Windows NT 4.0 h? tr? t?i đa c?a phân vùng h? th?ng 7.8-GB

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 224526 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TÓM T?T

M?c dù Microsoft Windows NT 4.0 có th?, trong l? thuy?t, h? tr? phân ho?ch c?a lên đ?n 16 exabyte kích thư?c b?ng cách s? d?ng các NTFS t?p tin h? th?ng, kích thư?c t?i đa c?a phân vùng h? th?ng đư?c gi?i h?n trong 7,8 Gigabyte (GB).

Chú ý N?u b?n cài đ?t ph?n m?m C?p nh?t Windows NT 4.0 d?a trên máy tính này có m?t phân vùng h? th?ng mà là l?n hơn 7,8 GB, máy tính c?a b?n có th? không kh?i đ?ng l?i m?t cách chính xác. Ví d?, sau khi b?n cài đ?t m?t C?p Nh?t b?o m?t, b?n có th? nh?n thông báo l?i sau khi b?n kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n:
H? đi?u hành b? n?p v4.01
Đ?a tr?ng thái l?i I/O = 00000001
Windows NT không th? kh?i đ?ng v? t?p sau là b? thi?u ho?c h?ng: winnt\system32\Ntoskrnl.exe
Xin vui l?ng cài đ?t l?i m?t b?n sao c?a t?p tin ? trên.
Phân vùng h? th?ng l?n hơn 7,8 GB có th? đư?c t?o ra ch? b?ng cách s? d?ng ti?n ích phân vùng bên th? ba. Khi kh?i đ?ng Windows NT 4.0, h? đi?u hành có th? s? d?ng ch? nh?ng t?p tin trên ph?n GB 7,8 đ?u c?a phân vùng h? th?ng. Sau khi Windows NT 4.0 b?t đ?u, h? đi?u hành có th? truy c?p vào t?t c? các t?p trên ? đ?a. Tuy nhiên, b?n không th? gi?i quy?t v?n đ? này b?ng cách th? công sao chép các t?p tin Ntoskrnl.exe đ? phân vùng h? th?ng, b?i v? các t?p tin có th? đư?c vi?t vư?t ra ngoài ph?n GB 7,8 đ?u c?a phân vùng h? th?ng. Cách duy nh?t đ? đ?m b?o r?ng các t?p tin Ntoskrnl.exe b?ng văn b?n đ? ph?n GB 7,8 đ?u là ph?i phân vùng l?i ? đ?a đ? 7,8 GB ho?c ít hơn.

THÔNG TIN THÊM

Phân vùng h? th?ng đư?c đ?nh ngh?a là phân vùng ch?a các t?p tin c?n thi?t đ? kh?i đ?ng h? th?ng ban đ?u. Dành cho Windows NT, các t?p tin là Ntdetect.com, NTLDR, Boot.ini và đôi khi Ntbootdd.sys.

M?t phân vùng kh?i đ?ng đư?c đ?nh ngh?a là phân vùng ch?a h? th?ng t?p tin. Đ?i v?i Windows NT, đây là phân vùng ch?a thư m?c %SystemRoot%\System32.

H? th?ng phân vùng và phân vùng kh?i đ?ng có th? trên cùng m?t phân vùng ho?c trên phân vùng khác nhau. B?i v? có th? có nhi?u h? đi?u hành đư?c cài đ?t trên m?t máy vi tính, máy tính có th? có nhi?u phân vùng kh?i đ?ng, nhưng m?t máy tính đ? ch? là m?t phân vùng h? th?ng duy nh?t.

Trong m?t s? trư?ng h?p, phân vùng kh?i đ?ng ph?i hoàn toàn bên trong ph?n GB 7,8 đ?u c?a ? đ?a. N?u t?p Boot.ini s? d?ng cú pháp multi() đ? xác đ?nh v? trí phân vùng kh?i đ?ng, NTLDR s? d?ng giao di?n INT13 đ? t?i HAL, h?t nhân, và b?t đ?u kh?i đ?ng tr?nh đi?u khi?n thi?t b?. Trong trư?ng h?p này, nh?ng t?p tin này ph?i n?m trong ph?m vi đ?a ch? 7,8 GB c?a giao di?n INT13. N?u t?p Boot.ini s? d?ng cú pháp scsi() đ? t?m phân vùng kh?i đ?ng, sau đó m?t t?p tin tên Ntbootdd.sys ph?i t?n t?i trên phân vùng h? th?ng. T?p này là ch? đơn gi?n là m?t b?n sao đư?c đ?i tên thành c?a tr?nh đi?u khi?n b? đi?u khi?n đ?a. Trong trư?ng h?p này, NTLDR s? d?ng tr?nh đi?u khi?n Ntbootdd.sys đ? truy c?p đ?a khi t?i HAL, h?t nhân và tr?nh đi?u khi?n thi?t b? kh?i đ?ng b?t đ?u. Tích đ?a, đ?a ch? đư?c xác đ?nh b?i tr?nh đi?u khi?n này.

