Tính năng m?i trong Internet Explorer 5

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 221787
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này ch?a m?t t?ng quan v? các tính năng m?i có s?n trong Internet Explorer 5.

THÔNG TIN THÊM

Internet Explorer 5 cung c?p nh?ng cách m?i hai sau đây đ? lưu các trang Web bao g?m các thành ph?n nhúng:
 • Trang web, hoàn ch?nh
 • Lưu tr? web

Trang web, hoàn ch?nh

Khi b?n ti?t ki?m m?t trang Web là "Trang Web, hoàn ch?nh," m?t thư m?c có cùng tên như t?p tin ngôn ng? đánh d?u siêu văn b?n (.html) đư?c t?o ra trong thư m?c m?c tiêu. C?p này ch?a các y?u t? trang như h?nh ?nh và âm thanh. Các liên k?t liên quan đ?n n?i dung nhúng trong trang Web đang tái b?ng văn b?n đ? tr? đ?n n?i dung c?a c?p này m?i. Tái b?ng văn tuy?t đ?i liên k?t như là m?t siêu liên k?t đ?n m?t trang Web khác không b?n. Khi thư m?c đư?c gi? v?i t?p tin .htm tương ?ng c?a nó, các t?p tin đư?c m? bao g?m nh?ng h?nh ?nh tham chi?u.

Đ? thêm thông tin v? vi?c ti?t ki?m m?t trang Web như là "Trang Web, hoàn ch?nh," H?y xem bài vi?t sau trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
198997 Đ? lưu các trang Web không hi?n th? đúng

Lưu tr? web

Khi b?n lưu m?t trang Web như là "Web archive", trang Web lưu thông tin này trong đ?nh d?ng Multipurpose Internet Mail Extension HTML (MHTML) v?i m?t ph?n m? r?ng t?p tin .mht. T?t c? các liên k?t tương đ?i trong trang Web đư?c remapped và n?i dung nhúng đư?c bao g?m trong t?p tin .mht, ch? không ph?i đư?c lưu trong m?t thư m?c riêng bi?t. Tài li?u tham kh?o tuy?t đ?i ho?c siêu liên k?t trên trang Web v?n không thay đ?i và các t?p tin .mht đư?c xem b?ng cách s? d?ng Internet Explorer.

MHTML cho phép b?n g?i và nh?n các trang Web và các tài li?u HTML b?ng cách s? d?ng chương tr?nh thư đi?n t? như Microsoft Exchange, Microsoft Outlook và Microsoft Outlook Express. MHTML cho phép b?n nhúng h?nh ?nh tr?c ti?p vào cơ th? c?a thư đi?n t? c?a b?n ch? không ph?i là g?n chúng vào thư.

LƯU ?: "Web lưu tr?" là ch? kh? d?ng n?u Outlook Express đư?c cài đ?t. Kh? năng lưu m?t trang Web như là m?t t?p tin lưu tr? Web đư?c cung c?p b?i các t?p tin Inetcomm.dll (t?p tin Microsoft Internet Messaging API), mà đ? đư?c cài đ?t b?i Microsoft Outlook Express 5.

M? hoá ngôn ng?

Dùng m? hóa đ? ch? t?p k? t? s? d?ng đ? hi?n th? m?t ngôn ng?. Hoa K? là liên k?t v?i phía tây châu Âu k? t?. Tây Châu Âu k? t? ch?a các ch? cái và các k? hi?u cho ti?ng Anh, ti?ng Pháp, ti?ng Tây Ban Nha và ti?ng ?.

Đ? xem danh sách c?a t?t c? các k? t? đ?t có s?n trong Internet Explorer, nh?p vào M? hóa trên các Xem tr?nh đơn, và sau đó b?m Nhi?u. N?u m?t uninstalled k? t? đư?c ch?n, cài đ?t theo yêu c?u (IOD) tính năng s? nh?c b?n cài đ?t nó. Đi?u này cho phép b?n ki?m soát các nhân v?t đ?t m? hóa đang đư?c s? d?ng đ? render m?t trang Web.

L?ch s? Internet Explorer Bar

M?t tr?nh đơn View m?i trong thanh thám hi?m l?ch s? cho b?n kh? năng đ? thay đ?i th? t? s?p x?p c?a các trang Web m?c b?ng cách ch?n m?t trong các thi?t đ?t sau:
 • Ngày
 • Trang web
 • Nh?t vi?ng thăm
 • Th? t? đư?c ghé hôm nay
Khi b?n th?c hi?n m?t t?m ki?m trong thanh thám hi?m l?ch s?, các thư m?c sau đây đang t?m ki?m:
 • Mục ưa thích
 • Lịch sử
 • T?p Internet t?m th?i
Các k?t qu? có th? đư?c thêm vào như là m?t yêu thích ho?c m? m?t c?a s? m?i khi b?n b?m chu?t ph?i vào m?c nh?p thích h?p trong thanh thám hi?m l?ch s?.

