Danh sách các ngu?n tài nguyên có s?n đ? giúp b?n t?m hi?u Visual Basic cho l?p tr?nh ?ng d?ng

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 226118 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Đối với phiên bản Microsoft Office XP của bài viết này, hãy xem 305326.
Microsoft văn ph?ng 97 và Microsoft Office 98 Macintosh b?n phiên b?n c?a bài vi?t này, xem các 163435.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài này li?t kê m?t s? tài nguyên có s?n đ? giúp b?n t?m hi?u Microsoft Visual Basic cho l?p tr?nh ?ng d?ng. Bài vi?t ch?a các lo?i sau:
 • Các tr?nh duy?t đ?i tư?ng
 • Microsoft Press và bên th? ba và tham kh?o h?c v?t li?u
 • Microsoft Knowledge Base trên World Wide Web
 • Bài vi?t cơ s? ki?n th?c h?u ích
 • Các nhóm tin Internet
 • Các ngu?n tài nguyên Web

THÔNG TIN THÊM

Tr? giúp tr?c tuy?n

 • S? d?ng Excel Office Assistant. Trên các Trợ giúp tr?nh đơn, nh?p vào Tr? giúp Microsoft Excel. Trong các Tr? l? bóng, g? vào tên c?a m?t đ?i tư?ng, phương pháp, ho?c tài s?n, và sau đó nh?p vào Tìm kiếm.

  LƯU ?: B?n ph?i trong Visual Basic Editor đ? đư?c giúp đ? v? các đ?i tư?ng, phương pháp, ho?c tài s?n trong Visual Basic cho các ?ng d?ng. Đ? m? các Visual Basic Editor trong b?t k? ?ng d?ng h? tr? nó, nh?n ALT + F11.
 • S? d?ng tr? l? văn ph?ng Visual Basic. Trên các Trợ giúp tr?nh đơn, nh?p vào Tr? giúp Microsoft Visual Basic. Trong các Tr? l? bóng, g? vào tên c?a m?t đ?i tư?ng, phương pháp, ho?c tài s?n, và sau đó nh?p vào Tìm kiếm.
 • B?m phím F1. B?m đúp vào m?t t? trong t? mô-đun, và sau đó b?m phím F1 đ? m? tr? giúp cho r?ng đ?i tư?ng, phương pháp, ho?c tài s?n.

S? d?ng các tr?nh duy?t đ?i tư?ng

Các tr?nh duy?t đ?i tư?ng cho phép b?n đ? duy?t qua t?t c? các đ?i tư?ng có s?n trong d? án c?a b?n và xem thu?c tính, phương pháp, và các s? ki?n c?a h?. Ngoài ra, b?n có th? xem các th? t?c và h?ng s? có s?n t? thư vi?n đ?i tư?ng trong d? án c?a b?n. B?n có th? d? dàng hi?n th? tr? giúp tr?c tuy?n khi b?n duy?t. B?n có th? s? d?ng các tr?nh duy?t đ?i tư?ng đ? t?m và s? d?ng các đ?i tư?ng mà b?n t?o ra, c?ng như các đ?i tư?ng t? các chương tr?nh khác.

B?n có th? nh?n đư?c tr? giúp cho các tr?nh duy?t đ?i tư?ng b?ng cách t?m ki?m cho đ?i tư?ng tr?nh duy?t trong tr? giúp.

Đi?u hư?ng tr?nh duy?t đ?i tư?ng, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Kích ho?t m?t mô-đun.
 2. T? các Xem tr?nh đơn, nh?p vào Đ?i tư?ng tr?nh duy?t (F2), ho?c b?m Đ?i tư?ng tr?nh duy?t trên thanh công c?.
 3. H?y ch?n tên c?a d? án ho?c thư vi?n mà b?n mu?n xem trong các D? án/thư vi?n danh sách.
 4. S? d?ng các L?p h?c danh sách đ? ch?n l?p; s? d?ng các Thành viên danh sách ch?n c? th? các thành viên c?a l?p ho?c d? án c?a b?n.
 5. Xem thông tin v? các l?p h?c ho?c tài kho?n c?a b?n l?a ch?n trong các Thông tin chi ti?t ph?n dư?i cùng c?a c?a s?.
 6. S? d?ng các Trợ giúp nút đ? hi?n th? ch? đi?m tr? giúp cho các l?p h?c ho?c tài kho?n c?a b?n l?a ch?n.

