Vi?c xác đ?nh các máy ch? GUID c?a b? ki?m soát mi?n

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 224544 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

GUID máy ch? (trên toàn c?u là đ?nh danh duy nh?t) là m?t đi?m tham chi?u đư?c s? d?ng trong Active Directory và DNS (h? th?ng tên mi?n) đ? đ?nh v? m?t b? đi?u khi?n vùng ch? y?u cho các m?c đích c?a nhân r?ng. GUID này t? đ?ng t?o ra cho m?i đi?u khi?n vùng, là duy nh?t khi t?o ra, và s? không đư?c nhân đôi. Bài vi?t này mô t? làm th? nào đ? xác đ?nh máy ch? GUID cho m?t b? đi?u khi?n tên mi?n c? th? đ? cho nó có th? đư?c s? d?ng trong g? r?i v?n đ?.

THÔNG TIN THÊM

Bài vi?t này v?ch ra ba cách xác đ?nh máy ch? GUID s? d?ng ti?n ích trong s?n ph?m Windows 2000 và Windows 2000 Resource Kit. N?u ho?t đ?ng thư m?c nhân r?ng giám sát ho?c LDP.EXE đư?c s? d?ng, nó là quan tr?ng c?n lưu ? r?ng các ti?n ích ch? tr? l?i d? li?u đư?c bi?t là đi?u khi?n vùng đang đư?c truy v?n. N?u k?t qu? truy v?n không bao g?m GUID cho h? ph?c v? đư?c yêu c?u, đi?u này có th? là do v?n đ? sao chép t? các b? ki?m soát mi?n trong doanh nghi?p. N?u m?t l?i x?y ra, các ti?n ích này nên đư?c t?p trung ch?ng l?i b? ki?m soát mi?n khác như thay th? ngu?n thông tin.

B?ng cách s? d?ng LDP.EXE t? Windows 2000 Resource Kit

 1. B?ng cách s? d?ng LDP.EXE, t?m ki?m c?u h?nh đ?t tên Context (phân vùng Active Directory có ch?a các đ?i tư?ng bao g?m các thi?t đ?t cho m?i b? đi?u khi?n tên mi?n trong các doanh nghi?p) v?i các tiêu chí sau:
  Căn c? DN: CN = các trang web, CN = Configuration, DC =RootDomainNameDC =Com
  L?c: (cn = NTDS cài đ?t)
  Ph?m vi: Subtree
  Thu?c tính: objectGUID
  thay th? RootDomainName v?i tên mi?n đ?u tiên đư?c cài đ?t trong doanh nghi?p (r?ng). Vùng này đư?c g?i là các tên mi?n g?c.
 2. Trong k?t qu? t?m ki?m, đ?nh v? các m?c nh?p đ?i di?n cho các máy ch? thích h?p GUID đang đư?c xác đ?nh cho. Các thu?c tính "objectGUID" c?ng nên có m?t và trông như sau:
  *** T?m ki?m...
  ldap_search_s (ld, "cn = các trang web, cn = c?u h?nh, dc = mydomain, dc = com", 2, "(cn = NTDS cài đ?t)", attrList, 0, & msg)
  K?t qu? <0>: (null)</0>
  Phù h?p DNs:
  Nh?n đư?c 1 m?c:
  >> Dn: CN = NTDS cài đ?t, CN = '-tên máy ch?', CN = máy ch?, CN = '-tên trang web', CN = các trang web, CN = Configuration, DC = mydomain, DC = com
  1 > objectGUID: e99e82d5-deed-11d2-b15c-00c04f5cb503;
  Server GUID đư?c xác đ?nh b?i giá tr? liên k?t v?i các thu?c tính objectGUID (trong ví d? này, trên trong đ?m).

B?ng cách s? d?ng ho?t đ?ng thư m?c nhân r?ng giám sát t? Windows 2000 Resource Kit

 1. N?u Windows 2000 Resource Kit không đ? đư?c cài đ?t, th?c hi?n bư?c này trư?c khi ti?p t?c. Đ? bi?t thêm thông tin v? vi?c s? d?ng c?a ho?t đ?ng thư m?c nhân r?ng giám sát, xem Windows 2000 Resource Kit tài li?u.
 2. M? thư m?c nhân r?ng giám sát ho?t đ?ng và s? d?ng các Thêm trang web/Server Wizard t? các Ch?nh s?a Menu đ? thêm máy ch? b?n đang xác đ?nh máy ch? GUID cho.
 3. Sau khi ho?t đ?ng thư m?c nhân r?ng giám sát đ? li?t kê các b?i c?nh đ?t tên và nhân r?ng các đ?i tác, b?m chu?t ph?i vào tên c?a h? ph?c v? ngay dư?i tên trang web.
 4. Ch?n T?o báo cáo t?nh tr?ng và cung c?p m?t tên t?p tin đ? lưu các k?t qu? c?a báo cáo đ?.
 5. Sau khi ho?t đ?ng thư m?c nhân r?ng giám sát cho th?y báo cáo này là hoàn toàn, m? t?p tin báo cáo k?t qu? và xác đ?nh v? trí các "D? li?u doanh nghi?p"ph?n c?a báo cáo. Bên dư?i m?i trang web, m?i máy ch? mà n?m trong các trang web c?ng s? đư?c li?t kê. Cho m?i máy ch?, máy ch? GUID đư?c xác đ?nh bên dư?i nó. N?u máy ch? GUID là tr?ng, đi?u này ch? ra r?ng đi?u khi?n vùng có th? đ? đư?c h? c?p. Ví dụ:
  SERVER1
  Máy ch? GUID (đư?c s? d?ng cho DNS): e99e82d5-deed-11d2-b15c-00c04f5cb503
  Nhân r?ng cơ s? d? li?u GUID: e98d5d92-deed-11d2-b14d-00c04f5cb503

B?ng cách s? d?ng các DNS qu?n l? MMC Snap-In

 1. M? các DNS qu?n l? MMC Snap-in trong tr?nh đơn công c? qu?n tr?. N?u m?t phím t?t không ph?i là hi?n nay, đi?u này s? yêu c?u b?t đ?u m?t MMC m?i giao di?n đi?u khi?n và thêm-theo cách th? công.
 2. Đ?t tâm đi?m c?a vi?c qu?n l? DNS-theo đ?n m?t máy ch? DNS đư?c s? d?ng b?i các b? đi?u khi?n vùng. M? r?ng máy ch? đ? hi?n th? các giao đi?m Forward Lookup khuReverse Lookup khu.
 3. M? r?ng Forward Lookup khu đ? hi?n th? các khu v?c ch?a tên mi?n nơi cư trú c?a đi?u khi?n vùng. Đi qua h? th?ng phân c?p khu v?c đ? hi?n th? tên mi?n máy ch? là m?t thành viên c?a. M? r?ng nút này và b?m đúp _msdcs.
 4. M?i b? đi?u khi?n tên mi?n đăng k? m?t b?n ghi CNAME (bí danh l?c) ? v? trí này xác đ?nh c?a nó GUID Server. Trong ngăn bên tay ph?i c?a giao di?n MMC, xác đ?nh v? trí tên c?a h? ph?c v? trong các D? li?u c?t và GUID máy ch? s? đư?c xác đ?nh trong các Tên c?t.

Thu?c tính

ID c?a bài: 224544 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
T? khóa: 
kbenv kbhowto kbmt KB224544 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:224544

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com