Τρόπος αυτοματοποίησης του PowerPoint με χρήση της Visual Basic στο Office 2003, το Office XP Developer και το Office 2000 Developer

Μεταφράσεις άρθρων Μεταφράσεις άρθρων
Αναγν. άρθρου: 222929 - Δείτε τα προϊόντα στα οποία αναφέρεται το συγκεκριμένο άρθρο.
Ανάπτυξη όλων | Σύμπτυξη όλων

Περίληψη

Αυτό το άρθρο περιγράφει τον τρόπο αυτοματοποίησης του Microsoft PowerPoint, χρησιμοποιώντας το Microsoft Visual Basic στο Microsoft Office 2003, το Microsoft Office XP Developer και το Microsoft Office 2000 Developer.

Περισσότερες πληροφορίες

Χρησιμοποιώντας αυτοματισμού στο PowerPoint, μπορείτε να με προγραμματισμό εκτύπωσης, εμφάνιση διαφανειών και κάνετε τις περισσότερες από τις ενέργειες που μπορείτε να κάνετε με δυνατότητα αλληλεπίδρασης. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να δημιουργήσετε και να εκτελέσετε ένα παράδειγμα αυτοματισμού της Visual Basic:
 1. Για να δημιουργήσετε ένα νέο έργο Standard EXE. Φόρμα1 δημιουργείται από προεπιλογή.
 2. Για να προσθέσετε ένα στοιχείο CommandButton στην προεπιλεγμένη φόρμα.
 3. Από τοΤο έργομενού, κάντε κλικ στο κουμπίΑναφορές, και προσθέστεΒιβλιοθήκη αντικειμένων του Microsoft PowerPoint 8.0ANDΒιβλιοθήκη αντικειμένων Microsoft Office 8.0. Για το Office 2000, αυτή είναι η έκδοση 9.0 τις βιβλιοθήκες τύπων. Για το Office 2002, αυτή είναι η έκδοση 10.0. Για το Office 2003, αυτή είναι η έκδοση 11.0.
 4. Προσθέστε τα παρακάτω στο παράθυρο κώδικα σας φόρμα:
  Private Declare Sub Sleep Lib "kernel32" (ByVal dwMilliseconds As Long)
  
  Private Sub Command1_Click()
    ' Start PowerPoint.
    Dim ppApp As PowerPoint.Application
    Set ppApp = CreateObject("Powerpoint.Application")
   
    ' Make it visible.
    ppApp.Visible = True
   
    ' Add a new presentation.
    Dim ppPres As PowerPoint.Presentation
    Set ppPres = ppApp.Presentations.Add(msoTrue)
   
    ' Add a new slide.
    Dim ppSlide1 As PowerPoint.Slide
    Set ppSlide1 = ppPres.Slides.Add(1, ppLayoutText)
   
    ' Add some text.
    ppSlide1.Shapes(1).TextFrame.TextRange.Text = "My first slide"
    ppSlide1.Shapes(2).TextFrame.TextRange.Text = "Automating Powerpoint is easy" & vbCr & "Using Visual Basic is fun!"
   
    ' Add another slide, with a chart.
    Dim ppSlide2 As PowerPoint.Slide
    Set ppSlide2 = ppPres.Slides.Add(2, ppLayoutTextAndChart)
    
    ' Add some text.
    ppSlide2.Shapes(1).TextFrame.TextRange.Text = "Slide 2's topic"
    ppSlide2.Shapes(2).TextFrame.TextRange.Text = "You can create and use charts in your Powerpoint slides!"
   
    ' Add a chart in the same location as the old one.
    Dim cTop As Double
    Dim cWidth As Double
    Dim cHeight As Double
    Dim cLeft As Double
    With ppSlide2.Shapes(3)
      cTop = .Top
      cWidth = .Width
      cHeight = .Height
      cLeft = .Left
      .Delete
    End With
    ppSlide2.Shapes.AddOLEObject cLeft, cTop, cWidth, cHeight, "MSGraph.Chart"
   
    ' Add another slide, with an organization chart.
    Dim ppSlide3 As PowerPoint.Slide
    Set ppSlide3 = ppPres.Slides.Add(3, ppLayoutOrgchart)
   
    ' Add some text.
  
    ppSlide3.Shapes(1).TextFrame.TextRange.Text = "The rest is only limited by your Imagination"
   
    ' Add an Org Chart in the same location as the old one.
    With ppSlide3.Shapes(2)
      cTop = .Top
      cWidth = .Width
      cHeight = .Height
      cLeft = .Left
      .Delete
    End With
    ppSlide3.Shapes.AddOLEObject cLeft, cTop, cWidth, cHeight, "OrgPlusWOPX.4" 'OrgPlusWOPX.4 
    ' is an object of the application Microsoft Organization Chart
  
   
    ' Setup slide show properties.
    With ppPres.Slides.Range.SlideShowTransition
      .EntryEffect = ppEffectRandom
      .AdvanceOnTime = msoTrue
      .AdvanceTime = 5 ' 5 seconds per slide
    End With
   
    ' Prepare and run the slide show.
    With ppPres.SlideShowSettings
      .ShowType = ppShowTypeKiosk
      .LoopUntilStopped = msoTrue
  
      .RangeType = ppShowAll
      .AdvanceMode = ppSlideShowUseSlideTimings
      .Run
    End With
   
    ' Sleep so user can watch the show.
    Sleep (15000)
   
    ' Clean up.
    ppApp.Quit
  
  End Sub
  					
 5. Η εκτέλεση του έργου.

Αναφορές

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αυτοματοποίηση του Office, επισκεφθείτε την τοποθεσία Web του Microsoft Office ανάπτυξης υποστήριξης:
http://support.Microsoft.com/ofd

Ιδιότητες

Αναγν. άρθρου: 222929 - Τελευταία αναθεώρηση: Δευτέρα, 27 Σεπτεμβρίου 2010 - Αναθεώρηση: 2.0
Οι πληροφορίες σε αυτό το άρθρο ισχύουν για:
 • Microsoft Office XP Developer Edition
 • Microsoft Office 2000 Developer Edition
 • Microsoft Visual Basic 5.0 Professional Edition
 • Microsoft Visual Basic 6.0 Professional Edition
 • Microsoft Visual Basic 5.0 Enterprise Edition
 • Microsoft Office PowerPoint 2003
 • Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition
 • Microsoft PowerPoint 2000 Standard Edition
 • Microsoft PowerPoint 97 Standard Edition
Λέξεις-κλειδιά: 
kbautomation kbhowto kbmt KB222929 KbMtel
Μηχανικά μεταφρασμένο
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο είναι προϊόν λογισμικού μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και όχι ανθρώπινης μετάφρασης. Η Microsoft σάς προσφέρει άρθρα που είναι προϊόντα ανθρώπινης αλλά και μηχανικής μετάφρασης έτσι ώστε να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης μας στη δική σας γλώσσα. Ωστόσο, ένα άρθρο που έχει προκύψει από μηχανική μετάφραση δεν είναι πάντα άριστης ποιότητας. Ενδέχεται να περιέχει λεξιλογικά, συντακτικά ή γραμματικά λάθη, όπως ακριβώς τα λάθη που θα έκανε ένας μη φυσικός ομιλητής επιχειρώντας να μιλήσει τη γλώσσα σας. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες της. Επίσης, η Microsoft πραγματοποιεί συχνά ενημερώσεις στο λογισμικό μηχανικής μετάφρασης.
Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη:222929

Αποστολή σχολίων

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com