Identifikator ?lanka: 223414 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

PORUKA O GRE?CI

Prilikom poku?aja ?tampanja iz programa Outlook mo?ete primiti slede?u poruku o gre?ci:
Do?lo je do gre?ke na po?etku ?tampanja.
NAPOMENA: Microsoft Office 2000 ima ugra?enu funkcionalnost koja dozvoljava dobijanje vi?e informacija o upozorenjima i porukama o gre?ci koje su te?ke za re?avanje. Ako ?elite da omogu?ite funkcionalnost za ovu i druge poruke o gre?ci u programu Microsoft Office 2000, preuzmite datoteku Microsoft Office 2000 Customizable Alerts (Prilagodljiva upozorenja za Microsoft Office 2000) sa Web lokacije Microsoft Office Update na slede?oj adresu:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=8FBEE1D3-C5BB-4A36-A2F7-DC63DE2A818C
NAPOMENA: Ako ste do?li do ovog ?lanka tako ?to ste kliknuli na dugme Web Info (Informacije na mre?i) u okviru poruke o gre?ci, ve? imate omogu?enu funkcionalnost ?Customizable Alerts? (Prilagodljiva upozorenja).

UZROK

?TA POKU?ATI

Printer Unavailable (?tampa? nije dostupan)

Ako je ?tampa? povezan direktno sa ra?unarom, uverite se da je ?tampa? uklju?en i pravilno povezan. Ako se ?tampa? nalazi na mre?i, uverite se da je mogu?e pristupiti ?tampa?u sa drugog ra?unara na mre?i.

Uhvatite port mre?nog ?tampa?a

Pre nego ?to zapo?nete ovu proceduru, proverite sa va?im administratorom mre?e da biste se uverili da imate ispravnu putanju za mre?ni ?tampa?.

 1. Kliknite na dugme Start, postavite pokaziva? na stavku Settings (Postavke) i zatim izaberite stavku Printers (?tampa?i).
 2. Kliknite desnim tasterom mi?a na ikonu ?tampa?a i zatim u priru?nom meniju izaberite stavku Properties (Svojstva).
 3. Na kartici Details (Detalji) kliknite na dugme Capture Printer Port (Uhvati port ?tampa?a).
 4. Na listi Device (Ure?aj) kliknite da biste izabrali port koji ne koristi neki drugi ?tampa?.
 5. U okviru Path (Putanja) otkucajte mre?nu putanju do ?tampa?a i zatim kliknite na dugme OK (U redu).
 6. Na listi Print to the Following Port (?tampaj na slede?i port) kliknite da biste izabrali port koji ste izabrali u koraku 4 i zatim kliknite na dugme OK (U redu).

Ponovo instalirajte upravlja?ki program ?tampa?a ili proverite mre?ne usluge ?tampanja

 1. Kliknite na dugme Start, postavite pokaziva? na stavku Settings (Postavke) i zatim izaberite stavku Printers (?tampa?i).
 2. Kliknite desnim tasterom mi?a na podrazumevani ?tampa? i zatim u priru?nom meniju izaberite stavku Delete (Izbri?i). Ako budete upitani da li ?elite da uklonite dodatne datoteke koje su preostale u sistemu, kliknite na dugme Yes (Da).
 3. Dvaput kliknite na ikonu Add Printer (Dodaj ?tampa?) i sledite uputstva u programu Add Printer Wizard (?arobnjak za dodavanje ?tampa?a) kako biste ponovo instalirali upravlja?ki program za ?tampa?. Ako budete upitani da li ?elite da zamenite postoje?e datoteke, kliknite na dugme Yes (Da).
 4. Osim toga, ra?unar koji deli ?tampa? ?e mo?da zahtevati dodatnu pa?nju po pitanju usluga ?tampanja. Obratite se administratoru mre?e da biste ustanovili da li usluge ?tampanja funkcioni?u.

DODATNE INFORMACIJE

Za dodatne informacije o problemima sa ?tampanjem prilikom kori??enja operativnih sistema Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98 ili Microsoft Windows Millennium, kliknite na broj ?lanka ispod da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
128345 Re?avanje problema sa ?tampanjem u operativnom sistemu Windows 95/98/Millennium Edition (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)
Za dodatne informacije o re?avanju problema prilikom ?tampanja koji su specifi?ni za program Outlook 2000, kliknite na slede?e brojeve ?lanaka da biste videli ?lanke u Microsoft bazi znanja:
195861 OL2000: (IMO) Gre?ka 1120 prilikom ?tampanja FAKSA (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)
196683 OL2000: Zastoj prilikom ?tampanja detaljnog prikaza kartica sa adresom u programu Outlook (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)
197724 OL2000: (IMO) Poruka o gre?ci: Automatsko ?tampanje datoteke nije uspelo (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)
212911 OL2000: Problem prilikom ?tampanja kartica sa adresom kontakta (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)
212942 OL2000: ?tampanje pomo?u ?tampa?a HP LaserJet 5Si/Si MX PS uzrokuje gre?ku neva?e?e stranice (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)
212946 OL2000: Poruka o gre?ci: Stil kartice ?tampanja 'OUTLOOK je izazvao gre?ku op?te za?tite u modulu HPBLA2.DLL' (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)
212958 OL2000: ?tampanje stavke ?Kontakti? na ?tampa?u Epson LP-9200S izaziva prekid rada upravlja?kog programa ?tampa?a (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)
218370 OL2000: (IMO) Poruka o gre?ci za faks: Nije mogu?e po?eti posao ?tampanja (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)
222419 OL2000: (CW) Gre?ka prilikom ?tampanja poziva za sastanak iz neotvorene poruke (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)
223410 OL2000: Poruka o gre?ci: Gre?ka prilikom pribavljanja postavki za ?tampanje. Va?e postavke za ?tampanje su vra?ene na podrazumevanu vrednost. (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)
234623 OL2000: Poruka o gre?ci: 'Nije mogu?e preuzeti informacije o ?tampa?u. Da biste proverili postavke ?tampa?a, dvaput kliknite na ikonu Printers (?tampa?i) u Windows Control Panel (kontrolnoj tabli operativnog sistema Windows)' (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)
238473 OL2000: (IMO) Poruka o gre?ci za faks: PCL XL Gre?ka je od?tampana prilikom ?tampanja faksa (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)
253966 OL2000: Gre?ka prilikom prilikom ?tampanja u programu Outlook prilikom definisanja stila ?tampanja ili samog ?tampanja (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)

Svojstva

Identifikator ?lanka: 223414 - Poslednji pregled: 15. maj 2006. - Revizija: 4.3
ODNOSI SE NA
 • Microsoft Outlook 2000 Standard Edition
Klju?ne re?i: 
kbdownload kbprb KB223414

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com