B?ng cách s? d?ng Ldp.exe đ? t?m d? li?u trong Active Directory

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 224543 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Chú ?
Bài vi?t này áp d?ng cho Windows 2000. H? tr? cho Windows 2000 k?t thúc vào ngày 13 tháng 7 năm 2010. Các Trung tâm gi?i pháp k?t thúc h? tr? Windows 2000 là m?t đi?m kh?i đ?u đ? l?p k? ho?ch chi?n lư?c c?a b?n di chuy?n t? Windows 2000. Đ? bi?t thêm thông tin xem các Chính sách v?ng đ?i h? tr? c?a Microsoft.
Chú ?
Bài vi?t này áp d?ng cho Windows 2000. H? tr? cho Windows 2000 k?t thúc vào ngày 13 tháng 7 năm 2010. Các Trung tâm gi?i pháp k?t thúc h? tr? Windows 2000 là m?t đi?m kh?i đ?u đ? l?p k? ho?ch chi?n lư?c c?a b?n di chuy?n t? Windows 2000. Đ? bi?t thêm thông tin xem các Chính sách v?ng đ?i h? tr? c?a Microsoft.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

LDP.exe là m?t ti?n ích Windows 2000 h? tr? công c? b?n có th? s? d?ng đ? th?c hi?n t?m ki?m Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) ch?ng l?i Active Directory cho thông tin c? th? đư?c đưa ra tiêu chí t?m ki?m. Đi?u này c?ng cho phép qu?n tr? viên đ? truy v?n d? li?u mà n?u không s? không có th? nh?n th?y thông qua các công c? qu?n tr? bao g?m trong s?n ph?m. T?t c? d? li?u đư?c tr? l?i trong LDP truy v?n, tuy nhiên, có th? c?p phép b?o m?t.

N?u b?n đ? xác đ?nh tên c?a các thu?c tính đư?c s? d?ng trong vi?c t?m ki?m, xem ph?n "T?m ki?m các ho?t đ?ng thư m?c cho tin c? th?" dư?i đây. N?u không, b?n c?n ph?i xác đ?nh tên c?a các thu?c tính tương quan d? li?u đư?c s? d?ng như các tiêu chí t?m ki?m. Đ? xác đ?nh đi?u này, l?n đ?u tiên th?c hi?n theo các th? t?c trong ph?n "Xác đ?nh the tên c?a các thu?c tính đ? s? d?ng trong the Search".

THÔNG TIN THÊM

Vi?c xác đ?nh tên c?a các thu?c tính đư?c s? d?ng trong vi?c t?m ki?m

 1. Chèn đ?a CD-ROM 2000 Windows và m? các b? công c? h? tr? Windows 2000. T? \support\tools, ch?y Setup.exe. Đi?u này cài đ?t b? công c? h? tr?, mà l?n lư?t cài đ?t LDP.
 2. Trên các K?t n?i tr?nh đơn, nh?p vào K?t n?i.
 3. G? tên h? ph?c v? c?a b? đi?u khi?n tên mi?n trong các doanh nghi?p, xác minh r?ng các c?ng thi?t l?p đư?c thi?t l?p đ? 389, b?m vào đ? xóa các Connectionless ki?m tra h?p, và sau đó nh?p vào Ok. Khi k?t n?i hoàn t?t, d? li?u máy ch? c? th? đư?c hi?n th? trong c?a s? bên ph?i.
 4. Trên các K?t n?i tr?nh đơn, nh?p vào Ràng bu?c. H?y g? tên ngư?i dùng, m?t kh?u và tên mi?n (trong đ?nh d?ng DNS) trong h?p thích h?p (b?n có th? c?n ph?i ch?n các Miền h?p ki?m tra), và sau đó nh?p vào Ok. N?u các ràng bu?c là thành công, b?n s? nh?n đư?c m?t tin nh?n tương t? như "xác th?c như dn: 'youruserid'" trong ngăn bên ph?i.
 5. Trên các Tr?nh duy?t tr?nh đơn, nh?p vào Tìm kiếm.
 6. Các Căn c? DN là đi?m kh?i đ?u trong phân c?p Active Directory mà t?m ki?m c?a b?n s? b?t đ?u. Trong các Căn c? DN h?p, lo?i
  CN = Schema, CN = Configuration, dc =mydomain, dc =com
  thay th? mydomaincom v?i tên mi?n thích h?p. Lưu ?: tên mi?n cho các DN cơ s? khi t?m gi?n đ? s? luôn luôn cho các tên mi?n g?c c?a r?ng.
 7. Trong các Bộ lọc h?p, lo?i
  (adminDescription = *yourtexthere*)
  thay th? yourtexthere v?i m?t t? khóa mà có th? mô t? các thu?c tính b?n đang t?m ki?m.

