Lm th? no ?: Thay ?i Window Explorer Default View ? My tnh c?a ti

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 221878 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Ch ?
Bi vi?t ny p d?ng cho Windows 2000. H? tr? cho Windows 2000 k?t thc vo ngy 13 thng 7 nm 2010. Cc Trung tm gi?i php cu?i cng h? tr? Windows 2000 l m?t i?m kh?i ?u ? l?p k? ho?ch chi?n l?c c?a b?n di chuy?n t? Windows 2000. ? bi?t thm thng tin xem cc Chnh sch v?ng ?i h? tr? c?a Microsoft.
Ch ?
Bi vi?t ny p d?ng cho Windows 2000. H? tr? cho Windows 2000 k?t thc vo ngy 13 thng 7 nm 2010. Cc Trung tm gi?i php cu?i cng h? tr? Windows 2000 l m?t i?m kh?i ?u ? l?p k? ho?ch chi?n l?c c?a b?n di chuy?n t? Windows 2000. ? bi?t thm thng tin xem cc Chnh sch v?ng ?i h? tr? c?a Microsoft.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

Tm t?t

Khi b?n m? Window Explorer b?ng cch s? d?ng cc phim l?i tt Window Explorer trn menu Bt u, m?c tin th thoai My Documents ?c ch?n theo m?c ?nh. Bi vi?t ny m t? lm th? no ? thay ?i giao di?n m?c ?nh ? My tnh c?a ti.

Thay ?i giao di?n m?c ?nh Window Explorer ? My tnh c?a ti

  1. Nh?p vo B?t ?u, i?m ?n chng tr?nh, v sau i?m ?n ph? ki?n.
  2. B?m chu?t ph?i vo Window Explorer, v sau nh?p vo thu?c tnh.
  3. Trong h?p m?c tiu , thay th? cc vn b?n hi?n t?i v?i vn b?n sau y:
    %SystemRoot%\explorer.exe ,:: {20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}
  4. Nh?p vo OK.

? tr? v? Window Explorer ? ci ?t chuyn bi?t m?c ?nh, nh?p vn b?n sau vo h?p m?c tiu :
%SystemRoot%\explorer.exe ,:: {450D8FBA-AD25-11D0-98A8-0800361B1103}


Thu?c tnh

ID c?a bi: 221878 - L?n xem xt sau cng: 21 Thang T 2013 - Xem xt l?i: 4.0
p d?ng
  • Microsoft Windows 2000 Server
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
  • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
T? kha:
kbenv kbhowto kbhowtomaster kbui kbmt KB221878 KbMtvi
My d?ch
QUAN TRONG: Bai vit nay c d?ch b?ng phn mm dich thu?t cua Microsoft va co th c Cng ng Microsoft chinh sa l?i thng qua cng ngh CTF thay vi mt bin dich vin chuyn nghip. Microsoft cung c?p cc bi vi?t ?c c? bin d?ch vin v ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n v c?ng ?ng ch?nh s?a l?i ? b?n c th? truy c?p vo t?t c? cc bi vi?t trong C s? Ki?n th?c c?a chng ti b?ng nhi?u ngn ng? Tuy nhin, bi vi?t do my d?ch hoc thm chi cng ng chinh sa sau khng ph?i lc no c?ng hon h?o. Cc bi vi?t ny c th? ch?a cc sai st v? t? v?ng, c php ho?c ng? php, Microsoft khng ch?u trch nhi?m v? b?t k? s? thi?u chnh xc, sai st ho?c thi?t h?i no do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t ?ng s? d?ng c?a khch hng gy ra.
Nh?p chu?t vo y ? xem b?n ti?ng Anh c?a bi vi?t ny: 221878

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com