Văn ph?ng 365 máy tính đ? bàn cài đ?t chuyên bi?t công c? thông báo l?i: "B?n không có tác nhân Windows Update cài đ?t chuyên bi?t trên XP"

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2249744 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.

Không ch?c ch?n nh?ng g? phiên b?n c?a Office 365 b?n đang s? d?ng? Đi đ?n website sau c?a Microsoft:
Tôi đang s? d?ng Office 365 sau khi n?óng cß?Ñp b?n ghi d?ch v??
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

V?N Đ?

Khi b?n c? g?ng ch?y công c? thi?t l?p Office 365 máy tính đ? bàn trên máy tính đang ch?y Windows XP Service Pack 3 (SP3), b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:
B?n không có tác nhân Windows Update cài đ?t chuyên bi?t trên XP.

GI?I PHÁP

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, cài đ?t chuyên bi?t tác nhân Windows Update. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? làm đi?u này, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
943144 B?n không th? cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t t? Windows Update, Microsoft Update ho?c b?ng cách s? d?ng C?p nh?t t? đ?ng sau khi s?a ch?a m?t cài đ?t chuyên bi?t c?a Windows XP ho?c sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t Windows XP SP3 ngay sau khi m?t s?ch s? cài đ?t chuyên bi?t c?a Windows XP SP2

BI?T THÊM THÔNG TIN

V?n đ? này x?y ra khi b?n s? d?ng m?t máy tính d?a trên Windows XP SP3 không có tác nhân Windows Update, cài đ?t chuyên bi?t ho?c n?u t?p tin nh?t đ?nh đ? b? h?ng. Trong trư?ng h?p này, m?t s? C?p Nh?t có th? không đư?c cài đ?t chuyên bi?t b?i công c? thi?t l?p Office 365 máy tính đ? bàn.

V?n c?n tr? giúp? Chuy?n đ?n các Văn ph?ng 365 c?ng đ?ng web site.

Thu?c tính

ID c?a bài: 2249744 - L?n xem xét sau cùng: 29 Tháng Mười 2013 - Xem xét l?i: 8.0
Áp d?ng
  • Microsoft Office 365 for enterprises (pre-upgrade)
  • Microsoft Office 365 for small businesses  (pre-upgrade)
  • Microsoft Office 365 for education  (pre-upgrade)
  • Microsoft Office 365
T? khóa: 
o365 o365a o365e o365p o365022013 after upgrade o365062011 pre-upgrade o365m kbmt KB2249744 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2249744

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com