Mô t? c?a các nhóm đ?a trong Windows Disk Management

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 222189 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Chú ?
Bài vi?t này áp d?ng cho Windows 2000. H? tr? cho Windows 2000 k?t thúc vào ngày 13 tháng 7 năm 2010. Các Trung tâm gi?i pháp k?t thúc h? tr? Windows 2000 là m?t đi?m kh?i đ?u đ? l?p k? ho?ch chi?n lư?c c?a b?n di chuy?n t? Windows 2000. Đ? bi?t thêm thông tin xem các Chính sách v?ng đ?i h? tr? c?a Microsoft.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? năng đ?ng đ?a và đ?a nhóm trong Windows.

THÔNG TIN THÊM

Windows s? d?ng m?t tính năng m?i đư?c g?i là đ?a năng đ?ng, trong đó gi?i thi?u khái ni?m c?a các nhóm đ?a.

Đ?a nhóm giúp b?n t? ch?c năng đ?ng đ?a và giúp đ? ngăn ng?a m?t d? li?u. Windows cho phép ch? có m?t đ?a nhóm trên m?i máy tính (đi?u này có th? thay đ?i). Các nhóm đ?a có th? s?p x?p lưu tr? khi b?n s? d?ng Veritas LDM-Pro.

M?t nhóm đ?a s? d?ng m?t tên bao g?m tên máy tính c?ng v?i m?t h?u t? c?a gwa. N?u b?n s? d?ng LDM-Pro, h?u t? có th? đư?c gia tăng, ch?ng h?n như Dg1 ho?c Dg2. Đ? xem tên c?a nhóm đ?a c?a b?n, xem các m?c nh?p registry sau đây:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\dmio\Boot Info\Primary đ?a Group\Name

Qu?n l? v?t l? đ?a (thêm, lo?i b?, di chuy?n)

Cơ b?n đ?a

Cơ b?n đ?a lưu tr? thông tin c?u h?nh c?a h? trong ghi kh?i đ?ng ch? (MBR), mà đư?c lưu tr? trên l?nh v?c đ?u tiên c?a đ?a. C?u h?nh c?a m?t đ?a cơ b?n bao g?m các thông tin phân vùng trên đ?a. T?p Fault khoan dung cơ s? k? th?a t? Windows NT 4.0 d?a trên các phân vùng đơn gi?n, nhưng h? m? r?ng c?u h?nh m?t s? thông tin m?i quan h? đơn gi?n phân vùng này đư?c lưu gi? v? ca khúc đ?u tiên c?a đ?a.

Năng đ?ng đ?a

Năng đ?ng đ?a đư?c liên k?t v?i các nhóm đ?a. M?t nhóm đ?a là m?t t?p h?p các đ?a qu?n l? như m?t b? sưu t?p. M?i đ?a trong m?t nhóm đ?a lưu tr? b?n sao c?a cùng m?t d? li?u c?u h?nh. D? li?u c?u h?nh này đư?c lưu tr? trong m?t khu v?c 1 megabyte (MB) vào cu?i m?i đ?a năng đ?ng.

Thông tin cho đơn gi?n, đư?c nhân đôi, kh?i lư?ng RAID-5, s?c ho?c Spanned n?m trong cơ s? d? li?u tư nhân đư?c lưu tr? ? ph?n cu?i c?a m?i đ?a năng đ?ng. M?i cơ s? d? li?u tư nhân sao chép trên t?t c? các đ?a năng đ?ng cho l?i khoan dung. K? t? khi thông tin v? các đ?a đư?c ch?a trên các đ?a, b?n có th? di chuy?n đ?a vào máy tính khác ho?c cài đ?t đ?a khác mà không làm m?t thông tin này. T?t c? các đ?a năng đ?ng trong m?t máy tính là thành viên cùng nhóm đ?a.

