Các t?p tin Dsofile.dll cho phép b?n ch?nh s?a các thu?c tính tài li?u văn ph?ng khi b?n không có văn ph?ng đư?c cài đ?t

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 224351 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

T?p tin m?u Dsofile.dll là m?t thành ph?n trong quá tr?nh ActiveX cho các l?p tr?nh s? d?ng Microsoft Visual Basic.NET ho?c Microsoft.NET Framework. B?n có th? s? d?ng đi?u này trong các ?ng d?ng tùy ch?nh c?a b?n đ? đ?c và ch?nh s?a các thu?c tính tài li?u OLE đư?c liên k?t v?i các t?p tin Microsoft Office, ch?ng h?n như sau:
 • Microsoft Excel Workbook
 • Tr?nh bày Microsoft PowerPoint
 • Tài li?u Microsoft Word
 • Microsoft d? án d? án
 • Microsoft Visio b?n v?
 • Các t?p tin khác đư?c lưu trong đ?nh d?ng OLE c?u trúc Storage
T?p tin m?u Dsofile.dll đư?c vi?t trong Microsoft Visual C++. T?p tin m?u Dsofile.dll ch?ng t? làm th? nào đ? s? d?ng OLE32 IPropertyStorage giao di?n đ? truy c?p các thu?c tính m? r?ng c?a t?p tin lưu tr? OLE c?u trúc. Các thành ph?n chuy?n đ?i d? li?u đ? t? đ?ng hóa các lo?i d? li?u thân thi?n đ? s? d?ng d? dàng hơn b?i cao c?p ngôn ng? như Visual Basic 6.0, Visual Basic l?p tr?nh.NET, và C#. T?p tin m?u Dsofile.dll đư?c đưa ra v?i m? đ?y đ? ngu?n và bao g?m các khách hàng m?u đư?c vi?t b?ng Visual Basic 6.0 và Visual Basic.NET 2003 (7,1).

THÔNG TIN THÊM

T?i xu?ng m?u ActiveX thành ph?n

Các t?p tin sau đây có s?n đ? t?i v? t? Microsoft Trung tâm t?i v?:
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? DsoFileSetup_KB224351_x86.exe gói bây gi?.
B?n có mi?n phí ti?n b?n quy?n quy?n s? d?ng, s?a đ?i, tái s?n xu?t và phân ph?i thành ph?n t?p tin m?u Dsofile.dll và các t?p tin m? ngu?n C++ trong b?t k? cách nào b?n th?y h?u ích. Đi?u này là mi?n là b?n đ?ng ? r?ng Microsoft đ? không b?o hành, không có ngh?a v? và không có trách nhi?m cho vi?c s? d?ng c?a h? ho?c cho thông tin cung c?p trong v?ng. Thành ph?n và m? ngu?n đư?c cung c?p mi?n phí cho m?c đích giáo d?c ch? và đư?c xem là m?t m?u. N?u b?n mu?n s? d?ng các thành ph?n, ho?c b?t k? ph?n nào, trong m?t gi?i pháp s?n xu?t, b?n có trách nhi?m xem xét, cho s?a đ?i, đ? th? nghi?m, và đ? h? tr? các thành ph?n chính m?nh.

C?nh báo Dsofile.dll, m? ngu?n và các m?u liên k?t đư?c cung c?p "như là" không có b?o hành c?a lo?i nào, th? hi?n hay ng? ?, bao g?m nhưng không gi?i h?n các b?o đ?m ng? ? kh? năng bán hàng và/ho?c cho m?t m?c đích c? th?. S? d?ng t?i r?i ro c?a riêng b?n.

Chú ý Đ? đ?c và ch?nh s?a tài li?u văn ph?ng 2007 b?ng cách s? d?ng m?u này, b?n ph?i cài đ?t văn ph?ng 2007 Compatibility Pack. Đ? bi?t thêm chi ti?t, xem ph?n "Tài nguyên".

Thông tin v? thu?c tính tài li?u OLE

M?i tài li?u OLE h?p ch?t có th? lưu tr? thông tin b? sung v? tài li?u trong tài s?n liên t?c b?. Đây g?i chung đư?c g?i là các "tài li?u tóm t?t Properties." Các b? tài s?n đư?c qu?n l? b?i "COM/OLE" đ? các khách hàng bên th? ba có th? đ?c thông tin này mà không c?n s? tr? giúp c?a các ?ng d?ng chính có trách nhi?m v? các t?p tin.