Thanh thám hi?m t?m ki?m

Khi b?n th?c hi?n m?t t?m ki?m m?i b?ng cách nh?n vào New trên thanh thám hi?m t?m ki?m, các tùy ch?n t?m ki?m sau có s?n:
 • T?m th?y m?t trang Web
 • T?m đ?a ch? c?a m?t ngư?i
 • T?m th?y m?t doanh nghi?p
 • T?m ki?m trư?c
 • T?m b?n đ?
 • T?m th?y ? Vi?t
 • T?m trong nhóm tin
LƯU ?: Các "T?m th?y ? Vi?t" và "T?m th?y trong các nhóm tin" tùy ch?n t?m ki?m không đư?c hi?n th? theo m?c đ?nh. Đ? hi?n th? các tùy ch?n này, b?m thêm trong thanh thám hi?m t?m ki?m.

Khi b?n b?m vào tùy ch?n "T?m ki?m trư?c", các t?m ki?m cu?i mư?i đư?c hi?n th?. Các t?m ki?m đ? lưu c?ng có trong danh sách khi b?n nh?p đúp vào trong h?p "T?m th?y m?t trang web".

Khi b?n b?m ti?p, truy v?n đư?c th?c hi?n b?ng cách s? d?ng b?t k? công c? t?m ki?m hi?n đư?c c?u h?nh, và sau đó nó chu k? đ? công c? t?m ki?m ti?p theo. B?n có th? ch?n th? công c? t?m ki?m mà b?n mu?n ti?p theo b?ng cách nh?p vào công c? t?m ki?m trong danh sách.

Khi b?n b?m tùy ch?nh, t?m ki?m tr? l? đư?c b?t đ?u. Đ? thêm thông tin v? vi?c s? d?ng t?m ki?m tr? l?, h?y xem bài vi?t sau trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
198685 Làm th? nào đ? s? d?ng Search Assistant trong Internet Explorer 5
B?n có th? th?c hi?n t?m ki?m t? thanh đ?a ch?. Đ? bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? t?m t? thanh đ?a ch?, h?y xem bài vi?t sau trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
221754 Làm th? nào đ? t?m ki?m Web t? thanh đ?a ch? trong Internet Explorer

Mục ưa thích

Thêm m?t ưa chu?ng trong Internet Explorer 5 là d? dàng hơn trong phiên b?n trư?c c?a Internet Explorer. Đ? thêm m?t yêu thích, ch? c?n nh?p vào Ok trong các Thêm yêu thích h?p tho?i. Đ? th?c hi?n m?t yêu thích dành cho s? d?ng gián tuy?n, b?m các Làm s?n dùng gián tuy?n h?p ki?m đ? ch?n nó.

Đ? thêm thông tin v? thu?t s? yêu thích gián tuy?n, b?m vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
196646 Làm th? nào đ? làm cho các trang Web có s?n cho xem gián tuy?n
Khi b?n s? d?ng thu?t s? chuy?n nh?p/xu?t chuy?n, b?n có th? xu?t hi?n có yêu thích ho?c các cookie c?a m?t t?p tin, mà có th? đư?c chuy?n nh?p vào máy tính khác Internet Explorer 5. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t s? chuy?n nh?p/xu?t chuy?n, xin vui l?ng xem bài vi?t sau trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
221523 Mô t? c?a thu?t s? chuy?n nh?p/xu?t chuy?n trong Internet Explorer 5

Tính năng AutoComplete

Các tính năng AutoComplete g?i ? t?t phù h?p cho các m?c b?n g? vào thanh đ?a ch?, m?t h?nh th?c trang Web, ho?c m?t ngư?i s? d?ng tên ho?c m?t kh?u h?p trên m?t trang Web. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các tính năng AutoComplete, xin vui l?ng xem bài vi?t sau trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
217148 Làm th? nào đ? s? d?ng tính năng t? hoàn t?t trong Internet Explorer 5