C?u h?nh m?i năng đ?ng đ?a

Trong Windows, b?n có th? chuy?n đ?i đ?a cơ b?n đ? m?t đ?a đ?ng. Khi b?n chuy?n đ?i đ?a, Windows s? cho b?t k? phân vùng đ? có ho?c l?i khoan dung cơ c?u trên đ?a. Windows r?i kh?i đ?a v?i m?t nh?n d?ng đ?a Group và m?t b?n sao c?a c?u h?nh đ?a Group hi?n t?i. Windows c?ng cho bi?t thêm kh?i lư?ng năng đ?ng c?u h?nh đ?i di?n cho phân vùng c? và các c?u trúc khoan dung l?i trên đ?a. N?u không có không có đ?a Dynamic/Online t?n t?i trư?c, sau đó b?n c?n ph?i t?o m?t nhóm đ?a m?i. N?u hi?n có hành đ?ng/Online đ?a, sau đó b?n ph?i thêm đ?a chuy?n đ?i cho nhóm đ?a hi?n có. Thương hi?u m?i đ?a là cơ b?n đ?a v?i phân vùng không có. Khi b?n s? d?ng ti?n ích đ?a qu?n l? MMC, b?n đư?c nh?c đ? chuy?n đ?i b?t k? đ?a cơ b?n năng đ?ng đ?a.

Di chuy?n cơ b?n đ?a

B?n có th? di chuy?n c? hai cơ b?n và năng đ?ng đ?a t? m?t máy tính khác. Cho m?t đ?a cơ b?n, b?n c?n đ? th? ch?t lo?i b? đ?a t? máy tính, cài đ?t nó trong máy tính m?i, và sau đó ho?c kh?i đ?ng l?i, ho?c s? d?ng l?nh Rescan đ?a trên menu hành đ?ng c?a các ti?n ích đ?a qu?n l? MMC. Phân vùng trên đ?a cơ b?n có s?n ngay l?p t?c. Microsoft khuy?n cáo r?ng b?n di chuy?n m?i đ?a có ch?a cơ b?n l?i khoan dung b? như là m?t nhóm.

LƯU ?: Khi b?n di chuy?n cơ b?n l?i khoan dung đ?t t? m?t máy tính Windows NT 4.0, b?n ph?i lưu các c?u h?nh vào đ?a m?m, và sau đó s? d?ng ti?n ích Disk Management MMC đ? khôi ph?c đ?a c?ng.

N?u b?n h?y b? m?t đ?a t? m?t máy tính, và sau đó b?n cài đ?t đ?a khác s? d?ng cùng m?t đ?a ch? ph?n c?ng (ví d?, v?i cùng m?t ID SCSI m?c tiêu và s? đơn v? h?p l?), Windows có th? không nh?n ra đ?a. N?u các ti?n ích đ?a qu?n l? MMC ho?c h? th?ng t?p tin ghi đ?a đó, n?i dung c?a đ?a m?i có th? b? h?ng. V?i m?t s? lo?i đ?a, ch?ng h?n như PCMCIA ho?c IEEE 1394 đ?a, Windows công nh?n vi?c lo?i b? và chèn đ?a m?i. Tuy nhiên, đ?a SCSI và IDE có thông báo không có ph?n c?ng, do đó, các đ?a có th? b? hư h?ng.

Có nh?ng trư?ng h?p nh?n nơi g? b? đ?a SCSI và IDE ra t? đ?ng. Tuy nhiên, Microsoft khuy?n cáo r?ng b?n không ph?i d?a vào công nh?n t? đ?ng cho các lo?i đ?a.

Di chuy?n đ?ng đ?a

Lo?i b? đ?a t? máy tính g?c:

Khi b?n lo?i b? m?t đ?a đ?ng t? m?t máy tính, thông tin v? nó và kh?i lư?ng c?a nó đư?c gi? l?i b?i nh?ng đ?a c?n l?i năng đ?ng tr?c tuy?n. Đ?a b? lo?i b? đư?c hi?n th? trong ti?n ích Disk Management MMC là m?t "Năng đ?ng/Offline" đ?a v?i tên "Missing." B?n có th? lo?i b? m?c đ?a thi?u này b?ng cách lo?i b? t?t c? các kh?i lư?ng ho?c gương trên đ?a đó, và sau đó s? d?ng lo?i b? đ?a m?c tr?nh đơn liên quan đ?n đ?a đó.

B?n ph?i có ít nh?t m?t đ?a đ?ng tr?c tuy?n đ? gi? l?i thông tin v? thi?u đ?a và kh?i lư?ng c?a h?. Khi b?n th? ch?t lo?i b? năng đ?ng đ?a cu?i cùng, b?n m?t nh?ng thông tin và thi?u đ?a không c?n đư?c hi?n th? trong ti?n ích Disk Management MMC.

