Lietot?ji sa?em k??das zi?ojumu s?t??anas/sa?em?anas, p?c tam, kad tie, kas izveidota Office 365 vair?kus kontus, izmantojot programmu Outlook 2007

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2269971 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.

Nav p?rliecin?ts, ka k?da Office 365 atbr?vot j?s izmantojat? Dodieties uz ??diem Microsoft vietnes:
Es lietoju Office 365 p?c jaunin??anas pakalpojums
Izv?rst visu | Sak?aut visu

PROBL?MA

Iedom?jieties ??du situ?ciju. Lietot?js uzst?da vair?kus kontus programm? Microsoft Office 365, izmantojot programmu Microsoft Office Outlook 2007. Piem?ram, lietot?js uzst?da vi?a vai vi?as Outlook profils piesl?gties vienam kontam, izmantojot MAPI un citu kontu, izmantojot POP3. Tom?r, lietot?js sa?em k??du zi?ojumus nos?t?t/sa?emt.

IEMESLS

Outlook 2007 atgrie? k??mes zi?ojums, kad tas m??ina lejupiel?d?t bezsaistes adre?u gr?matu-MAPI kontam.

???DUMS

Lai atrisin?tu ?o probl?mu, iestat?t visus kontus s?t??anas/sa?em?anas grupas programm? Outlook 2007 lejupiel?d?t bezsaistes adre?u gr?mata. Lai to paveiktu, veiciet ??s darb?bas.
  1. Programm? Outlook 2007 uz R?ki izv?ln? nor?diet uz S?t??anas/sa?em?anas, nor?diet uz S?t??anas/sa?em?anas iestat?jumiun p?c tam noklik??iniet uz Defin?t s?t??anas/sa?em?anas grupas.
  2. Atlasiet grupas nosaukumu, kura v?rds un uzv?rds ir Visi kontiun p?c tam noklik??iniet uz Redi??t.
  3. Noklik??iniet, lai not?r?tu Lejupiel?d?t bezsaistes adre?u gr?mata izv?les r?ti?a Visi-MAPI konti un p?c tam noklik??iniet uz Labi.

PAPILDINFORM?CIJA

V?l arvien ir nepiecie?ama pal?dz?ba? Dodieties uz Office 365 Kopiena t?mek?a vietni.

Rekviz?ti

Raksta ID: 2269971 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: piektdiena, 2013. gada 31. maijs - P?rskat??ana: 9.0
Attiecas uz:
  • Microsoft Office 365 for enterprises (pre-upgrade)
  • Microsoft Office 365 for small businesses  (pre-upgrade)
  • Microsoft Office 365 for education  (pre-upgrade)
  • Microsoft Exchange Online
Atsl?gv?rdi: 
o365 o365a o365e o365p o365062011 o365022013 o365m pre-upgrade after upgrade kbmt KB2269971 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un ?o rakstu nav tulkojis cilv?ks. Microsoft pied?v? gan rakstus, ko tulkoju?i cilv?ki, gan ma??ntulkotus rakstus, t?p?c jebkuram zin??anu b?zes rakstam varat piek??t sav? dzimtaj? valod?. Tom?r ma??ntulkotu rakstu kvalit?te ne vienm?r ir teicama. ??dos rakstos var b?t leksikas, sintakses vai gramatikas k??das, kas l?dzin?s k??d?m, k?das pie?auj ?rzemnieks, run?jot j?su valod?. Microsoft neuz?emas atbild?bu par jebk?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai boj?jumiem, ko izrais?jis k??dains satura tulkojums vai kas radu??s tulkojuma lietojuma gait?. Turkl?t Microsoft regul?ri atjaunina ma??ntulko?anas programmat?ru.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2269971

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com