Klaidos prane?imas ?Priedo dydis vir?ija leistin? limit?? ?traukiant pried? ? el. lai?k? el. pa?to sistemoje ?Outlook 2010?

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 2222370 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

Po?ymiai?traukdami pried? ? el. lai?k?, kur? siun?iate naudodami ?Microsoft Office Outlook 2010?, gaunate ?? klaidos prane?im?:

Priedo dydis vir?ija leistin? limit?.

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
?ios klaidos ekrano kopija.

Prie?astis

?i problema kyla d?l vienos i? toliau pateikt? prie?as?i?, priklausomai nuo naudojamo el. pa?to abonemento r??ies.

Interneto el. pa?to abonementai (POP3, IMAP, HTTP)

?? prane?im? gaunate tod?l, kad ?Outlook 2010? yra nustatytas naujas numatytasis priedo dydis, kuris interneto el. pa?to paskyroms yra 20 megabait? (20 480 KB). ?is limitas neleid?ia kompiuteriui nuolat bandyti ?kelti labai didelius priedus, vir?ijan?ius daugelio interneto paslaug? operatori? nustatytus limitus. ?is limitas yra taikomas tuomet, kai bandote prid?ti vien? didesn? kaip 20 megabait? (MB) pried?, taip pat tuomet, kai bandote prid?ti kelis priedus, kuri? bendras dydis vir?ija 20 megabait? (MB).

?Microsoft Exchange Server? el. pa?to abonementas

Jei naudojate ?Exchange Server? pa?to d??ut?, prie prane?imo prid?j? vien? ar daugiau pried?, kuri? bendras dydis vir?ija 10 MB (10 240 KB), gausite klaidos prane?im? (numatyt?j?). ?is priedo limitas n?ra susij?s su naujuoju limitu, prad?tu taikyti ?Outlook 2010? interneto el. pa?to abonementams. ?is ?Exchange? pa?to d??u?i? apribojimas atsirado d?l parametro Did?iausias siun?iamo priedo dydis , kur? dialogo lange Transportavimo parametr? savyb?s sukonfig?ruoja ?Exchange? administratorius.

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Dialogo lango Transportavimo parametr? ypatyb?s ekrano kopija.


Sprendimas

Veiksmai, kuriuos reikia atlikti, kad pakeistum?te numatyt?j? priedo limit?, priklauso nuo el. pa?to sistemoje ?Outlook 2010? j?s? naudojamo el. pa?to abonemento r??ies.

Svarbu ?iame straipsnyje pateikiama informacija apie registro keitim?. Prie? modifikuodami registr? b?tinai sukurkite atsargin? jo kopij?. ?sitikinkite, kad ?inote, kaip atkurti registr?, jei i?kilt? problem?. Jei norite gauti daugiau informacijos apie tai, kaip sukurti atsargin? registro kopij?, j? atkurti ar keisti, spustel?kite toliau esan?io straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:

322756 Kaip sukurti atsargin? kopij? ir atkurti registr? sistemoje ?Windows XP? ir ?Windows Vista?

Interneto el. pa?to abonementas (POP3, IMAP, HTTP)

Jei norite, kad ?i? problem? i?spr?stume u? jus, pereikite prie skyriaus ?Pataisyti u? mane?. Jei pageidaujate problem? spr?sti savaranki?kai, pereikite prie skyriaus ?Leiskite taisyti pa?iam?.

Pataisyti u? mane

Nor?dami i?spr?sti ?i? problem? automati?kai, spustel?kite mygtuk? ar sait? Spr?sti ?i? problem?. Spustel?kite Vykdyti dialogo lange Failo atsisiuntimas ir vykdykite vedlio ?Pataisyti? nurodymus.
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets fixit1
Spr?sti ?i? problem?
?Microsoft Fix it? 50510
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets fixit2


Pastaba ?is vedlys gali b?ti tik angl? kalba, ta?iau automatinis pataisymas tinka ir kit? kalb? ?Windows? versijoms.

Pastaba Jei dirbate kitu kompiuteriu, o ne tuo, kuriame i?kilo ?i problema, sprendim? ?Fix it? galite ?ra?yti ?flash? atmintin?je arba CD diske ir paleisti j? problemi?kame kompiuteryje.