K?t n?i đ?a vào m?t máy tính m?i:

Sau khi b?n th? ch?t k?t n?i các đ?a máy tính m?i, b?m vào Rescan đ?a trên các Hành đ?ng tr?nh đơn trong ti?n ích Disk Management MMC. Khi b?n th? ch?t k?t n?i m?t đ?a đ?ng m?i, nó đư?c hi?n th? trong ti?n ích Disk Management MMC là Dynamic/đ?i ngo?i.

"Nh?p kh?u" nư?c ngoài đ?a:

N?u b?n di chuy?n m?t đ?a nhóm t?i máy tính khác có ch?a nhóm đ?a riêng c?a m?nh, nhóm đ?a b?n di chuy?n đư?c đánh d?u như ngo?i giao, cho đ?n khi b?n t? nh?p nó vào nhóm hi?n có.

Đ? s? d?ng nư?c ngoài/Dynamic đ?a, s? d?ng các ho?t đ?ng "Nh?p kh?u nư?c ngoài đ?a" liên k?t v?i m?t đ?a. Các ho?t đ?ng hư?ng d?n s? d?ng danh sách m?t ho?c nhi?u đ?a nhóm, đư?c xác đ?nh b?ng tên c?a máy tính mà h? đ? đư?c t?o ra. N?u b?n m? r?ng các chi ti?t v? m?t nhóm đ?a, nó s? li?t kê ? đ?a phương k?t n?i m?i đ?a đ?u là thành viên. Nh?p vào nhóm đ?a thích h?p, và sau đó nh?p vào Ok. B?n có th? xem h?p danh sách kh?i lư?ng đ? đư?c t?m th?y trong nhóm đ?a, cùng v?i m?t s? d?u hi?u c?a t?nh tr?ng c?a nh?ng kh?i tin.

Có k? t? khi kh?i lư?ng có th? chi?u dài nhi?u đ?a, b?ng cách s? d?ng đơn gi?n đ?a bao trùm, striping, ph?n ánh, ho?c cơ ch? s? th?a RAID-5, hi?n th? t?nh tr?ng c?a m?t kh?i lư?ng trong h?p tho?i nh?p kh?u nư?c ngoài đ?a th? tr? nên ph?c t?p n?u m?t s? các đ?a đ? không đư?c di chuy?n. Bi?n ch?ng khác có th? đư?c di chuy?n m?t đ?a, và sau đó di chuy?n thêm đ?a t?i m?t th?i gian sau đó. Đi?u này đư?c h? tr?, nhưng có th? ph?c t?p. Ví d?, n?u m?t nhân b?n ho?t đ?ng c?a m?t kh?i lư?ng di chuy?n t? m?t trong nh?ng h? th?ng khác, và sau đó m?t đư?c di chuy?n sau đó, m?t trong hai gương dư?ng như là up-to-date trên m?t h? th?ng, và máy nhân b?n khác xu?t hi?n up-to-date trên h? th?ng khác. Khi hai gương đư?c đ?t cùng nhau trên cùng m?t h? th?ng, c? hai đ?u xu?t hi?n up-to-date, nhưng h? có n?i dung khác nhau. LDM x? l? này t?nh h?nh c? th? b?ng cách s? d?ng gương đ? đư?c di chuy?n đ?u tiên.


LƯU ?: Đư?c s? ph?c t?p c?a các v?n đ? xung quanh m?t ph?n di chuy?n, khuyên r?ng b?n di chuy?n t?t c? các ? đ?a cùng m?t lúc.

Ho?t đ?ng c?a chuy?n nh?p nư?c ngoài đ?a khác hơi, tùy thu?c vào vi?c có pre-existing tr?c tuy?n đ?ng đ?a trên máy tính m?c tiêu. N?u không có không có s?n tr?c tuy?n đ?ng đ?a, sau đó đ?a Group đư?c đưa tr?c tuy?n tr?c ti?p như nó, ngo?i tr? r?ng b?t k? kh?i lư?ng không đ?ng đ?y s? b? xóa, cùng v?i b?t k? đ?a không đ?ng đ?y mà đ? không có kh?i lư?ng đư?c xác đ?nh. N?u ch? có m?t s? đ?a m?t kh?i lư?ng s? đư?c di chuy?n, các đ?a c?n l?i tr? thành thi?u đ?a. Nhóm đ?a v?n gi? cùng m?t danh tính mà nó có trư?c đây. N?u có pre-existing tr?c tuy?n đ?ng đ?a, sau đó thông tin c?u h?nh đư?c đ?c t? nh?ng đ?a, và d? li?u c?u h?nh (v?i không liên quan thông tin g? b?, như trong trư?ng h?p đ?a trư?c hi?n không) đư?c sáp nh?p vào nhóm tr?c tuy?n đ?a hi?n có. Nh?ng đ?a sau đó tr? thành thành viên c?a các hi?n có đ?a nhóm, thay v? các thành viên c?a nhóm đ?a ban đ?u c?a h?.

