Word macro virus c?nh báo "Melissa Macro Virus"

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 224567 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Cho m?t phiên b?n Microsoft Word 2000 c?a bài vi?t này, Xem 224506.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

Bài vi?t này ch?a thông tin quan tr?ng v? các Microsoft Word macro virus đư?c đ?t tên "Melissa". Các ch? đ? sau đây là bao g?m trong bài vi?t này:
 • Virus mà có th? ?nh hư?ng?
 • Vi rút v? mô "Melissa" là g??
 • Văn ph?ng 97 s? b?o v? Máy tính c?a tôi t? đi?u này và khác vi rút v? mô?
 • Làm th? nào đ? đ?m b?o ch?ng vi rút v? mô c?a văn ph?ng b? đ? bi?t trư?c trên?
 • Làm th? nào đ? đ?m b?o Máy tính c?a tôi s? không đ? bi?t trư?c b? nhi?m b?nh?
 • Tôi có th? làm g? n?u Máy tính c?a tôi đ? b? nhi?m b?nh b?ng cách này virus, ho?c tôi ngh? r?ng nó đ? b? nhi?m b?nh?
 • Đi?u g? n?u tôi có các th?c m?c thêm v? v? mô virus?

Thông tin thêm

Ngày 26 tháng 3-1999, Microsoft đ? đư?c th?c hi?n nh?n th?c c?a m?t t? v? mô virus W97M/Melissa.A (g?i là "Melissa") mà đ? ?nh hư?ng m?t s? ngư?i dùng và công ty. Như v?i t?t c? các v?n đ? an ninh, Microsoft m?t này r?t nghiêm túc và b?i v? s? ph? bi?n c?a vi rút đ?c bi?t này, Microsoft là ti?n hành các bư?c đ? ch? đ?ng thông báo cho khách hàng đ? giúp gi?m thi?u tác đ?ng c?a nó. B?ng cách tham gia các bi?n pháp ph?ng ng?a c?n thi?t, b?n có th? đ?m b?o nó không ?nh hư?ng đ?n c?a b?n máy tính.

Virus mà có th? ?nh hư?ng?

Vi rút này có th? ?nh hư?ng đ?n nh?ng ngư?i đang s? d?ng t? v?i Outlook 98 ho?c 2000. N?u b?n không s? d?ng ph?n m?m này, virus này c? th? không ?nh hư?ng đ?n máy tính c?a b?n.

Vi rút v? mô "Melissa" là g??

Nó là m?t lo?i virus v? mô t? đư?c g?i qua e-mail trong m?t t? đính kèm tài li?u. Thư e-mail có d?ng tiêu đ? "thông đi?p quan tr?ng t?"Tên ngư?i dùng" và/ho?c ch?a ph?n n?i dung thư " ? đây là tài li?u mà b?n yêu c?u... không hi?n th? b?t c? ai khác;-) ". N?u các tài li?u Word đính kèm đư?c m? ra và vi rút v? mô kích ho?t (có ngh?a là, nó đư?c cho phép đ? ch?y), nó có th? tuyên truy?n chính nó b?ng cách g?i e-mail v?i các tài li?u b? nhi?m b?nh v?i m?t s? lư?ng ngư?i nh?n. Virus đ?c danh sách các thành viên t? m?i Outlook s? đ?a ch? và g?i b?c e-mail đ? nh?ng ngư?i nh?n 50 l?n đ?u tiên l?p tr?nh.

Tên c?a b?n g?c b? nhi?m các tài li?u Word là List.doc, nhưng đi?u này có th? đư?c thay đ?i tên b?t k?. Sau khi các vi-rút đ? đư?c kích ho?t và cho phép đ? ch?y, nó có th? lây nhi?m m?c đ?nh c?a b?n m?u (Normal.dot). Tài li?u m?i đư?c d?a trên các m?u Normal.dot, v? v?y h? quá có th? b? nhi?m. Trong trư?ng h?p này, b?n có th? t?o ra m?t m?i tài li?u, g?i ho?c cung c?p cho các t?p tin đ? ai đó, và máy tính c?a h? có th? sau đó b? nhi?m. Virus nào sau đó c? g?ng đ? g?i các tài li?u c?a b?n (thay v? c?a b?n g?c List.doc t?p tin nhi?m) ra 50 ngư?i nh?n t? m?i Outlook s? đ?a ch?.

Vi rút này không xu?t hi?n đ? tiêu di?t các d? li?u. N?u các ngày tháng hi?n t?i b?ng giá tr? phút giai đo?n hi?n t?i, và Các tài li?u b? nhi?m b?nh đư?c m? ra, văn b?n sau đây đư?c đưa vào lúc hi?n nay v? trí đi?m chèn:

Hai mươi hai đi?m, c?ng v?i ba t? đi?m, c?ng v?i 50 đi?m đ? s? d?ng t?t c? các thư c?a tôi. Tr? chơi c?a hơn. Tôi ra kh?i đây.

Văn ph?ng 97 s? b?o v? Máy tính c?a tôi t? đi?u này và vi rút v? mô khác?

Có. Word 97 s? b?o v? máy tính c?a b?n t? vi rút v? mô, bao g?m m?t, cung c?p ch?ng vi rút v? mô đư?c b?t (đây là Các thi?t l?p m?c đ?nh). V?i ch?ng vi rút v? mô b?t, m?i khi b?n nh?n đư?c m?t tài li?u Word có ch?a macro, m?t hộp thoại m? và cho phép b?n đ? ch?n đ? cho phép các macro. B?n luôn luôn nên vô hi?u hóa các macro khi b?n không ph?i là m?t s? m?c đích ho?c ch?c năng c?a h?. B?ng cách ch?n đ? vô hi?u hóa các macro, b?n s? ngăn ch?n đi?u này và b?t k? vi rút v? mô t? ch?y, rendering h? vô h?i. Virus ch? đư?c kích ho?t n?u b?n m? t? đính kèm tài li?u và ch?n đ? cho phép các macro ho?c n?u ch?ng vi rút v? mô c?a b?n cài đ?t chuyên bi?t đ? đư?c t?t.

