Atrib?ti, kas ir synced ar r?ku Windows Azure Active Directory sinhroniz?cijas sarakstam

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2256198 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

KOPSAVILKUMS

Listof atrib?ti, kas izmanto Active Directory sinhroniz?ciju ar j?su uz??muma kontu, piem?ram, Office 365, debeszils un Windows Intune, skatiet wiki raksta:
Sarakstu ar atrib?tiem, kas ir Synced ar Azure akt?vo direktorija sinhroniz??ana r?ks

PAPILDINFORM?CIJA

V?l arvien ir nepiecie?ama pal?dz?ba? Dodieties uz Office 365 Kopiena vai_ar ? Debeszils Active Directory Forums t?mek?a vietni.

Rekviz?ti

Raksta ID: 2256198 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: tre?diena, 2014. gada 25. j?nijs - P?rskat??ana: 21.0
Attiecas uz:
  • Microsoft Office 365
  • Microsoft Office 365 for enterprises (pre-upgrade)
  • Microsoft Office 365 for education  (pre-upgrade)
  • Microsoft Exchange Online
  • CRM Online via Office 365 E Plans
  • Microsoft Azure Recovery Services
  • Office 365 Identity Management
Atsl?gv?rdi: 
o365 o365a o365e o365062013 after upgrade o365062011 pre-upgrade hybrid o365m kbmt KB2256198 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un, iesp?jams, labots, izmantojot tehnolo?iju Community Translation Framework (CTF). Korpor?cija Microsoft public? gan ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotus rakstus, ko p?c tam redi??ju?i kopienas p?rst?vji, gan ar? tulkot?ju tulkotus rakstus, lai visi zin??anu b?zes raksti b?tu pieejami vair?k?s valod?s. Ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotajos un kopienas p?rst?vju redi??tajos tekstos var b?t v?rdu izv?les, sintakses un/vai gramatikas k??das. Korpor?cija Microsoft neuz?emas atbild?bu ne par k?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai kait?jumu, kas radies nepareiza satura tulkojuma vai t? izmanto?anas d??. Papildinform?cija par CTF ir pieejama ?eit: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/lv.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2256198

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com