Đ? giúp các nhà phát tri?n quan tâm đ?n đ?c thu?c tính tài li?u, chúng tôi đ? cung c?p giao di?n hai sau đây đ? qu?n l? tài s?n b?:
 • IPropertySetStorage
 • IPropertyStorage
Tuy nhiên, m?t s? ngôn ng? l?p tr?nh cao c?p có th? g?p khó khăn khi s? d?ng các giao di?n này b?i v? các giao di?n không t? đ?ng hóa-tương thích. Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, các nhà phát tri?n có th? s? d?ng m?t DLL ActiveX, như v?y "DsoFile m?u" đ? đ?c và vi?t các tài s?n ph? bi?n nh?t đư?c s? d?ng trong các tài li?u h?p ch?t OLE. Đi?u này áp d?ng đ?c bi?t là nh?ng ngư?i đư?c s? d?ng b?i các ?ng d?ng Microsoft Office.

S? d?ng các thành ph?n DsoFile t? ?ng d?ng tùy ch?nh c?a b?n

T?p tin m?u Dsofile.dll l?n đ?c và vi?t cho c? các thu?c tính tiêu chu?n và các thu?c tính tu? ch?nh t? b?t k? t?p tin "OLE c?u trúc Storage". Đi?u này bao g?m, nhưng không gi?i h?n, nh?ng đi?u sau đây:
 • Tài li?u Word
 • Excel Workbook
 • Thuy?t tr?nh PowerPoint
B?i v? kích thư?c và t?c đ? c?a các t?p tin m?u Dsofile.dll, DLL có th? nhi?u hơn n?a hi?u qu? hơn là c? g?ng đ? t? đ?ng hoá văn ph?ng đ?c thu?c tính tài li?u.

Đ? s? d?ng các thành ph?n, h?y đ?t m?t tham chi?u đ?n thư vi?n ki?u Dsofile đư?c đ?t tên "DSO OLE tài li?u thu?c tính đ?c 2.1." Các thành ph?n có th? đư?c s? d?ng cho c? các cu?c g?i cu?i và đ?u b? ràng bu?c các cu?c g?i. t?p m?u Dsofile.dll có ch? có m?t đ?i tư?ng có th? đư?c t?o ra. Đ?i tư?ng đư?c đ?t tên theo DSOFile.OleDocumentProperties. Các DSOFile.OleDocumentProperties đ?i tư?ng cung c?p quy?n truy c?p vào thu?c tính tài li?u OLE c?a m?t t?p tin b?n t?i b?ng cách s? d?ng các M? phương pháp. T?t c? tài s?n đư?c đ?c trong và lưu tr? trên m?. T?t c? tài s?n sau đó đư?c làm s?n có thông qua các OleDocumentProperties đ?i tư?ng đ? ch?nh s?a. Các thu?c tính đư?c ch? vi?t l?i đ? các t?p tin khi b?n g?i Lưu. Khi b?n đang th?c hi?n ch?nh s?a m?t t?p tin, g?i Đóng đ? gi?i phóng các khóa t?p tin.

Thu?c tính OLE tiêu chu?n và các tính ch?t b?n tóm t?t c?a văn ph?ng tiêu chu?n có th? đư?c l?y t? các SummaryProperties b?t đ?ng s?n. Thu?c tính tùy ch?nh đư?c li?t kê trong các CustomProperties b? sưu t?p. M?i tài s?n tùy ch?nh có tên duy nh?t. M?i tài s?n tùy ch?nh là có th? truy c?p vào b? sưu t?p c?a tên đó. B?n có th? thêm ho?c lo?i b? thu?c tính cá nhân. Ngoài ra, b?n có th? li?t kê thông qua toàn b? sưu t?p b?ng cách s? d?ng cú pháp "Cho m?i" trong Visual Basic.NET.

Khi cácM? phương pháp đư?c g?i là, các OleDocumentProperties đ?i tư?ng đư?c đ?t tên theo Dsofile c? g?ng m? tài li?u cho c? truy c?p đ?c và ghi truy c?p. N?u t?p tin đ? đư?c đánh d?u ch? đ?c, ho?c n?u các t?p tin n?m trên m?t ph?n NTFS mà ch? cung c?p truy c?p đ?c, các cu?c g?i có th? th?t b?i. Bạn có thể nhận được thông báo lỗi sau đây:
L?i 70: Permission denied
N?u b?n mu?n m? t?p tin đ? đ?c truy c?p ch?, vư?t qua S? th?t Đ?i v?i các ReadOnly tham s? vào các M? phương pháp. Ngoài ra, b?n có th? vư?t qua các dsoOptionOpenReadOnlyIfNoWriteAccess Qu?c k? n?u b?n mu?n Dsofile đ? c? g?ng m? t?p tin đ? ch?nh s?a. Tuy nhiên, n?u Dsofile không th? đư?c truy c?p b?i v? t?p ch?-đ?c ho?c đ? b? khoá b?i m?t ti?n tr?nh, m? ra m?t b?n sao ch?-đ?c. Sau đó, b?n có th? xác minh cho dù các tài li?u đư?c m? ra ch? đ?c b?ng cách s? d?ng các IsReadOnly b?t đ?ng s?n.

