Ho?t đ?ng cơ b?n c?a các d?ch v? th?i gian Windows

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 224799 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Chú ?
Bài vi?t này áp d?ng cho Windows 2000. H? tr? cho Windows 2000 k?t thúc vào ngày 13 tháng 7 năm 2010. Các Trung tâm gi?i pháp k?t thúc h? tr? Windows 2000 là m?t đi?m kh?i đ?u đ? l?p k? ho?ch chi?n lư?c c?a b?n di chuy?n t? Windows 2000. Đ? bi?t thêm thông tin xem các Chính sách v?ng đ?i h? tr? c?a Microsoft.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Windows 2000 s? d?ng m?t d?ch v? đ?ng b? hóa th?i gian m?i đ? đ?ng b? hóa ngày và th?i gian c?a máy tính ch?y trên Windows 2000 d?a trên m?ng. Th?i gian đ? đ?ng b? hóa là r?t quan tr?ng trong c?a s? 2000 b?i v? giao th?c xác th?c m?c đ?nh (MIT Kerberos Phiên b?n 5) s? d?ng máy tr?m th?i gian như là m?t ph?n c?a quá tr?nh th? h? vé xác th?c.

Thông tin trong bài vi?t này áp d?ng cho Windows 2000 khách hàng khi h? thu?c v? m?t vùng Windows 2000 Active Directory. N?u khách hàng Windows 2000 thu?c v? m?t nhóm làm vi?c, b?n ph?i t? c?u h?nh các thi?t đ?t đ?ng b? hóa th?i gian.

THÔNG TIN THÊM

D?ch v? đ?ng b? hóa th?i gian Windows (W32Time) là m?t vi?c th?c hi?n hoàn toàn tuân th? c?a các đơn gi?n Network Time Protocol (SNTP) như chi ti?t trong IETF RFC 1769.

Ho?t đ?ng cơ b?n

 1. Khách hàng kh?i đ?ng Không có thông tin đ?c trưng cho kh?i đ?ng máy khách.

 2. B? phi?u Loop
  1. Khách hàng liên h? v?i m?t b? đi?u khi?n tên mi?n authenticating.
   • Các gói d? li?u đư?c trao đ?i đ? xác đ?nh đ? tr? giao ti?p gi?a hai máy tính.
   • W32Time s? xác đ?nh nh?ng g? hi?n th?i s? đư?c h?i t? đ? t?i đ?a phương, (th?i gian "m?c tiêu").
  2. Khách hàng đi?u ch?nh local time.
   • N?u m?c tiêu gi? là trư?c th?i h?n c?a local, local time đư?c ngay l?p t?c đ?t m?c tiêu gi?.
   • N?u m?c tiêu gi? là phía sau local time, đ?ng h? đ?a phương là làm ch?m l?i (slewed) cho đ?n khi hai l?n đư?c liên k?t, tr? khi local time là hơn 3 phút ra kh?i đ?ng b? hóa, trong trư?ng h?p đó ngay l?p t?c đư?c thi?t l?p.
  3. Máy s? d?ng h? ph?c v? th?i gian th?c hi?n ki?m tra đ?nh k?.
   • Khách hàng k?t n?i v?i b? đi?u khi?n tên mi?n authenticating m?t l?n m?i "th?i gian."
   • Giai đo?n m?c đ?nh ban đ?u là 45 phút.
  4. N?u th?i gian đ?ng b? hóa n? l?c thành công ba l?n liên ti?p, sau đó kho?ng th?i gian kho?ng th?i gian ki?m tra tăng lên đ?n 8 gi?. N?u nó không ph?i là thành công ba l?n liên ti?p, sau đó nó đư?c đ?t l?i cho 45 phút.
 3. Th?i gian h?i t? phân c?p
  1. T?t c? các khách hàng máy tính đ? bàn ch?n m?t b? đi?u khi?n tên mi?n authenticating (tên mi?n đi?u khi?n tr? l?i b?i DSGetDCName()) như ngu?n th?i gian c?a h?. N?u đi?u khi?n vùng này tr? thành không s?n dùng, khách hàng re-issues c?a nó yêu c?u m?t đi?u khi?n vùng.
  2. T?t c? tài kho?n c?a máy ch? làm theo quá tr?nh.
  3. T?t c? các b? đi?u khi?n tên mi?n trong m?t tên mi?n làm cho 3 truy v?n cho m?t DC:
   • m?t d?ch v? đáng tin c?y th?i gian (ưa thích) trong tên mi?n ph? huynh,
   • m?t d?ch v? đáng tin c?y th?i gian (b?t bu?c) trong tên mi?n hi?n t?i,
   • PDC tên mi?n hi?n t?i. Nó s? ch?n m?t trong nh?ng DCs quay tr? l?i như m?t ngu?n th?i gian.

  4. FSMO PDC ? g?c c?a r?ng có th?m quy?n, và có th? đư?c đ?t th? công đ? đ?ng b? hóa v?i m?t ngu?n th?i gian bên ngoài (như Đài thiên văn H?i quân Hoa K?).
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? c?u h?nh d?ch v? th?i gian Windows, b?m vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
216734 Làm th? nào đ? c?u h?nh m?t máy ch? th?i gian có th?m quy?n trong Windows 2000

Thu?c tính

ID c?a bài: 224799 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
T? khóa: 
kbproductlink kbenv kbinfo kbmt KB224799 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:224799

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com