Microsoft Press và bên th? ba và tham kh?o h?c v?t li?u

Microsoft cung cấp thông tin liên hệ của bên thứ ba để giúp bạn tìm kiếm trợ giúp kỹ thuật. Thông tin liên hệ này có thể thay đổi mà không thông báo. Microsoft không bảo đảm độ chính xác về thông tin liên hệ của bên thứ ba này.
  Microsoft Office 2000
  ---------------------

  Title:   Microsoft Office 2000/Visual Basic Language Reference
  Author:  Microsoft Corporation
  Publisher: Microsoft Press
  Date:   May 7, 1999
  ISBN:   1-57231-955-0
  Pages:   7040
  Disk:   N/A
  Web Site: http://www.microsoft.com/mspress/books/2321.asp
<!-- 
  Title:   Microsoft Office 2000/Visual Basic Programmer's Guide
  Author:  David Shank, Mark Roberts, Tamra Myers
  Publisher: Microsoft Press
  Date:   May 7, 1999
  ISBN:   1-57231-952-6
  Pages:   976
  Disk:   1 CD
  Web Site: http://mspress.microsoft.com/books/2320.htm
-->
  Microsoft Access 2000
  ---------------------

  Title:   Microsoft Access 2000/Visual Basic for Applications
       Fundamentals
  Author:  Evan Callahan
  Publisher: Microsoft Press
  Date:   May 7, 1999
  ISBN:   0-7356-0592-0
  Pages:   384
  Disk:   1 CD
  Web Site: http://mspress.microsoft.com/books/2533.asp

  Title:   Programming Microsoft Access 2000
  Author:  Rick Dobson
  Publisher: Microsoft Press
  Date:   May 7, 1999
  ISBN:   0-7356-0500-9
  Pages:   624
  Disk:   1 CD
  Web Site: http://mspress.microsoft.com/books/2351.asp

  Title:   Microsoft Office 2000/Visual Basic Language Reference
  Author:  Microsoft Corporation
  Publisher: Microsoft Press
  Date:   May 7, 1999
  ISBN:   1-57231-955-0
  Disk:   N/A
  Web Site: http://mspress.microsoft.com/books/2321.asp

  Title:   Running Microsoft Access 2000
  Author:  John Viescas
  Publisher: Microsoft Press
  Date:   May 7, 1999
  ISBN:   1-57231-934-8
  Pages:   1072
  Disk:   1 CD
  Web Site: http://mspress.microsoft.com/books/2049.asp

  Microsoft Excel 2000
  --------------------

  Title:   Running Microsoft Excel 2000
  Author:  Mark Dodge and Craig Stinson
  Publisher: Microsoft Press
  Date:   May 7,1999
  ISBN:   1-57231-935-6
  Pages:   1024
  Disk:   N/A
  Web Site: http://mspress.microsoft.com/books/2050.asp

  Title:   Microsoft Excel 2000/Visual Basic for Applications
       Fundamentals
  Author:  Reed Jacobson
  Publisher: Microsoft Press
  Date:   May 7, 1999
  ISBN:   1-7356-0593-9
  Pages:   368
  Disk:   1 CD
  Web Site: http://mspress.microsoft.com/books/2534.asp

