K??da "Pielikuma lielums p?rsniedz pie?aujamo ierobe?ojumu", pievienojot lielu pielikumu e-pasta zi?ojumam programm? Outlook 2010

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2222370 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

SimptomiPievienojot pielikumu e-pasta zi?ojumam programm? Microsoft Office PowerPoint 2010, tiek par?d?ts ??ds k??das zi?ojums:

Pielikuma lielums p?rsniedz pie?aujamo ierobe?ojumu.

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
??s k??das ekr?nuz??mums.

Iemesls

?? probl?ma rodas k?da no t?l?k nor?d?to iemeslu d?? atkar?b? no izmantot? e-pasta konta veida.

Interneta e-pasta konts (POP3, IMAP, HTTP)

?is k??das zi?ojums tiek par?d?ts, jo programmai Outlook 2010 ir jauns noklus?juma pielikuma lieluma ierobe?ojums 20 megabaiti (20480 KB) interneta e-pasta kontiem. ?is ierobe?ojums ne?auj datoram nep?rtraukti m??in?t aug?upiel?d?t ?oti lielus pielikumus, kas p?rsniedz liel?k?s da?as interneta pakalpojumu sniedz?ju ierobe?ojumus. ?is ierobe?ojums attiecas gan uz gad?jumiem, kad pievienojat vienu lielu pielikumu, kas ir liel?ks par 20 megabaitiem (MB), gan uz gad?jumiem, kad pievienojat vair?kus pielikumus, kuru kop?jais lielums p?rsniedz 20 MB.

Microsoft Exchange Server e-pasta konts

Ja izmantojat Exchange Server pastkasti, ?is k??das zi?ojums tiek par?d?ts (p?c noklus?juma), ja zi?ojumam pievienojat vienu vai vair?kus vienumus un ja pielikumu kop?jais lielums p?rsniedz 10 MB (10240 KB). ?is pielikumu ierobe?ojums neattiecas uz jauno ierobe?ojumu, kas pirmoreiz tika ieviests programm? Outlook 2010 interneta e-pasta kontiem. ?o ierobe?ojumu Exchange pastkastei nosaka iestat?jums Maksim?lais s?t??anas lielums, kuru Exchange administrators konfigur?jis dialoglodzi?? Transporta iestat?jumu rekviz?ti.

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Dialoglodzi?a Transporta iestat?jumu rekviz?tu ekr?nuz??mums.


Risin?jums

Darb?bas, lai modific?tu noklus?juma pielikuma ierobe?ojumu ir atkar?gas no e-pasta konta tipa, kas tiek izmantots kop? ar programmu Outlook 2010.

Svar?gi! ?aj? rakst? ir inform?cija par re?istra modific??anu. Pirms re?istra modific??anas dubl?jiet to. P?rliecinieties, vai zin?t, k? atjaunot re?istru, ja rodas k?da probl?ma. Lai ieg?tu papildinform?ciju par re?istra dubl??anu, atjauno?anu un modific??anu, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:

322756 K? dubl?t un atjaunot re?istru sist?m? Windows XP un Windows Vista

Interneta e-pasta konts (POP3, IMAP, HTTP)

Lai autom?tiski labotu probl?mu, atveriet sada?u "Labot autom?tiski". Lai patst?v?gi nov?rstu ?o probl?mu, atveriet sada?u "Labot patst?v?gi".

Labot autom?tiski

Lai probl?mu labotu autom?tiski, noklik??iniet uz pogas vai saites Labot ?o probl?mu. Dialoglodzi?? Failu lejupiel?de noklik??iniet uz Palaist un p?c tam veiciet Fix it vedn? nor?d?t?s darb?bas.
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets fixit1
Labot ?o probl?mu
Microsoft Fix it 50510
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets fixit2


Piez?me. ?is vednis, iesp?jams, b?s tikai ang?u valod?, ta?u autom?tisk? probl?mu nov?r?ana darbojas ar? cit?m Windows valodu versij?m.

Piez?me. Ja pa?laik neesat pie datora, kur? ir ?? probl?ma, saglab?jiet Fix it risin?jumu zibatmi?as disk? vai kompaktdisk? un p?c tam palaidiet to dator?, kur? ir ?? probl?ma.

