Gre?ka ?Veli?ina priloga prema?uje dozvoljeno ograni?enje? prilikom dodavanja velikog priloga u e-poruku u programu Outlook 2010

Prevodi ?lanaka Prevodi ?lanaka
Identifikator ?lanka: 2222370 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

SimptomiKada dodate prilog u e-poruku u programu Microsoft Office Outlook 2010, primate slede?u poruku o gre?ci:

Veli?ina priloga prema?uje dozvoljeno ograni?enje.

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
Slika ekrana za ovu gre?ku.

Uzrok

Do ovog problema dolazi iz nekog od slede?ih razloga, u zavisnosti od vrste naloga e-po?te koji koristite.

Internet nalog e-po?te (POP3, IMAP, HTTP)

Ovu poruku o gre?ci primate zato ?to Outlook 2010 ima novo podrazumevano ograni?enje veli?ine priloga od 20 megabajta (20.480 kB) za Internet naloge e-po?te. Ovo ograni?enje spre?ava va? ra?unar da neprestano poku?ava da otpremi veoma velike priloge koji prema?uju ograni?enja ve?ine dobavlja?a Internet usluga. Ovo ograni?enje se primenjuje bilo da dodajete jedan veliki prilog koji je ve?i od 20 megabajta (MB) ili nekoliko priloga ?ija je ukupna veli?ina ve?a od 20 MB.

Microsoft Exchange Server nalog e-po?te

Ako koristite Exchange Server po?tansko sandu?e, ovu poruku o gre?ci (podrazumevano) primate ako prilo?ite neke stavke poruci i ako je ukupna veli?ina priloga ve?a od 10 MB (10.240 kB). Ovo ograni?enje priloga nije povezano sa novim ograni?enjem uvedenim u programu Outlook 2010 za Internet naloge e-po?te. Ovo ograni?enje za Exchange po?tansko sandu?e poti?e iz postavke Maksimalna veli?ina za slanje koju Exchange administrator konfiguri?e u dijalogu Svojstva postavki prenosa.

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
Slika ekrana sa otvorenim dijalogom ?Svojstva postavki prenosa?.


Re?enje

Koraci za izmenu podrazumevanog ograni?enja priloga zavise od tipa naloga e-po?te koji koristite sa programom Outlook 2010.

Va?no Ovaj ?lanak sadr?i informacije o na?inu izmene registratora. Obavezno napravite rezervnu kopiju registratora pre nego ?to ga izmenite. Uverite se da znate kako da vratite registrator u prethodno stanje ukoliko do?e do problema. Za vi?e informacija o pravljenju rezervne kopije, vra?anju u prethodno stanje i izmeni registratora kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:

322756 Pravljenje rezervne kopije registratora i njegovo vra?anje u prethodno stanje u Internet nalozima e-po?te (POP3, IMAP, HTTP)

u sistemu Windows XP i Windows Vista

Da bismo re?ili ovaj problem umesto vas, pre?ite na odeljak ?Popravi umesto mene?. Da biste sami re?ili ovaj problem, pre?ite na odeljak ?Popravi?u sâm?.

Popravi umesto mene

Da biste automatski re?ili ovaj problem, kliknite na dugme ili vezu Re?i ovaj problem. U dijalogu Preuzimanje datoteke kliknite na dugme Pokreni i sledite korake u ?arobnjaku za popravku.
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets fixit1
Re?i ovaj problem
Microsoft Fix it 50510
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets fixit2


Napomena ovaj ?arobnjak je mo?da dostupan samo na engleskom jeziku. Me?utim, automatska ispravka funkcioni?e i za ostale jezi?ke verzije operativnog sistema Windows.

Napomena ako ne radite za ra?unarom na kojem se problem javlja, sa?uvajte Fix it re?enje na fle? disk ili CD, a zatim ga pokrenite na ra?unaru na kojem postoji problem.

Popravi?u sâm

Da biste izmenili podrazumevanu veli?inu ograni?enja priloga u programu Outlook 2010 za Internet nalog e-po?te, sledite ove korake:
 1. Iza?ite iz programa Outlook.
 2. Pokrenite Registry Editor.
 3. Prona?ite neki od slede?ih potklju?eva registratora i izaberite ga:

  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Outlook\Preferences
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\14.0\Outlook\Preferences
  Napomena Ru?no kreirajte putanju u registratoru ako ona trenutno ne postoji.
 4. Dodajte slede?e podatke registratora u okviru ovog potklju?a:

  Tip vrednosti: DWORD
  Ime vrednosti: MaximumAttachmentSize
  Podaci o vrednosti: Ceo broj koji navodi ukupnu maksimalno dozvoljenu veli?inu priloga. Na primer, navedite 30720 (decimalno) za konfigurisanje ograni?enja od 30 MB.
  Napomene
  • Navedite vrednost nula (0) ako ne ?elite da konfiguri?ete ograni?enje za priloge.
  • Navedite vrednost manju od 20 MB ako ?elite da konfiguri?ete ograni?enje koje je manje od podrazumevanih 20 MB.
 5. Zatvorite Registry Editor
 6. Pokrenite Outlook.

Microsoft Exchange Server nalog e-po?te

Ako koristite Exchange Server nalog, Outlook 2010 ne koristi novo ograni?enje priloga od 20 MB za Internet naloge e-po?te. Umesto toga, Outlook koristi ograni?enje konfigurisano na va?em Exchange serveru. Da biste izmenili postavku koja je koristi za kontrolu veli?ine poruke koja se ?alje putem Exchange Server naloga, sledite ove korake.

Napomene
 • Ovi koraci se primenjuju na Exchange Server 2007. Sli?ni koraci treba da se koriste za ostale verzije Exchange servera.
 • Ova Exchange Server postavka primenjuje se na sve verzije programa Outlook, a ne samo na Outlook 2010.
 • Morate biti Exchange administrator da biste izvr?ili promene u slede?im koracima. Obi?ni korisnici nemaju pristup interfejsu Exchange Management Console.
 1. Pokrenite Exchange Management Console.
 2. U okviru Konfiguracija organizacije izaberite stavku Centralizovani prenos.
 3. Na kartici Globalne postavke izaberite stavku Postavke prenosa. (Slika ekrana za ovaj korak nalazi se ispod).

  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  Slika ekrana za ovaj korak.

 4. U odeljku Postavke prenosa okna Radnje izaberite stavku Svojstva.
 5. Na kartici Op?te postavke u dijalogu Svojstva postavki prenosa konfiguri?ite vrednost za stavku Maksimalna veli?ina za slanje (kB).
 6. Kliknite na dugme U redu.
Napomena Po?to Exchange server ima ke? za razli?ite postavke, ova promena ne stupa odmah na snagu. Mo?da ?ete morati da sa?ekate nekoliko ?asova dok Outlook ne prepozna ovu promenu.

Napomena Ovo je ?FAST PUBLISH? ?lanak koji je kreiran direktno unutar organizacije za podr?ku korporacije Microsoft. Ovde navedene informacije pru?aju se u vi?enom stanju, kao odgovor na hitne probleme. Kao rezultat brzine kojom se objavljuju, materijali mogu da sadr?e tipografske gre?ke i u bilo kojem trenutku mogu da budu revidirani. Pogledajte uslove kori??enja da biste saznali vi?e.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 2222370 - Poslednji pregled: 7. mart 2014. - Revizija: 3.0
Odnosi se na:
 • Microsoft Outlook 2010
Klju?ne re?i: 
kbmsifixme kbfixme KB2222370

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com