Máy ?o Hyper-V có th? không B?t đ?u, và b?n nh?n đư?c m?t "'Chung truy c?p b? t? ch?i l?i' (0x80070005)" thông báo l?i

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2249906 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Tri?u ch?ng

M?t máy ?o Hyper-V có th? th?t b?i đ? B?t đ?u, và b?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i tương t? v?i nh?ng đi?u sau đây:

M?t l?i x?y ra trong khi c? g?ng đ? B?t đ?u virtual machine(s) đ? ch?n.

'VMName' không th? B?t đ?u.

Microsoft mô ph?ng b? đi?u khi?n IDE (ví d? ID
{83F8638B-8DCA-4152-9EDA-2CA8B33039B4}): th?t b?i trong vi?c quy?n l?c trên v?i l?i ' chung
truy c?p b? t? ch?i l?i '

IDE/ATAPI tài kho?n không có đ? quy?n đ? m? ph?n đính kèm
' E:\VMs\VMName\Disk0.vhd. L?i: 'chung access denied l?i'

Tài kho?n không có đ? quy?n đ? m? ph?n đính kèm
' E:\VMs\VMName\Disk0.vhd. L?i: 'chung access denied l?i'

N?u b?n nh?p vào Xem thông tin chi ti?t trong c?a s? tin thư thoại, các thông tin sau đây đư?c hi?n th?:

'VMName' không th? B?t đ?u. (ID máy ?o
5FC5C385-BD98-451F-B3F3-1E50E06EE663)

'VMName' Microsoft mô ph?ng b? đi?u khi?n IDE (ví d? ID
{83F8638B-8DCA-4152-9EDA-2CA8B33039B4}): th?t b?i trong vi?c quy?n l?c trên v?i l?i ' chung
truy c?p b? t? ch?i l?i ' (0x80070005). (ID máy ?o
5FC5C385-BD98-451F-B3F3-1E50E06EE663)

'VMName': IDE/ATAPI tài kho?n không có đ? quy?n đ? m? ph?n đính kèm
' E:\VMs\VMName\Disk0.vhd. L?i: ' chung đư?ng t? ch?i l?i' (0x80070005). (?o
Máy tính ID 5FC5C385-BD98-451F-B3F3-1E50E06EE663)

'VMName': tài kho?n không có đ? quy?n đ? m? ph?n đính kèm
' E:\VMs\VMName\Disk0.vhd. L?i: ' chung đư?ng t? ch?i l?i' (0x80070005). (?o
Máy tính ID 5FC5C385-BD98-451F-B3F3-1E50E06EE663)

Ghi chú
 • Thông báo l?i này tham chi?u đi?u khi?n IDE Microsoft mô ph?ng ho?c b? đi?u khi?n SCSI t?ng h?p Microsoft.
 • Thông báo l?i này tham chi?u đ?n m?t t?p tin đ?a c?ng ?o (.vhd) ho?c m?t t?p tin ?nh ch?p (.avhd).
 • ID máy ?o là duy nh?t cho m?i máy ?o.

Nguyên nhân

V?n đ? này x?y ra n?u các quy?n truy c?p vào các t?p tin đ?a c?ng ?o (.vhd) ho?c t?p tin ?nh ch?p (.avhd) là không chính xác.

M?i máy ?o Hyper-V có m?t ID máy ?o đ?c đáo (SID). N?u SID máy ?o là m?t tích t? mức cấp phép b?o m?t trên các t?p tin .vhd ho?c .avhd, máy ?o không B?t đ?u, và b?n nh?n đư?c các "'Chung truy c?p b? t? ch?i l?i' (0x80070005)" thông báo l?i đư?c đ? c?p trong ph?n "Tri?u ch?ng".

Gi?i pháp

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, thêm SID máy ?o v?i các t?p tin đ?a c?ng ?o (.vhd) ho?c t?p tin ?nh ch?p (.avhd).

Đ? thêm máy ?o SID t?p .vhd ho?c .avhd, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Lưu ? các ID máy ?o đư?c li?t kê trong các "'Chung truy c?p b? t? ch?i l?i' (0x80070005)" thông báo l?i.

  Ví d?, h?y xem xét thông báo l?i sau:

  'VMName': IDE/ATAPI tài kho?n không có đ? quy?n đ? m? ph?n đính kèm
  ' E:\VMs\VMName\Disk0.vhd. L?i: ' chung đư?ng t? ch?i l?i' (0x80070005). (?o
  Máy tính ID 5FC5C385-BD98-451F-B3F3-1E50E06EE663)

  Trong ví d? này, ID máy ?o là 5FC5C385-BD98-451F-B3F3-1E50E06EE663.
 2. M? m?t d?u ki?m nh?c l?nh cao.
 3. Đ? cung c?p cho truy c?p máy ?o ID (SID) đ? các t?p tin .vhd ho?c .avhd, g? l?nh sau, và sau đó nh?n Enter:
  icacls <Path of .vhd or .avhd file> /grant "NT VIRTUAL MACHINE\<Virtual Machine ID from step 1>":(F)
  Ví d?, đ? s? d?ng các ID máy ?o mà b?n lưu ? ? bư?c 1, g? l?nh sau, và sau đó nh?n Enter:
  icacls "E:\VMs\VMName\Disk0.vhd" /grant "NT VIRTUAL MACHINE\5FC5C385-BD98-451F-B3F3-1E50E06EE663":(F)
 4. B?t đ?u máy ?o.

Thông tin thêm

N?u quy?n truy c?p vào t?p tin c?u h?nh máy ?o Hyper-V (t?p tin .xml) là không chính xác, máy ?o không B?t đ?u và tr? v? thông báo l?i sau:

'Không r? tên VM' th?t b?i trong vi?c kh?i t?o.

M?t n? l?c đ? đ?c ho?c c?p nh?t các c?u h?nh máy ?o không thành công v? truy nh?p đ? b? t? ch?i.

N?u b?n nh?p vào Xem thông tin chi ti?t trong c?a s? tin thư thoại, thông báo l?i sau đây đư?c hi?n th?:

'Không r? tên VM' th?t b?i trong vi?c kh?i t?o. (Máy ?o 7E77503A-A26B-4BB5-9846-396F49A30141)

'Không tên VM' th?t b?i đ? đ?c ho?c c?p nh?t các c?u h?nh máy ?o v? truy nh?p đ? b? t? ch?i: chung truy c?p b? t? ch?i l?i (0 × 80070005). Ki?m tra các thi?t l?p b?o m?t trên các m?c tin thư thoại trong đó máy ?o đư?c lưu tr?. (Máy ?o 7E77503A-A26B-4BB5-9846-396F49A30141)

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, th?c hi?n các bư?c trong ph?n "Gi?i pháp" đ? thêm máy ?o SID t?p .xml. Ví d?, h?y ch?y l?nh sau:

icacls "E:\VMs\VMName\7E77503A-A26B-4BB5-9846-396F49A30141.xml" /grant "NT VIRTUAL MACHINE\7E77503A-A26B-4BB5-9846-396F49A30141":(F)

Tham kh?o

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? Hyper-V, h?y s? xem theo web site Microsoft TechNet sau đây:
Hyper-V

Thu?c tính

ID c?a bài: 2249906 - L?n xem xét sau cùng: 26 Tháng Sáu 2013 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Hyper-V Server 2008
 • Microsoft Hyper-V Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
T? khóa: 
kbhyperv kbmt KB2249906 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2249906

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com