Khi m?t Intel d?a trên máy tính đ?u tiên kh?i đ?ng, m?t s? đi?u x?y ra mà k?t qu? trong h? đi?u hành đang n?p và b?t đ?u. Quá tr?nh này, đư?c g?i là quá tr?nh bootstrap, có v?n có ph?n c?ng và ph?n m?m h?n ch? ngoài đó Windows NT không th? ho?t đ?ng. Đây là nh?ng h?n ch? này ngăn c?n Windows NT 4.0 b?ng cách s? d?ng m?t phân vùng l?n hơn 7,8 GB như m?t phân vùng h? th?ng.

Trong quá tr?nh bootstrap, cơ ch? duy nh?t có s?n cho Windows NT (ho?c b?t k? h? đi?u hành khác) đ? truy c?p vào ? đ?a này là m?t t?p h?p các ch?c năng trong BIOS đư?c g?i là làm gián đo?n 13 (INT13). Ch?c năng INT13 cho phép t?m th?p m? đ? đ?c t? và ghi vào ? đ?a c?a đ?a ch? m?t l?nh v?c c? th? trên ? đ?a. Khi các ki?n trúc INT13 đư?c phát tri?n tr? l?i trong đ?u th?p niên 1980, kh? năng multi-gigabyte đ?a c?ng không cân nh?c. Ch?c năng INT13 xác đ?nh 24 bit đ? mô t? m?t ngành trên đ?a c?ng. Đi?u này hư xu?ng đ? t?i đa 256 th? trư?ng (ho?c bên), 1024 chai và 63 khu v?c. V?i nh?ng con s? này, ch? các ngành 256 * 1024 * 63 (hay 16,515,072) có th? đư?c s? d?ng v?i ch?c năng INT13. M?t tiêu chu?n 512 byte cho m?i khu v?c kinh t?, đây là 8,455,716,864 byte, hay kho?ng 7,8 GB. Lưu ? r?ng cho ? đ?a hi?n đ?i nh?t, BIOS c?a máy tính ph?i h? tr? m?t s? h?nh th?c c?a l?nh v?c d?ch cho các ch?c năng BIOS đ? gi?i quy?t đ?u tiên 7,8 GB không gian đ?a. BIOS trong h?u như t?t c? các máy tính hi?n đ?i h? tr? "Logical Block Addressing," cho phép ch?c năng INT13 đ?n đ?a ch? đ?u tiên 7,8 GB dung lư?ng ? đ?a đ?c l?p c?a các ? đ?a v?t l? h?nh h?c.

Các ch?c năng INT13 là các phương ti?n có s?n cho h? đi?u hành đ? đ?t đư?c quy?n truy c?p vào phân vùng ? đ?a và h? th?ng cho đ?n khi h? đi?u hành t?i tr?nh đi?u khi?n b? sung cho phép nó đ? đ?t đư?c quy?n truy c?p vào ? đ?a mà không qua INT13. V? v?y, Windows NT 4.0 không th? s? d?ng m?t h? th?ng phân vùng l?n hơn 7,8 GB. Trong th?c t?, toàn b? h? th?ng phân vùng ph?i hoàn toàn bên trong ph?n GB 7,8 đ?u c?a đ?a v?t l?. Windows NT có th? s? d?ng m?t phân vùng h? th?ng 7.8-GB ch? n?u phân vùng b?t đ?u lúc b?t đ?u c?a ? đ?a v?t l?.

Chú ý Phân vùng khác hơn là phân vùng h? th?ng không b? ?nh hư?ng b?i các nh?ng h?n ch?.

H? đi?u hành khác, ch?ng h?n như Microsoft Windows 95 OEM Service Release 2, Microsoft Windows 98 và Microsoft Windows 2000, có th? kh?i đ?ng t? các phân vùng l?n hơn b?i v? các h? đi?u hành đư?c vi?t sau khi ngành công nghi?p máy tính đư?c xác đ?nh m?t tiêu chu?n m?i cho BIOS INT13 ch?c năng (các "INT13 m? r?ng") và th?c hi?n ch?c năng này m?i vào s?n xu?t bo m?ch ch?. B?i v? Windows NT 4.0 đ? đư?c vi?t trư?c khi tiêu chu?n m?i này đư?c phát minh, Windows NT 4.0 là không ? th?c c?a công ngh? m?i này và không th? s? d?ng các tính năng c?a nó.