K? c?a kh?i sau khi m?t, nh?p kh?u:

Nhà nư?c c?a m?t kh?i lư?ng sau khi chuy?n nh?p ph? thu?c vào vi?c kh?i lư?ng là đơn gi?n, đư?c nhân đôi, RAID-5, hay kéo dài đ?a trong m?t s? cách (đơn gi?n striping cư x? gi?ng như tr?i r?ng trong m?t này). Nó c?ng ph? thu?c vào vi?c âm lư?ng đư?c di chuy?n toàn b? ho?c m?t ph?n, và cho dù m?t ph?n c?a m?t kh?i lư?ng đư?c di chuy?n trong m?t bư?c và ph?n c?n l?i đư?c di chuy?n trong m?t bư?c sau này. Nhà nư?c ph? thu?c m?t trong hai ngày thay đ?i mà có th? đ? đư?c th?c hi?n đ? c?u h?nh c?a m?t kh?i lư?ng m?t ph?n di chuy?n trên máy tính ban đ?u ho?c trên máy tính m?i.

 • Khi t?t c? các đ?a ch?a các ph?n c?a m?t kh?i lư?ng đang di chuy?n t? m?t máy tính khác, t?t c? cùng lúc, nhà nư?c c?a m?t kh?i lư?ng sau khi chuy?n nh?p nên gi?ng h?t nhau đ? t?nh tr?ng ban đ?u c?a kh?i lư?ng. T?t c? các kh?i lư?ng đơn gi?n trên m?i đ?a di chuy?n s? đư?c ph?c h?i đ? t?nh tr?ng ban đ?u c?a h?.
 • V?i m?t kh?i lư?ng không th?a mà tr?i r?ng nhi?u đ?a, n?u m?t s?, nhưng không ph?i t?t c? các đ?a đư?c di chuy?n t? m?t trong nh?ng h? th?ng khác, kh?i lư?ng s? đư?c vô hi?u hóa trên chuy?n nh?p (nó s? c?ng tr? nên t?t trên h? th?ng g?c). Khi âm lư?ng không b? xóa b? trên b?n g?c ho?c h? th?ng đích, đ?a c?n l?i có th? đư?c di chuy?n sau đó. Khi t?t c? các đ?a cu?i cùng đư?c chuy?n, kh?i lư?ng s? đư?c ph?c h?i đ? t?nh tr?ng ban đ?u c?a nó.
 • Trong m?t trư?ng h?p khác, b?t đ?u b?ng cách di chuy?n m?t ph?n c?a m?t kh?i lư?ng không dư th?a t? m?t máy tính khác, và sau đó xóa kh?i lư?ng trên b?n g?c ho?c máy tính m?c tiêu. N?u không gian đư?c s? d?ng b?i kh?i lư?ng đ? xoá tái s? d?ng b?i m?t kh?i lư?ng m?i, khi các đ?a c?n l?i đang di chuy?n, kh?i lư?ng b? xoá. N?u không gian đư?c s? d?ng b?i ph?n c?n l?i đ? xóa t?p mi?n phí (ho?c không gian m?t kh?i lư?ng tái s? d?ng, và r?ng kh?i lư?ng m?i sau đó xóa, làm cho không gian mi?n phí m?t l?n n?a), sau đó kh?i lư?ng đ?t tr? l?i vào không gian mi?n phí (sau khi b?n di chuy?n các đ?a c?n l?i). Tuy nhiên, LDM không th? phân bi?t gi?a các trư?ng h?p mà không gian đư?c tái s? d?ng và sau đó gi?i thoát m?t l?n n?a (có ngh?a là r?ng d? li?u kh?i lư?ng ban đ?u đ? có th? đư?c thay đ?i), và các trư?ng h?p mà không gian đư?c không tái s? d?ng (có ngh?a là các d? li?u kh?i lư?ng ban đ?u là v?n c?n nguyên v?n). Đ? báo hi?u đi?u này, LDM lá âm lư?ng trong tr?ng thái không. Kh?i đ?ng l?i âm lư?ng, s? d?ng "Kích ho?t l?i Volume" trên tr?nh đơn aâm löôïng.
