)
Ti?ng Nh?t1041 (& H411)
KannadaNĂM 1099 (& H44B)
Kashmiri1120 (& H460)
Ti?ng KazakhNĂM 1087 (& H43F)
Khmer1107 (& H453)
Kirghiz1088 (& H440)
Konkani1111 (& H457)
Hàn Qu?c1042 (& H412)
Lào1108 (& H454)
Latvia1062 (& H426)
Litva1063 (& H427)
Ti?ng Macedonia FYRO1071 (& H42F)
Malayalam1100 (& H44C)
M? lai Brunei Darussalam2110 (& H83E)
Malaysia1086 (& H43E)
X? Man-tơ1082 (& H43A)
Manipuri1112 (& H458)
Marathi1102 (& H44E)
Mông C?1104 (& H450)
Ti?ng nê-Pan1121 (& H461)
Na Uy Bokmol1044 (& H414)
Na Uy Nynorsk2068 (& H814)
Oriya1096 (& H448)
Ba Lan1045 (& H415)
Ti?ng B? Đào Nha2070 (& H816)
Punjabi1094 (& H446)
Rhaeto-Romanic1047 (& H417)
Romania1048 (& H418)
Rumani Moldova2072 (& H818)
Nga1049 (& H419)
Nga Moldova2073 (& H819)
Sami Lappish1083 (& H43B)
Ti?ng Ph?n1103 (& H44F)
Serbia Cyrillic3098 (& HC1A)
Serbia Latin2074 (& H81A)
Sesotho1072 (& H430)
Sindhi1113 (& H459)
Ti?ng Slovak1051 (& H41B)
Ti?ng Slovenia1060 (& H424)
Sorbian1070 (& H42E)
Ti?ng Tây Ban Nha (truy?n th?ng)1034 (& H40A)
Tây Ban Nha Argentina11274 (& H2C0A)
Tây Ban Nha Bolivia16394 (& H400A)
Tây Ban Nha Chile13322 (& H340A)
Tây Ban Nha Colombia9226 (& H240A)
Tây Ban Nha Costa Rica5130 (& H140A)
C?ng hoà Dominica Tây Ban Nha7178 (& H1C0A)
Ecuador ti?ng Tây Ban Nha12298 (& H300A)
Tây Ban Nha El Salvador17418 (& H440A)
Tây Ban Nha Guatemala4106 (& H100A)
Tây Ban Nha Honduras18442 (& H480A)
Tây Ban Nha Nicaragua19466 (& H4C0A)
Tây Ban Nha Panama6154 (& H180A)
Tây Ban Nha Paraguay15370 (H3C0A)
Tây Ban Nha Peru10250 (& H280A)
Tây Ban Nha Puerto Rico20490 (& H500A)
Tây Ban Nha Tây Ban Nha (s?p x?p hi?n đ?i)3082 (& HC0A)
Tây Ban Nha Uruguay14346 (& H380A)
Venezuela ti?ng Tây Ban Nha8202 (& H200A)
Sutu1072 (& H430)
Ti?ng Swahili1089 (& H441)
Th?y Đi?n1053 (& H41D)
Ph?n Lan Th?y Đi?n2077 (& H81D)
Ti?ng Pháp Th?y s?4108 (& H100C)
Ti?ng Đ?c Th?y s?2055 (& H807)
Th?y s? ?2064 (& H810)
Tajik1064 (& H428)
Tamil1097 (& H449)
Tatar1092 (& H444)
Ti?ng Telugu1098 (& H44A)
Ti?ng Thái1054 (& H41E)
Tây T?ng1105 (& H451)
Tsonga1073 (& H431)
Tswana1074 (& H432)
Th? Nh? K?1055 (& H41F)
Turkmen1090 (& H442)
Ti?ng Ukraina1058 (& H422)
Ti?ng Urdu1056 (& H420)
Uzbek Cyrillic2115 (& H843)
Uzbek Latin1091 (& H443)
Venda1075 (& H433)
Ti?ng Vi?t1066 (& H42A)
Ti?ng Wales1106 (& H452)
Xhosa1076 (& H434)
Zulu1077 (& H435)
Thêm vào mi?n đ?a phương riêng l? ID, b?n c?ng có th? xác đ?nh ID đ?a phương sau:
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Ngôn ng?LCID
Ngôn ng? (không có)0
Không có hi?u đinh1024 (& H400)

THAM KH?O

Cho bi?t thêm thông tin v? mi?n đ?a phương IDs đư?c có s?n trong Microsoft Word 2000, xin vui l?ng xem các wdLanguageID l?p tr?nh duy?t đ?i tư?ng. Đ? xem các tr?nh duy?t đ?i tư?ng, b?m Đ?i tư?ng tr?nh duy?t trên các Xem Menu trong các Visual Basic Editor.

Thu?c tính

ID c?a bài: 221435 - L?n xem xét sau cùng: 18 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
  • Microsoft Word 2002 Standard Edition
  • Microsoft Word 2000 Standard Edition
T? khóa: 
kbhowto kbinfo kbmt KB221435 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:221435

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com