Thông báo l?i "?ng d?ng máy ch?, ngu?n t?p tin, ho?c m?c không th? đư?c t?m th?y" khi b?n làm vi?c v?i các đ?i tư?ng tài li?u Word 2000

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 224034 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

THÔNG ĐI?P L?I

Khi b?n đang làm vi?c v?i các đ?i tư?ng tài li?u Word, thông báo l?i sau đây có th? xu?t hi?n:
Máy ch? ?ng d?ng, t?p tin ngu?n ho?c m?c không th? đư?c t?m th?y. Đ?m b?o các ?ng d?ng đư?c cài đ?t đúng, và r?ng nó đ? không b? xóa, di chuy?n ho?c đ?i tên.

CHÚ Ý: Microsoft Office 2000 đ? đư?c xây d?ng trong ch?c năng cho phép b?n đ? có thêm thông tin v? khó khăn kh?c ph?c c?nh báo ho?c thông báo l?i. N?u b?n mu?n kích ho?t ch?c năng này cho đi?u này và các thông báo l?i trong Microsoft Office 2000, xin vui l?ng t?i các t?p tin Microsoft Office 2000 Customizable Alerts t? trang web Microsoft Office Update Web theo đ?a ch?:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID = 8FBEE1D3-C5BB-4A36-A2F7-DC63DE2A818C
LƯU ?: N?u b?n đ?t đ?n bài vi?t này b?ng cách b?m vào các Thông tin trang web nút trong m?t thông báo l?i, b?n đ? có c?nh báo tùy ch?nh đư?c kích ho?t.

CÁC VI?C C?N LÀM

?ng d?ng đ? b? xóa, di chuy?n ho?c đ?i tên.

Các ?ng d?ng mà các đ?i tư?ng đư?c liên k?t b? thi?u.

Ví d?, khi b?n nh?p đúp vào m?t đ?i tư?ng ?nh Bitmap vào m?t t? tài li?u và Microsoft Windows Sơn ?ng d?ng đ? đư?c g? b?, các bên trên thông báo l?i s? xu?t hi?n.

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, b?n ph?i cài đ?t l?i ?ng d?ng b? thi?u.

B?n đang c? g?ng đ? ch?nh s?a m?t đ?i tư?ng WordArt.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? v?n đ? này, xin vui l?ng xem dư?i đây bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
198192 WD2000: Không th? ch?nh s?a các phiên b?n trư?c c?a đ?i tư?ng WordArt
136215 WD: L?i khi kh?i đ?ng t? ngh? thu?t b?ng cách s? d?ng l?nh chèn đ?i tư?ng

B?n đang chèn m?t đ?i tư?ng Microsoft Excel thành m?t chương tr?nh khác.

Khi b?n chèn m?t Microsoft Excel đ?i tư?ng vào m?t chương tr?nh khác, l?i này tin nh?n có th? xu?t hi?n.

Đ? bi?t thêm chi ti?t, xin vui l?ng xem các bài vi?t sau đây trong các Cơ s? ki?n th?c Microsoft:
178305 Chèn đ?i tư?ng MS Excel gây ra l?i

B?n đang s? d?ng m?t đ?i tư?ng ?nh tài li?u dư?i Windows NT 4.0.

V?n đ? mô t? trong ph?n "Thông báo l?i" ? trên có th? x?y ra khi các đi?u ki?n sau là đúng:
  • B?n chèn ho?c nh?p đúp vào m?t Tài li?u h?nh ?nh đ?i tư?ng trong b?t k? c?a các chương tr?nh đư?c li?t kê ? đ?u c?a bài vi?t này. - và -

  • Máy tính c?a b?n đang ch?y Microsoft Windows NT Phiên b?n 4.0.
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? v?n đ? này, xin vui l?ng xem bài vi?t sau đây trong Microsoft Knowledge Base:
167723 OFF97: L?i b?ng cách s? d?ng h?nh ?nh đ?i tư?ng tài li?u dư?i Windows NT 4.0
Trong chương tr?nh đư?c li?t kê ? đ?u c?a bài vi?t này, b?n có th? chèn m?t h?nh ?nh Tài li?u đ?i tư?ng b?ng cách làm theo các bư?c sau:
  1. Trên các Chèn tr?nh đơn, nh?p vào Đ?i tư?ng. B?m vào các T?o m?i tab.
  2. Trong danh sách Lo?i đ?i tư?ng, b?m Tài li?u h?nh ?nh, và sau đó nh?p vào Ok.

Thu?c tính

ID c?a bài: 224034 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
  • Microsoft Word 2000 Standard Edition
T? khóa: 
kbtshoot kberrmsg kbprb kbmt KB224034 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:224034

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com