B?n nh?n đư?c k?t qu? không phù h?p ho?c m?t t? ch?c s? ki?n ID 22 khi b?n ch?y m?t truy v?n cho l?n đ?u tiên trong SSAS 2008 ho?c SSAS 2008 R2

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2255410 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Microsoft phân ph?i Microsoft SQL Server 2008 và Microsoft SQL Server 2008 R2 b?n s?a l?i như là m?t t?p tin t?i v?. B?i v? các b?n s?a l?i tích l?y, m?i b?n phát hành m?i có ch?a t?t c? các hotfix và s?a ch?a t?t c? các s?a l?i b?o m?t mà đư?c đính kèm v?i SQL Server 2008 trư?c ho?c SQL Server 2008 R2 phát hành.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Khi b?n ch?y m?t truy v?n cho l?n đ?u tiên trong SQL Server 2008 phân tích b?n ghi d?ch v? (SSAS 2008) ho?c trong SQL Server 2008 R2 phân tích b?n ghi d?ch v? (SSAS 2008 R2), b?n có th? g?p m?t trong các v?n đ? sau.

Lưu ? Nh?ng v?n đ? này không x?y ra n?u b?n ch?y truy v?n tương t? m?t l?n n?a sau khi d? li?u đư?c lưu tr?.
 • Truy v?n tr? v? k?t qu? không chính xác.
 • SSAS t?t máy không liên t?c. Ngoài ra, m?t thông báo s? ki?n tương t? v?i nh?ng đi?u sau đây đư?c kí nh?p vào Nh?t k? ?ng d?ng:
  Event Type: Error
  Event Source: MSSQLServerOLAPService
  Event Category: (256)
  Event ID: 22
  
  Description:
  The description for Event ID ( 22 ) in Source ( MSSQLServerOLAPService ) cannot be found. The local computer may not have the necessary registry information or message DLL files to display messages from a remote computer. You may be able to use the /AUXSOURCE= flag to retrieve this description; see Help and Support for details. The following information is part of the event: Internal error: An unexpected exception occurred.
  

  Ngoài ra, khi b?n ki?m tra Nh?t k? SSAS, m?t m?c nh?p tương t? v?i nh?ng đi?u sau đây có th? kí nh?p kí nh?p SSAS:

  Tin nh?n: (ngu?n: \\? \<Drive:></Drive:>\Program Files\Microsoft SQL Server\MSAS10.<SSAS instance="" name=""></SSAS>\OLAP\Log\msmdsrv.log, lo?i: 3, th? lo?i: 256, t? ch?c s? ki?n ID: 0xC1000016)

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này x?y ra v? m?t l?i trong các tính năng FusionOfStorageEngineSubspaces trong SSAS. theo m?c đ?nh, các tính năng đư?c kích ho?t, và các hành vi mong đ?i là các tính năng t?i ưu hóa hi?u su?t truy v?n trong SSAS.

GI?I PHÁP

Cumulative update C?p nh?t thông tin

SQL Server 2008 Service Pack 1

S?a ch?a cho v?n đ? này l?n đ?u tiên phát hành C?p Nh?t tích l?y 9 cho SQL Server 2008 Service Pack 1. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? gói cumulative update C?p nh?t này, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2083921 Cumulative update C?p Nh?t gói 9 cho SQL Server 2008 Service Pack 1
Lưu ? B?i v? các b?n xây d?ng tích l?y, m?i s?a ch?a m?i phát hành ch?a t?t c? các hotfix và t?t c? các s?a l?i b?o m?t mà đư?c đính kèm v?i trư?c SQL Server 2008 s?a ch?a phát hành. Microsoft khuy?n cáo b?n h?y xem xét vi?c áp d?ng s?a ch?a phát hành g?n đây nh?t có ch?a hotfix này. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
970365 SQL Server 2008 xây d?ng đư?c phát hành sau khi SQL Server 2008 Service Pack 1 đ? đư?c phát hành
Microsoft SQL Server 2008 hotfixes đư?c t?o ra cho c? th? SQL Server service pack. B?n ph?i áp d?ng m?t hotfix SQL Server 2008 Service Pack 1 cho ti?n tr?nh cài đ?t chuyên bi?t SQL Server 2008 Service Pack 1. theo m?c đ?nh, b?t k? hotfix đư?c cung c?p trong gói b?n ghi d?ch v? máy ch? SQL đư?c bao g?m trong gói b?n ghi d?ch v? ti?p theo c?a SQL Server.