Leiskite taisyti pa?iam

Jei sistemoje ?Outlook 2010? norite pakeisti numatyt?j? interneto el. pa?to abonemento priedo dyd?io apribojim?, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. I?eikite i? programos ?Outlook?.
 2. Paleiskite registro rengykl?.
 3. Raskite ir pa?ym?kite vien? i? ?i? dalini? registro rakt?:

  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Outlook\Preferences
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\14.0\Outlook\Preferences
  Pastaba Jei kelio registre n?ra, sukurkite j? rankiniu b?du.
 4. ?iame daliniame rakte prid?kite ?iuos registro duomenis:

  Reik?m?s tipas: DWORD
  Reik?m?s pavadinimas: MaximumAttachmentSize
  Reik?m?s duomenys: sveikasis skai?ius, nurodantis did?iausi? leistin? priedo dyd?. Pavyzd?iui, jei norite sukonfig?ruoti 30 MB limit?, nurodykite 30720 (de?imtainis).
  Pastabos
  • Jei nenorite sukonfig?ruoti pried? limito, nurodykite nulin? reik?m? (0).
  • Jei norite sukonfig?ruoti ma?esn? u? numatyt?j? 20 MB limit?, nurodykite ma?esn? nei 20 MB reik?m?.
 5. I?eikite i? registro rengykl?s
 6. Paleiskite ?Outlook?.

?Microsoft Exchange Server? el. pa?to abonementas

Jei naudojat?s ?Exchange Server? abonementu, naujas 20 MB pried? apribojimas interneto el. pa?to abonementams sistemoje ?Outlook 2010? nebus naudojamas. Vietoj jo ?Outlook? naudoja apribojim?, kuris yra sukonfig?ruotas ?Exchange? serveryje. Nor?dami pakeisti per ?Exchange Server? abonement? siun?iamo lai?ko dyd? reguliuojant? parametr? atlikite ?iuos veiksmus.

Pastabos
 • ?ie veiksmai atliekami sistemoje ?Exchange Server 2007?. Kitose sistemose ?Exchange? tur?t? b?ti naudojami pana??s veiksmai.
 • ?ie ?Exchange Server? parametrai taikomi visoms ?Outlook? versijoms, ne tik ?Outlook 2010?.
 • Kad vadovaudamiesi ?iais veiksmais gal?tum?te atlikti pataisymus, turite tur?ti ?Exchange? administratoriaus teises. Paprastiems vartotojams nesuteikta prieigos teis? prie ?Exchange? valdymo konsol?s.
 1. Paleiskite ?Exchange? valdymo konsol?.
 2. Eikite ? Organizacijos konfig?ravimas, spustel?kite Koncentratoriaus transportavimas.
 3. Skirtuke Visuotiniai parametrai spustel?kite Transportavimo parametrai. (Toliau pateikta ?io veiksmo ekrano kopija).

  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  ?io veiksmo ekrano kopija.

 4. Skyriuje Transportavimo parametrai, esan?iame Veiksm? juostoje, spustel?kite Ypatyb?s.
 5. Skirtuke Bendra , esan?iame dialogo lange Transportavimo parametr? ypatyb?s, sukonfig?ruokite Did?iausias siun?iamo priedo dydis (KB) reik?m?.
 6. Spustel?kite Gerai.
Pastaba Kadangi serveris ?Exchange? turi ?vairi? parametr? talpykl?, ?is pakeitimas ?sigalioja ne i? karto. Gali tekti palaukti kelias valandas, kol ?Outlook? pripa?ins ?? pakeitim?.

Pastaba. Tai yra SPAR?IOJO PUBLIKAVIMO straipsnis, sukurtas ?Microsoft? palaikymo organizacijoje ir pateikiamas tiesiai i? jos. Jame esanti informacija pateikiama tokia, kokia yra, atsi?velgiant ? i?kilusias problemas. Kadangi siekiama ?i? informacij? pateikti kuo grei?iau, joje gali b?ti spausdinimo klaid?, tod?l bet kuriuo metu ji gali b?ti pakeista apie tai neprane?us. Kitos informacijos ?r. naudojimo s?lygose.

Savyb?s

Straipsnio ID: 2222370 - Paskutin? per?i?ra: 2014 m. bir?elio 11 d. - Per?i?ra: 3.0
Taikoma:
 • Microsoft Outlook 2010
Rakta?od?iai: 
consumeroff2010track kbmsifixme kbfixme KB2222370

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com