B?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i "đ?a ñaày c? g?ng ghi vào ? đ?a" khi b?n c? g?ng ti?t ki?m, m? ho?c đóng m?t tài li?u trong Word 2000

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 224031 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

THÔNG ĐI?P L?I

Khi b?n c? g?ng ti?t ki?m, m? ho?c đóng m?t tài li?u trong Word, ho?c khi b?n th?c hi?n các ch?c năng khác Windows trong khi t? đang ch?y, b?n có th? nh?n đư?c thông báo l?i sau:
Đ?a b? đ?y c? g?ng đ? vi?t thư cho ? đ?a. Phóng m?t s? không gian trên ? đ?a này, ho?c lưu tài li?u vào đ?a khác.
CHÚ Ý: Microsoft Office 2000 đ? đư?c xây d?ng trong ch?c năng cho phép b?n đ? có thêm thông tin v? khó khăn kh?c ph?c c?nh báo ho?c thông báo l?i. N?u b?n mu?n kích ho?t ch?c năng này cho đi?u này và các thông báo l?i trong Microsoft Office 2000, xin vui l?ng t?i các t?p tin Microsoft Office 2000 Customizable Alerts t? trang web Microsoft Office Update Web theo đ?a ch?:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID = 8FBEE1D3-C5BB-4A36-A2F7-DC63DE2A818C
LƯU ?: N?u b?n đ?t đ?n bài vi?t này b?ng cách b?m vào các Thông tin trang web nút trong m?t thông báo l?i, b?n đ? có c?nh báo tùy ch?nh đư?c kích ho?t.

CÁC VI?C C?N LÀM

LƯU ? CHO MICROSOFT WINDOWS XP: T?t c? các hư?ng d?n cho Windows XP đư?c d?a trên Microsoft Windows XP m?c đ?nh B?t đ?u tr?nh đơn. N?u b?n đang s? d?ng các Cổ điển ch? đ? xem cho Windows XP, các l?nh và h?p tho?i là gi?ng như nh?ng ngư?i cho Microsoft Windows 2000.

Đ?a b?n đang c? g?ng đ? lưu vào đ? không đ? vùng đ?a tr?ng.

 • Mi?n phí m?t s? không gian trên đ?a mà b?n mu?n lưu tài li?u c?a b?n đ?n.

  - hay -
 • S? d?ng m?t đ?a v?i nhi?u không gian tr?ng.

  - hay -
 • Lưu vào m?t v? trí có đ? không gian tr?ng.

Thư m?c văn ph?ng là ? m?t v? trí mà b?n không th? ghi vào.

V?n đ? này có th? x?y ra khi t?t c? các đi?u ki?n sau là đúng:
 • Máy tính c?a b?n đang ch?y Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98 ho?c Microsoft Windows Millennium Edition (Me) v?i h? sơ ngư?i dùng, ho?c Microsoft Windows NT 4.0.

  - và -
 • Cài đ?t Office 2000 đ? đư?c th?c hi?n cho ngư?i dùng khác trên máy tr?m, nhưng không ph?i cho b?n.

  - và -
 • Thư m?c văn ph?ng là ? m?t v? trí mà b?n không th? ghi vào. Đi?u này có th? x?y ra n?u b?n cài đ?t Word v?i m?t ch?y t? đ?a CD cài đ?t, ch?y t? cài đ?t máy ch? m?ng, ho?c m?t cài đ?t đ?a phương trên m?t máy tr?m Windows NT n?u b?n không có quy?n ghi vào thư m?c văn ph?ng.

  - và -
 • B?n b?t đ?u và b? thu?c lá t? l?n đ?u tiên, mà không c?n s? d?ng các M?i l?nh trên các Tệp tr?nh đơn.
Khi b?n thoát kh?i t?, t? c? g?ng đ? vi?t m?t t?p tin Normal.dot (m?u) trong thư m?c văn ph?ng. Do văn ph?ng c?p n?m trong m?t v? trí mà b?n không th? ghi lên, b?n nh?n đư?c thông báo l?i đư?c mô t? trư?c đó trong bài vi?t này.