  Title:   Microsoft Office 2000/Visual Basic Language Reference
  Author:  Microsoft Corporation
  Publisher: Microsoft Press
  Date:   May 7, 1999
  ISBN:   1-57231-955-0
  Pages:   7040
  Disk:   N/A
  Web Site: http://mspress.microsoft.com/books/2321.asp


  Microsoft Outlook 2000
  ----------------------

  Title:   Microsoft Office 2000/Visual Basic Language Reference
  Author:  Microsoft Corporation
  Publisher: Microsoft Press
  Date:   May 7, 1999
  ISBN:   1-57231-955-0
  Pages:   7040
  Disk:   N/A
  Web Site: http://mspress.microsoft.com/books/2321.asp

  Title:   Running Microsoft Outlook 2000
  Author:  Alan Neibauer
  Publisher: Microsoft Press
  Date:   May 7, 1999
  ISBN:   1-57231-939-9
  Pages:   752
  Disk:   NA
  Web Site: http://mspress.microsoft.com/books/2052.asp

  Microsoft PowerPoint 2000
  -------------------------

  Title:   Microsoft Office 2000/Visual Basic Language Reference
  Author:  Microsoft Corporation
  Publisher: Microsoft Press
  Date:   May 7, 1999
  ISBN:   1-57231-955-0
  Pages:   7040
  Disk:   N/A
  Web Site: http://mspress.microsoft.com/books/2321.asp


  Microsoft Word 2000
  -------------------

  Title:   Running Microsoft Word 2000
  Author:  Charles Rubin
  Publisher: Microsoft Press
  Date:   May 7,1999
  ISBN:   1-57231-943-7 
  Pages:   960
  Web Site: http://mspress.microsoft.com/books/2054.asp


  Microsoft Visual Basic 2000
  ---------------------------

  Title:   Microsoft Office 2000/Visual Basic Language Reference
  Author:  Microsoft Corporation
  Publisher: Microsoft Press
  Date:   May 7, 1999
  ISBN:   1-57231-955-0
  Pages:   7040
  Disk:   N/A
  Web Site: http://mspress.microsoft.com/books/2321.asp
<!--
  Title:   Programming Microsoft Outlook and Microsoft Exchange
  Author:  Thomas Rizzo
  Publisher: Microsoft Press
  Date:   March 10, 1999
  ISBN:   0-7356-0509-2
  Includes: 1 
  Web Site: http://mspress.microsoft.com/books/2364.htm
-->
				

Microsoft Knowledge Base trên World Wide Web

Nhi?u bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c có ch?a m? m?u cho ph? bi?n tr?c quan Cơ b?n cho các ?ng d?ng gi?i pháp. L?i d?ng truy c?p vào các bài vi?t tr?c tuy?n là b?n có th? sao chép đo?n m? t? tr?nh duy?t c?a b?n và dán nó vào m?t mô-đun. Đi?u này ti?t ki?m th?i gian s? m?t đ? t? g? m? s?.

Đ? truy c?p vào Microsoft Knowledge Base trên World Wide Web, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.microsoft.com
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? cách s? d?ng cơ s? ki?n th?c Microsoft, b?m vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
129725 Nh?n bài vi?t cơ s? ki?n th?c trên World Wide Web
Các bài vi?t sau tr? l?i m?t s? câu h?i thư?ng g?p và có th? giúp b?n b?t đ?u trong vi?c phát tri?n c?a b?n gi?i pháp tùy ch?nh trong Visual Basic cho Các ?ng d?ng. Đ? có đư?c b?t k? c?a nh?ng bài vi?t này, t?m ki?m trên q s? (các s? đ?nh danh ho?c ID c?a bài s?) mà đư?c liên k?t v?i m?i các bài vi?t. N?u b?n đang xem bài vi?t này tr?c tuy?n, s? ID c?a bài là m?t siêu liên k?t đ?n bài vi?t.