Labot patst?v?gi

Lai patst?v?gi modific?tu noklus?juma pielikuma lielumu programm? Outlook 2010 interneta e-pasta kontam, veiciet ??s darb?bas:
 1. Aizveriet programmu Outlook.
 2. Start?jiet re?istra redaktoru.
 3. Atrodiet un atlasiet vienu no ??m re?istra apak?atsl?g?m:

  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Outlook\Preferences
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\14.0\Outlook\Preferences
  Piez?me. Manu?li izveidojiet ce?u re?istr?, ja tas pa?reiz nepast?v.
 4. Pievienojiet apak?atsl?gai ?os re?istra datus:

  V?rt?bas tips: DWORD
  V?rt?bas nosaukums: MaximumAttachmentSize
  V?rt?bas dati: Vesels skaitlis, kas nor?da kop?jo maksim?li pie?aujamo pielikuma lielumu. Piem?ram, nor?diet 30720 (decim?ls), lai konfigur?tu 30 MB ierobe?ojumu.
  Piez?mes
  • Nor?diet nulles v?rt?bu (0), ja nev?laties konfigur?t ierobe?ojumu pielikumiem.
  • Nor?diet v?rt?bu, kas ir maz?ka par 20 MB, ja v?laties konfigur?t ierobe?ojumu, kas ir maz?ks par noklus?juma 20 MB.
 5. Aizveriet re?istra redaktoru.
 6. Start?jiet programmu Outlook.

Microsoft Exchange Server e-pasta konts

Ja izmantojat Exchange Server kontu, programma Outlook 2010 neizmanto jauno 20 MB pielikuma ierobe?ojumu interneta e-pasta kontiem. T? viet? programma Outlook izmanto ierobe?ojumu, kas konfigur?ts Exchange server?. Lai modific?tu iestat?jumu, kas tiek izmantots no Exchange Server konta nos?t?ta zi?ojuma lieluma kontrolei, veiciet ??s darb?bas.

Piez?mes
 • ??s darb?bas attiecas uz sist?mu Exchange Server 2007. L?dz?gas darb?bas j?izmanto ar? cit?m sist?mas Exchange versij?m.
 • ?is Exchange Server iestat?jums attiecas uz vis?m programmas Outlook versij?m, ne tikai uz Outlook 2010.
 • Jums j?b?t sist?mas Exchange administratoram, lai veiktu izmai?as turpm?kaj?s darb?bas. Parastajiem lietot?jiem nav piek?uves Exchange p?rvald?bas konsolei.
 1. Start?jiet Exchange p?rvald?bas konsoli.
 2. Sada?? Organiz?cijas konfigur?cija noklik??iniet uz Centrmezgla transports.
 3. Ciln? Glob?lie iestat?jumi noklik??iniet uz Transporta iestat?jumi. (??s darb?bas ekr?nuz??mums ir pieejams t?l?k).

  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  ??s darb?bas ekr?nuz??mums.

 4. R?ts Darb?bas sada?? Transporta iestat?jumi noklik??iniet uz Rekviz?ti.
 5. Dialoglodzi?a Transporta iestat?jumu rekviz?ti ciln? Visp?r?gi konfigur?jiet v?rt?bu iestat?jumam Maksim?lais s?t??anas lielums (KB).
 6. Noklik??iniet uz Labi.
Piez?me. T? k? Exchange serverim ir da??du iestat?jumu ke?atmi?a, ?? izmai?a nest?j?s sp?k? uzreiz. Iesp?jams, b?s j?gaida vair?kas stundas, l?dz ?o izmai?u atpaz?s programma Outlook.

Piez?me ?is ir ??tr?s public??anas? raksts, ko izveidoja Microsoft tehnisk? atbalsta p?rst?vji. ?aj? rakst? ietvert? inform?cija ir sniegta ?t?da, k?da t? ir?, un ir paredz?ta tehnisk? atbalsta snieg?anai, risinot ?rk?rtas probl?mas. ?emot v?r? ?su raksta sagatavo?anas un public??anas laiku, rakst? m?dz b?t pareizrakst?bas k??das, un v?l?k raksts var tikt p?rskat?ts bez iepriek??j? br?din?juma. Pla??ku inform?ciju skatiet lieto?anas nosac?jumos.

Rekviz?ti

Raksta ID: 2222370 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: piektdiena, 2014. gada 31. janv?ris - P?rskat??ana: 2.0
Attiecas uz:
 • Microsoft Outlook 2010
Atsl?gv?rdi: 
kbmsifixme kbfixme KB2222370

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com