Raksta ID: 223300 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
?? raksta versiju par sist?mu Microsoft Windows XP skatiet sada?? 314852.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

KOPSAVILKUMS

Sist?m? Windows ir ietverts re?istr??anas pakalpojums, ko aktiviz? re?istrs un kas pal?dz diagnostic?t programmas Windows Installer probl?mas. ?aj? rakst? apl?kots, k? iesp?jot ?o re?istr??anas pakalpojumu.

Piez?me. ?aj? rakst? min?tais re?istra ieraksts attiecas uz vis?m Windows oper?t?jsist?m?m.

PAPILDINDORM?CIJA

Programma Windows Installer var izmantot re?istr??anu, lai pal?dz?tu nov?rst probl?mas ar instal??anas programmat?ras pakotn?m. ?? re?istr??ana tiek iesp?jota, pievienojot re?istram atsl?gas un v?rt?bas. P?c tam, kad ieraksti ir pievienoti un iesp?joti, varat v?lreiz m??in?t veikt problem?tisko instal??anu, un programma Windows Installer izsekos norisi un iegr?matos to map? Temp. Jaun? ?urn?lfaila nosaukums ir nejau?i izv?l?ts, ta?u s?kas ar burtiem "Msi" un beidzas ar papla?in?jumu .log. Lai noteiktu mapes Temp atra?an?s vietu, komandu uzvedn? ierakstiet ??du rindi?u:

cd %temp%
Lai autom?tiski iesp?jotu vai atsp?jotu Windows Installer re?istr??anu, atveriet sada?u "Labot autom?tiski". Ja v?laties pats iesp?jot Windows Installer re?istr??anu, atveriet sada?u "Labot patst?v?gi".

Labot autom?tiski

Lai probl?mu nov?rstu autom?tiski, noklik??iniet uz saites Labot ?o probl?mu. P?c tam dialoglodzi?? File Download (Failu lejupiel?de) noklik??iniet uz Run (Izpild?t) un veiciet ?aj? vedn? nor?d?t?s darb?bas.
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Iesp?jot Windows Installer re?istr??anuAtsp?jot Windows Installer re?istr??anu
Labot ?o probl?mu
Microsoft Fix it 50380
Labot ?o probl?mu
Microsoft Fix it 50381


Piez?me. ?is vednis, iesp?jams, b?s tikai ang?u valod?, ta?u autom?tisk? probl?mu nov?r?ana darbojas ar? cit?m sist?mas Windows valodu versij?m.

Piez?me. Ja neesat pie datora, kur? radusies probl?ma, varat saglab?t autom?tisko labo?anu zibatmi?as disk? vai kompaktdisk? un p?c tam to palaist dator?, kur? radusies probl?ma.

Labot patst?v?gi

Svar?gi! ?aj? sada??, metod? vai uzdevum? ir ietvertas darb?bas, kuras izpildot var modific?t re?istru. Tom?r, ja re?istru modific?sit nepareizi, var rasties nopietnas probl?mas. T?p?c veiciet ??s darb?bas uzman?gi. Papildu dro??bai pirms re?istra modific??anas izveidojiet t? dubl?jumu. P?c tam, ja rodas k?da probl?ma, varat re?istru atjaunot. Lai ieg?tu papildinform?ciju, k? dubl?t re?istru un to atjaunot, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
322756 K? dubl?t un atjaunot re?istru sist?m? Windows

Lai iesp?jotu Windows Installer re?istr??anu

Lai patst?v?gi iesp?jotu Windows Installer re?istr??anu, atveriet re?istru ar Regedit.exe un izveidojiet ??du ce?u un atsl?gas:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\Installer

Reg_SZ: Re?istr??ana
V?rt?ba: voicewarmupx
Burti v?rt?bas lauk? var b?t jebk?d? sec?b?. Katrs burts iesl?dz citu re?istr??anas re??mu. Katra burta faktisk? funkcija ir nor?d?ta t?l?k MSI versijai 1.1:
v ? izv?rst? izvade
o ? zi?ojumi par nepietiekamu vietu disk?
i ? statusa zi?ojumi
c ? s?kotn?jie UI parametri
e ? visi k??du zi?ojumi
w ? br?din?jumi, kas nav fat?li
a ? darb?bu s?k?ana
r ? konkr?tu darb?bu ieraksti
m ? inform?cija par nepietiekamu atmi?u vai kritisku aizv?r?anu
u ? lietot?ju piepras?jumi
p ? termin??a rekviz?ti
+ ? pievienot eso?am failam
! - ? izt?r?t katru rindi?u uz ?urn?lu
x ? papildu atk??do?anas inform?cija. Karodzi?? "x" pieejams tikai sist?m? Windows Server 2003 un jaun?k?s oper?t?jsist?m?s, k? ar? MSI izplat?maj? versij? 3.0 un jaun?k?s MSI izplat?maj?s versij?s.

"*" ? aizst?j?jz?me, re?istr?t visu inform?ciju, iz?emot opcijai v un x. Lai ietvertu opciju v un x, nor?diet "/l*vx".
Piez?me. ?? opcija j?izmanto tikai probl?mu nov?r?anas nol?k? un to nedr?kst atst?t iesp?jotu, jo t? nelabv?l?gi ietekm? sist?mas veiktsp?ju un diska vietu. Katru reizi, kad izmantojat vad?bas pane?a r?ku Programmu pievieno?ana vai no?em?ana, tiek izveidots jauns fails Msi*.log.

Iesp?jojiet Windows Installer re?istr??anu, izmantojot grupu politikas

Varat iesp?jot re?istr??anu, izmantojot grupu politikas, redi??jot atbilsto?o OU vai direktorija grupas politiku. Grupas politik? izv?rsiet sada?u Datora konfigur?cija, izv?rsiet sada?u Administrat?v?s veidnes, izv?rsiet sada?u Windows komponenti un p?c tam atlasiet Windows Installer.

Veiciet dubultklik??i uz Re?istr??ana un p?c tam noklik??iniet uz Iesp?jots. Lodzi?? Re?istr??ana ievadiet opcijas, kuras v?laties re?istr?t. Sist?mas s?juma map? Temp par?d?s ?urn?lfails Msi.log.

Lai ieg?tu papildinform?ciju par MSI re?istr??anu, l?dzu, skatiet Windows pal?dz?bu. Lai to izdar?tu, mekl?jiet, izmantojot fr?zi "msi re?istr??ana" un atlasiet "Datoru opciju p?rvald??ana, izmantojot grupas politiku".

Piez?me. Karodzi?? "x" pieejams tikai sist?m? Windows Server 2003 un jaun?k?s oper?t?jsist?m?s, k? ar? MSI izplat?maj? versij? 3.0 un jaun?k?s MSI izplat?maj?s versij?s.

Rekviz?ti

Raksta ID: 223300 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: sv?tdiena, 2011. gada 11. septembris - P?rskat??ana: 2.0
ATTIECAS UZ:
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
Atsl?gv?rdi: 
kbenv kbhowto kbfixme kbmsifixme KB223300

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com