Raksta ID: 2266203 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

Simptomi

Nevar skat?t sarakstu datu lapas skat? SharePoint vietn? p?c Microsoft Office 2010 64 bitu versijas instal??anas.

Kad SharePoint 2003 vai 2007 vietn? noklik??in?t uz Darb?bas un p?c tam uz Redi??t datu lapas skat? vai SharePoint 2010 vietn? noklik??in?t uz cilnes Saraksts un p?c tam uz Datu lapas skats, sa?emat ??du k??das zi?ojumu:

Sarakstu nevar par?d?t datu lapas skat? viena vai vair?ku ??du iemeslu d??:
 • Nav instal?ts ar Microsoft SharePoint fondu sader?gs datu lapas komponents.
 • J?su t?mek?a p?rl?kprogramma neatbalsta ActiveX vad?klas.
 • Komponents nav pareizi konfigur?ts 32 bitu vai 64 bitu atbalstam.

Iemesls

Datu lapas komponenta 64 bitu versija nav pieejama Office 2010.

Risin?jums

Varat instal?t 2007 Office sist?mas draiveri. datu savienojam?bas komponentus, lai iesp?jotu datu lapas komponentu. ?ie komponenti ir pieejami no Microsoft lejupiel?des centra:2007 Office sist?mas draiveris: datu savienojam?bas komponenti instal?s datu lapas komponenta 32 bitu versiju, kas darbosies Office 2010 64 bitu versij?, kam?r izmantosit interneta p?rl?kprogrammas 32 bitu versiju.

Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu vai pasl?ptu vair?k inform?cijas par t?mu ?2007 Office sist?mas draiveris: datu savienojam?bas komponenti?

Profilakse

Ja j?su uz??mumam nav nepiecie?am?bas izmantot Office 2010 64 bitu versiju, ieteicams atinstal?t to un instal?t Office 2010 32 bitu versiju. Datu lapas komponenta 32 bitu versija ir instal?ta Office 2010 32 bitu versij?.

Papildinform?ciju par probl?m?m saist?b? ar Office 2010 64 bitu versiju, l?dzu, skatiet t?l?k min?tajos rakstos.
Office 2010 64 bitu versijas
Izpratne par Office 64 bitu versiju
Piez?me ?is ir ??tr?s public??anas? raksts, ko izveidoja Microsoft tehnisk? atbalsta p?rst?vji. ?aj? rakst? ietvert? inform?cija ir sniegta ?t?da, k?da t? ir?, un ir paredz?ta tehnisk? atbalsta snieg?anai, risinot ?rk?rtas probl?mas. ?emot v?r? ?su raksta sagatavo?anas un public??anas laiku, rakst? m?dz b?t pareizrakst?bas k??das, un v?l?k raksts var tikt p?rskat?ts bez iepriek??j? br?din?juma. Pla??ku inform?ciju skatiet lieto?anas nosac?jumos.

Rekviz?ti

Raksta ID: 2266203 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: ceturtdiena, 2013. gada 3. oktobris - P?rskat??ana: 2.0
Attiecas uz:
 • Microsoft Office Professional 2010
 • Microsoft Office Professional Plus 2010
 • Microsoft SharePoint Foundation 2010
 • Microsoft SharePoint Server 2010
 • Microsoft Office SharePoint Server 2007
 • Microsoft Windows SharePoint Services 3.0
 • Microsoft Windows SharePoint Services
 • Microsoft Office SharePoint Portal Server 2003
 • Microsoft Office 365 for enterprises
 • Microsoft Office 365 for small businesses
 • Microsoft Office Professional 2013
 • Microsoft Office Home and Business 2013
 • Microsoft Office Home and Student 2013
 • Microsoft Office Professional Plus 2013
 • Microsoft Office Standard 2013
 • Microsoft Office Professional Academic 2013
 • Microsoft SharePoint Server 2013
 • Microsoft SharePoint Foundation 2013
Atsl?gv?rdi: 
kbprb kbsurveynew kbpubtypekc kbinstallation vkbportal231 vkbportal237 o365 bposs kbcip KB2266203

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com