Vi?c xác đ?nh các máy phát đi?n tô pô Inter-Site (ISTG) c?a m?t trang web trong Active Directory

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 224599 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Đi?u khi?n Windows 2000 vùng m?i t?o ra các đ?i tư?ng k?t n?i nhân r?ng thư m?c ho?t đ?ng đ?i di?n cho nhân r?ng trong nư?c t? intra-trang web sao chép các đ?i tác. Đ?i v?i inter-site nhân r?ng, m?t b? đi?u khi?n vùng cho m?i trang web có trách nhi?m đánh giá các tô pô inter-site nhân r?ng và t?o ra các đ?i tư?ng k?t n?i nhân r?ng thư m?c ho?t đ?ng cho các máy ch? bridgehead thích h?p trong trang web c?a m?nh. B? đi?u khi?n tên mi?n trong m?i trang web s? h?u này vai tr? đư?c g?i là tô pô Inter-Site máy phát đi?n (ISTG).

Đ? bi?t thông tin thêm v? vai tr? c?a các máy phát đi?n tô pô Inter-Site, h?y xem bài vi?t sau trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
224815 Vai tr? c?a các máy phát đi?n tô pô Inter-Site trong ho?t đ?ng thư m?c sao chép

THÔNG TIN THÊM

B?ng cách s? d?ng các công c? LDP.EXE và ho?t đ?ng thư m?c nhân r?ng giám sát t? các c?a s? 2000 Resource Kit, ngư?i qu?n tr? có th? xác đ?nh tên mi?n mà đi?u khi?n trong m?i trang web hi?n đang gi? vai tr? này. Đi?u quan tr?ng là c?n lưu ? r?ng b?i v? m?i đi?u khi?n vùng theo d?i ch? s? h?u ISTG b?ng cách đ?c m?t thu?c tính Active Directory, trong quá tr?nh chuy?n đ?i vai tr? này t? m?t tên mi?n đi?u khi?n khác, t?p trung các công c? này v? b? đi?u khi?n tên mi?n khác nhau th? s?n xu?t m?t k?t qu? khác nhau. Như nhân r?ng x?y ra và m?i đi?u khi?n vùng nh?n đư?c s? thay đ?i thu?c tính xác đ?nh ch? s? h?u ISTG, m?i b? ki?m soát mi?n s? khám phá ra s? thay đ?i.

B?ng cách s? d?ng LDP.EXE t? Windows 2000 Resource Kit

 1. B?ng cách s? d?ng LDP.EXE, t?m ki?m c?u h?nh đ?t tên Context (phân vùng Active Directory có ch?a các đ?i tư?ng bao g?m các thi?t đ?t cho m?i b? đi?u khi?n tên mi?n trong các doanh nghi?p) v?i các tiêu chí sau:
  Căn c? DN: CN = các trang web, CN = Configuration, DC =RootDomainNameDC =Com
  L?c: (cn = thi?t l?p trang web NTDS)
  Ph?m vi: Subtree
  Thu?c tính: interSiteTopologyGenerator
  thay th? RootDomainName v?i tên mi?n đ?u tiên đư?c cài đ?t trong doanh nghi?p (r?ng). Vùng này đư?c g?i là các tên mi?n g?c.
 2. Trong k?t qu? t?m ki?m, đ?nh v? các m?c nh?p đ?i di?n cho h? ph?c v? thích h?p, và ISTG đang đư?c xác đ?nh cho. Các thu?c tính "interSiteTopologyGenerator" c?ng nên có m?t và ch?a các phân bi?t tên (DN) c?a máy ch? hi?n nay s? h?u vai tr?. Ví dụ:
  *** T?m ki?m...
  ldap_search_s (ld, "cn = các trang web, cn = c?u h?nh, dc = mydomain, dc = com", 2, "(cn = thi?t l?p trang web NTDS)", attrList, 0, & msg)
  K?t qu? <0>: (null)</0>
  Phù h?p DNs:
  Nh?n đư?c 1 m?c:
  >> Dn: CN = thi?t l?p trang web NTDS, CN = '-tên trang web', CN = các trang web, CN = Configuration, DC = mydomain, DC = com
  1 > interSiteTopologyGenerator: CN = NTDS cài đ?t, CN = W2KNC-DC, N = máy ch?, CN = Charlotte, CN = các trang web, CN = Configuration, DC = mydomain, DC = com;
  Các phân bi?t tên (DN) c?a máy ch? s? h?u vai tr? đư?c xác đ?nh là các d? li?u c?a các thu?c tính. Trong ví d? này, nó là máy ch? tên là "W2KNC-DC" trong "Charlotte" trang web.

B?ng cách s? d?ng ho?t đ?ng thư m?c nhân r?ng giám sát t? Windows 2000 Resource Kit

 1. N?u Windows 2000 Resource Kit không đ? đư?c cài đ?t, th?c hi?n bư?c này trư?c khi ti?p t?c. Đ? bi?t thêm thông tin v? vi?c s? d?ng c?a ho?t đ?ng thư m?c nhân r?ng giám sát, xem Windows 2000 Resource Kit tài li?u.
 2. M? thư m?c nhân r?ng giám sát ho?t đ?ng và s? d?ng các Thêm trang web/Server Wizard t? các Ch?nh s?a Menu đ? thêm máy ch? b?n đang xác đ?nh máy ch? GUID cho.
 3. Sau khi ho?t đ?ng thư m?c nhân r?ng giám sát đ? li?t kê các b?i c?nh đ?t tên và nhân r?ng các đ?i tác, b?m chu?t ph?i vào tên c?a h? ph?c v? ngay dư?i tên trang web.
 4. Ch?n T?o báo cáo t?nh tr?ng và cung c?p m?t tên t?p tin đ? lưu các k?t qu? c?a báo cáo đ?.
 5. Sau khi ho?t đ?ng thư m?c nhân r?ng màn h?nh hi?n th? r?ng báo cáo này là hoàn toàn, m? t?p tin báo cáo k?t qu? và xác đ?nh v? trí các "D? li?u doanh nghi?p"ph?n c?a báo cáo. Cho m?i trang web đư?c li?t kê, máy phát đi?n tô pô Inter-Site s? đư?c ghi l?i. N?u không có b? ki?m soát mi?n đ?a phương cho các trang web, không có ISTG s? đư?c ghi l?i. Ví dụ:
  Tên trang web:-Đ?u tiên-trang web-teân maëc ñ?nh
  Trang web tô pô Generator: CN = NTDS cài đ?t, CN =W2KNC-DCCN = máy ch?, CN =CharlotteCN = các trang web, CN = Configuration, DC = mydomain, DC = com

Thu?c tính

ID c?a bài: 224599 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
T? khóa: 
kbhowto kbmt KB224599 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:224599

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com