Làm th? nào đ? t?m ki?m Internet t? thanh đ?a ch? trong Internet Explorer

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 221754 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? cách t?m ki?m trên Internet b?ng cách s? d?ng thanh đ?a ch? trong Internet Explorer ho?c b?ng cách s? d?ng đ?a ch? thanh công c? trên các máy tính đ? bàn ho?c thanh tác v?.

B?n có th? g? tên ph? bi?n ho?c các t? trong các Internet Explorer Address bar và sau đó b?m Đi ho?c b?m phím ENTER đ? có đư?c m?t danh sách các trang Web g?n gi?ng tiêu chí t?m ki?m c?a b?n.

THÔNG TIN THÊM

Khi b?n g? tên trang Web mà không có m?t lo?i mi?n (như v?y như .com ho?c .org) vào thanh đ?a ch?, m?t tính năng khách hàng Internet đư?c g?i là AutoScan t?m ki?m cho các trang Web sau đây: www.Trang web.com, www.Trang web.edu, www.Trang web.org, Trang web.com, Trang web.edu, và Trang web. org.

Internet Explorer 4

Tính năng AutoScan luôn luôn đư?c s? d?ng trư?c khi tính năng AutoSearch Đ?i v?i đơn-t? truy v?n. Đ?i v?i nhi?u-t? truy v?n, các tính năng AutoSearch là đư?c s? d?ng.

Đ? s? d?ng tính năng AutoSearch cho các truy v?n t? đơn, g? đi, t?m, ho?c ?, theo sau là ch? đ? b?n mu?n.

Các AutoSearch tính năng s? d?ng m?t công c? t?m ki?m ng?u nhiên đ? th?c hi?n t?m ki?m c?a b?n trong Internet Explorer 4. Đ? có thêm thông tin v? làm th? nào đ? tùy ch?nh c?a b?n AutoSearch t?m ki?m đ?ng cơ, xin vui l?ng xem các bài vi?t sau đây trong Microsoft Ki?n th?c cơ b?n:
198279 Làm th? nào đ? thay đ?i trang t?m ki?m m?c đ?nh AutoSearch
Các tùy ch?n sau đây có s?n khi Web không th?y đ?a ch? b?n ch? đ?nh:
 • Không bao gi? t?m ki?m
 • Luôn luôn h?i
 • Luôn luôn t?m ki?m
Các Tên mi?n g?c chung AutoScan tùy ch?n đư?c thi?t l?p đ? Luôn luôn h?i Theo m?c đ?nh.

Internet Explorer 5

S? tích h?p c?a các tính năng AutoSearch và AutoScan trong Internet Explorer 5 có m?t m?c tiêu chính. Đ?i v?i đơn-t? truy v?n, AutoSearch x?y ra trư?c khi AutoScan b?ng cách s? d?ng The Microsoft m?ng MSN AutoSearch tính năng.

Tu? ch?nh ho?c vô hi?u hóa đ?a ch? thanh t?m ki?m, làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Thiết đặt, b?m B?ng đi?u khi?n, và sau đó b?m đúp chu?t Tuỳ chọn Internet.
 2. Trên các Nâng cao tab, dư?i T?m t? thanh đ?a ch?, b?m tùy ch?n t?m ki?m b?n mu?n, và sau đó nh?p vào Ok.
Các tùy ch?n sau AutoSearch và AutoScan có s?n trong Internet Explorer 5:
 • Hi?n th? k?t qu?, và đi t?i site thích h?p nh?t
 • Không t?m t? thanh đ?a ch?
 • Ch? hi?n th? các k?t qu? trong c?a s? chính
 • Ch? c?n đi t?i site thích h?p nh?t
Các Hi?n th? k?t qu?, và đi đ?n r?t có th? Trang web tùy ch?n là cài đ?t m?c đ?nh. AutoScan và AutoSearch tính năng là ph? thu?c vào nhau trong Internet Explorer 5. B?n không th? vô hi?u hóa AutoScan ch? (và s? d?ng ch? AutoSearch) ho?c vô hi?u hóa AutoSearch ch? (và s? d?ng ch? AutoScan). V? v?y, các tùy ch?n t?m ki?m sau đây không đư?c h? tr? trong Internet Explorer 5:
 • AutoScan, không có AutoSearch ? t?t c?
 • AutoSearch, không có AutoScan ? t?t c?
LƯU ?: N?u b?n là m?t ngư?i dùng doanh nghi?p và t? ch?c c?a b?n không có Truy c?p Internet, b?n có th? mu?n vô hi?u hoá t? đ?ng t?m ki?m. Lưu ? r?ng Internet Explorer 4 và Internet Explorer 5 không t? đ?ng t?m ki?m ho?c quét cho các truy v?n đơn-t? mà b?n nh?p vào các Thanh đ?a ch? trên máy tính đ? bàn ho?c thanh tác v?. Đ? s? d?ng tính năng AutoSearch t? các Thanh đ?a ch? trên máy tính đ? bàn ho?c thanh tác v?, lo?i ? trư?c khi thu?t ng? t?m ki?m ho?c đi?u kho?n c?a b?n.

Thu?c tính

ID c?a bài: 221754 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows 98 Standard Edition
T? khóa: 
kbmt KB221754 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:221754

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com