 • RAID-5 ?ng x? m?t cách tương t? như không d? ph?ng t?p, ngo?i tr? vi?c kh?i lư?ng có th? tr? nên tr?c tuy?n trên h? th?ng m?i sau khi di chuy?n t?t c? tr? m?t đ?a, ho?c có th? v?n tr?c tuy?n trên h? th?ng ban đ?u sau khi di chuy?n ch? m?t đ?a. Cho dù nó v?n c?n tr?c tuy?n ph? thu?c vào li?u tính ch?n l? đư?c bi?t đ?n là h?p l?. Ch?n l? b?t đ?u như là h?p th?c khi m?t kh?i lư?ng RAID-5 l?n đ?u tiên t?o, k? t? khi các kh?i tương đương ph?i đư?c tính, mà ph?i m?t m?t s? lư?ng th?i gian. Ch?n l? c?ng đánh d?u là không h?p l? sau khi m?t tai n?n h? th?ng, b?i v? m?t trong ti?n đ? ghi (t?i th?i đi?m tai n?n) có th? đ? l?i m?t s? khác bi?t gi?a tương đương kh?i và kh?i d? li?u tương ?ng. N?u tính ch?n l? c?a m?t kh?i lư?ng RAID-5 là h?p l?, sau đó m?t đ?a có th? là m?t tích và kh?i lư?ng RAID-5 v?n s? tr? thành (ho?c v?n) tr?c tuy?n. N?u tính ch?n l? không h?p l?, sau đó t?t c? các ph?n c?a kh?i lư?ng RAID-5 ph?i s?n sàng cho kh?i lư?ng tr? nên (hay ? l?i) tr?c tuy?n.
 • Trong trư?ng h?p c?a t?t c? tr? m?t đ?a c?a m?t kh?i lư?ng RAID-5 di chuy?n t? m?t trong nh?ng h? th?ng khác, và không gian trên r?ng c?n l?i đ?a (trên h? th?ng g?c) sau đó tái s? d?ng cho m?t kh?i lư?ng m?i, kh?i lư?ng RAID-5 đư?c gi? l?i, nhưng m?t m?i, đ?c bi?t, thi?u đ?a (tương ?ng v?i không có đ?a v?t l?) đư?c t?o ra đ? "lưu tr?" khu v?c mà bây gi? đ? b? m? côi.
 • Nhà nư?c c?a m?t kh?i lư?ng đư?c nhân đôi di chuy?n m?t ph?n ph? thu?c vào nhà nư?c c?a các máy nhân b?n g?c. Máy nhân b?n đư?c li?t kê trong c?u h?nh LDM như là m?t trong hai up-to- hay out-of-date. N?u m?t máy nhân b?n đư?c đánh d?u up-to-date di chuy?n, sau đó kh?i lư?ng s? đi lên tr?c tuy?n t? đ?ng. N?u m?t máy nhân b?n đư?c đánh d?u out-of-date di chuy?n, sau đó kh?i lư?ng s? đi lên trong nhà nư?c không thành công (m?c dù nó có th? đư?c b?t đ?u b?ng cách s? d?ng kích ho?t l?i âm lư?ng.
 • N?u c? hai gương m?t kh?i lư?ng b?t đ?u là up-to-date, và m?t trong di chuy?n, sau đó di chuy?n gương tr? nên đánh d?u out-of-date trên máy tính ban đ?u, và các máy nhân b?n không đ?ng đ?y tr? nên đánh d?u out-of-date trên máy tính m?c tiêu. Vào th?i đi?m đó, n?u gương th? hai sau đó đư?c chuy?n đ?n máy tính m?c tiêu, c? hai gương đư?c li?t kê như là up-to-m?c dù h? có th? khác nhau. C?p nh?t t?p khác có th? x?y ra trên m?i máy tính. Trong trư?ng h?p đó, h? th?ng đích ?ng gương nó đ? có và s? ghi đè nhân b?n hơn g?n đây nh?t v?i n?i dung c?a gương đ? đư?c di chuy?n đ?u tiên.
 • N?u m?t máy nhân b?n out-of-date di chuy?n t? m?t máy tính khác, và sau đó m?t t?m gương up-to-date c?a cùng m?t ? đ?a đư?c di chuy?n, sau đó kh?i lư?ng s? đư?c tr?c tuy?n t? đ?ng.
 • N?u m?t up-to-gương đư?c di chuy?n đ?u tiên, gương trên k?t qu? thi?u đ?a (không chuy?n gương) có th? đư?c g? b? và reallocated sang đ?a khác. Đi?u này lá m?t kh?i lư?ng đ?y đ? đư?c nhân đôi trên máy tính m?c tiêu. Trong trư?ng h?p này, n?u các máy nhân b?n g?c th? hai chuy?n, nó xung đ?t trong m?t cách mà không th? đư?c gi?i quy?t d? dàng. Khi đi?u này x?y ra, nhân b?n th? hai đ?n như là m?t kh?i lư?ng m?i.

