ID c?a bi: 223300 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
i vi phin ban Microsoft Windows XP cua bai vit nay, hay xem 314852.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

TM T?T

Windows gm co dich vu ghi nht ky c kich hoat ng ky nhm giup chn oan cac s c cua Trinh cai t Windows. Bai vit nay m ta cach kich hoat dich vu ghi nht ky nay.

Lu y Muc ng ky trong bai vit nay hp l cho tt ca cac h iu hanh cua Windows.

THNG TIN THM

Trinh cai t Windows co th s dung ghi nht ky tr giup khc phuc nhng s c xay ra khi cai t cac goi phn mm. Tinh nng ghi nht ky nay c kich hoat bng cach thm cac khoa va gia tri vao s ng ky. Sau khi cac muc nhp a c thm va kich hoat, ban co th th lai vic cai t co s c va Trinh cai t Windows se theo doi tin ng thi ng ln cp Cng vic tam thi. Tn tp cua nht ky mi la tn ngu nhin, nhng bt u bng cac ch cai "Msi" va kt thuc bng phn m rng .log. xac inh vi tri cp Cng vic tam thi, hay go dong sau y tai du nhc lnh:

cd %temp%
yu cu chung ti kich hoat hoc v hiu hoa tinh nng ghi nht ky cua Trinh cai t Windows cho ban, hay truy cp phn "Khc phuc s c giup ti". Nu ban mun t minh kich hoat tinh nng ghi nht ky cua Trinh cai t Windows, hay truy cp phn " ti t khc phuc s c".

Khc phuc s c giup ti

khc phuc s c nay t ng, hay bm vao lin kt Khc phuc s c nay. Sau b?m Ch?y trong h?p tho?i T?p T?i xu?ng v th?c hi?n theo cc b?c trong thu?t s? ny.
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
Kich hoat tinh nng ghi nht ky cua Trinh cai t WindowsV hiu hoa tinh nng ghi nht ky cua Trinh cai t Windows
Khc phuc s c nay
Khc phuc s c cua Microsoft 50380
Khc phuc s c nay
Khc phuc s c cua Microsoft 50381


Lu y Thu?t si ny c th? ch? c b?ng ti?ng Anh; tuy nhin, b?n v t? ?ng c?ng ho?t ?ng ?i v?i cc phin b?n ngn ng? khc c?a Windows.

Ch N?u b?n khng s? d?ng my tnh c s? c?, b?n c th? lu gi?i php kh?c ph?c t? ?ng vo ? ?a flash ho?c CD r?i ch?y trn my tnh c s? c?.

? ti t? kh?c ph?c s? c?

Quan trong Phn, phng phap hoc tac vu nay cha cac bc chi dn ban cach s?a i s ng ky. Tuy nhin, c th? x?y ra s? c? nghim tr?ng n?u b?n s?a ?i s? ng k? khng ng cch. Do , h?y ch?c ch?n r?ng b?n th?c hi?n cc b?c sau c?n th?n. ? b?o v? t?t hn, h?y sao lu s? ng k? tr?c khi b?n s?a ?i. Sau , b?n c th? khi ph?c s? ng k? n?u x?y ra s? c?. ? bi?t thm thng tin v? cch sao lu v khi ph?c s? ng k?, h?y b?m s? bi vi?t sau ? xem bi vi?t trong C s? Ki?n th?c Microsoft:
322756 Cch sao lu v khi ph?c s? ng k? trong Windows

kich hoat tinh nng ghi nht ky cua Trinh cai t Windows

t minh kich hoat tinh nng ghi nht ky cua Trinh cai t Windows, hay m s ng ky bng Regedit.exe va tao ng dn cung cac khoa sau y:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\Installer

Reg_SZ: Ghi
Gia tri: voicewarmupx
Cac ch cai trong trng gia tri co th theo th t bt ky. Mi ch cai se bt mt ch ghi nht ky khac nhau. i vi MSI phin ban 1.1, chc nng thc cua tng ch cai nh sau:
v Kt qua y u
o Cac thng bao ht dung lng ia
i Cac thng bao trang thai
c Cac tham s UI u tin
e Tt ca cac thng bao li
w Cac canh bao khng nghim trong
a Bt u cac hanh ng
r Cac ban ghi hanh ng cu th
m Thng tin ht dung lng b nh hoc li thoat nghim trong
u Yu cu cua ngi dung
p Cac thuc tinh u cui
+ - Thm vao tp hin co
! - y tng dong vao nht ky
x Thng tin g li b sung. Du hiu "x" chi sn co trn Windows Server 2003 va cac h iu hanh mi hn, trn phin ban 3.0 cua MSI co th phn phi lai va trn cac phin ban mi hn cua MSI co th phn phi lai.

"*" M rng, ghi tt ca thng tin ngoai tr tuy chon v va x. bao gm tuy chon v va x, hay chi inh "/l*vx".
Lu y Chi nn s dung tuy chon nay cho muc ich khc phuc s c va khng c tuy chon nay lun bt vi iu o se anh hng xu ti hiu sut cua h thng va khng gian ia. Mi ln ban s dung cng cu Thm/Loai bo Chng trinh trong Pa-nen iu khin, mt tp Msi*.log mi se c tao.

Kich hoat tinh nng ghi nht ky cua Trinh cai t Windows vi cac Chinh sach Nhom

Ban co th kich hoat ghi nht ky vi cac Chinh sach Nhom bng cach chinh sa n vi T chc hoc Chinh sach Nhom Th muc thich hp. Trong Chinh sach Nhom, bung rng Cu hinh May tinh, bung rng Mu Quan tri, bung rng Cu phn Windows, sau o chon Trinh cai t Windows.

Bm up Ghi nht ky, ri bm Kich hoat. Trong Ghi nht ky, nhp cac tuy chon ban mun ghi. Tp nht ky, Msi.log, se xut hin trong cp Cng vic tam thi cua ia h thng.

bit thm thng tin v ghi nht ky MSI, hay xem Tr giup Windows. thc hin vic nay, hay tim kim bng cum t "msi logging" va chon "Quan ly tuy chon cho may tinh thng qua Chinh sach Nhom".

Lu y Vic b sung c "x" vn sn co trn Windows Server 2003 va cac h iu hanh mi hn, trn phin ban 3.0 cua MSI co th phn phi lai va trn cac phin ban mi hn cua MSI co th phn phi lai.

Thu?c tnh

ID c?a bi: 223300 - L?n xem xt sau cng: 11 Thang Chin 2011 - Xem xt l?i: 2.0
p d?ng
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
T? kha:
kbenv kbhowto kbfixme kbmsifixme KB223300

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com