Để giải quyết vấn đề này, làm theo các bước sau:
 1. B?t đ?u Microsoft Word.
 2. Trên các Công cụ tr?nh đơn, nh?p vào Tuỳ chọn.
 3. B?m vào các T?p tin đ?a đi?m tab.
 4. Dư?i Lo?i t?p, b?m Ngư?i s? d?ng m?u, và sau đó nh?p vào S?a đ?i.
 5. Trong các S?a đ?i v? trí h?p tho?i, ch?n m?t tên c?p m?i, và sau đó nh?p vào Ok.
 6. Dư?i Lo?i t?p, b?m Nhóm làm vi?c m?u, và sau đó nh?p vào S?a đ?i.
 7. Trong các S?a đ?i v? trí h?p tho?i, ch?n m?t tên c?p m?i, và sau đó nh?p vào Ok hai l?n. Giá tr? m?c đ?nh undefined (tr?ng).
 8. Thoát kh?i Word mà không lưu thay đ?i vào t?p tin Normal.dot, và sau đó kh?i đ?ng l?i Word.
Ch? vi?t m?t t?p tin Normal.dot m?i trong v? trí đư?c ch? r? trong bư?c 5. N?u ch? vi?t t?p tin Normal.dot trong m?t v? trí khác hơn là m?t trong nh?ng b?n đư?c ch? đ?nh, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Di chuy?n b?ng tay (không sao chép) t?p tin Normal.dot vào thư m?c mà b?n mu?n.
 2. Làm theo bư?c 1 thông qua 5 ? trên đ? thi?t l?p đư?ng d?n ngư?i s? d?ng m?u đ? thư m?c có ch?a các t?p tin Normal.dot.
LƯU ?: Hành vi này là do thi?t k? và là khác nhau t? phiên b?n trư?c c?a Word. Phiên b?n trư?c c?a Word t?m ki?m thư m?c chương tr?nh (văn ph?ng) cho m?t t?p tin Normal.dot trư?c khi t?m ki?m các v? trí mà ngư?i s? d?ng m?u ho?c nhóm làm vi?c m?u.B?n nh?n đư?c thông báo l?i khi b?n lưu m?t t?p tin vào m?t máy ch? Novell.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? nguyên nhân này, b?m vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
163699 "Đ?a có th? là đ?y đ?" thông đi?p khi lưu t?p vào m?t máy ch? Novell


C?p t?p t?m th?i c?a b?n có ch?a m?t s? l?n các t?p tin t?m th?i đi l?c.

 1. Kh?i đ?ng l?i Windows, đ?m b?o r?ng không có không có chương tr?nh đang ch?y sau khi Windows kh?i đ?ng đư?c hoàn t?t.
 2. Trong Windows Explorer, vào thư m?c Windows Temp.
 3. Ch?n t?t c? các file trong thư m?c Temp và xóa chúng.


T? m?c đ?nh m?u, Normal.dot, có th? b? h?ng.

Đ?i tên t? m?c đ?nh m?u, Normal.dot. Xây d?ng sau khi b?n làm đi?u này, t? l?i m?t s? khác t? đ?ng. Đ? đ?i tên các m?u Normal.dot, h?y làm theo các th? t?c thích h?p cho các phiên b?n c?a Windows:

Microsoft Windows 95, Windows 98, ho?c Windows NT 4.0

 1. Đóng Microsoft Word. N?u b?n đang s? d?ng Word như biên t?p thư đi?n t? c?a b?n trong Microsoft Outlook, c?ng đóng Microsoft Outlook.
 2. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n T?m, và sau đó nh?p vào T?p ho?c c?p.
 3. Trong các Đ?t tên h?p, lo?i Normal.dot.
 4. N?u b?n mu?n xác đ?nh v? trí đ? b?t đ?u t?m ki?m, nh?p vào Tr?nh duy?t.
 5. Nh?n vào đây đ? ch?n các Bao g?m c?p con h?p ki?m.
 6. Nh?p vào T?m th?y bây gi?.
 7. Trong danh sách t?p t?m th?y, nh?n vào đây đ? ch?n Normal.dot.
 8. Trên các Tệp tr?nh đơn, nh?p vào Đ?i tên.
 9. Lo?i Normal.Old và nh?n ENTER.