C?NH BÁO: Th?n tr?ng khi lo?i b? và sau đó di chuy?n đ?a v?i kh?i lư?ng gương.

H?y xem xét hai đ?a có gương c?a m?t kh?i lư?ng. N?u b?n h?y b? m?t đ?a t? m?t máy tính, gương trên đ?a đó tr? nên đánh d?u như out-of-date. Tuy nhiên, c?u h?nh, mà đư?c lưu tr? trên đ?a đó, không th? đư?c C?p Nh?t, do đó, các b?n sao c?a các c?u h?nh lưu trên đ?a đó v?n c?n li?t kê r?ng gương như up-to-date. Sau đó lo?i b? đ?a th? hai. Vào th?i đi?m đó, b?n có hai lo?i b? đ?a: m?t trong nh?ng li?t kê c? gương như up-to-date; khác danh sách máy nhân b?n như up-to-date và gương trên đ?a khác như out-of-date. Tuy nhiên, đ?a có danh sách máy nhân b?n khác như out-of-date đư?c c?p nh?t g?n đây.

Cho dù đ?a ho?c đ?a th? hai s? đư?c thêm vào máy tính m?c tiêu đ?u tiên (theo sau b?i đ?a th? hai), và th?m chí n?u c? hai đ?a đư?c thêm vào cùng m?t lúc, m?t trong nh?ng gương s? đư?c xem xét out-of-date trên h? th?ng đích. Do v?y, kh?i lư?ng không s? d? ph?ng cho đ?n khi b?n th?c hi?n m?t thao tác khôi ph?c. Thao tác khôi ph?c này sao t?t c? các kh?i máy nhân b?n đư?c c?p nh?t đ? gương là out-of-date. Đi?u này có th? khá đ?t (cho m?t kh?i lư?ng 10 GB, đi?u này s? sao 10 GB gi?a đ?a). L? do r?ng vi?c thu h?i c?n thi?t, ngay c? khi c? hai đ?a đang di chuy?n cùng m?t lúc, là b?n sao c?u h?nh C?p nh?t g?n đây nh?t (m?t danh sách máy nhân b?n khác như out-of-date) đư?c ưa chu?ng hơn m?t b?n sao c?u h?nh ít g?n đây đ? C?p Nh?t.

Nó là t?t hơn đ? lo?i b? t?t c? các đ?a đ? cùng m?t lúc, c?ng như đ? thêm t?t c? các đ?a cùng m?t lúc. V?i đ?a SCSI, đi?u này là khá d? dàng: ng?ng s? d?ng các đ?a, và sau đó ho?n "Rescan đ?a" yêu c?u cho đ?n sau khi t?t c? các đ?a đư?c g? b?. Khi b?n thêm các đ?a máy tính m?i, m?t l?n n?a ho?n "Rescan đ?a" yêu c?u cho đ?n khi t?t c? các đ?a đư?c chèn vào cơ th?. V?i PCMCIA đ?a, ho?c đ?a khác mà kích ho?t tr?c ti?p đi?u hành h? th?ng công nh?n g? b?, đi?u này có th? khó khăn hơn. Khi b?n kéo m?t đ?a, LDM tín hi?u và x? l? yêu c?u đ?a. Nó r?t khó đ? lo?i b? t?t c? các đ?a chính xác cùng m?t lúc. Tuy nhiên, có là m?t s? s? ch?m tr? trong ho?t đ?ng c?a LDM, v? v?y n?u b?n lo?i b? nh?ng đ?a m?t cách nhanh chóng (trong v?ng vài giây), th? không nên có m?t v?n đ?.

V?i b?t k? lo?i đ?a, cách an toàn nh?t đ? di chuy?n chúng là đ? t?t h? th?ng g?c đi?n trư?c khi lo?i b? nh?ng đ?a, và sau đó đi?n t?t h? th?ng đích trư?c khi thêm nh?ng đ?a.