  Ho?c, g?
  (adminDisplayName = *yourtexthere*)
  thay th? yourtexthere v?i m?t ph?n c?a tên c?a các thu?c tính như nó đư?c hi?n th? trong các công c? hành chính (ví d? như nh?p "văn ph?ng" s? tr? l?i các thu?c tính "physicalDeliveryOfficeName".)

  Ho?c, g?
  (ldapDisplayName = *yourtexthere*)
  thay th? yourtexthere v?i m?t ph?n c?a tên c?a các thu?c tính như đư?c s? d?ng trong các truy v?n LDAP, n?u b?n bi?t đi?u đó.
 8. Trong các Ph?m vi khung, b?m vào Subtree.
 9. Nh?p vào Tuỳ chọn. Trong các Thu?c tính h?p, lo?i ldapDisplayName.
 10. Ch?p nh?n m?i m?c đ?nh khác, h?y nh?p vào Ok và sau đó nh?p vào Ch?y. Sau khi hoàn t?t các truy v?n, các phân bi?t tên (DN) c?a đ?i tư?ng đư?c t?m th?y và giá tr? c?a các ldapDisplayName thu?c tính (bây gi? dùng l?n lư?t đ? t?m ki?m d? li?u) c?a m?i ngư?i đư?c hi?n th? trong c?a s? bên ph?i.

  Ví d?, làm m?t t?m ki?m trên b?t k? thu?c tính có văn b?n "văn ph?ng" trong "adminDisplayName" s? mang l?i s?n lư?ng sau:
  *** T?m ki?m... ldap_search_s (ld, "cn = gi?n đ?, cn = c?u h?nh, dc = mydomain, dc = com", 2, "(adminDisplayName = * văn ph?ng *)", attrList, 0, & msg)
  K?t qu? <0>: (null)</0>
  Phù h?p DNs:
  Nh?n đư?c 3 m?c:
  >> Dn: CN = đi?n tho?i văn ph?ng-khác, CN = Schema, CN = Configuration, DC = mydomain, DC = com
  1 > lDAPDisplayName: otherTelephone;
  >> Dn: CN = v?t l?-giao-văn ph?ng-tên, CN = Schema, CN = Configuration, DC = mydomain, DC = com
  1 > lDAPDisplayName: physicalDeliveryOfficeName;
  >> Dn: CN = bài-văn ph?ng-Box, CN = Schema, CN = Configuration, DC = mydomain, DC = com
  1 > lDAPDisplayName: postOfficeBox;

T?m Active Directory cho thông tin c? th?

Khi tên thu?c tính đ? đư?c xác đ?nh, ho?c là đư?c ch? r? trong tài li?u ho?c b?ng cách s? d?ng các th? t?c đư?c nêu ? trên trong ph?n "Xác đ?nh the tên c?a các thu?c tính đ? s? d?ng trong the Search", b?n có th? s? d?ng các bư?c sau đ? t?m các đ?i tư?ng trong Active Directory mà đáp ?ng các tiêu chí b?n đang t?m ki?m.

Tên thu?c tính (ldapDisplayName) đư?c s? d?ng trong các truy v?n đ? xác đ?nh các đ?i tư?ng mà nên đư?c tr? l?i d?a trên cu?c h?p các tiêu chí đư?c cung c?p b?i ngư?i s? d?ng.

 1. Ch?y Ldp.exe t? thư m?c Support\Reskit\Netmgmt\Dstool trên bán l? Windows 2000 CD-ROM.
 2. Trên các K?t n?i tr?nh đơn, nh?p vào K?t n?i.
 3. G? tên h? ph?c v? c?a b? đi?u khi?n tên mi?n trong các doanh nghi?p, xác minh r?ng các c?ng thi?t l?p đư?c thi?t l?p đ? 389, b?m vào đ? xóa các Connectionless ki?m tra h?p, và sau đó nh?p vào Ok. Khi k?t n?i hoàn t?t, d? li?u máy ch? c? th? đư?c hi?n th? trong c?a s? bên ph?i.
 4. Trên các K?t n?i tr?nh đơn, nh?p vào Ràng bu?c. H?y g? tên ngư?i dùng, m?t kh?u và tên mi?n (trong đ?nh d?ng DNS) trong h?p thích h?p (b?n có th? c?n ph?i ch?n các Miền h?p ki?m tra), và sau đó nh?p vào Ok. N?u các ràng bu?c là thành công, b?n s? nh?n đư?c m?t tin nh?n tương t? như "xác th?c như dn: 'youruserid'" trong ngăn bên ph?i.
 5. Trên các Tr?nh duy?t tr?nh đơn, nh?p vào Tìm kiếm.
 6. Các Căn c? DN là đi?m kh?i đ?u trong phân c?p Active Directory mà t?m ki?m c?a b?n s? b?t đ?u. Trong các Căn c? DN h?p, lo?i
  DC =mydomain, dc =com
  thay th? mydomaincom v?i tên mi?n thích h?p đ? t?m ki?m các đ?i tư?ng như là ngư?i dùng, máy tính, đ?a ch? liên l?c, các nhóm, kh?i lư?ng t?p tin và máy in.