Thanh công c? Windows phát thanh thanh

Internet Explorer 5 bao g?m m?t thanh công c? Windows Radio cung c?p streaming đài phát thanh phát l?i. Theo m?c đ?nh, thanh công c? Radio khoâng hieån th? khi tr?nh duy?t b?t đ?u. Hi?n th? thanh công c? Radio khi tr?nh duy?t b?t đ?u, h?y làm theo các bư?c trong Internet Explorer:
 1. Trên các Công cụ tr?nh đơn, nh?p vào Tuỳ chọn Internet.
 2. B?m vào các Nâng cao tab.
 3. Dư?i Đa phương tiện, b?m các Luôn luôn hi?n th? thanh Internet Explorer Radio h?p ki?m đ? ch?n nó.
LƯU ?: Này hi?n th? tùy ch?n thanh công c? Radio cung c?p b?n cho phép kích ho?t nó b?ng cách nh?n vào thanh công c? vào tr?nh đơn View, sau đó b?m Radio.

Biên t?p viên ngôn ng? đánh d?u siêu văn b?n

B?n có th? ch? đ?nh m?c đ?nh c?a b?n ch?nh s?a. B?n c?ng có th? ch?n chương tr?nh ch?nh s?a b? sung b?ng cách nh?n vào nút Edit trên thanh công c? c?a Internet Explorer. Đ? thay đ?i, ho?c thi?t l?p ch?nh s?a m?c đ?nh, h?y làm theo các bư?c trong Internet Explorer:
 1. Trên các Công cụ tr?nh đơn, nh?p vào Tuỳ chọn Internet.
 2. B?m vào các Chương tr?nh tab.
 3. Trong các Ch?nh s?a h?p, b?m vào tr?nh so?n th?o mà b?n mu?n.
 4. Nh?p vào Ok.

S?a ch?a công c?

Công c? s?a ch?a Internet Explorer có th? đư?c s? d?ng đ? ch?n đoán và có l? s?a ch?a v?n đ? v?i Internet Explorer 5.

FTP và d?a trên Web thư m?c

Thư m?c FTP là m?t ph?n m? r?ng v? m?i trong Internet Explorer 5 cho phép b?n duy?t các trang FTP Web trong Windows Explorer.
Đ? thêm thông tin v? các thư m?c FTP, h?y xem bài vi?t sau trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
217888 Làm th? nào đ? cài đ?t và s? d?ng FTP thư m?c

Các trang web đư?c ch?p thu?n

Các trang web đư?c li?t kê trong ph?n này không đư?c yêu c?u đ? đáp ?ng các n?n t?ng cho l?a ch?n n?i dung Internet (PICS) ghi nh?n. B?c ?nh là m?t th? gi?i r?ng Web Consortium (W3C) tiêu chu?n cho n?i dung ghi nh?n. PICS là cơ b?n m?t ngôn ng? cho vi?c t?o ra m?t h? th?ng x?p h?ng. Đ? thêm trang Web vào danh sách các trang web ch?p thu?n, làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Thiết đặt, và sau đó nh?p vào B?ng đi?u khi?n.
 2. B?m đúp Tuỳ chọn Internet.
 3. B?m vào các N?i dung tab.
 4. Nh?p vào Cho phép. N?u c? v?n N?i dung đ? đư?c kích ho?t, b?m Thiết đặt, r?i g? m?t kh?u giám sát viên.
 5. B?m vào các Các trang web đư?c ch?p thu?n tab, g? đ?a ch? trang Web, và sau đó ch?n xem b?n mu?n ngư?i khác luôn luôn ho?c không bao gi? có quy?n truy c?p vào trang web này.

Hotmail h?i nh?p

B?n có th? ch?n Hotmail như chương tr?nh thư đi?n t? m?c đ?nh c?a b?n. Đ? thi?t l?p m?t chương tr?nh thư đi?n t? m?c đ?nh, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Thiết đặt, và sau đó nh?p vào B?ng đi?u khi?n.
 2. B?m đúp Tuỳ chọn Internet.
 3. B?m vào các Chương tr?nh tab.
 4. Trong các Thư đi?n t? h?p, b?m vào chương tr?nh thư đi?n t? mà b?n mu?n.
 5. Nh?p vào Ok.

Thu?c tính

ID c?a bài: 221787 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
T? khóa: 
kbenv kbinfo kbui kbmt KB221787 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:221787
Khước từ Nội dung trong Cơ sở Kiến thức Không còn được hỗ trợ
Bài vi?t này nói v? các s?n ph?m mà Microsoft không c?n h? tr? n?a. Do đó, bài vi?t này đư?c cung c?p "nguyên b?n" và s? không đư?c c?p nh?t.

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com