Microsoft Office

222791PPT2000: M?u m? đ? nh?n đư?c đ?u vào t? m?t văn ph?ng tr? l?
253235T?P TIN: OFFAUTMN.EXE th?o lu?n v? văn ph?ng 97 và t? đ?ng hóa năm 2000 và cung c?p các m?u m?
210143ACC2000: M?o đ? g? l?i Visual Basic cho các ?ng d?ng m?
212673WD2000: X? l? s? c? các bi?n và các lo?i d? li?u

Microsoft Access

210271ACC2000: G?i các b?n ghi hi?n t?i đ? Word 2000 v?i t? đ?ng hóa
209811ACC2000: L?i khuyên v? làm th? nào đ? kh?c ph?c s? c? Microsoft Access Macros
210111ACC2000: S? d?ng Microsoft Access như m?t máy ch? t? đ?ng hóa
210588ACC2000: Làm th? nào đ? phân tích văn b?n ph?y vào nhi?u l?nh v?c

Microsoft Excel

213578XL2000: Làm th? nào đ? ch? đ?nh m?t v? mô cho m?t đi?u khi?n ActiveX Worksheet
211563XL2000: Làm th? nào đ? t?o thêm trong t?p tin
213550XL2000: M?u Macros cho tùy bi?n các menu và menu con
213763XL2000: Làm th? nào đ? l?p tr?nh t?o ra m?t b? sưu t?p

Microsoft Outlook

209963ACC2000: Làm th? nào đ? s? d?ng t? đ?ng hóa đ? thêm các cu?c h?n đ? Microsoft Outlook
209955ACC2000: Làm th? nào đ? s? d?ng t? đ?ng hóa t?o kho?n m?c s? liên l?c m?i trong Microsoft Outlook
209948ACC2000: Làm th? nào đ? s? d?ng t? đ?ng hóa đ? g?i m?t tin nh?n Microsoft Outlook

Microsoft PowerPoint

222771PPT2000: Gi?i thi?u v? l?p tr?nh v? mô trong PowerPoint 2000
222758PPT2000: Làm th? nào đ? s? d?ng phương pháp Presentations.Open
222790PPT2000: M?u m? đ? hi?n th? lo?i l?a ch?n
222768PPT2000: M?u m? đ? gán m?t h?nh ?nh đ?ng ng?u nhiên cho t?t c? các đ?i tư?ng

Microsoft Word

212682WD2000: VBA v? mô ví d? đ? chèn văn b?n vào m?t tài li?u
212710WD2000: L?y thi?t đ?t t? t? h?p tho?i b?ng cách s? d?ng OLE
201950WD2000: M?u m? đ? di chuy?n đ?n đ?u trang ho?c dư?i cùng c?a c?a s? tài li?u

Các nhóm tin Internet

Nh?p vào liên k?t sau đây đ? có danh sách các nhóm tin ngang ngang nhau mà có s?n đ? giúp b?n tương tác v?i ngư?i dùng khác c?a Visual Basic cho các ?ng d?ng:
http://msdn2.Microsoft.com/en-us/ISV/Bb190538.aspx
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các nhóm tin Internet c?a Microsoft, xin vui l?ng truy c?p vào các Microsoft World Wide Web site sau:
http://www.Microsoft.com/Communities/Default.mspx

Các ngu?n tài nguyên Web

Các trang Web sau đây là c?ng quan tâm đ?n Visual Basic cho L?p tr?nh ?ng d?ng:
MSDN tr?c tuy?n Trung tâm nhà phát tri?n cho văn ph?ng

Microsoft Visual Basic Website

http://MSDN.Microsoft.com/en-us/Default.aspx

Thu?c tính

ID c?a bài: 226118 - L?n xem xét sau cùng: 17 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Excel 2000 Standard Edition
 • Microsoft Access 2000 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 2000 Standard Edition
 • Microsoft PowerPoint 2000 Standard Edition
 • Microsoft Word 2000 Standard Edition
T? khóa: 
kbhowto kbinfo kbprogramming kbmt KB226118 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:226118

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com