  Ho?c, g?
  CN = Configuration, dc =mydomain, dc =com
  thay th? mydomaincom v?i tên mi?n thích h?p đ? t?m ki?m phân c?u h?nh Active Directory bao g?m các đ?i tư?ng như v?y như các trang web, m?ng con, liên k?t trang web, trang web liên k?t Bridges, và c?u trúc r?ng.

  Ho?c, g?
  CN = Schema, CN = Configuration, dc =mydomain, dc =com
  thay th? mydomaincom v?i tên mi?n thích h?p đ? t?m ki?m phân vùng gi?n đ? c?a thư m?c ho?t đ?ng bao g?m các l?p h?c và các thu?c tính đư?c xác đ?nh cho r?ng trong đó có b? đi?u khi?n tên mi?n là m?t thành viên.

 7. Trong các Bộ lọc h?p, lo?i
  (AttributeName=*yourtexthere*)
  thay th? AttributeName v?i tên thu?c tính (như đư?c đ?nh ngh?a b?i ldapDisplayName) và thay th? yourtexthere v?i s? ki?n t?m ki?m như trong ví d? sau đây:
  (physicalDeliveryOfficeName = * Seattle *)
  Ho?c,
  (badPwdCount = 1)
 8. Trong các Ph?m vi khung, b?m vào Subtree.
 9. Nh?p vào Tuỳ chọn. Trong các Thu?c tính h?p, lo?i tên c?a m?i ngư?i trong s? các thu?c tính nên đư?c hi?n th? cho m?i đ?i tư?ng đư?c t?m th?y mà đáp ?ng các tiêu chí xác đ?nh cách nhau b?ng d?u ch?m ph?y.

  Ví d?, b?ng cách yêu c?u t?t c? các đ?i tư?ng (ngư?i s? d?ng d? đ?nh trong ví d? này) mà "physicalDeliveryOfficename" ch?a "Seattle", hi?n th? đư?ng d?n đư?ng d?n h? sơ ngư?i dùng và đăng nh?p Script c?a m?i ngư?i trong s? nh?ng ngư?i s? d?ng (ho?c các lo?i đ?i tư?ng) đư?c t?m th?y. Sau đây s? đư?c nh?p vào trong thu?c tính h?p:
  profilePath; scriptPath
 10. Ch?p nh?n m?i m?c đ?nh khác, h?y nh?p vào Ok và sau đó nh?p vào Ch?y. Sau khi đ? hoàn t?t các truy v?n, các phân bi?t tên (DN) c?a đ?i tư?ng đư?c t?m th?y và giá tr? c?a m?i c?a các thu?c tính đư?c ch? đ?nh đư?c hi?n th? trong c?a s? bên ph?i.

  M?t ví d? v? đ?u ra s? th?c hi?n như sau:
  *** T?m ki?m...
  ldap_search_s (ld, "dc = mydomain, dc = com", 2, "(physicalDeliveryOfficeName = * Seattle *)", attrList, 0, & msg)
  K?t qu? <0>: (null)</0>
  Phù h?p DNs:
  Nh?n đư?c 2 m?c:
  >> Dn: CN = user1, CN = ngư?i dùng, DC = mydomain, DC = com
  1 > profilePath: \\w2k-dc-01\profiles\user1;
  1 > scriptPath: users.vbs;
  >> Dn: CN = user2, CN = ngư?i dùng, DC = mydomain, DC = com
  1 > profilePath: \\w2k-dc-01\profiles\user2;
  1 > scriptPath: users.vbs;


Thông tin thêm v? LDAP cú pháp truy v?n có th? đư?c t?m th?y trong tài li?u hư?ng d?n đ?ng LDP trong Windows 2000 Resource Kit, và trong bài vi?t sau trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
221606 Ph? bi?n LDAP RFCs

Thu?c tính

ID c?a bài: 224543 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
T? khóa: 
kbenv kbhowto kbmt KB224543 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:224543

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com