M?t khi m?t tài s?n đ? đư?c thay đ?i ho?c s?a đ?i, b?n có th? s? d?ng các IsDirty b?t đ?ng s?n đ? xác minh cho dù tài s?n đ?t đ? đư?c lưu. Thay đ?i đư?c th?c hi?n không b?ng văn b?n đ? các t?p tin cho đ?n Lưu đư?c g?i là. N?u b?n không g?i Lưu, thay đ?i c?a b?n đang b? m?t vào Đóng.

Thêm vào các thông báo l?i chu?n t? đ?ng hóa, Dsofile có th? quay m?t trong các thông báo tùy ch?nh l?i sau khi có đi?u g? sai:
L?i-2147217151 (& H80041101): B?n ph?i m? m?t tài li?u đ? th?c hi?n thao tác đ? yêu c?u.
L?i-2147217150 (& H80041102): B?n ph?i đóng tài li?u hi?n t?i trư?c khi m? m?t h?nh m?i trong các đ?i tư?ng tương t?.
L?i-2147217149 (& H80041103): Tài li?u đang dùng b?i m?t chương tr?nh khác và không th? đư?c m? ra đ? truy c?p đ?c-ghi.
L?i-2147217148 (& H80041104): Các tài li?u không ph?i là m?t t?p tin OLE và không h? tr? thu?c tính m? r?ng tài li?u.
L?i-2147217147 (& H80041105): L?nh không s?n dùng v? tài li?u đư?c m? trong ch? đ? ch?-đ?c.
L?i-2147217146 (& H80041106): L?nh có s?n cho OLE c?u trúc Storage t?p tin ch?.
L?i-2147217145 (& H80041107): Các đ?i tư?ng không đư?c k?t n?i v?i các tài li?u (nó đ? đư?c g? b? ho?c tài li?u đ? đư?c đóng l?i).
L?i-2147217144 (& H80041108): Không th? truy c?p tài s?n v? thi?t nó thu?c v? không t?n t?i.
L?i-2147217143 (& H80041109): B?t đ?ng s?n đư?c yêu c?u không t?n t?i trong b? sưu t?p.
L?i-2147217142 (& H8004110A): M?t m?c c?a tên đó đ? t?n t?i trong b? sưu t?p.

Unicode tài s?n b?

OLE b?t đ?ng s?n b? lưu chu?i ? m?t trong hai đ?nh d?ng Unicode ho?c trong đ?nh d?ng chu?i k? t? Multi-Byte (MBCS) v?i m?t trang đ? ch? đ?nh m?. Dsofile có th? đ?c và vi?t thư cho m?t trong hai lo?i thi?t l?p tài s?n. Theo m?c đ?nh, Dsofile ch?n Unicode khi Dsofile t?o ra b? m?i, ch?ng h?n như khi thêm thu?c tính vào m?t t?p tin mà không có không có. N?u b?n mu?n Dsofile đ? t?o ra các thi?t l?p b?ng cách s? d?ng MBCS đ?nh d?ng cho dây, b?n có th? vư?t qua các dsoOptionUseMBCStringsForNewSets c? trong các M? phương pháp.

B?i v? hi?n có tài s?n b? có th? s? d?ng đ?nh d?ng MBCS, Dsofile đ? đ? lưu tr? chu?i trong cùng m?t đ?nh d?ng trong m?t lưu. N?u b?n c? g?ng thêm m?t chu?i không th? ánh x? vào trang m? cho s? b?t đ?ng s?n, các ho?t đ?ng có th? không. V? v?y, h?n ch? c?a b?n chu?i k? t? mà b?n bi?t t?n t?i trong trang m? c?a h? th?ng th?c hi?n các t?p tin. Ngoài ra, h?y ch?c ch?n r?ng t?t c? các tài s?n t?p theo đ?nh d?ng Unicode trư?c khi b?n ch?nh s?a các thu?c tính.

Chú ý Dsofile không chuy?n đ?i m?t tài s?n MBCS hi?n có thi?t l?p đ? Unicode. B?n c?n ph?i s?a đ?i m?u n?u b?n mu?n thêm kh? năng này.

