Nâng cao đ?a ngu?n tài s?n tư nhân khi s? d?ng máy ch? c?m

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 223023 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Windows 2000 bao g?m nâng cao đ?a ngu?n l?c tư nhân tài s?n khi b?n đang s? d?ng máy ch? c?m. M?t s? c?i ti?n nh?ng cung c?p qu?n tr? viên ki?m soát t?t hơn trên khi Chkdsk ch?y ch?ng l?i m?t đ?a c?m.

THÔNG TIN THÊM

S? khác bi?t gi?a Microsoft Windows NT 4.0 và Windows 2000

Khi b?n ch?y m?t l?nh đ? hi?n th? các thu?c tính riêng tư c?a các ngu?n tài nguyên tên đ?a E: như đư?c hi?n th? trong c?m sao qu?n tr?, lưu ? s? khác bi?t trong s?n lư?ng gi?a Windows NT 4.0 và Windows 2000:

Windows NT 4.0 c?m

L?nh: c?m clustername res "Đ?a E:" /priv

Li?t kê tài s?n tư nhân cho 'Đ?a E:':
R Name               Value
- -------------------------------- -----------------------
 Signature            1415371731 (0x545cdbd3)
 DiskInfo             <Unknown Type>
				

Windows 2000 c?m

L?nh: c?m clustername res "Đ?a E:" /priv

Li?t kê tài s?n tư nhân cho 'Đ?a E:':
T Resource       Name              Value
-- ----------- ------------------------------ --------------------
D Disk <?xm-deletion_mark author="meidx" time="20071204T161506+0800" data="Q"?><?xm-insertion_mark_start author="meidx" time="20071204T161506+0800"?>E<?xm-insertion_mark_end?>:   Signature           1415371731 (0x545cdbd3)
D Disk <?xm-deletion_mark author="meidx" time="20071204T161506+0800" data="Q"?><?xm-insertion_mark_start author="meidx" time="20071204T161506+0800"?>E<?xm-insertion_mark_end?>:   SkipChkdsk           0 (0x0)
D Disk <?xm-deletion_mark author="meidx" time="20071204T161506+0800" data="Q"?><?xm-insertion_mark_start author="meidx" time="20071204T161506+0800"?>E<?xm-insertion_mark_end?>:   ConditionalMount        1 (0x1)
B Disk <?xm-deletion_mark author="meidx" time="20071204T161506+0800" data="Q"?><?xm-insertion_mark_start author="meidx" time="20071204T161506+0800"?>E<?xm-insertion_mark_end?>:   DiskInfo            03 00 00 00 ... (264 bytes)
B Disk <?xm-deletion_mark author="meidx" time="20071204T161506+0800" data="Q"?><?xm-insertion_mark_start author="meidx" time="20071204T161506+0800"?>E<?xm-insertion_mark_end?>:   MountVolumeInfo        D3 DB 5C 54 ... (104 bytes)
				

Thu?c tính m?i tư nhân trong Windows 2000

Thu?c tính riêng tư m?i c?a Windows 2000 là:
 • SkipChkdsk
 • ConditionalMount
 • MountVolumeInfo
Hành vi c?a Chkdsk ph? thu?c vào các giá tr? đư?c gán cho các tính ch?t SkipChkdsk và ConditionalMount. N?u đ?a đư?c t?m th?y b? h?ng ho?c b?ng cách ki?m tra các bit b?n, ho?c trong trư?ng h?p c?a quorum ? thư m?c MSCS là không th? ti?p c?n, Chkdsk cư x? như sau:
 • N?u SkipChkdsk = 1, The c?m d?ch v? hi?n không ch?y Chkdsk ch?ng l?i ? đ?a b?n và g?n k?t đ?a đ? s? d?ng ngay l?p t?c.

  Chú ý SkipChkdsk = 1 ghi đè thi?t đ?t ConditionalMount và d?ch v? c?m cư x? như v?y không có v?n đ? g? b?t đ?ng s?n ConditionalMount đư?c thi?t l?p đ?.

  Chú ý Thi?t l?p tài s?n tư nhân ' Skipchkdsk = 1' vào quorum đ?a không có hi?u l?c, v? Chkdsk không th? b? b? qua trên ? đ?a đ?i bi?u c?m. Thi?t l?p là hi?u qu? cho t?t c? các ngu?n l?c đ?a v?t l? trong c?m sao.
 • N?u SkipChkdsk = 0 và ConditionalMount = 0, d?ch v? c?m không thành công đ?a ngu?n và lá gián tuy?n.
 • N?u SkipChkdsk = 0 và ConditionalMount = 1, c?m d?ch v? ch?y "chkdsk/f" ch?ng l?i kh?i lư?ng t?m th?y là dơ b?n và sau đó g?n k?t nó. Đây là hành vi m?c đ?nh hi?n t?i c?a Windows 2000 c?m, hành vi duy nh?t cho các c?m Windows NT 4.0.
Các tài s?n tư nhân tài nguyên có th? s?a đ?i b?ng cách s? d?ng các l?nh sau đây:
 • c?m clustername res "Đ?a E:" /priv Skipchkdsk = 0 [1]
 • c?m clustername res "Đ?a E:" /priv ConditionalMount = 0 [1]
B?t đ?ng s?n MountVolumeInfo đư?c s? d?ng đ? theo d?i các thay đ?i đư?c th?c hi?n trong qu?n l? đ?a và ch?a thông tin tương t? như DiskInfo (mà đư?c s? d?ng b?i Windows NT 4.0) nhưng d? dàng hơn đ? hi?u b?i v? các giá tr? đư?c c? đ?nh trong chi?u dài.

Thông tin này MountVolumeInfo m?u
D3DB5C540400000000020000000000000000400600000000010000000746000000024006000
0000000FE3F060000000002000000074B00000000800C000000000000400600000000030000
00074C00000040C0120000000000C03F06000000000400000007490000
				
gi?i thích như sau:
signature: D3DB5C54
number of volumes: 04000000

 starting offset  partition length volume # type letter fill
00020000.00000000 00004006.00000000 01000000 07  46   0000
00024006.00000000 00FE3F06.00000000 02000000 07  4B   0000
0000800C.00000000 00004006.00000000 03000000 07  4C   0000
0040C012.00000000 00C03F06.00000000 04000000 07  49   0000
				
DiskInfo có th? gi? l?i các thu?c tính c?a tài nguyên đ?a đ? tương thích trong m?t cluster nút tr?n l?n trong đó m?t nút ch?y Windows 2000 và m?t trong nh?ng đang ch?y Windows NT 4.0.

Thông tin trong các thu?c tính DiskInfo và MountVolumeInfo đư?c C?p Nh?t khi các ngu?n tài nguyên đ?a đư?c đưa tr?c tuy?n. D?ch v? c?m ki?m tra c?u h?nh c?a h? th?ng đ?a v?t l?, sau đó làm cho đi?u ch?nh cho các m?c đăng k? cho phù h?p. Các b?n C?p Nh?t đư?c th?c hi?n cho nh?ng giá tr? liên quan đ?n ch? cái ? đ?a đư?c th?c hi?n t? đ?ng khi thay đ?i đư?c th?c hi?n b?ng cách s? d?ng đ?a qu?n l?.

Thu?c tính

ID c?a bài: 223023 - L?n xem xét sau cùng: 01 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
T? khóa: 
kbenv kbinfo kbmt KB223023 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:223023

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com