SQL Server 2008 Service Pack 2

S?a ch?a cho v?n đ? này l?n đ?u tiên đư?c phát hành trong Cumulative Update 1 cho SQL Server 2008 Service Pack 2. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? gói cumulative update C?p nh?t này, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2289254 Tích l?y thông tin 1 cho SQL Server 2008 Service Pack 2
Lưu ? B?i v? các b?n xây d?ng tích l?y, m?i s?a ch?a m?i phát hành ch?a t?t c? các hotfix và t?t c? các s?a l?i b?o m?t mà đư?c đính kèm v?i trư?c SQL Server 2008 s?a ch?a phát hành. Chúng tôi đ? ngh? b?n h?y xem xét vi?c áp d?ng s?a ch?a phát hành g?n đây nh?t có ch?a hotfix này. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2402659 SQL Server 2008 xây d?ng đư?c phát hành sau khi SQL Server 2008 Service Pack 2 đư?c phát hành

SQL Server 2008 R2

S?a ch?a cho v?n đ? này l?n đ?u tiên đư?c phát hành trong Cumulative Update 4. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c này gói tích l?y cho SQL Server 2008 R2, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2345451 Tích l?y gói 4 cho SQL Server 2008 R2
Lưu ? B?i v? các b?n xây d?ng tích l?y, m?i s?a ch?a m?i phát hành ch?a t?t c? các hotfix và s?a ch?a t?t c? các s?a l?i b?o m?t mà đư?c đính kèm v?i trư?c SQL Server 2008 R2 phát hành. Chúng tôi đ? ngh? b?n h?y xem xét vi?c áp d?ng s?a ch?a phát hành g?n đây nh?t có ch?a hotfix này. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
981356 SQL Server 2008 R2 xây d?ng đư?c phát hành sau khi SQL Server 2008 R2 đư?c phát hành

CÁCH GI?I QUY?T KHÁC

Đ? làm vi?c xung quanh v?n đ? này, vô hi?u hóa tính năng FusionOfStorageEngineSubspaces SSAS. Đ? th?c hi?n vi?c này, thi?t l?p giá tr? đ? 0x1 b?t đ?ng s?n DisableFusionOfStorageEngineSubspaces trong t?p tin c?u h?nh b?n ghi d?ch v? phân tích (Msmdsrv.ini). S? d?ng workaround này v?i theo ? v? hi?u su?t truy v?n có th? b? ?nh hư?ng.

Lưu ? Các t?p tin Msmdsrv.ini thư?ng n?m dư?i m?c tin thư thoại sau:
%ProgramFiles%\Microsoft SQL Server\MSAS10.<AS instance="" name=""></AS>\OLAP\Config

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

THAM KH?O

Đ? có thêm thông tin v? các mô h?nh b?n ghi d?ch v? gia tăng cho SQL Server, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
935897M?t mô h?nh b?n ghi d?ch v? gia tăng có s?n t? nhóm SQL Server đ? cung c?p hotfixes cho báo cáo v?n đ?
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? lư?c đ? đ?t tên cho SQL Server C?p Nh?t, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
822499Lư?c đ? đ?t tên m?i cho gói c?p nh?t ph?n m?m Microsoft SQL Server
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô t? các thu?t ng? tiêu chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thu?c tính

ID c?a bài: 2255410 - L?n xem xét sau cùng: 30 Tháng Ba 2012 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Microsoft SQL Server 2008 Analysis Services
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Analysis Services
T? khóa: 
kbqfe kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2255410 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2255410

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com