C?u h?nh c?a các c?p tài li?u c?a tôi

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 221837 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Chú ?
Bài vi?t này áp d?ng cho Windows 2000. H? tr? cho Windows 2000 k?t thúc vào ngày 13 tháng 7 năm 2010. Các Trung tâm gi?i pháp k?t thúc h? tr? Windows 2000 là m?t đi?m kh?i đ?u đ? l?p k? ho?ch chi?n lư?c c?a b?n di chuy?n t? Windows 2000. Đ? bi?t thêm thông tin xem các Chính sách v?ng đ?i h? tr? c?a Microsoft.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Thư m?c My Documents là m?t thành ph?n c?a h? sơ ngư?i dùng đư?c s? d?ng như m?t v? trí th?ng nh?t đ? lưu tr? d? li?u cá nhân. Theo m?c đ?nh, thư m?c My Documents là m?t thư m?c trong h? sơ c?a ngư?i dùng đư?c s? d?ng như m?t v? trí lưu tr? m?c đ?nh cho các tài li?u đ? lưu.

Tùy ch?n, ngư?i qu?n tr? có th? dùng chuy?n hư?ng c?p trong m?t chính sách nhóm đ? thay đ?i v? trí c?a tài li?u c?a tôi cư trú trên m?t chia s? m?ng. Khi ngư?i dùng lưu tài li?u vào thư m?c My Documents, các t?p tin s? đư?c th?c s? lưu vào m?t v? trí m?ng đư?c ch? đ?nh và có th? đư?c công nh?n b?i các qu?n tr? viên.

THÔNG TIN THÊM

Đư?ng d?n đ?n thư m?c My Documents đư?c lưu tr? trong khóa registry sau đây, nơi đư?ng d?n là đư?ng d?n đ?y đ? đ?n đ?a đi?m lưu tr? c?a b?n:
Thư m?c HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell

Giá tr? tên: cá nhân
Lo?i có giá tr?: REG_SZ
D? li?u giá tr?: đư?ng d?n
B?t k? s?a đ?i t? m?c đ?nh đư?c ghi l?i trong v? trí sau và đư?ng d?n đư?c li?t kê trư?c đó c?ng đư?c C?p Nh?t:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\User Shell Folders

Giá tr? tên: cá nhân
Lo?i có giá tr?: REG_SZ
D? li?u giá tr?: đư?ng d?n
N?u các qu?n tr? viên c?a trang đ?i hư?ng tài li?u c?a tôi b?ng cách s? d?ng chuy?n hư?ng c?p nhóm chính sách, đư?ng d?n hi?n di?n trong giá tr? này và các tùy ch?n đ? thay đ?i v? trí c?a thư m?c My Documents không có s?n khi b?n xem thu?c tính c?a thư m?c My Documents.

Làm th? nào đ? thay đ?i các v? trí c?a tôi lưu tr? c?p tài li?u

Khi các thu?c tính c?a thư m?c My Documents (bi?u tư?ng máy tính đ? bàn) đư?c hi?n th? và m?t chính sách nhóm đ? không đư?c thi?t l?p đ? chuy?n hư?ng các thư m?c, b?n có th? thay đ?i đư?ng d?n t?i c?p tài li?u c?a tôi và b?n có th? di chuy?n n?i dung t? v? trí c? đ?n v? trí m?i:
 1. Nh?p chu?t ph?i Tài li?u c?a tôi (trên máy tính đ? bàn), và sau đó nh?p vào Thu?c tính.
 2. Trong các M?c tiêu h?p, g? đư?ng d?n m?i đ?n thư m?c My Documents, ho?c nh?p vào Di chuy?n đ? duy?t đ?n thư m?c và n?u c?n thi?t, t?o ra m?t thư m?c My Documents m?i. N?u đư?ng d?n b?n nh?p không t?n t?i, b?n đư?c nh?c xác nh?n vi?c t?o ra m?t c?p m?i.
 3. Nh?p vào Có đ? di chuy?n các t?p t? v? trí tài li?u c?a tôi c? đ?n v? trí m?i, ho?c nh?p vào Không N?u b?n không mu?n di chuy?n các t?p này. Lưu ? r?ng cách nh?n vào không không xóa các t?p tin ? v? trí c?, nhưng có ngh?a là h? không c?n có th? nh?n th?y t? tài li?u c?a tôi sau khi s? thay đ?i.

Khôi ph?c m?c đ?nh đư?ng d?n tài li?u c?a tôi

N?u đư?ng d?n hi?n t?i c?a tài li?u c?a tôi là không chính xác ho?c không c?n có s?n, tùy ch?n khôi ph?c m?c đ?nh có th? đư?c s? d?ng đ? khôi ph?c l?i đư?ng d?n m?c đ?nh.

LƯU ?: Tùy ch?n này không đư?c hi?n th? khi chuy?n hư?ng c?p nhóm chính sách có hi?u l?c cho c?p này.
 1. Nh?p chu?t ph?i Tài li?u c?a tôi (trên máy tính đ? bàn), và sau đó nh?p vào Thu?c tính.
 2. Nh?p vào Khôi ph?c m?c đ?nh. Thao tác khôi ph?c s? d?ng giá tr? đăng k? sau (nơi ngư?i s? d?ng ID là ID ngư?i dùng thích h?p) đ? xác đ?nh m?c đ?nh v? trí d?a vào ngư?i dùng c?a h? sơ và n?i "\My tài li?u" đ? h?nh thành m?t đư?ng d?n đ?y đ?:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\ProfileList\ngư?i s? d?ng ID

  Giá tr? tên: ProfileImagePath
  Lo?i có giá tr?: REG_EXPAND_SZ

Thu?c tính

ID c?a bài: 221837 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
T? khóa: 
kbinfo kbui kbmt KB221837 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:221837

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com