Làm th? nào đ? đ?m b?o ch?ng vi rút v? mô c?a văn ph?ng b?t đ? bi?t trư?c?

Trong Word 97, làm như sau:
 1. Trên menu công c? , b?m vào tu? ch?n.
 2. Trên tab chung , ch?n ch?ng vi rút v? mô.
Lưu ? quan tr?ng N?u b?n không th? làm theo các bư?c ? trên b?i v? b?n không th? T?m các m?c tr?nh đơn, máy tính c?a b?n đ? có th? b? nhi?m. N?u v?y, Ch?y ph?n m?m ch?ng virus có m?i nh?t C?p Nh?t và quét h? th?ng c?a b?n m?t cách thư?ng xuyên. H? tr? cho virus này đ?c bi?t là đ? có s?n t? m?t s? Anti-Virus nhà cung c?p nh?t. N?u b?n không th? ch?y ph?n m?m ch?ng virus, nó s? c?n thi?t đ? xóa ho?c đ?i tên t?p Normal.dot. Đi?u này là t? toàn c?u tiêu b?n đư?c t? đ?ng tái t?o sau khi các t? đư?c B?t đ?u. Sau khi đi?u này là th?c hi?n, l?p l?i các bư?c ? trên.

Các thông tin b? sung v? làm th? nào đ? xóa ho?c đ?i tên c?a m?u Normal.dot, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các Bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
181079WD97: Ph?i làm g? n?u b?n có m?t vi rút v? mô

Làm th? nào đ? đ?m b?o Máy tính c?a tôi s? không b? nhi?m đ? bi?t trư?c?

Đ?m b?o ch?ng vi rút v? mô c?a văn ph?ng b?t như Mô t? ? trên. Luôn luôn ch?n "vô hi?u macro" khi đư?c h?i, n?u b?n không ch?c ch?n m?c đích c?a v? mô trong tài li?u. Làm như v?y s? v?n cho phép b?n m? tài li?u và đ?c n?i dung c?a nó. M?t khi b?n có m?t s? v? mô là Két an toàn, và ch? khi b?n c?n ph?i ch?y mà v? mô, b?n có th? sau đó m? l?i tài li?u và kích ho?t các v? mô.

Ch?y ph?n m?m ch?ng vi-rút m?i nh?t, và quét thư?ng xuyên. Đi?u này là làm th? nào b?n có th? đ?m b?o r?ng các macro trong các tài li?u đư?c an toàn. Disinfectors cho vi rút đ?c bi?t này đ? có s?n t? m?t s? Các công ty ch?ng vi-rút. C?ng nên nh? đ? gi? cho ph?n m?m ch?ng vi-rút c?a b?n đ?n nay b?ng cách cài đ?t chuyên bi?t các t?p tin ch? k? m?i nh?t cho công ty đó. (Các công ty h?u h?t t?o các ?ng d?ng ch?ng virus phát hành m?t t?p ch? k? m?i m?i tháng.) Đ? bi?t thêm chi ti?t v? ch?ng vi-rút ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Microsoft Knowledge Cơ s?:
49500Danh sách các nhà cung c?p ph?n m?m ch?ng virus

Tôi có th? làm g? n?u Máy tính c?a tôi đ? b? nhi?m b?nh do vi rút này, ho?c tôi ngh? r?ng nó đ? b? nhi?m b?nh?

Ch?y ph?n m?m ch?ng virus có b?n c?p nh?t m?i nh?t, và quét H? th?ng c?a b?n thư?ng xuyên. H? tr? cho virus này đ?c bi?t là đ? có s?n t? m?t s? các công ty ch?ng vi-rút.

Đ?m b?o ch?ng vi rút văn ph?ng c?a b?n đư?c b?t. Sau khi các vi-rút đ? đư?c cho phép đ? ch?y, nó s? vô hi?u hóa các ch?ng vi rút trong Word. H?y nh? đ? làm cho ch?c ch?n r?ng văn ph?ng ch?ng vi rút v? mô đư?c b?t b?ng cách th?c hi?n các bư?c đư?c li?t kê ? trên.

Đi?u g? n?u tôi có thêm câu h?i trên macro virus?

Các thông tin b? sung v? v? mô virus, "Melissa" virus, và các nhà cung c?p c?a ph?n m?m ch?ng vi-rút, b?m vào các s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
163932WD97: Thư?ng xuyên h?i câu h?i v? Word macro virus
Ho?c ghé thăm Web site sau:
http://www.Cert.org/advisories/ca-1999-04.html

Thu?c tính

ID c?a bài: 224567 - L?n xem xét sau cùng: 05 Tháng Mười Một 2012 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Microsoft Word 97 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 98 Standard Edition
T? khóa: 
kbdownload kbhowto kbmt KB224567 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 224567
Khước từ Nội dung trong Cơ sở Kiến thức Không còn được hỗ trợ
Bài vi?t này nói v? các s?n ph?m mà Microsoft không c?n h? tr? n?a. Do đó, bài vi?t này đư?c cung c?p "nguyên b?n" và s? không đư?c c?p nh?t.

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com