Bư?c đ? thi?t l?p và th? nghi?m DLL

Self-extracting setup cài đ?t và đăng k? các thành ph?n DsoFile.dll trong m?t v? trí mà b?n mu?n. Thi?t l?p self-extracting c?ng cài đ?t hai Visual Basic.NET th? nghi?m các ?ng d?ng mà ch?ng minh làm th? nào đ? s? d?ng các thành ph?n và t?t c? m? ngu?n.

N?u b?n di chuy?n t?p DLL vào v? trí khác ho?c m?t máy tính khác, b?n ph?i đăng k? l?i DLL trư?c khi b?n có th? s? d?ng nó m?t l?n n?a. Đ? th?c hi?n vi?c này, g? regsvr32 [filepath]\dsofile.dll trong các Ch?y h?p tho?i trên các B?t đ?u tr?nh đơn.

Đ? ch?y m?u, h?y làm theo các bư?c sau:

Đ?i v?i m?t cu?c bi?u t?nh 6,0 Visual Basic

 1. M? d? án m?u Visual Basic 6.0 đư?c đ?t tên như sau:

  .\Source\Vb6Demo\PropDemo.vbp
 2. H?y ch?c ch?n r?ng Dsofile.dll đ? đư?c m?t cách chính xác referenced. Đ? làm đi?u này, ch?n Tham khảo trên các Dự án tr?nh đơn. Xác minh cho dù m?t tham chi?u đư?c đ?t cho DSO OLE thu?c tính tài li?u đ?c 2.1.
 3. Nh?n F5 đ? ch?y các d? án.
 4. Khi b?n đư?c nh?c đ? m? m?t t?p tin h?p ch?t tài li?u, ch?n m?t t?p tin thích h?p và thông báo r?ng c?a nó thu?c tính tài li?u xu?t hi?n.

Cho m?t Visual Basic 2003 (7,1) ho?c cho m?t cu?c bi?u t?nh Visual Basic 2005 (8,0)

 1. M? d? án Visual Basic 7,1 đư?c đ?t tên như sau:

  .\Source\Vb7Demo\FilePropDemoVB7.sln

  B?n có th? m? d? án này trong m?t trong hai Visual Basic 7.1 trong Visual Studio.LƯ?I 2003 ho?c trong th? giác cơ b?n 8,0 trong Visual Studio 2005.
 2. N?u b?n b? nh?c đ? t? đ?ng chuy?n đ?i các gi?i pháp đ? đ?nh d?ng 8,0, b?m Có, và làm theo thu?t s? đ? chuy?n đ?i các d? án.
 3. Nh?n F5 đ? biên d?ch và ch?y d? án Visual Basic.
 4. Khi các h?nh th?c xu?t hi?n, nh?p vào M?.
 5. Ch?n m?t t?p tin văn ph?ng thích h?p và nh?p vào Ok.

  Chú ? r?ng các thu?c tính tài li?u c?a các t?p tin văn ph?ng xu?t hi?n trong h?p tho?i. B?n có th? ch?nh s?a các thu?c tính c?a tài li?u.

THAM KH?O

Các thành ph?n Dsofile.dll đ? đư?c c?p nh?t đ? đ?c và ch?nh s?a thu?c tính tài li?u cho các t?p tin Microsoft Office 2007 n?u b?n c?ng cài đ?t văn ph?ng 2007 Compatibility Pack. Đ? t?i xu?ng và cài đ?t các gói kh? năng tương thích, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID = 941b3470-3ae9-4aee-8f43-c6bb74cd1466
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? đ?c thu?c tính tài li?u t? Visual C++, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
186898Làm th? nào đ? đ?c thu?c tính tài li?u h?p ch?t tr?c ti?p v?i VC ++

Thu?c tính

ID c?a bài: 224351 - L?n xem xét sau cùng: 01 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Visual Basic 2005
 • Microsoft Visual Basic .NET 2003 Standard Edition
 • Microsoft Visual Basic .NET 2002 Standard Edition
 • Microsoft Visual Basic 6.0 Professional Edition
 • Microsoft Visual Studio 6.0 Enterprise Edition
 • Microsoft Office Excel 2007
 • Microsoft Office PowerPoint 2007
 • Microsoft Office Word 2007
 • Microsoft Office Visio Professional 2007
 • Microsoft Office PowerPoint 2003
 • Microsoft Office Visio Professional 2003
 • Microsoft Office Project Professional 2003
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
 • Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition
 • Microsoft Word 2002 Standard Edition
 • Microsoft Visio 2002 Professional Edition
 • Microsoft Project 2002 Standard Edition
T? khóa: 
kbdownload kbautomation kbfile kbinfo kbpersistst kbmt KB224351 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:224351

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com