Thông báo l?i khi b?n s? d?ng đư?ng d?n tương đ?i trong bao g?m tuyên b? v?i Active Server Pages: "Active Server Pages, ASP 0131 Disallowed ph? huynh Path"

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 226474 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Chúng tôi đ? ngh? t?t c? ngư?i dùng nâng c?p đ? Microsoft Internet Information Services (IIS) Phiên b?n 7.0 ch?y trên Microsoft Windows Server 2008. IIS 7.0 làm tăng đáng k? Web an ninh cơ s? h? t?ng. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các ch? đ? liên quan đ?n an ninh IIS, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/technet/Security/prodtech/IIS.mspx
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? IIS 7.0, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://www.iis.net/default.aspx?tabid=1
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Khi b?n s? d?ng đư?ng d?n tương đ?i trong bao g?m báo cáo v?i Microsoft Active Server Pages (ASP), duy?t m?t trang Web có th? tr? l?i m?t l?i tin nh?n tương t? như sau:
Active Server Pages, ASP 0131
Disallowed ph? huynh Path
T?p bao g?m '.../<filename.ext>' không th? ch?a '..' đ? ch? ra thư m?c cha.</filename.ext>
/<path>/<filename.ext>, line <number></number></filename.ext></path>

NGUYÊN NHÂN

Đi?u này do vô hi?u hóa ASP c?a "ph? huynh đư?ng d?n" cho m?t trang Web Trang web hay ?ng d?ng trong khi s? d?ng đư?ng d?n tương đ?i cha m? trong m?t tuyên b? bao g?m.

Đư?ng d?n tương đ?i ph? huynh trong bao g?m báo cáo s? d?ng các h?nh th?c sau đây:
<!--#include file="../<filename.ext>"-->
					

GI?I PHÁP

Các gi?i pháp t?t nh?t cho v?n đ? là s? d?ng tuy?t đ?i ?o đư?ng d?n t? thư m?c g?c c?a trang Web thay v? c?a đư?ng d?n tương đ?i.

Cho Ví d?, n?u b?n s? d?ng m?t t?p tin bao g?m tên là "mycode.inc" ? g?c c?a b?n h? ph?c v?, đư?ng d?n ?o s? là "/ mycode.inc." N?u b?n s? d?ng cùng m?t bao g?m t?p tin trong m?t thư m?c ?o đ?t tên là "/ bao g?m" trên máy ch? c?a b?n, đư?ng d?n ?o s? là "/ includes/mycode.inc."

Cú pháp ví d? dư?i đây minh ho? làm th? nào đ? th?c hi?n đư?ng d?n ?o:
<!--#include virtual="/<virtual path>/<filename.ext>"-->
					

M?t cách thay th? đ? s? d?ng đư?ng d?n ?o tuy?t đ?i là đ? kích ho?t ph? huynh đư?ng d?n; Tuy nhiên, đi?u này không ph?i là phương pháp ưa thích. (Xem các ghi chú trong các Thông tin Bổ sung ph?n đ? bi?t chi ti?t.) Đi?u này đư?c th?c hi?n cho Web m?c đ?nh c?a b?n Trang web b?ng cách s? d?ng các bư?c sau:

D?ch v? thông tin Internet 7,0

 1. B?t đ?u b? qu?n l? d?ch v? Internet.
 2. Nh?p vào Trang Web m?c đ?nh, và sau đó nh?p vào Thu?c tính.
 3. B?m đúp ASP trong các Tính năng ngăn.
 4. M? r?ng Hành vi.
 5. Nh?p vào Cho phép ph? huynh đư?ng d?n.
 6. Nh?p vào S? th?t cho Cho phép ph? huynh đư?ng d?n.
 7. Nh?p vào Áp d?ng.

D?ch v? thông tin Internet 6.0

 1. M? các Qu?n l? d?ch v? Internet trong các Microsoft Management Console (MMC).
 2. Nh?p chu?t ph?i vào c?a b?n Trang Web m?c đ?nh và ch?n Thu?c tính.
 3. B?m vào các Thư m?c chính tab.
 4. B?m vào các Cấu hình nút.
 5. B?m vào các Tùy ch?n ?ng d?ng tab.
 6. Nh?n vào đây đ? ch?n các Cho phép ph? huynh đư?ng d?n h?p ki?m.
 7. B?m vào các Ok nút cho đ?n khi b?n tr? v? MMC.

THÔNG TIN THÊM

Có nh?ng cân nh?c an ninh b? sung đ? đư?c xem xét khi cho phép cha m? đư?ng d?n trên m?t máy tính IIS. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
184717AspEnableParentPaths MetaBase b?t đ?ng s?n nên đư?c đ?t thành False
332117 Đư?ng d?n ph? huynh kích ho?t tính năng b? t?t theo m?c đ?nh trong IIS 6.0

Đ? bi?t thêm thông tin v? x? l? s? c? này và l?i ASP khác có th? x?y ra v?i IIS 6.0, truy c?p vào Microsoft sau Các trang web:
Thay đ?i x? l? s? c? và quan tr?ng trong ASP
http://technet.Microsoft.com/en-US/windowsserver/Default.aspx

Thu?c tính

ID c?a bài: 226474 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Internet Information Services 7.0
 • Microsoft Internet Information Services 6.0
T? khóa: 
kbpending kbprb kbmt KB226474 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:226474

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com