  LƯU ?: N?u b?n nh?n đư?c thông báo sau khi b?n c? g?ng đ? đ?i tên Normal.dot
  Không th? đ?i tên b?nh thư?ng: truy c?p b? t? ch?i.

  H?y ch?c ch?n r?ng đ?a không đ?y đ? ho?c ghi, và r?ng các t?p tin không ph?i là hi?n đang dùng.
  V?n c?n ch?y Microsoft Word. Nh?p vào Ok và b? thu?c lá t?. Sau đó c? g?ng đ?i tên b?nh thư?ng m?t l?n n?a. N?u Word không xu?t hi?n trên thanh tác v? Windows, nh?n CTRL + ALT + DELETE đ? xem các c?a s? Đóng chương tr?nh h?p tho?i. N?u Microsoft Word s? xu?t hi?n trong danh sách chương tr?nh, b?m vào đ? ch?n Microsoft Word và nh?p vào K?t thúc tác v?. N?u b?n nh?n đư?c tin nh?n
  Chương tr?nh này không đáp ?ng. Nó có th? b?n r?n, ch? đ?i m?t ph?n ?ng t? b?n, ho?c nó có th? đ? ng?ng ch?y.

  B?m H?y b? đ? b? qua và quay tr? l?i Windows.

  Đóng chương tr?nh này ngay l?p t?c, nh?p vào k?t thúc nhi?m v?. B?n s? m?t b?t k? thông tin chưa lưu trong chương tr?nh này.
  Nh?p vào K?t thúc tác v?.
 10. Trong các T?m: T?t c? các t?p h?p tho?i h?p, b?m vào Đóng trên các Tệp tr?nh đơn.

Microsoft Windows Millennium Edition (Me), Microsoft Windows 2000 ho?c Microsoft Windows XP

 1. Thoát kh?i Microsoft Word. N?u b?n đang s? d?ng Word như biên t?p thư đi?n t? c?a b?n trong Microsoft Outlook, c?ng đóng Microsoft Outlook.
 2. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Tìm kiếm, và sau đó nh?p vào Cho t?p ho?c c?p.
 3. Trong các T?m ki?m t?p và c?p tên là h?p, lo?i Normal.dot.

  Trong Windows XP, g? Normal.dot trong các T?t c? hay m?t ph?n c?a tên t?p h?p.
 4. N?u b?n mu?n xác đ?nh v? trí đ? b?t đ?u t?m ki?m, thay đ?i các T?m trong h?p đ?n v? trí thích h?p. N?u không, thay đ?i các T?m trong h?p thư m?c g?c c?a ? đ?a c?ng c?a b?n.
 5. Nh?p vào T?m ki?m ngay. (Trong Windows XP, nh?p vào Tìm kiếm.)
 6. Trong các K?t qu? t?m ki?m, nh?n vào đây đ? ch?n Normal.dot.
 7. Trên các Tệp tr?nh đơn, nh?p vào Đ?i tên.
 8. Lo?i Normal.Old và nh?n ENTER.

  LƯU ?: N?u b?n nh?n đư?c thông báo sau khi b?n c? g?ng đ? đ?i tên Normal.dot
  Không th? đ?i tên b?nh thư?ng: đ? có m?t s? vi ph?m chia s?.

  Các t?p tin m? ngu?n ho?c đích có th? s? d?ng.
  V?n c?n ch?y Microsoft Word. Nh?p vào Ok và b? thu?c lá t?. Sau đó c? g?ng đ?i tên b?nh thư?ng m?t l?n n?a. N?u Word không xu?t hi?n trên thanh tác v? Windows, nh?n CTRL + ALT + DELETE.
  • Trong Windows 2000 ho?c Windows XP, nh?p vào Qu?n l? tác v? trong các Windows Security h?p tho?i. N?u Microsoft Word là trong danh sách chương tr?nh trên các Các ?ng d?ng tab, b?m vào Microsoft Word, và sau đó nh?p vào K?t thúc tác v?. N?u WINWORD.EXE trên các Quy tr?nh tab, b?m vào WINWORD.EXE, và sau đó nh?p vào K?t thúc ti?n tr?nh.