Nâng cao đ?c: đ?a nhóm c?u h?nh b?n sao

C?u h?nh đ?a nhóm hoàn thành đư?c nhân r?ng trên m?i đ?a thành viên. D? li?u c?u h?nh này đư?c lưu tr? trong c?u h?nh b?n sao. Nh?ng b?n sao m?t s? lư?ng l?n không gian 1 MB LDM d? tr? đ? s? d?ng trên m?i đ?a. S? ti?n này không gian là b?t bu?c đ? nó có th? lưu d? li?u c?u h?nh cho m?t s? lư?ng l?n năng đ?ng đ?a và kh?i tin.

M?i l?n C?p Nh?t c?u h?nh c?a m?t nhóm đ?a đư?c vi?t đ? c?u h?nh b?n sao c?a t?t c? các đ?a tr?c tuy?n trong nhóm đ?a. N?u h? th?ng treo trong m?t b?n C?p Nh?t, và ch? có m?t s? b?n sao đư?c vi?t, sau đó m?t b?n sao t?t nh?t đư?c l?a ch?n d?a trên b?n sao mà dư?ng như có b?n c?p nh?t m?i nh?t. B?t k? b?n sao khác nhau t? đó sao chép t?t nh?t đư?c C?p Nh?t v?i các d? li?u c?u h?nh m?i nh?t.

Nó có th? cho m?t ph?n c?a d? li?u c?u h?nh đ? tr? thành không s? d?ng đư?c. Ví d?, m?t khu v?c kinh t? x?u có th? mang l?i m?t l?i ghi n?u b?ng revector đ?a đ? đ?y. Trong trư?ng h?p này, d? li?u c?u h?nh đó s? tr? thành "th?t b?i" và C?p Nh?t b?n sao cu?i cùng. Mi?n là không có khác b?n sao không th?t b?i trên đ?a đ?ng tr?c tuy?n khác, đi?u này không tr?nh bày m?t v?n đ? quan tr?ng, k? t? khi các b?n sao đư?c lưu tr? h?t trên m?i đ?a, và các b?n sao c?u h?nh khác đ?i di?n cho các b?n sao không thành công.

Này có ngh?a là, tuy nhiên, r?ng b?n sao c?u h?nh c?a m?t đ?a đơn không ph?i là hoàn toàn đáng tin c?y. Ví d?, m?t l?i t?m th?i có th? gây ra ghi l?i cho m?t b?n sao c?u h?nh. Vào th?i đi?m đó, LDM s? ng?ng vi?c c?p nh?t các b?n sao, nhưng v? l?i thoáng qua, m?t n? l?c sau này đ? đ?c các b?n sao c?u h?nh s? không nh?t thi?t ph?i g?p m?t l?i. Ví d?, khi m?t đ?a đơn đư?c di chuy?n t? m?t trong nh?ng h? th?ng khác, h? th?ng đích có th? đ?c m?t b?n sao out-of-date c?u h?nh mà không ph?n ánh c?a các kh?i lư?ng trên đ?a đó.

Trư?ng h?p như v?y c?u h?nh out-of-date b?n là r?t hi?m, nhưng h? có th?. Đây là m?t l? do t?i sao nó là m?t ? tư?ng t?t đ? di chuy?n t?t c? các đ?a cùng m?t lúc, LDM ch?n c?p nh?t m?i nh?t c?a m?t t?p h?p các b?n sao c?u h?nh, ch? không ph?i ki?u presuming tính h?p l? c?a m?t b?n sao.

M?t v?n đ? nhi?u kh? năng là m?t khu v?c kinh t? x?u c?a m?t b?n sao c?u h?nh là liên t?c, ho?c l?n đ?u tiên g?p ph?i trên m?t đ?c khi không có d? li?u revector có s?n. Trong trư?ng h?p đó, LDM g?p m?t l?i khi nó c? g?ng đ? đ?c các b?n sao c?u h?nh. Mi?n là có m?t b?n sao h?p l? c?u h?nh trên m?t đ?a đ?ng t? cùng m?t nhóm đ?a ? m?c b?n C?p Nh?t tương t? như đ?a v?i b?n sao x?u, t?t c? m?i th? ch?y mà không có l?i.

Thu?c tính

ID c?a bài: 222189 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
T? khóa: 
kbenv kbinfo kbmt KB222189 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:222189

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com