Khi b?n đang cài đ?t Windows NT 4.0, b?n có th? t?o m?t phân vùng h? th?ng v?i m?t kích thư?c t?i đa 4 GB. Đi?u này x?y ra b?i v? thi?t l?p l?n đ?u tiên đ?nh d?ng phân vùng b?ng cách s? d?ng h? th?ng t?p tin FAT. N?u b?n mu?n s? d?ng m?t phân vùng NTFS, phân vùng đư?c chuy?n đ?i sang NTFS sau khi kh?i đ?ng l?i đ?u tiên. H? th?ng t?p tin FAT có h?n m?t t?p h? th?ng ch? (không liên quan đ?n b?t k? h?n ch? BIOS) 4 GB. Khi b?n th?c hi?n ti?n tr?nh cài đ?t không giám sát, s? d?ng các ch? th? ExtendOEMPartition trong m?t t?p tin Unattend.txt có th? m? r?ng h? th?ng phân vùng đ?n t?i đa là 7,8 GB.

Trong tương lai, h?n ch? b? sung có th? đi vào chơi là t?t. M?c dù h? th?ng t?p NTFS có th? đ?a ch? 16 exabyte c?a không gian đ?a trong m?t phân vùng, hi?n t?i lư?c đ? phân vùng đ?a lưu tr? thông tin phân vùng trong c?u trúc gi?i h?n phân vùng 2 ^ 32 l?nh v?c, ho?c terabytes 2, trong kích thư?c. Giao di?n ph?n c?ng ATA s? d?ng 28-bit đ?a ch?, mà h? tr? ? đ?a 2 ^ 24 l?nh v?c, ho?c 137 GB, trong kích thư?c. Nh?ng h?n ch? này có th? áp d?ng đ? phân vùng khác hơn là phân vùng h? th?ng là t?t.

Lưu ? r?ng t?p tin h? th?ng h?n ch? và ph?n c?ng gi?i h?n t?n t?i đ?c l?p v?i c?a nhau, và h?n ch? nh?t c?a hai y?u t? quy?t đ?nh kích thư?c phân vùng t?i đa. M?t y?u t? đ? xem xét khi b?n đang g? r?i v?n đ? phân vùng là nhà s?n xu?t đ?a c?ng thư?ng s? d?ng "th?p phân Megabyte" (1 megabyte = 1.000.000 byte), trong khi Windows NT s? d?ng "nh? phân Megabyte" (1 MB = 1.048.576 byte). B?ng cách s? d?ng c? hai đ?nh ngh?a c?a m?t megabyte trong tính toán có th? thư?ng chi?m kho?ng tr?ng đ?a "m?t". Ngoài ra, bài vi?t này gi? đ?nh m?t kích thư?c ngành 512 byte trong t?t c? các tính toán. M?c dù m?t l?nh v?c 512 byte đ? tr? thành m?t ngành công nghi?p de facto tiêu chu?n, có th? nhà s?n xu?t đ?a có th? s?n xu?t ? đ?a v?i m?t kích thư?c l?nh v?c khác nhau. Đi?u này s? d?n đ?n m?t s? thay đ?i tương ?ng trong gi?i h?n phân vùng. Phân vùng đư?c d?a trên h?nh tr?, đ?u, và ngành tính toán, không ph?i trên tính toán byte. Do đó, m?t s? thay đ?i trong byte cho m?i l?nh v?c gây ra m?t s? thay đ?i trong byte cho m?i phân vùng.

THAM KH?O

Đ? thêm thông tin v? đ?a phân vùng và h?n ch?, h?y xem các bài vi?t sau trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
114841 Windows NT kh?i đ?ng quá tr?nh và đ?a c?ng, khó khăn
119497 Phân vùng kh?i đ?ng t?o trong lúc thi?t l?p gi?i h?n 4 Gigabyte
197667 Cài đ?t Windows NT Server trên đ?a c?ng IDE l?n
185773 NTFS tham nh?ng trên ? đ?a > 4 GB b?ng cách s? d?ng ExtendOEMPartition
227879 Đ?nh d?ng b?ng cách s? d?ng ti?n ích c?u h?nh Compaq Array

Thu?c tính

ID c?a bài: 224526 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
  • Microsoft Windows NT Server 3.51
  • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
  • Microsoft Windows NT Server 4.0 Enterprise Edition
  • Microsoft Windows NT Workstation 3.5
  • Microsoft Windows NT Workstation 3.51
  • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
T? khóa: 
kbinfo kbmt KB224526 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:224526

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com