   N?u b?n nh?n đư?c thông báo sau, b?m K?t thúc ngay:
   H? th?ng này không th? k?t thúc chương tr?nh này v? nó đang ch? đ?i m?t ph?n ?ng t? b?n.

   Đ? tr? v? Windows và ki?m tra t?nh tr?ng c?a chương tr?nh, b?m H?y b?.

   N?u b?n ch?n đ? k?t thúc chương tr?nh ngay l?p t?c, b?n s? m?t m?i d? li?u chưa đư?c lưu. Đ? k?t thúc chương tr?nh ngay l?p t?c, nh?p vào K?t thúc ngay.
   N?u b?n nh?n đư?c thông báo sau, b?m Có.
   C?nh báo: Vi?c ch?m d?t m?t quá tr?nh có th? gây ra k?t qu? không mong mu?n k? c? m?t d? li?u và h? th?ng b?t ?n. Quá tr?nh này s? không đư?c trao cơ h?i đ? lưu tr?ng thái ho?c d? li?u c?a nó trư?c khi nó ch?m d?t. B?n có ch?c b?n mu?n ch?m d?t quá tr?nh?
   - hay -
  • Trong Microsoft Windows Me, nh?n vào đây đ? ch?n Microsoft Word trong các Đóng h?p tho?i chương tr?nh, và sau đó b?m K?t thúc tác v?.
 9. Trong các K?t qu? t?m ki?m h?p tho?i h?p, b?m vào Đóng trên các Tệp tr?nh đơn.
LƯU ?: Macro, AutoText m?c, t? h?p phím t?t, tùy ch?nh thanh công c?, cài đ?t thanh công c? và phong cách đư?c lưu tr? trong các m?u b?nh thư?ng. Sau khi b?n đ?i tên các m?u b?nh thư?ng, b?n có th? sao các macro, AutoText m?c, t? h?p phím t?t, tùy ch?nh thanh công c?, cài đ?t thanh công c? và phong cách vào m?u c?a b?n b?nh thư?ng m?i.
 1. Trên các Công cụ tr?nh đơn, nh?p vào M?u và Add-in.
 2. Nh?p vào Trình sắp xếp, và sau đó nh?p vào tab cho các m?c mà b?n mu?n sao.
 3. Đ? sao kho?n m?c đ?n ho?c t? m?t b?n m?u khác nhau ho?c t?p, b?m Đóng t?p đóng tài li?u hi?n ho?t và c?a nó kèm theo m?u, ho?c đ? đóng các m?u b?nh thư?ng.
 4. Nh?p vào M? t?p đ? m? các m?u b?nh thư?ng mà b?n đ?i tên trư?c đó trong bài vi?t này.
 5. B?m vào kho?n m?c mà b?n mu?n sao chép trong m?t trong hai danh sách, và sau đó nh?p vào Sao.
Đ? ch?n m?t lo?t các m?t hàng, gi? phím SHIFT và b?m vào các kho?n m?c đ?u tiên và cu?i cùng. Nh?n đ? ch?n m?i m?c, gi? Ctrl khi b?n b?m vào m?i m?c.

LƯU ?: N?u b?n sao chép các thanh công c? mà b?n đ? gán Tu? macro, b?n c?ng ph?i sao chép các macro.

THÔNG TIN THÊM

Đ? bi?t thêm chi ti?t, b?m vào nh?ng con s? bài vi?t dư?i đây đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
224059 WD2000: Thông báo l?i: "đ?a có đ?y đ?. Phóng m?t s? không gian trên ? đ?a này, ho?c lưu tài li?u vào đ?a khác. H?y th? m?t ho?c nhi?u sau: đóng b?t k? unneeded tài li?u, chương tr?nh, và windows. "
224041 WD2000: Thông báo l?i: "Đ?a đ?y ho?c quá nhi?u t?p đang m?"

Thu?c tính

ID c?a bài: 224031 - L?n xem xét sau cùng: 18 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Word 2000 Standard Edition
T? khóa: 
kbstore kbopenfile kbtshoot kbinfo kbmt KB224031 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:224031

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com