Chính sách b?o m?t tên mi?n trong Windows 2000

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 221930 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Trong Microsoft Windows NT Server 4.0, khái ni?m v? chính sách b?o m?t tên mi?n g?i m?t nhóm liên quan đ?n các m?c coi là quan tr?ng đ?i v?i c?u h?nh an toàn c?a m?t tên mi?n. Chúng bao g?m:
 • M?t kh?u ngư?i dùng, ho?c tài kho?n chính sách ki?m soát như th? nào các m?t kh?u đư?c s? d?ng b?i tài kho?n ngư?i dùng.
 • Chính sách ki?m đ?nh đ? ki?m soát nh?ng g? lo?i c?a các s? ki?n đư?c ghi l?i trong Nh?t k? b?o m?t.
 • Quy?n ngư?i dùng đư?c áp d?ng cho nhóm ho?c ngư?i dùng, và có hi?u l?c ho?t đ?ng đư?c cho phép trên m?t máy tr?m cá nhân, m?t máy ch? thành viên, ho?c trên t?t c? các b? đi?u khi?n tên mi?n trong m?t tên mi?n.
Trong Windows 2000, Microsoft đ? re-configured các thành ph?n này thành m?t h? th?ng phân c?p phù h?p ho?c công c?, thi?t đ?t b?o m?t-theo trong tr?nh so?n th?o chính sách nhóm. Đi?u này có th? h?u ích n?u b?n mu?n bi?t đ?i tư?ng chính sách nhóm thích h?p đ? thay đ?i.

THÔNG TIN THÊM

Đ? c?u h?nh các thi?t đ?t b?o m?t nh?m kho?ng m?t tên mi?n, s? d?ng nhóm chính sách biên so?n-theo, v?i nó là t?p trung thi?t l?p đ? đ?i tư?ng chính sách nhóm "Default chính sách tên mi?n" (Group Policy GPO):
 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Chương tr?nh, đi?m đ?n Công c? qu?n tr?, và sau đó nh?p vào Ho?t đ?ng thư m?c ngư?i dùng và máy tính.
 2. Nh?p chu?t ph?i vào đ?i tư?ng tên mi?n thích h?p, và sau đó nh?p vào Thu?c tính.
 3. B?m vào các Chính sách Nhóm Tab đ? xem hi?n đang liên k?t v?i các đ?i tư?ng chính sách nhóm.
 4. B?m vào các Chính sách tên mi?n m?c đ?nh GPO liên k?t, và sau đó nh?p vào ch?nh s?a.
Sau khi b?n b?t đ?u vi?c so?n th?o chính sách nhóm-theo, b?n có th? đư?c truy c?p vào tên mi?n chính sách an ninh t? nút sau đây:
Giao di?n đi?u khi?n thi?t đ?t Policy\Computer Configuration\Windows Settings\Security Root\ "Chính sách m?c đ?nh mi?n"
T?i th?i đi?m này trong h? th?ng phân c?p, các nút sau đây có s?n:

Chính sách tài kho?n

 • Chính sách m?t kh?u
 • Chính sách khóa tài kho?n
 • Chính sách Kerberos

Chính sách đ?a phương

 • Chính sách ki?m đ?nh
 • Chuy?n như?ng quy?n s? d?ng
 • Tùy ch?n b?o m?t
  • S? k? s?
  • Các nhóm b? gi?i h?n
  • D?ch v? h? th?ng
  • Đăng k?
  • H? th?ng t?p tin
  • Các chính sách b?o m?t IP vào ho?t đ?ng thư m?c
  • Các chính sách ch?a khóa công c?ng
Chính sách nhóm đư?c qu?n l? thông qua vi?c s? d?ng các đ?i tư?ng chính sách nhóm, c?u trúc d? li?u đư?c đính kèm trong m?t h? th?ng phân c?p c? th? đ? ch?n đ?i tư?ng thư m?c ho?t đ?ng, ch?ng h?n như các trang web, tên mi?n, hay các đơn v? t? ch?c. Các GPOs, m?t khi t?o ra, đư?c áp d?ng theo m?t th? t? tiêu chu?n: LSDOU, vi?t t?t c?a (1) đ?a phương, (2) trang web, tên mi?n (3), (4) OU, v?i các chính sách sau này đang đư?c c?p trên đ? các chính sách áp d?ng trư?c đó.

Khi m?t máy tính gia nh?p m?t vùng v?i Active Directory và chính sách nhóm th?c hi?n, m?t đ?i tư?ng chính sách nhóm đ?a phương đư?c x? l?. Lưu ? r?ng LGPO chính sách đư?c x? l? ngay c? khi l?a ch?n kh?i th?a k? chính sách đ? đư?c ch? r?.

Đ?i tư?ng chính sách nhóm đ?a phương đang x? l? đ?u tiên, và sau đó là chính sách tên mi?n. N?u m?t máy tính tham gia vào m?t tên mi?n và m?t cu?c xung đ?t x?y ra gi?a các tên mi?n và đ?a phương máy tính chính sách, chính sách tên mi?n chi?m ưu th?. Tuy nhiên, n?u máy tính không c?n tham gia vào m?t tên mi?n, đ?i tư?ng chính sách nhóm đ?a phương đư?c áp d?ng.

Thu?c tính

ID c?a bài: 221930 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
T? khóa: 
kbinfo kbnetwork kbmt KB221930 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:221930

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com