M t? c?a dai d?ng v Per-Session Cookies trong Internet Explorer

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 223799 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TM T?T

Internet Explorer 5 cung c?p ki?m sot an ninh ring bi?t cho cookie lin t?c v cho m?i phin cookie. M?t cookie l m?t phng php cho m?t my ch? Web ? duy tr? nh n?c thng tin v? ng?i dng nh ng?i dng i?u h?ng cc trang khc nhau trn trang web, v khi ng?i dng quay tr? l?i cc trang web t?i m?t th?i gian sau .

THNG TIN THM

Persistent cookie ?c lu tr? cho m?t kho?ng th?i gian m ?c thi?t l?p b?i cc my ch? Web khi n v?t qua cookie cho Internet Explorer. Nh?ng cookie ny s? ?c s? d?ng ? lu tr? thng tin nh n?c gi?a thm ?n m?t trang web.

Trn m?i phin cookie ?c s? d?ng ? lu tr? thng tin nh n?c ch? trong v?ng m?t phin. Nh?ng cookie ny s? ?c lu tr? ch? trong khi m?t ng?i dng truy c?p vo my ch? Web pht hnh cc cookie m?i phin lm vi?c v s? b? xa b? nh? cache, khi ng?i dng ng c?a phin giao d?ch.

Trn m?i phin cookie th?ng ?c s? d?ng b?i ho?t ?ng Server Pages (ASP) ch?y trn Microsoft Internet thng tin my ch? 3.0 ho?c sau . Nh?ng cookie ny s? lu tr? thng tin phin lm vi?c nh ng?i dng i?u h?ng ?n nhi?u ASP trang trong m?t trang web.

? bi?t thm chi ti?t v? lm th? no ? ty ch?nh ci ?t cookie c?a b?n trong Internet Explorer 5, b?m vo s? bi vi?t d?i y ? xem bi vi?t trong c s? ki?n th?c Microsoft:
196955 Lm th? no ? thi?t l?p v ty ch?nh thi?t ?t cookie trong tr?nh duy?t Internet Explorer 5

THAM KH?O

Cookie ?c ?nh ngh?a trong RFC 2965, "HTTP c ch? qu?n l? nh n?c". RFCs c th? ?c t?m th?y tr?c tuy?n t?i Web site sau:
http://www.RFC-Editor.org

Thu?c tnh

ID c?a bi: 223799 - L?n xem xt sau cng: 21 Thang Tam 2011 - Xem xt l?i: 2.0
p d?ng
 • Microsoft Internet Explorer 6.0, khi ?c dng v?i:
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
  • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
  • Microsoft Windows 2000 Server
  • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
  • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
T? kha:
kbinfo kbmt KB223799 KbMtvi
My d?ch
QUAN TRONG: Bi vi?t ny ?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch my c?a Microsoft ch? khng ph?i do con ng?i d?ch. Microsoft cung c?p cc bi vi?t do con ng?i d?ch v c? cc bi vi?t do my d?ch ? b?n c th? truy c?p vo t?t c? cc bi vi?t trong C s? Ki?n th?c c?a chng ti b?ng ngn ng? c?a b?n. Tuy nhin, bi vi?t do my d?ch khng ph?i lc no c?ng hon h?o. Lo?i bi vi?t ny c th? ch?a cc sai st v? t? v?ng, c php ho?c ng? php, gi?ng nh m?t ng?i n?c ngoi c th? m?c sai st khi ni ngn ng? c?a b?n. Microsoft khng ch?u trch nhi?m v? b?t k? s? thi?u chnh xc, sai st ho?c thi?t h?i no do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t ?ng s? d?ng c?a khch hng gy ra. Microsoft c?ng th?ng xuyn c?p nh?t ph?n m?m d?ch my ny.
Nh?p chu?t vo y ? xem b?n ti?ng Anh c?a bi vi?t ny:223799

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com