Raksta ID: 223414 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

K??DAS ZI?OJUMS

M??inot druk?t no programmas Outlook, varat sa?emt ??du k??das zi?ojumu:
Uzs?kot druk??anu, rad?s k??da.
PIEZ?ME. Microsoft Office 2000 ir ieb?v?ta funkcionalit?te, kas ?auj ieg?t papildu inform?ciju par br?din?jumiem un k??du zi?ojumiem, ar kuriem saist?to probl?mu nov?r?ana ir apgr?tin?ta. Ja ?im un citiem Microsoft Office 2000 k??du zi?ojumiem v?laties iesp?jot ?o funkcionalit?ti, Microsoft Office Update Web viet? lejupiel?d?jiet Microsoft Office 2000 piel?gojamo br?din?jumu failu, izmantojot ?o adresi:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=8FBEE1D3-C5BB-4A36-A2F7-DC63DE2A818C
PIEZ?ME. Ja atv?r?t ?o rakstu, noklik??inot uz k??das zi?ojumam atbilsto??s pogas Web Info (Inform?cija t?kl? Web), piel?gojamie br?din?jumi jau ir iesp?joti.

IEMESLS

VEICAM?S DARB?BAS

Printeris nav pieejams

Ja printeris ir tie?i piesl?gts datoram, p?rliecinieties, vai printeris ir iesl?gts un pareizi savienots. Ja printeris ir t?kl?, p?rliecinieties, vai tas ir pieejams no cita datora t?kl?.

Tvert t?kla printera portu

Pirms s?kat ?o darb?bu, sazinieties ar t?kla administratoru, lai p?rliecin?tos, ka jums ir pareizs t?kla printera ce??.

 1. Noklik??iniet uz Start (S?kt), nor?diet uz Settings (Iestat?jumi) un noklik??iniet uz Printers (Printeri).
 2. Ar peles labo pogu noklik??iniet uz printera ikonas, un tad ?sin?jumizv?ln? noklik??iniet uz Properties (Rekviz?ti).
 3. Z?mn? Details (Detaliz?ti) noklik??iniet uz Capture Printer Port (Tvert printera portu).
 4. Sarakst? Device (Ier?ces), noklik??iniet, lai atlas?tu portu, kuru nelieto cits printeris.
 5. Lodzi?? Path (Ce??) ierakstiet printera t?kla ce?u un tad noklik??iniet uz OK (Labi).
 6. Sarakst? Druk?t uz ??du portu noklik??iniet, lai atlas?tu portu, kuru izv?l?j?ties 4. darb?b? un tad noklik??iniet uz OK (Labi).

Atk?rtoti instal?jiet printera draiveri vai p?rbaudiet t?kla druk??anas pakalpojumus

 1. Noklik??iniet uz Start (S?kt), nor?diet uz Settings (Iestat?jumi) un noklik??iniet uz Printers (Printeri).
 2. Ar peles labo pogu noklik??iniet uz noklus?juma printera un tad ?sin?jumizv?ln? noklik??iniet uz Delete (Dz?st). Ja tiek pied?v?ts un ja v?laties no?emt liekos failus, kas paliku?i sist?m?, noklik??iniet uz Yes (J?).
 3. Veiciet dubultklik??i uz ikonas Add Printer (Pievienot printeri) un izpildiet printera pievieno?anas vedn? sniegtos nor?d?jumus, lai atk?rtoti instal?tu printera draiveri. Ja tiek pied?v?ts un ja v?laties aizst?t eso?os failus, noklik??iniet uz Yes (J?).
 4. Turkl?t datoram, kur? koplieto printeri, var b?t nepiecie?ama ?pa?a uzman?ba attiec?b? uz druk??anas pakalpojumiem. Sazinieties ar t?kla administratoru, lai noskaidrotu, vai druk??anas pakalpojumi darbojas.

PAPILDINDORM?CIJA

Lai ieg?tu papildinform?ciju par druk??anas probl?m?m, str?d?jot ar Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98 vai Microsoft Windows Millennium, noklik??iniet uz nor?d?t? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
128345 Druk??anas probl?mu nov?r?ana sist?m? Windows 95/98/Millennium Edition (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)
Lai ieg?tu papildinform?ciju par druk??anas probl?m?m, kas rakstur?gas programmai Outlook 2000, noklik??iniet uz rakstu numuriem un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstus:
195861 OL2000: (IMO) k??da 1120, kas radusies, druk?jot FAKSU (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)
196683 OL2000: Programma Outlook uzkaras, druk?jot detaliz?tu adre?u kart??u skatu (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)
197724 OL2000: (IMO) k??das zi?ojums: Neizdev?s faila autom?tiska druk??ana (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)
212911 OL2000: Kontaktadre?u kart??u druk??anas probl?ma (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)
212942 OL2000: Druk?jot uz HP LaserJet 5Si/Si MX PS, printeris izraisa neder?gas lappuses k??mi (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)
212946 OL2000: K??das zi?ojums: 'OUTLOOK izrais?ja visp?r?g?s aizsardz?bas k??mi modul? HPBLA2.DLL' Druk??anas kart?te (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)
212958 OL2000: Druk?jot kontaktpersonu vienumu uz Epson LP-9200S, printeris izraisa printera draivera av?riju (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)
218370 OL2000: (IMO) faksa k??das zi?ojums: Nevar start?t drukas darbu (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)
222419 OL2000: (CW) k??da radusies, druk?jot sapulces piepras?jumu no neatv?rta zi?ojuma (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)
223410 OL2000: K??das zi?ojums: K??da radusies, ieg?stot druk??anas iestat?jumus. Atiestat?ti noklus?juma druk??anas iestat?jumi. (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)
234623 OL2000: K??das zi?ojums: 'Nevar izg?t inform?ciju par printeri. Lai p?rbaud?tu printera iestat?jumus, Windows vad?bas panel? Control Panel veiciet dubultklik??i uz ikonas Printers' (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)
238473 OL2000: (IMO) k??das zi?ojums: Druk?jot faksu, ir izdruk?ta PCL XL k??da (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)
253966 OL2000: Defin?jot druk??anas stilu vai druk??anu Outlprnt, rad?s k??da (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)

Rekviz?ti

Raksta ID: 223414 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: ceturtdiena, 2006. gada 8. j?nijs - P?rskat??ana: 4.3
ATTIECAS UZ
 • Microsoft Outlook 2000 Standard Edition
Atsl?gv?rdi: 
kbdownload kbprb KB223414

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com